RAPORT din 24 aprilie 2013 privind activităţile desfăşurate de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2012
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Cuprins:

Cap. I. Informaţii generale

Cap. II. Activitatea de control al finanţării activităţii partidelor politice din anul 2012

Cap. III. Activitatea de control al finanţării campaniilor electorale desfăşurate în anul 2012

3.1. Alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 10 iunie 2012

3.2. Referendumul naţional pentru demiterea Preşedintelui României din data de 29 iulie 2012

3.3. Alegerea membrilor în Camera Deputaţilor şi Senat din data de 9 decembrie 2012

Cap. IV. Soluţionarea petiţiilor în anul 2012

Cap. V. Concluzii şi recomandări

Anexe*)

Anexa nr. 1. Situaţia controalelor efectuate în anul 2012 de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;

Anexa nr. 2. Situaţia centralizatoare privind veniturile înregistrate de formaţiunile politice verificate de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2012;

Anexa nr. 3. Situaţia veniturilor înregistrate de către competitorii electorali pentru campania electorală aferentă alegerilor autorităţilor administrative publice locale din anul 2012;

Anexa nr. 4. Situaţia cheltuielilor înregistrate de către competitorii electorali, pentru campania electorală aferentă alegerilor autorităţilor administrative publice locale din anul 2012;

Anexa nr. 5. Situaţia partidelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale care nu au înregistrat venituri şi cheltuieli electorale pentru alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din luna iunie 2012;

Anexa nr. 6. Situaţia veniturilor înregistrate de competitorii electorali cu ocazia alegerilor membrilor în Camera Deputaţilor şi Senat desfăşurate în anul 2012;

Anexa nr. 7. Situaţia cheltuielilor înregistrate de competitorii electorali cu ocazia alegerilor membrilor în Camera Deputaţilor şi Senat desfăşurate în anul 2012;

Anexa nr. 8. Situaţia rezultatului financiar al campaniei electorale şi a cheltuielilor angajate restante înregistrate de competitorii electorali cu ocazia alegerilor membrilor în Camera Deputaţilor şi Senat desfăşurate în anul 2012,

______
*) Anexele nr. 1-8 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
CAPITOLUL I: Informaţii generale
În conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă exercită şi o serie de atribuţii privind controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale.
Activitatea de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a fost desfăşurată de un efectiv de 25 persoane, din care 10 persoane de la Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale şi 15 persoane de la filialele Autorităţii Electorale Permanente.
Obiectivul acţiunilor de control la formaţiunile politice şi al celor desfăşurate cu ocazia alegerilor generale şi a referendumului naţional din anul 2012 a constat în verificarea respectării prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare, prin controlarea:
- organizării contabilităţii;
- organizării evidenţei veniturilor;
- concordanţei dintre situaţiile publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, referitoare la veniturile înregistrate de către formaţiunile politice în anul 2011 şi evidenţa financiar-contabilă;
- verificarea rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmite de către competitorii electorali cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale, alegerii membrilor în Camera Deputaţilor şi Senat şi a referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui României, din anul 2012;
- alte verificări şi corelaţii specifice.
CAPITOLUL II: Activitatea de control al finanţării activităţii partidelor politice din anul 2012
În conformitate cu art. 36 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă desfăşoară, anual şi ori de câte ori este sesizată, activităţi de verificare a respectării prevederilor legale referitoare la finanţarea partidelor politice.
În vederea exercitării atribuţiilor care revin Autorităţii Electorale Permanente, potrivit prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare, Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a organizat şi efectuat în anul 2012, în perioada ianuarie-aprilie 2012, în conformitate cu Planul de control pe anul 2012, aprobat de conducerea instituţiei, un număr de 50 controale anuale la formaţiunile politice. Controalele desfăşurate au vizat verificarea finanţării activităţii formaţiunilor politice din perioada 1 ianuarie 2011- 31 decembrie 2011.
Repartizarea numărului total de controale este prezentată în tabelul de mai jos:

Autoritatea Electorală Permanentă

Nr. controale

Departament

4

Filiala Bucureşti-Ilfov

5

Filiala Sud-Muntenia

6

Filiala Sud-Est

4

Filiala Nord-Est

7

Filiala Centru

6

Filiala Sud-Vest Oltenia

4

Filiala Nord-Vest

8

Filiala Vest

6

TOTAL:

