PROCEDURĂ din 14 octombrie 2014 de retragere sub control a subproduselor vitivinicole
Art. 1
În sensul prezentei proceduri, următorii termeni se definesc astfel:
a)retragere sub control a subproduselor vitivinicole - măsura prin care producătorii sunt obligaţi să gestioneze distinct subprodusele (drojdia şi tescovina) rezultate la vinificare, pentru a fi denaturate sau utilizate în alte scopuri decât obţinerea vinului, conform prevederilor prezentei proceduri;
b)producător - orice persoană fizică ori juridică sau orice grup de astfel de persoane care produce vin din struguri proaspeţi, din must de struguri, din must de struguri parţial fermentat sau din vin nou aflat încă în fermentare, din producţia proprie ori din achiziţii;
c)drojdie de vin - reziduul care se depune după fermentaţia alcoolică şi în timpul stocării vinului în recipiente sau care rezultă în urma aplicării tratamentelor autorizate, precum şi la filtrarea ori centrifugarea vinului. Se consideră drojdie de vin şi reziduul depus în recipiente cu must de struguri după aplicarea tratamentelor autorizate sau în timpul stocării, precum şi reziduul obţinut la filtrarea ori centrifugarea mustului;
d)tescovină - reziduul fermentat sau nefermentat obţinut la presarea strugurilor proaspeţi;
e)denaturarea drojdiei de vin - adăugarea unei substanţe străine în drojdia de vin, astfel încât produsul rezultat să nu mai poată fi utilizat în vinificare.
Art. 2
(1)Producătorii care efectuează retragerea sub control a subproduselor vitivinicole au obligaţia să întocmească şi să depună la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare D.A.J., declaraţiile de recoltă şi/sau producţie.
(2)Producătorii care vând mustul, mustul concentrat şi/sau mustul concentrat rectificat nu au obligaţia retragerii sub control a drojdiei de vin.
(3)Producătorii care achiziţionează mustul, mustul concentrat şi/sau mustul concentrat rectificat au obligaţia retragerii sub control a drojdiei de vin.
(4)Producătorii care produc vinuri spumante sunt exceptaţi de la obligaţia prevăzută la art. 5, pentru cantităţile corespunzătoare vinurilor spumante produse.
Art. 3
(1)Sunt interzise tescuirea drojdiei de vin şi refermentarea tescovinei în scopul obţinerii de vin destinat comercializării.
(2)Filtrarea şi centrifugarea drojdiei de vin nu se consideră tescuire atunci când produsele obţinute îndeplinesc parametrii minimi impuşi de legislaţia în vigoare.
(3)Tescovina proaspătă rezultată în urma procesului de vinificare, care va fi supusă măsurii de retragere sub control, trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici minime privind tăria alcoolică potenţială:
a)2,1 litri alcool pur la 100 kg de tescovină, în cazul vinurilor cu denumire de origine controlată, denumită în continuare D.O.C.;
b)3 litri alcool pur la 100 kg de tescovină, pentru celelalte categorii de vinuri.
(4)Este interzisă suprapresarea tescovinei proaspete.
(5)Drojdia de vin rezultată în urma procesului de vinificaţie, care va fi supusă măsurii de retragere sub control, trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici minime privind tăria alcoolică:
a)3,5 litri alcool pur la 100 kg de drojdie de vin, în cazul vinurilor cu D.O.C.;
b)5 litri alcool pur la 100 kg de drojdie de vin, pentru celelalte categorii de vinuri.
(6)Este interzisă suprapresarea/tescuirea drojdiei de vin.
(7)Filtrarea şi centrifugarea drojdiei de vin nu se consideră tescuire atunci când calitatea produselor obţinute este bună, corectă şi comercială.
(8)În cazul în care caracteristicile minime determinate ale subproduselor vitivinicole sunt mai mici decât cele prevăzute la alin. (1) şi/sau (2), producătorii au obligaţia de a completa cu vin aceste subproduse până la limita minimă prevăzută de prezenta procedura.
(9)Obligaţia de retragere sub control a subproduselor vitivinicole (% volum/hl) se determină în funcţie de tăria alcoolică naturală în volume aferentă zonelor viticole, astfel:
a)tăria alcoolică minimă pe zonele viticole din România:
(i)zona viticolă B: 8,5% vol.;
(ii)zona viticolă C I: 9% vol.;
(iii)zona viticolă C II: 9,5% vol.;
b)cantitatea de alcool conţinută de subprodusele vitivinicole va fi de cel puţin:
(i)10% din volumul de alcool conţinut în vinul cu sau fără indicaţie geografică, denumită în continuare I.G.;
(ii)7% din volumul de alcool conţinut în vinul cu D.O.C.
(10)Cantitatea minimă de subproduse vitivinicole ce trebuie supuse retragerii sub control se determină astfel:
a)cantitatea de vin obţinută (hl) x tăria alcoolică [în funcţie de zona viticolă prevăzută la alin. (9) lit. a)] = Z (% vol./hl);
b)Z (% vol./hl) x procentul [prevăzut la alin. (9) lit. b)] = Y, cantitatea minimă de subproduse vitivinicole ce trebuie retrasă sub control (% vol./hl).
Art. 4
(1)Retragerea sub control a tescovinei se face prin:
a)folosirea acesteia la furajarea animalelor;
b)obţinerea compostului pentru fertilizarea terenurilor agricole;
c)procesare industrială în vederea obţinerii uleiului sau altor produse;
d)exportul în ţări terţe;
e)livrarea către un incinerator autorizat;
f)livrarea la o groapă ecologică autorizată;
