ORDIN nr. 517 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug
Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă Procedura pentru modulul "Semnarea electronică a rapoartelor şi accesul entităţilor publice la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug", prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Se aprobă Procedura privind modulul "Completarea şi depunerea bugetului individual al instituţiilor publice", prevăzută în anexa nr. 2.
(3)Se aprobă Procedura privind modulul "Înregistrarea angajamentelor legale şi angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor", prevăzută în anexa nr. 3.
Art. 2
Se aprobă formularul "Cerere privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare (Forexebug)", prevăzut în anexa nr. 4.
Art. 3
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Direcţiile de specialitate şi structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi entităţile publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXA nr. 1: PROCEDURĂ pentru modulul "Semnarea electronică a rapoartelor şi accesul entităţilor publice la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug"
CAPITOLUL I: Cadrul general
Art. 1
În înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)administratori - funcţionari publici din cadrul unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului care au stabilite prin fişele de post atribuţii de înrolare în sistemul naţional de raportare - Forexebug a persoanelor pentru care se solicită înrolarea de către entităţile publice;
b)certificat digital calificat - certificat digital care respectă prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată;
c)semnarea electronică a rapoartelor - aplicarea unei semnături electronice de către persoanele înrolate, utilizând certificatul digital calificat pe rapoartele transmise de către entităţile publice, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, şi procedurii de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug;
d)persoană înrolată - conducătorul entităţii publice sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, în condiţiile legii, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, şi procedurii de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug, şi care are înregistrat în sistem cel puţin un rol;
e)punct unic de acces - platforma dezvoltată de Ministerul Finanţelor Publice prin care entităţile publice pot accesa funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug privind înregistrarea, modificarea electronică a datelor, transmiterea electronică a documentelor, obţinerea documentelor electronice generate de sistem conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, şi procedurii de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug, precum şi alte informaţii publice (manuale de utilizare, legislaţie în domeniu, rapoarte etc.);
f)rapoarte - formulare electronice prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, şi de procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug;
g)revocare - anularea dreptului de acces la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug al persoanei înrolate;
h)rol - ansamblul atribuţiilor îndeplinite de către persoana înrolată privind semnarea electronică a documentelor şi accesarea funcţionalităţilor sistemului naţional de raportare - Forexebug prin "Punctul Unic de Acces";
i)notificare - documentul transmis în format electronic de către sistemul naţional de raportare - Forexebug, prin care se comunică entităţii publice acceptarea sau respingerea rapoartelor transmise în sistem, conţinând şi motivarea respingerii.
Art. 2
(1)Transmiterea electronică a rapoartelor şi accesul entităţilor publice la funcţionalităţile Sistemului naţional de raportare - Forexebug se realizează prin accesarea site-ului Ministerului Finanţelor Publice, prin "Punctul Unic de Acces" - Sistemul naţional de raportare - Forexebug.
(2)Semnarea electronică a rapoartelor şi accesul la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug al entităţilor publice se realizează de către persoanele înrolate.
(3)Rolurile care pot fi deţinute de persoanele pentru care se solicită înrolarea de către entităţile publice sunt următoarele:
a)vizualizarea rapoartelor generate de sistem (rapoarte, notificări, extrase de cont etc.);
b)acces pentru utilizarea aplicaţiei Control Angajamente Bugetare (CAB); acest rol permite înregistrarea/modificarea electronică a datelor introduse în aplicaţia CAB, precum şi vizualizarea informaţiilor din această aplicaţie;
c)vizualizarea informaţiilor (fără drept de modificare) din aplicaţia Control Angajamente Bugetare (CAB);
d)semnarea şi transmiterea documentelor în format electronic;
e)semnarea şi transmiterea documentelor în format electronic pentru entităţile publice direct subordonate (denumire entitate publică, cod de identificare fiscală).
(4)Persoanele pentru care se solicită înrolarea pot avea atribuite unul sau mai multe roluri dintre cele prevăzute la alin. (3) pentru accesarea funcţionalităţilor sistemului naţional de raportare - Forexebug.