50

Numărul organizaţiilor teritoriale ale formaţiunilor politice verificate în anul 2012 este prezentat în tabelul următor:

Formaţiuni politica

Nr. controale efectuate la organizaţiile teritoriale

Forumul Democrat al Germanilor din România

1

Partidul Conservator

6

Partidul Democrat Liberal

7

Partidul Naţional Liberal

12

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

2

Partidul România Mare

4

Partidul Social Democrat

13

Uniunea Democrată Maghiară din România

1

Uniunea Naţională pentru Progresuî României

4

TOTAL:

50

Situaţia controalelor efectuate în anul 2012, detaliată pe fiecare filială în parte, formaţiune politică şi pe perioada în care s-a desfăşurat controlul este prezentată în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul raport.
În urma misiunilor de control desfăşurate în anul 2012 la formaţiunile politice, în vederea verificării modului de respectare a prevederilor legale privind finanţarea activităţii partidelor politice, s-a constatat că acestea au avut ca surse de finanţare venituri din cotizaţii, donaţii, precum şi din alte surse potrivit legii.
Situaţia centralizată a veniturilor înregistrate de către formaţiunile politice controlate în anul 2012 este prezentată în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul raport.
Reprezentarea grafică a surselor de finanţare a formaţiunilor politice verificate în anul 2012 este următoarea:
Neregulile constatate au fost remediate pe parcursul controalelor efectuate la formaţiunile politice, completarea incorectă a formularelor pentru evidenţa veniturilor fiind principala neregulă constatată.
CAPITOLUL III: Activitatea de control al finanţării campaniilor electorale desfăşurate în anul 2012
3._
În cursul anului 2012 s-au desfăşurat următoarele tipuri de consultări electorale la nivelul întregii ţări:
- alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurate în data de 10 iunie 2012;
- referendumul naţional pentru demiterea Preşedintelui României desfăşurat în data de 29 iulie 2012;
- alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat desfăşurate în data de 9 decembrie 2012.
Cu ocazia alegerilor, Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a desfăşurat următoarele activităţi:
- a) editarea şi distribuirea către formaţiunile politice şi candidaţii independenţi a unor materiale pentru facilitarea înţelegerii şi aprofundării aspectelor privind legalitatea finanţării campaniilor electorale (Ghidul mandatarului financiar pentru alegerile locale din anul 2012, Ghid metodologic privind finanţarea şi controlul partidelor politice şi ale campaniilor electorale, Finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, Ghidul mandatarului financiar - pentru alegerile parlamentare din anul 2012);
- b) înregistrarea formularelor pentru desemnarea mandatarilor financiari şi ţinerea evidenţei acestora pe fiecare competitor electoral în parte;
- c) instruirea mandatarilor financiari şi a reprezentanţilor competitorilor electorali privind atribuţiile acestora în perioada electorală;
- d) înregistrarea donaţiilor primite în timpul campaniei electorale de către competitorii electorali;
- e) soluţionarea sesizărilor cu privire la încălcarea prevederilor legale privind finanţarea campaniei electorale;
- f) înregistrarea declaraţiilor prevăzute în Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi anume:
- declaraţia privind respectarea limitelor maxime a cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală, conform art. 32 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare;
- raportul privind respectarea condiţiilor legale ale finanţării campaniei electorale conform art. 26 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare;
- declaraţia privind numărul materialelor de propagandă electorală produse, defalcat pe categorii, conform art. 29 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare;
- g) înregistrarea rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare;
- h) publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următoarelor documente privind alegerile generale desfăşurate în anul 2012:
- lista partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale;
- situaţia privind rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale depuse de către competitorii electorali;
- hotărârea Autorităţii Electorale Permanente privind corectitudinea evidenţelor contabile electorale şi a legalităţii plăţilor făcute;
- i) publicarea pe site-ul instituţiei a informaţiilor prevăzute la lit. d) şi h).
3.1.Alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 10 iunie 2012
La alegerile administraţiei publice locale desfăşurate în 10 iunie 2012 a participat un număr de 2.810 competitori electorali, după cum urmează:
- 30 partide politice;
- 18 organizaţii ale cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale;
- o alianţă politică;
- 47 alianţe electorale;
- 2.714 candidaţi independenţi.
Cu ocazia alegerilor locale din anul 2012, controlorii financiari electorali din cadrul Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale au efectuat, la sediile partidelor şi la sediul central al Autorităţii Electorale Permanente, verificarea rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale şi a documentelor justificative ce au stat la baza întocmirii lor.
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor totale declarate de către competitorii electorali cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din luna iunie 2012 este următoarea:

Nr. crt.