g)livrarea către o distilerie autorizată;
h)orice alte proceduri prin care tescovina devine improprie utilizării în vinificaţie.
(2)Producătorii de vinuri au obligaţia de a notifica, în scris, inspectorii teritoriali ai Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, denumită în continuare I.S.C.T.V., cu cel puţin 48 de ore înainte, începerea campaniei de vinificare.
(3)Producătorii vor determina, zilnic, tăria alcoolică a tescovinei proaspete, certificată printr-un buletin de analiză, şi o vor înregistra în Fişa de evidenţă a tescovinei retrase sub control, prevăzută în anexa nr. 1.
(4)Întreaga cantitate de tescovină rezultată din procesul de vinificare este evidenţiată în registrul de intrări/ieşiri pentru produse vitivinicole în vrac.
(5)Dovada îndeplinirii obligaţiei privind retragerea sub control a tescovinei se face prin documente justificative.
Art. 5
(1)Retragerea sub control a drojdiei de vin se face prin:
a)denaturare, introducându-se în masa acesteia, cel puţin 2 g de clorură de sodiu (NaCl) sau clorură de potasiu (KCl) pentru fiecare kilogram de drojdie;
b)livrarea către o distilerie autorizată;
c)extragerea de acid tartric şi alte produse;
d)exportul în ţări terţe;
e)livrarea către un incinerator autorizat;
f)livrarea la o groapă ecologică autorizată sau la o staţie de epurare a apelor uzate;
g)orice alte metode prin care drojdia de vin devine improprie utilizării în vinificare.
(2)Producătorii au obligaţia de a notifica în scris, cu cel puţin 48 de ore înainte, inspectorii teritoriali ai I.S.C.T.V., cu privire la efectuarea operaţiunii de retragere sub control.
(3)Producătorii vor determina tăria alcoolică a drojdiei de vin, certificată printr-un buletin de analiză, şi o vor înregistra în Fişa de evidenţă a drojdiei de vin retrase sub control, prevăzută în anexa nr. 2.
(4)Întreaga cantitate de drojdie de vin rezultată din procesul de vinificaţie va fi evidenţiată în registrul de intrări/ieşiri pentru produse vitivinicole în vrac.
(5)Dovada îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1) se va face prin documente justificative.
Art. 6
(1)I.S.C.T.V. este instituţia abilitată să verifice scriptic şi faptic modul de realizare a măsurii de retragere sub control a subproduselor vitivinicole pentru cel puţin 8% din totalul cantităţilor de subproduse vitivinicole obţinute la nivel judeţean.
(2)În situaţia retragerii sub control a drojdiei de vin prin metoda prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a), inspectorii teritoriali ai I.S.C.T.V. au obligaţia de a supraveghea procesul denaturării.
(3)Pentru verificarea obligaţiei minime de subproduse vitivinicole (tescovina şi drojdia) ce trebuie retrase sub control, inspectorul teritorial al I.S.C.T.V. va ridica un număr de 3 eşantioane reprezentative pentru fiecare subprodus vitivinicol, în vederea determinării tăriei alcoolice. Două dintre eşantioanele ridicate vor fi predate pentru efectuarea analizelor fizico-chimice la laboratoarele autorizate, iar al treilea eşantion, împreună cu o copie a procesului-verbal de prelevare, va rămâne la producător.
(4)Recipientele în care se vor introduce eşantioanele prelevate vor fi etichetate şi sigilate, cu respectarea condiţiilor de păstrare, fără a provoca alterarea parametrilor fizico-chimici ai produsului de analizat. Procurarea recipientelor se va face de către D.A.J. şi a municipiului Bucureşti.
Art. 7
(1)Producătorii din sectorul vitivinicol care au obligaţia retragerii sub control a subproduselor vitivinicole şi nu respectă prevederile prezentei proceduri nu pot beneficia de sprijin financiar aferent măsurilor din cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 pentru următoarea campanie viticolă.
(2)În cazurile prevăzute la alin. (1), I.S.C.T.V. va dispune retragerea sub control a unei cantităţi de vin corespunzătoare asigurării nivelului minim de alcool aferent subproduselor vitivinicole care trebuiau retrase sub control.
Art. 8
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.
-****-
ANEXA nr. 1: FIŞA DE EVIDENŢĂ ZILNICĂ a tescovinei retrase sub control

Nr. crt.

Data

Raportul de vinificare nr. .../...

Cantitatea de struguri vinificată [kg (sau t)]

Culoarea strugurilor (albi/negri)

Destinaţia de producţie

Cantitatea de tescovină retrasă (kg)

Potenţialul alcoolic al tescovinei (% vol.)

Metoda de retragere sub control aplicată

Observaţii

Vin cu D.O.C.

Vin cu I.G.

Vin fără D.O.C. şi fără I.G., cu denumire de soi

Vin fără D.O.C. şi fără I.G.

             
             
             
ANEXA nr. 2: FIŞA DE EVIDENŢĂ a drojdiei de vin retrase sub control

Nr. crt.

Data

Raportul de vinificare nr. .../...

Cantitatea de drojdie rezultată (kg)

Culoarea vinului (alb/roşu)

Categoria de calitate a vinului

Cantitatea de drojdie retrasă (kg)

Tăria alcoolică a drojdiei
(% vol.)

Metoda de retragere sub control aplicată

Observaţii

Vin cu D.O.C.

Vin cu I.G.

Vin fără D.O.C. şi fără I.G., cu denumire de soi

Vin fără D.O.C. şi fără I.G.

             
             
             
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 763 din data de 21 octombrie 2014