(5)Fiecare persoană dintre cele prevăzute la alin. (4) va utiliza un singur certificat digital calificat pentru entitatea publică care a solicitat înrolarea acesteia.
(6)În situaţia în care se solicită înrolarea pentru o persoană de către mai multe entităţi publice, aceasta trebuie să deţină certificate digitale calificate distincte, iar fiecare entitate publică va aplica prezenta procedură.
CAPITOLUL II: Reguli privind înregistrarea, modificarea şi revocarea accesului la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug prin "Punctul Unic de Acces" al persoanelor înrolate şi a rolurilor aferente
SECŢIUNEA 1: A. Înregistrarea persoanelor pentru care se solicită înrolarea şi a rolurilor aferente
Art. 3
(1)Pentru acordarea accesului la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug prin intermediul "Punctului Unic de Acces", entităţile publice depun la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Satului la care îşi au deschise conturile de cheltuieli bugetare următoarele:
1.formularul "Cerere privind înrolarea/modificarea accesului/ revocarea accesului la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare (Forexebug)" (anexa nr. 4), semnat de conducătorul entităţii publice sau înlocuitorul său de drept, potrivit legii. În formularul completat pentru fiecare persoană pentru care se solicită înrolarea se bifează opţiunea "Accesul cu certificat digital calificat la sistemul Forexebug" şi rolul/rolurile ce i se atribuie, cu precizarea că rolurile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b) şi respectiv la art. 2 alin. (3) lit. c) nu pot fi bifate simultan;
2.fişierul ce conţine certificatul digital calificat exportat, salvat pe suport electronic. Instrucţiunile privind exportul certificatului digital calificat sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - "Punct Unic de Acces" - Sistemul naţional de raportare - Forexebug;
3.copie de pe actul de identitate al persoanei pentru care se solicită înrolarea.
(2)Formularul prevăzut la alin. (1) pct. 1:
a)poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice prin "Punctul Unic de Acces" - Sistemul naţional de raportare - Forexebug sau poate fi ridicat de la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care entităţile publice îşi au deschise conturile de cheltuieli bugetare;
b)se întocmeşte în două exemplare, din care exemplarul nr. 1 rămâne la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, iar exemplarul nr. 2 se restituie entităţii publice, după completarea de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului a rubricilor destinate acesteia.
(3)Administratorii procedează la verificarea documentelor prevăzute la alin. (1) şi la introducerea în sistem a informaţiilor aferente persoanei/persoanelor pentru care se solicită înrolarea.
(4)În situaţia în care informaţiile introduse de administratori în sistem sunt corecte, persoana pentru care se solicită înrolarea este înregistrată în acest sistem. Persoana astfel înregistrată în sistem primeşte la adresa de e-mail înscrisă în formularul prevăzut la alin. (1) pct. 1 confirmarea faptului că a fost înregistrată.
(5)În baza informaţiilor din formularul prevăzut la alin. (1) pct. 1, administratorii atribuie persoanei pentru care se solicită înrolarea, înregistrate în sistem, rolul/rolurile solicitate. Persoana înrolată primeşte la adresa de e-mail înscrisă în formularul prevăzut la alin. (1) pct. 1 confirmarea fiecărui rol atribuit.
(6)În situaţia în care documentele depuse nu sunt întocmite corect sau informaţiile aferente certificatului digital calificat introduse de administratori în sistem nu sunt valide, unitatea teritorială a Trezoreriei Statului comunică faptul că persoana pentru care s-a solicitat înrolarea nu a fost înregistrată în sistemul naţional de raportare - Forexebug, precum şi motivele neînregistrării acesteia, la adresa de e-mail înscrisă în formularul "Cerere privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare (Forexebug)" (anexa nr. 4), precum şi entităţii publice, cu adresă scrisă (transmisă prin fax, prin poştă etc.).
(7)Operaţiunile prevăzute la alin. (3)-(6) se efectuează de administratori în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (1).