Competitor electoral

Total venituri

Total cheltuieli

Rezultat financiar

Cheltuieli restante

1.

Partide politice

28.278.764

30.948.453

-2.669.689

4.561.246

2.

Minorităţi

737.133

691.650

45.483

16.999

3.

Alianţe politice

14.826.692

21.153.069

-6.326.377

7.960.181

4.

Alianţe electorale

3.855.157

5.264.653

-1.409.496

1.575.328

5.

Candidaţi independenţi

3.914.394

3.619.632

294.762

229.696

TOTAL:

51.612.140

61.677.457

-10.065.317

14.343.450

Ca structură, veniturile şi cheltuielile electorale înregistrate de către competitorii electorali se prezintă astfel:

Nr. crt.

Tip competitor/Venituri

Partide

Minorităţi

Alianţe politice

Alianţe electorale

Candidaţi independenţi

Total

1.

Venituri din transfer

12.960.173

212.773

6.178.545

1.391.021

913.858

21.656.370

2.

Venituri din donaţii

15.318.591

524.360

8.648.147

2.464.136

3.000.536

29.955.770

TOTAL VENITURI:

28.278.764

737.133

14.826.692

3.855.157

3.914.394

51.612.140

Nr. crt.

Tip competitor/Cheltuieli

Partide

Minorităţi

Alianţe politice

Alianţe electorale

Candidaţi independenţi

Total

1.

Cheltuieli personal

48.940

24.894

2.432

18.192

62.090

156.548

2.

Cheltuieli chirie

186.962

1.117

456.702

21.557

34.293

700.631

3.

Cheltuieli comunicaţii

85.844

227

46.603

4.046

22.679

159.399

4.

Cheltuieli protocol

172.527

1.355

63.245

27.898

37.538

302.563

5.

Cheltuieli transport

238.014

-

188.198

56.524

85.203

567.939

6.

Cheltuieli deplasări

89.212

4.557

11.458

4.790

63.715

173.732

7.

Cheltuieli tipărituri

16.991.574

246.817

9.545.355

2.473.898

1.649.182

30.906.826

8.

Cheltuieli publicitate

5.524.276

192.402

2.884.216

873.997

784.036

10.258.927

9.

Cheltuieli publicitate stradală

5.222.178

56.160

2.702.575

1.264.931

471.681

9.717.525

10.

Cheltuieli servicii

1.253.211

160.559

4.666.131

285.273

119.101

6.484.275

11.

Cheltuieli sondaje

142.373

-

199.150

26.330

205.571

573.424

12.

Alte cheltuieli

993.341

3.562

387.004

207.217

84.543

1.675.667

TOTAL CHELTUIELI:

