ORDIN nr. 1650 din 29 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Direcţiei generale pescuit - Autoritate de management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit nr. 290.202/10.06.2015,
în baza prevederilor:
- Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 31 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu Cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 7 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La punctul II "Cheltuieli eligibile specifice", la litera K), subpunctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"14. cheltuielile pentru realizarea de facilităţi pentru înfiinţarea de pieţe de gross."
2.La punctul II litera L), după subpunctul 4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 41, cu următorul cuprins:
"41. cheltuielile pentru realizarea de facilităţi pentru înfiinţarea de pieţe de gross şi burse electronice de peşte."
3.La punctul li litera Q, punctul 1 al literei e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1. contravaloarea salariilor brute lunare pentru o normă întreagă de lucru, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator pentru personalul grupului local de acţiune, în funcţie de valoarea alocată implementării strategiei, după cum urmează:
(i)pentru o valoare alocată strategiei de maximum 3 milioane euro, în cuantum de maximum 5 salarii minime brute/economie pentru managerul/directorul grupului local de acţiune pentru pescuit, în cuantum de maximum 4 salarii minime brute/economie pentru celelalte funcţii de conducere, în cuantum de maximum 3 salarii minime brute/economie pentru funcţiile de execuţie. Prin funcţie de conducere se înţelege acea persoană care conduce o structură de tip compartiment, birou, serviciu, direcţie, conform organigramei, şi are în subordine mai multe persoane angajate care împreună cumulează minimum două norme întregi de lucru. Pentru normele reduse de lucru, salarizarea se acordă proporţional cu timpul prevăzut în contractul de muncă;
(ii)pentru o valoare alocată strategiei cuprinsă între 3-10 milioane euro, în cuantum de maximum 8 salarii minime brute/economie pentru managerul/directorul grupului local de acţiune pentru pescuit, în cuantum de maximum 6 salarii minime brute/economie pentru celelalte funcţii de conducere, în cuantum de maximum 4 salarii minime brute/economie pentru funcţiile de execuţie. Prin funcţie de conducere se înţelege acea persoană care conduce o structură de tip compartiment, birou, serviciu, direcţie, conform organigramei, şi are în subordine mai multe persoane angajate care împreună cumulează minimum două norme întregi de lucru. Pentru normele reduse de lucru, salarizarea se acordă proporţional cu timpul prevăzut în contractul de muncă;
(iii)pentru o valoare alocată strategiei de peste 10 milioane euro, în cuantum de maximum 10 salarii minime brute/economie pentru managerul/directorul grupului local de acţiune pentru pescuit, în cuantum de maximum 8 salarii minime brute/economie pentru celelalte funcţii de conducere, în cuantum de maximum 6 salarii minime brute/economie pentru funcţiile de execuţie. Prin funcţie de conducere se înţelege acea persoană care conduce o structură de tip compartiment, birou, serviciu, direcţie, conform organigramei, şi are în subordine mai multe persoane angajate care împreună cumulează minimum două norme întregi de lucru;"
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 546 din data de 22 iulie 2015