(8)După primirea e-mailurilor prevăzute la alin. (4) şi (5) în termenul prevăzut la alin. (7), persoana înrolată poate accesa funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug, potrivit rolurilor atribuite.
(9)În cazul în care persoanei pentru care se solicită înrolarea îi sunt stabilite/i-au fost delegate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi atribuţii în vederea semnării şi transmiterii în sistemul naţional de raportare - Forexebug prin intermediul "Punctului Unic de Acces" a bugetului individual al unei entităţi publice direct subordonate, entitatea publică ierarhic superioară depune următoarele documente:
a)în situaţia în care persoana nu a fost înrolată în sistem - documentele prevăzute la alin. (1), cu precizarea că în formularul "Cerere privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare (Forexebug)" (anexa nr. 4), pe lângă celelalte informaţii, se bifează obligatoriu cel puţin rolurile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. d) şi e);
b)în situaţia în care persoana este înrolată în sistem - numai formularul "Cerere privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare (Forexebug)" (anexa nr. 4), în care, pe lângă celelalte informaţii, se bifează obligatoriu cel puţin rolurile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. d) şi e).
(10)În situaţia prevăzută la alin. (9), entitatea publică ierarhic superioară depune documentele la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care îşi are deschise propriile conturi.
(11)Procedura menţionată la alin. (1)-(8) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia prevăzută la alin. (9).
(12)La unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, corectitudinea înregistrării în sistem a persoanelor înrolate se certifică prin semnarea formularului "Cerere privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare (Forexebug)" (anexa nr. 4) atât de administrator, cât şi de o altă persoană desemnată de conducătorul unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului prin înscrierea în fişa postului a atribuţiei de verificare a datelor preluate de administrator.
(13)În situaţia în care, ca urmare a verificării efectuate potrivit alin. (12), se constată erori de preluare a datelor faţă de cele cuprinse în "Cerere privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare (Forexebug)" (anexa nr. 4), depusă de entitatea publică, acestea vor fi corectate de către administrator.
(14)Operaţiunile prevăzute la alin. (12) şi (13) se efectuează în ziua înregistrării în sistem a persoanelor înrolate.
SECŢIUNEA 2: B. Modificarea rolurilor persoanelor înrolate
Art. 4
(1)Pentru modificarea rolurilor deţinute de persoanele înrolate, entităţile publice depun la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile de cheltuieli bugetare un nou formular "Cerere privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare (Forexebug)" (anexa nr. 4), în care se bifează opţiunea "Actualizarea rolurilor pentru accesarea sistemului Forexebug" şi rolul/rolurile ce i se atribuie. Formularul astfel depus se completează cu toate rolurile pe care le deţine persoana înrolată începând cu data modificării şi înlocuieşte formularul depus potrivit art. 3 alin. (1) pct. 1 sau formularul prevăzut la art. 3 alin. (9) lit. b).
(2)În baza informaţiilor din formularul prevăzut la alin. (1) administratorii procedează la actualizarea (ştergere/adăugare) rolurilor atribuite persoanelor înrolate, operaţiune care se verifică potrivit art. 3 alin. (12).
(3)Persoana înrolată de entitatea publică ale cărei roluri au fost modificate primeşte la adresa de e-mail înscrisă în formularul prevăzut la alin. (1) confirmarea fiecărui rol actualizat.
(4)După primirea e-mailurilor prevăzute la alin. (3), persoana înrolată poate accesa funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug, potrivit rolurilor actualizate.
(5)Operaţiunile prevăzute la alin. (2) se efectuează de administratori în termen de maximum o zi lucrătoare de la data primirii formularului prevăzut la alin. (1).
SECŢIUNEA 3: C. Revocarea persoanelor înrolate
Art. 5
(1)Pentru revocarea accesului persoanelor înrolate la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug, entităţile publice depun la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile de cheltuieli bugetare un nou formular "Cerere privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare (Forexebug)" (anexa nr. 4), în care se bifează opţiunea "Revocarea accesului la sistemul Forexebug", dar fără a fi bifată nicio rubrică destinată rolurilor.