30.948.452

691.650

21.153.069

5.264.653

3.619.632

61.677.456

Grafic, situaţia veniturilor şi cheltuielilor electorale pe competitori electorali se prezintă astfel:
a)Repartizarea veniturilor totale pe competitori electorali:
b)Repartizarea cheltuielilor totale pe competitori electorali:
Situaţia detaliată a veniturilor şi cheltuielilor electorale pe formaţiuni politice şi candidaţi independenţi, precum şi structura veniturilor şi cheltuielilor electorale sunt prezentate în anexele nr. 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezentul raport.
Un număr de 18 partide politice, alianţe electorale şi organizaţii ale cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale nu au înregistrat venituri şi cheltuieli electorale la alegerile locale din luna iunie 2012 (anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentul raport).
În ceea ce priveşte candidaţii independenţi, din totalul de 2.714, un număr de 979 de candidaţi nu au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, iar 1.417 nu au înregistrat venituri sau cheltuieli electorale.
În urma controalelor efectuate de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din 10 iunie 2012, s-au constatat încălcări ale prevederilor legale, după cum urmează:
- Partidul Poporului - Dan Diaconescu - încălcarea art. 29 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, prin înregistrarea unor donaţii în materiale de propagandă electorală, cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă electorală fiind suportate exclusiv de beneficiarii acestora, conform dispoziţiilor legale menţionate mai sus; formaţiunea politică a fost sancţionată cu avertisment scris conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi confiscarea sumei de 697,60 lei conform art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare;
- 3 candidaţi independenţi - încălcarea art. 23 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, prin nedeclararea donaţiilor în termen de 5 zile lucrătoare de la primire la Autoritatea Electorală Permanentă; 2 candidaţi independenţi au fost sancţionaţi cu amendă în valoare de 5.000 lei şi unul cu avertisment scris, conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi s-a confiscat suma totală de 1.397,60 lei, conform art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare;
- 958 candidaţi independenţi - încălcarea art. 29 alin. (4) şi a art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, prin nedepunerea declaraţiei privind numărul materialelor de propagandă electorală şi a raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale; candidaţii independenţi au fost sancţionaţi conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, după cum urmează:
- 77 candidaţi independenţi/mandatari financiari, cu avertismente verbale;
- 281 candidaţi independenţi/mandatari financiari, cu avertismente scrise;
- 596 candidaţi independenţi/mandatari financiari, cu amendă în valoare de 5.000 lei, iar 4 cu amendă de 10.000 lei.
3.2.Referendumul naţional pentru demiterea Preşedintelui României din data de 29 iulie 2012
La referendumul naţional pentru demiterea Preşedintelui României organizat în data de 29 iulie 2012 au participat 7 competitori electorali, şi anume:
- Partidul Social Democrat;
- Partidul Democrat Liberal;
- Partidul Naţional Liberal;
- domnul Traian Băsescu, în calitate de preşedinte suspendat;
- Uniunea Naţională pentru Progresul României;
- Uniunea Democrată Maghiară din România;
- Partidul Conservator.
În perioada 1-14 august 2012, reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente au efectuat la sediile partidelor şi la sediul Autorităţii Electorale Permanente verificarea rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, precum şi a documentelor justificative aferente.
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor totale declarate de către competitorii electorali cu ocazia referendumului naţional din 29 iulie 2012 este următoarea:

Nr. crt.

Competitor electoral

Venituri totale

Cheltuieli totale

Rezultat financiar

Cheltuieli restante

1.

Partidul Social Democrat

1.031.534,58

1.825.729,97

-794.195,39

829.069,87

2.

Partidul Democrat Liberal

265.870,00

2.582.023,00

-2.316.153,00

2.316.452,00

3.

Partidul Naţional Liberal

230.233,01

2.116.579,32

-1.886.346,31

1.899.596,11

4.

Traian Băsescu

336.830,00

336.705,00

125,00

-

TOTAL:

1.864.467,59

6.861.037,29

-4.996.569,70

5.045.117,98

Formaţiunile politice care nu au înregistrat venituri şi cheltuieli electorale la referendumul naţional pentru demiterea Preşedintelui României din 29 iulie 2012 sunt următoarele;
- Uniunea Naţională pentru Progresul României;
- Uniunea Democrată Maghiară din România;
- Partidul Conservator.
Situaţia veniturilor pe surse de finanţare, declarate cu ocazia referendumului naţional din 29 iulie 2012, este următoarea:

Nr. crt.

Competitor electoral/Venituri

PSD

PDL

PNL

Traian Băsescu

Total

1.

Venituri din transfer

910.954,68

22.870,00

157.533,01

-

1.091.357,69

2.

Venituri din donaţii

120.579,90

243.000,00

72.700,00

336.830,00

773.109,90

TOTAL:

1.031.534,58

265.870,00

230.233,01

336.830,00

1.864.467,59

Grafic, veniturile menţionate mai sus se prezintă astfel:
Din graficul de mai sus se observă că Partidul Social Democrat a înregistrat cu ocazia referendumului naţional cea mai mare valoare a veniturilor, respectiv 1.031.534,58 lei (55,32%), iar Partidul Naţional Liberal a înregistrat valoarea cea mai mică, respectiv 230.233,01 lei (12,35%).
Situaţia cheltuielilor pe destinaţii, declarate cu ocazia referendumului naţional din 29 iulie 2012, se prezintă astfel:

Nr. crt.

