ORDIN nr. 527 din 28 aprilie 2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sănătăţii, din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii
Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 4.136/15 al Direcţiei generale buget şi contabilitate, pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (5) şi art. 35 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.
Art. 1
Drepturile de natură salarială stabilite în favoarea personalului din Ministerul Sănătăţii, din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, nu includ sumele ce reprezintă cheltuieli de judecată, despăgubiri, taxe judiciare şi altele asemenea.
Art. 2
Procedura de efectuare a plăţii drepturilor de natură salarială, devenite executorii, se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare.
Art. 3
Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerul Sănătăţii, din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, devenite executorii, se realizează potrivit art. 34 şi 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015.
Art. 4
Fondurile publice necesare pentru plata sumelor aferente tranşelor prevăzute la art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Sănătăţii în conformitate cu prevederile art. 53 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.
Art. 5
(1)În vederea alocării fondurilor necesare, Direcţia generală buget şi contabilitate din cadrul Ministerului Sănătăţii va solicita unităţilor din subordinea Ministerului Sănătăţii, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, datele necesare asigurării plăţii sumelor prevăzute în conformitate cu art. 34 şi 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015.
(2)Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor terţiari de credite vor transmite datele aferente plăţilor, pe categorii de drepturi recunoscute prin hotărâri judecătoreşti şi pe alineatele clasificaţiei economice, ordonatorilor de credite care le asigură finanţare pentru personalul ale cărui drepturi salariale se asigură de la bugetul de stat.
(3)Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor secundari de credite vor centraliza datele primite de la ordonatorii terţiari de credite, precum şi pe cele reprezentând necesarul propriu şi le vor transmite Direcţiei generale buget şi contabilitate din cadrul Ministerului Sănătăţii.
(4)Direcţia generală buget şi contabilitate va centraliza datele primite de la ordonatorii secundari şi terţiari de credite din finanţare, precum şi pe cele reprezentând necesarul propriu de fonduri publice şi va elabora proiectul de hotărâre de guvern în conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 186/2014.
Art. 6
(1)Plata sumelor reprezentând drepturi salariale prevăzute în titluri executorii se efectuează de fiecare ordonator de credite care asigură plata drepturilor băneşti personalului prevăzut la art. 1, pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor, şi nu se cumulează cu drepturile salariale din luna plăţii.
(2)Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari.
Art. 7
Ordonatorii secundari şi terţiari de credite din subordinea Ministerului Sănătăţii au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 883/2011 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sănătăţii, din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 7 iunie 2011.
Art. 9
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Gabriel Florin Puşcău,

secretar general

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 309 din data de 6 mai 2015