(2)În baza informaţiilor din formularul prevăzut la alin. (1) administratorii procedează cumulativ atât la ştergerea rolurilor atribuite persoanei înrolate, cât şi la eliminarea (ştergerea) din sistemul naţional de raportare - Forexebug a certificatului digital calificat al acesteia.
(3)Persoana înrolată pentru care a fost solicitată de entitatea publică revocarea accesului la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug primeşte la adresa de e-mail înscrisă în formularul prevăzut la alin. (1) confirmarea ştergerii rolului/rolurilor şi eliminării (ştergerii) certificatului digital calificat din Forexebug.
(4)Operaţiunile prevăzute la alin. (2) se efectuează de administratori în ziua primirii formularului prevăzut la alin. (1).
(5)Începând cu ziua depunerii formularului prevăzut la alin. (1) persoana înrolată şi revocată de entitatea publică nu va mai efectua operaţiuni în sistem.
(6)Procedura prevăzută la prezentul articol se aplică şi în vederea revocării persoanelor înrolate potrivit prevederilor art. 3 alin. (9).
SECŢIUNEA 4: D. Modificarea datelor de identificare a persoanei înrolate şi/sau a adresei de e-mail
Art. 6
(1)Entităţile publice au obligaţia ca, în situaţia în care datele de identificare (nume/prenume) ale unei persoane înrolate se modifică, să procedeze la depunerea documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 1 şi 3, iar în situaţia în care se modifică alte informaţii referitoare la persoana înrolată (adresa de e-mail, funcţie, departament), să procedeze la depunerea formularului prevăzut la art. 3 alin. (1) pct. 1. Formularul astfel depus înlocuieşte formularul depus potrivit art. 3 alin. (1) pct. 1 sau formularul prevăzut la art. 3 alin. (9) lit. b).
(2)Administratorii din cadrul unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, la primirea documentelor prevăzute la alin. (1), procedează la actualizarea informaţiilor din sistem potrivit documentelor prevăzute la alin. (1), operaţiunea verificându-se potrivit prevederilor art. 3 alin. (12).
(3)Operaţiunile prevăzute la alin. (2) se efectuează de administratori în termen de maximum o zi lucrătoare de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (1).
(4)Persoana înregistrată în sistem căreia i-au fost actualizate datele primeşte la adresa de e-mail înscrisă în formularul prevăzut la art. 3 alin. (1) pct. 1 confirmarea operaţiunilor efectuate.
SECŢIUNEA 5: E. Reînnoirea certificatului digital
Art. 7
(1)Documentele prevăzute la art. 3 alin. (1) se depun la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile de cheltuieli bugetare entităţile publice, ori de câte ori se reînnoieşte certificatul digital calificat (de exemplu; valabilitatea certificatului digital calificat a expirat etc.).
(2)În formularul prevăzut la art. 3 alin. (1) pct. 1 se bifează opţiunea "Reînnoirea certificatului digital calificat pentru accesarea sistemului Forexebug" şi rolul/rolurile ce i se atribuie persoanei pentru care se solicită înrolarea.
(3)Administratorii verifică documentele prevăzute la alin. (1) şi în baza acestora procedează la:
a)eliminarea (ştergerea) certificatului digital calificat înregistrat în sistemul naţional de raportare - Forexebug;
b)înregistrarea în sistemul naţional de raportare - Forexebug a noului certificat digital calificat;
c)verificarea rolurilor înregistrate în sistemul naţional de raportare - Forexebug cu cele înscrise în formularul "Cerere privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare (Forexebug)" (anexa nr. 4) depus.
(4)În situaţia în care rolurile au rămas nemodificate, persoanele înrolate primesc e-mailuri prin care se confirmă efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b).
(5)În situaţia în care în urma verificării prevăzute la alin. (3) lit. c) se constată diferenţe, administratorii procedează la actualizarea (ştergere/adăugare) rolului/rolurilor, iar persoanele înrolate primesc e-mailuri prin care se confirmă efectuarea operaţiunilor respective.