Competitor electoral/Cheltuieli

PSD

PDL

PNL

Traian Băsescu

Total

1.

Cheltuieli personal

-

-

-

-

-

2.

Cheltuieli chirie

24.098,68

-

-

-

24.098,68

3.

Cheltuieli comunicaţii

2.925,00

-

2.346,81

-

5.271,81

4.

Cheltuieli protocol

820,97

-

3.143,95

-

3.964,92

5.

Cheltuieli transport

129.549,47

47.550,00

124.544,66

-

301,644,13

6.

Cheltuieli deplasări

8.690,00

-

29.562,79

-

38.252,79

7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

967.493,36

6.448,00

845.824,73

44.000,00

1.863.766,09

8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

17.664,80

2.266.648,00

207.617,48

25.783,00

2.517,713,28

9.

Cheltuieli publicitate stradală

118.323,31

106.064,00

885.921,48

7.959,00

1.118.267,79

10.

Cheltuieli servicii

554.551,15

5.729,00

15.683,02

-

575.963,17

11.

Cheltuieli sondaje

-

149.584,00

-

258.895,00

408.479,00

12.

Alte cheltuieli

1.613,23

-

1.934,40

68,00

3.615,63

TOTAL:

1.825.729,97

2.582.023,00

2.116.579,32

336.705,00

6.861.037,29

Grafic, cheltuielile menţionate mai sus se prezintă astfel:
Din graficul de mai sus se observă că Partidul Democrat Liberal a înregistrat cu ocazia referendumului naţional cea mai mare valoare a cheltuielilor electorale, respectiv 2.582.023,00 lei (37,63%), iar domnul Traian Băsescu a înregistrat valoarea cea mai mică, respectiv 336.705 lei (4,91%).
În ceea ce priveşte cheltuielile angajate restante s-a constatat că 3 partide politice au înregistrat facturi a căror plată nu a fost efectuată până la data depunerii rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale la Autoritatea Electorală Permanentă, valoarea cea mai mare a acestor cheltuieli fiind înregistrată de către Partidul Democrat Liberal, respectiv 2.316.452 lei (46%).
Situaţia cheltuielilor angajate restante înregistrate cu ocazia referendumului naţional din 29 iulie 2012 este reflectată în graficul următor:
Din verificarea documentelor prezentate s-a constatat faptul că toţi competitorii electorali au respectat prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, cu ocazia referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui României din 29 iulie 2012 şi s-a propus emiterea hotărârii asupra corectitudinii evidenţelor contabile electorale şi asupra legalităţii plăţilor efectuate, conform art. 39 alin. (3) din Legea nr. 334//2006, republicată, cu completările ulterioare.
3.3.Alegerea membrilor în Camera Deputaţilor şi Senat din data de 9 decembrie 2012
La alegerea membrilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, desfăşurată în data de 9 decembrie 2012, au participat următorii competitori electorali:
- 10 partide politice;
- o alianţă politică;
- o alianţă electorală;
- 18 organizaţii ale cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale;
- 11 candidaţi independenţi.
Având în vedere prevederile art. 26 alin. (12) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, toţi competitorii electorali au obligaţia să înregistreze mandatarii financiari desemnaţi cu ocazia alegerilor la Autoritatea Electorală Permanentă.
Situaţia mandatarilor financiari pe competitorii electorali se prezintă astfel:

Tip competitor electoral

Total mandatari financiari, din care:

Mandatari financiari

Mandatari financiari coordonatori

Alianţă electorală

99

95

4

Alianţă politică

107

106

1

Partid politic

142

133

9

Minoritate naţională

18

-

18

Candidat independent

11

11

-

TOTAL:

377

345

32

Informaţii privind veniturile competitorilor electorali
Competitorii electorali au posibilitatea de a finanţa campania electorală cu venituri provenind din cotizaţii, donaţii sau alte venituri încasate înainte de începerea campaniei electorale (venituri din transfer) şi din donaţii încasate în timpul campaniei electorale.
Campania electorală pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senat a început la data de 9 noiembrie 2012 şi s-a încheiat la data de 8 decembrie 2012, ora 7,00, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 890/2012 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012.
Pentru finanţarea campaniei electorale, competitorii electorali au înregistrat venituri totale de 41.628.493 lei, din care 68% reprezintă donaţii şi 32% transferuri de la partide.
Sumele transferate şi donaţiile primite sunt prezentate în tabelul următor:

