HOTĂRÂRE nr. 789 din 25 iulie 2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Eduard Hellvig

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
Operatorul economic: Societatea Comercială Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
Sediul/Adresa: Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, municipiul Bucureşti
Cod unic de înregistrare: RO14273221
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

43.573,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

42.423,00

 

a)

din producţia vândută

3

18.348,00

b)

din vânzarea mărfurilor

4

0,00

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

23.775,00

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

23.775,00

d)

producţia de imobilizări

8

0,00

e)

alte venituri din exploatare

9

300,00

  

- venituri conform OUG 95/2002

9a

0,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

1.150,00

 

a)

din imobilizări financiare

11

0,00

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

c)

din dobânzi

13

1.150,00

d)

alte venituri financiare

14

0,00

3

 

Venituri extraordinare

15

0,00

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

40.491,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

40.485,00

 

a)

cheltuieli materiale

18

502,00

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

160,00

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0,00

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

9.437,00

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

7.080,00

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

1.976,80

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

1.468,48

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

35,30

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

367,12

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

105,90

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

399,00

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

141,22

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

0,00

d3.2) tichete de masă

32

187,00

d3.3) tichete de vacanţă

33

0,00

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

70,00

  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0,00

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0,00

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

661,00

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

5.600,00

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

350,00

 

i1) contract de mandat

39

0,00

i2) ch. de protocol, din care:

40

214,66

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

0,00

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

0,00

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

0,00

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

0,00

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0,00

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

3.082,00

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

493,12

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

2.588,88

 

1

 

Rezerve legale

55

0,00

2

 

Rezultatul exerciţiului financiar pentru repartizare

56

0,00

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

0,00

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

0,00

5

 

Repartizări dividende acţionarilor

59

0,00

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

0,00

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0,00

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0,00

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0,00

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

0,00

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

0,00

  

a)

cheltuieli materiale

66

0,00

 

b)

cheltuieli salariale

67

0,00

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

0,00

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

0,00

 

e)

alte cheltuieli

70

0,00

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

316.521,12

 

1

 

Surse proprii

72

1.943,70

2

 

Alocaţii de la buget

73

159.800,00

  

Alocaţii de la buget de stat aferente programelor cu finanţare rambursabilă

 

60.500,00

3

 

Credite bancare

74

0,00

 

a)

- interne

75

0,00

b)

- externe

76

0,00

4

 

Fonduri europene

77

0,00

5

 

Alte surse

78

94.277,42

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

316.521,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor ]n curs la finele anului

80

316.521,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

0,00

  

a)

interne

82

0,00

  

b)

externe

83

0,00

X

  

REZERVE, din care:

84

0,00

XI

1

 

Rezerve legale

85

80,00

2

 

Rezerve statutare

86

0,00

3

 

Alte rezerve

87

12.158,32

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

0,00

 

1

 

Venituri totale

89

43.573,00

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

40.491,00

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

111,00

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

109,00

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

7.453,00

  

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

7.060,00

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

 

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani si/sau natura

96

399,00

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd,92)/12*1000

97

5.397,55

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

5.702,06

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

393,75

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

399,75

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

0,00

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

92,93

11

 

Plăţi restante

103

0,00

 

a)

preţuri curente

104

0,00

b)

preţuri comparabile

105

0,00

12

 

Creanţe restante

106

0,00

 

a)

preţuri curente

107

0,00

b)

preţuri comparabile

108

0,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 652 din data de 13 septembrie 2012