Tip competitor electoral

Total venituri

Transfer

Donaţii, din care:

Persoane fizice

Persoane juridice

Alianţă electorală

11.169.954

3.449.548

7.720.406

6.857.294

863.112

Alianţă politică

22.850.378

7.316.669

15.533.709

13.509.833

2.023.876

Partid politic

7.060.249

2.478.128

4.582.121

4.271.838

310.283

Minoritate naţională

343.346

190.514

152.832

116.332

36.500

Candidat independent

204.566

53.489

151.077

150.077

1.000

TOTAL:

41.628.493

13.488.348

28.140.145

24.905.374

3.234.771

Grafic, situaţia veniturilor se prezintă astfel:
Informaţii privind cheltuielile competitorilor electorali
Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un competitor electoral în fiecare campanie electorală se calculează prin însumarea valorilor maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus pentru alegeri.
În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, limita maximă este:
a)350 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de deputat;
b)500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de senator.
La nivel central, suplimentar faţă de limitele maxime admise pentru fiecare candidat, partidul poate cheltui o sumă de maximum 50 de salarii minime brute pe ţară pentru fiecare candidat.
Cheltuielile totale efectuate în campania electorală se prezintă astfel:

Tip cheltuială/
Tip competitor electoral

Total

Alianţă electorală

Alianţă politică

Partid politic

Minoritate naţionala

Candidat independent

Personal

168.425

87.561

33.033

21.065

3.666

23.100

Chirie

629.112

119.521

215.130

284.699

8.362

1.400

Comunicaţii

44.721

8.670

31.053

4.759

239

-

Protocol

156.424

26.973

25.874

84.038

17.747

1.792

Transport

319.088

38.397

206.897

64.472

7.678

1.644

Deplasări

135.252

14.001

34.057

55.626

31.568

-

Tipărituri

24.381.148

6.012.797

14.219.340

3.978.750

94.624

75.637

Publicitate presă

9.571.099

2.751.969

5.568.138

1.154.671

44.163

52.158

Publicitate stradală

9.219.665

3.324.191

4.925.449

923.141

24.851

22.033

Servicii

2.539.127

752.531

1.246.720

468.081

68.806

2.990

Sondaje

154.631

37.943

59.148

27.151

45

30.344

Alte cheltuieli

890.474

247.753

502.545

124.157

8.452

7.567

TOTAL CHELTUIELI:

48.209.166

13.422.307

27.067.384

7.190.610

310.199

218.666

Grafic, situaţia cheltuielilor se prezintă astfel:
Sintetic, situaţia financiară a campaniei electorale se prezintă astfel:

Tip competitor electoral

Venituri - total

Cheltuieli - total

Rezultat financiar

Cheltuieli angajate restante

Alianţă electorală

11.169.954

13.422.307

-2.252.353

2.658.229

Alianţă politică

22.850.378

27.067.384

-4.217.006

4.927.911

Partid politic

7.060.249

7.190.610

- 130.360

626.031

Minoritate naţională

343.346

310.199

33.147

191

Candidat independent

204.566

218.666

- 14.100

-

TOTAL:

41.628.493

48.209.166

- 6.580.673

212.352

Situaţia detaliată pe fiecare competitor electoral a veniturilor şi cheltuielilor electorale, a rezultatului financiar şi a cheltuielilor angajate restante este prezentată în anexele nr. 6-8, care fac parte integrantă din prezentul raport.
Informaţii privind sancţiunile aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind finanţarea campaniilor electorale
În urma verificării finanţării campaniei electorale desfăşurate de către competitorii electorali, cu ocazia alegerilor parlamentare din data de 9 decembrie 2012, au fost descoperite o serie de încălcări ale prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, după cum urmează:
- nerespectarea art. 23 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, conform căruia donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale de la persoanele fizice sau juridice trebuie declarate Autorităţii Electorale Permanente de către mandatarul financiar în termen de 5 zile lucrătoare de la primire. S-au aplicat următoarele sancţiuni:

Nr. crt.

Competitor electoral

Sancţionat

Amendă/Avertisment

Confiscare

1.

Uniunea Democrată Maghiară din România

partidul

avertisment

406 lei

2.

Forţa Civică

mandatarul financiar coordonator

avertisment

672 lei

3.

Partidul Democrat Liberal

partidul

5.000 lei

21.000 lei

4.

Partidul Popular

mandatarul financiar coordonator

avertisment

5.000 lei

5.

Partidul România Mare

partidul

5.000 lei

6.850 lei

6.

Rascu Benoni - candidat independent judeţul Iaşi

mandatarul financiar

avertisment

4.187 lei

7.

Petre Ionel - candidat independent judeţul Dâmboviţa

mandatarul financiar

5.000 lei

-

- nerespectarea art. 29 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, conform căruia cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă electorală sunt suportate exclusiv de beneficiarii acestora - candidaţi independenţi, partide politice sau alianţe politice ori electorale. Următorii competitori electorali au primit donaţii în materiale de propagandă electorală, aplicându-se următoarele sancţiuni:

Nr. crt.

Competitor electoral

Sancţionat

Amendă/Avertisment

Confiscare

1.

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

partidul

avertisment

2.276 lei

2.

Uniunea Social Liberală

alianţa

5.000 lei

10.947 lei

3.

Partidul România Mare

partidul

avertisment

4.739 lei

- nerespectarea art. 31 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, conform căruia activităţile de propagandă electorală ale fiecărui candidat, precum şi donaţiile şi legatele primite de fiecare candidat în numele partidului se desfăşoară doar prin intermediul conturilor sau subconturilor deschise de către partid, pentru fiecare candidat la funcţia de deputat sau senator. Având în vedere faptul că activităţile de propagandă electorală şi încasare a donaţiilor nu au fost derulate prin conturile de campanie, au fost aplicate următoarele sancţiuni:

Nr. crt.

Competitor electoral

Sancţionat

Amendă/Avertisment

Confiscare

1.

Partidul România Mare

partidul

avertisment

13.800 lei

- nerespectarea art. 26 alin. (4), art. 29 alin. (4), art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, privind depunerea raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale şi a declaraţiilor prevăzute de lege. Au fost aplicate următoarele sancţiuni:

Nr. crt.

Competitor electoral

Sancţionat

Amendă/Avertisment

1.

Partidul Social Democrat al Muncitorilor

mandatarul financiar coordonator

5.000 lei

2.

Partidul Popular şi al Protecţiei Sociale

mandatarul financiar coordonator

5.000 lei

CAPITOLUL IV: Soluţionarea petiţiilor în anul 2012
În anul 2012, în cadrul Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 153 petiţii având ca obiect cereri de punere la dispoziţie a unor documente privind finanţarea partidelor politice, solicitări privind liberul acces la informaţii publice, puncte de vedere cu privire la interpretarea legii finanţării, adrese de la parchete, prefecturi, secţii de poliţie şi judecătorii sau reclamarea unor aspecte privind încălcarea obligaţiei de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală numele partidului politic care le-a comandat şi denumirea operatorului economic care le-a realizat.
8 (opt) petiţii au avut ca obiect punerea la dispoziţia petenţilor a unor documente sau situaţii cum ar fi rapoarte detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale depuse de mandatarii financiari desemnaţi de către formaţiunile politice şi sumele donate de anumite persoane pentru alegeri. Solicitările au fost efectuate de redactorii unor cotidiene centrale şi ai unor redacţii de ştiri. Petiţiile au fost cu caracter de solicitări, acestea fiind transmise în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
Petenţilor care au solicitat transmiterea de date sau documente li s-a răspuns în termenul legal de 30 de zile conform art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, aducându-le la cunoştinţă că datele solicitate au fost sau urmează să fie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, unde pot fi studiate de orice persoană interesată.
Un număr de 39 (treizeci şi nouă) de petiţii au avut caracter de reclamaţii, au privit încălcarea dispoziţiilor art. 29 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi au fost adresate de formaţiuni politice.
Temeiul sesizărilor a privit încălcarea art. 29 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, respectiv neimprimarea pe materialele de propagandă electorală a denumirii partidului politic sau alianţei politice care le-a comandat, după caz, şi a denumirii operatorului economic care le-a realizat.
Echipele de control s-au deplasat la faţa locului şi au întocmit procese-verbale de constatare la faţa locului. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că unele sesizări au fost întemeiate, propunându-se sancţionarea contravenienţilor conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.
Pentru un număr de 23 (douăzeci şi trei) de sesizări constatate întemeiate s-a dispus sancţionarea contravenţională cu amendă în sumă de 5.000 lei pentru fiecare contravenient, amenzi ce au fost transmise partidelor politice spre punere în aplicare. De asemenea, toţi petenţii au primit răspuns privind soluţionarea sesizării transmise către Autoritatea Electorală Permanentă.
La soluţionarea petiţiilor privind încălcarea prevederilor art. 29 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, pentru un număr de 16 (şaisprezece) lucrări nu s-a putut proba comiterea unor fapte de natură contravenţională datorită faptului că sesizările nu conţineau elemente clare pentru a putea identifica provenienţa materialelor publicitare sau persoanele care le-au comandat. Cu ocazia verificărilor care s-au efectuat nu au fost identificate afişe, documente sau alte înscrisuri care să dovedească provenienţa materialelor publicitare ori să ducă la identificarea persoanelor care le-au comandat şi/sau folosit.
Pentru un număr de 7 (şapte) solicitări care au avut ca obiect interpretarea art. 29 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi legalitatea expunerii unor afişe şi a unor bannere în afara perioadei electorale s-a dispus declinarea către secţiile de poliţie competente teritorial.
La finalizarea campaniei electorale privind alegerea administraţiei publice locale din iunie 2012, în cadrul departamentului s-a primit şi soluţionat un număr de 50 (cincizeci) de solicitări din partea unor judecătorii, prefecturi sau primării prin care se solicitau date referitoare la depunerea raporturilor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale în vederea validării candidaţilor.
Aceste solicitări au fost soluţionate cu precădere ţinându-se cont de termenul foarte scurt acordat de instanţe în vederea validării mandatelor.
În anul 2012, Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a primit o petiţie de la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din cadrul Camerei Deputaţilor, prin care s-a solicitat soluţionarea unui memoriu referitor la încălcarea legii finanţării partidelor politice, în memoriu se face referire numai la fapte povestite de terţe persoane, nicidecum la existenţa unor dovezi cu privire la cele relatate, astfel că lucrătorii Departamentului de control nu au putut lua nicio măsură cu privire la aspectele sesizate.
Un număr de 48 (patruzeci şi opt) de lucrări au avut caracter de contestaţii sau plângeri primite în urma transmiterii documentelor de sancţionare, aceste lucrări fiind declinate spre competentă soluţionare judecătoriilor teritoriale.
La toate solicitările s-a răspuns în termenul legal prevăzut de legislaţia în vigoare.
CAPITOLUL V: Concluzii şi recomandări
Pe parcursul anului 2012, în urma controalelor efectuate s-a constatat faptul că, deşi Autoritatea Electorală Permanentă a desfăşurat o serie de instruiri cu reprezentanţii formaţiunilor politice, candidaţii independenţi şi mandatarii financiari desemnaţi de către aceştia, privind cadrul legal pe baza căruia se organizează evidenţa contabilă şi electorală, încă mai există lacune în cunoaşterea Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare.
Astfel, la alegerile generale organizate în anul 2012 s-au constatat următoarele:
- unele donaţii au fost declarate de mai multe ori la Autoritatea Electorală Permanentă;
- s-a făcut confuzie între sumele reprezentând donaţii în timpul campaniei electorale şi sumele transferate de la partid provenite din donaţii;
- nu au fost transmise toate documentele justificative care să susţină înscrisurile din rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale;
- s-au făcut erori de calcul al sumelor înscrise în Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale etc.
De asemenea, considerăm că este necesară îmbunătăţirea legislaţiei privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.
În urma recomandărilor formulate de GRECO (Grupul Statelor împotriva Corupţiei) şi de experţii Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat un proiect pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, în vederea implementării acestor recomandări şi, totodată, în vederea remedierii lacunelor şi disfuncţionalităţilor constatate în cursul aplicării acestei legi.
De la momentul înfiinţării până în prezent. Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale şi-a format o echipă de specialişti în domeniu care îşi desfăşoară activitatea ambiţios şi responsabil, cu obiectivul principal de a evidenţia imaginea Autorităţii Electorale Permanente drept o instituţie strategică şi performantă.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 235 din data de 24 aprilie 2013