(6)Operaţiunile prevăzute la alin. (3)-(5) se efectuează de administratori în termen de maximum o zi lucrătoare de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (1).
CAPITOLUL III: Dispoziţii aplicabile entităţilor publice pilot
Art. 8
(1)Entităţile publice care au utilizat funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri sunt considerate entităţi publice pilot.
(2)Entitatea publică pilot procedează la depunerea formularului "Cerere privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare (Forexebug)" (anexa nr. 4) la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care îşi are deschise conturile de cheltuieli bugetare, bifând opţiunea "Accesul cu certificat digital calificat la sistemul Forexebug'' şi rolurile solicitate, în situaţia în care persoana care a utilizat sistemul naţional de raportare - Forexebug îşi păstrează calitatea de persoană înrolată.
(3)În situaţia în care entitatea publică revocă persoana care a utilizat sistemul naţional de raportare - Forexebug, procedează la depunerea formularului prevăzut la art. 5 alin. (1).
(4)Administratorii din cadrul unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, la primirea documentelor prevăzute la alin. (2) şi (3), procedează potrivit regulilor privind înregistrarea, modificarea şi revocarea accesului la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug, după caz, stabilite la cap. II.
Art. 9
Entităţile publice pilot vor lua măsuri pentru depunerea documentelor prevăzute la art. 8 în termen de două luni de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri.
CAPITOLUL IV: Întocmirea, semnarea şi transmiterea rapoartelor către sistemul naţional de raportare - Forexebug
Art. 10
(1)Entităţile publice au obligaţia întocmirii rapoartelor, semnării electronice şi transmiterii electronice a acestora către sistemul naţional de raportare - Forexebug, potrivit metodologiei, formatului şi la termenele prevăzute în procedura de funcţionare a sistemului.
(2)Semnarea electronică a rapoartelor se realizează de către persoanele înrolate şi care au atribuit rolul de semnare şi transmitere a documentelor electronice.
CAPITOLUL V: Dispoziţii finale
Art. 11
(1)Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului vor comunica entităţilor publice prevăzute la art. 3 alin. (1), cu adresa scrisă, data de la care acestea au obligaţia de a începe utilizarea funcţionalităţilor sistemului naţional de raportare - Forexebug, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data respectivă.
(2)Entităţile publice au obligaţia de a depune documentele prevăzute la art. 3 alin. (1) cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data de la care încep utilizarea funcţionalităţilor sistemului naţional de raportare - Forexebug.
ANEXA nr. 2: PROCEDURĂ privind modulul "Completarea şi depunerea bugetului individual al instituţiilor publice"
CAPITOLUL I: Prevederi cu caracter general privind structura bugetelor individuale, întocmirea, aprobarea şi depunerea acestora la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului şi în sistemul naţional de raportare - Forexebug
Art. 1
(1)Bugetele individuale ale instituţiilor publice cu personalitate juridică prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc în format electronic, pe baza bugetelor repartizate şi aprobate în condiţiile legii.
(2)Bugetele individuale se întocmesc în lei, fără zecimale, distinct, pe sectoare bugetare. În cadrul fiecărui sector bugetar, instituţiile publice care au aprobate bugete pe programe bugetare întocmesc şi depun bugetele individuale prevăzute la alin. (1) pe fiecare program bugetar şi în cadrul acestora pe surse de finanţare, în structura clasificaţiei bugetare detaliate la partea de venituri pe capitole, subcapitole şi paragrafe, iar la partea de cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate (COFOG 3), cu încadrarea în bugetul agregat al ordonatorului principal de credite sau al unităţii administrativ-teritoriale, după caz. Bugetele individuale ale instituţiilor publice locale se întocmesc şi pe secţiunile reglementate de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), instituţiile publice din sectorul special întocmesc bugetele individuale în structura clasificaţiei bugetare detaliate la partea de venituri pe capitole, subcapitole şi paragrafe, iar la partea de cheltuieli pe capitole şi titluri (COFOG 1), cu încadrarea în bugetul agregat al ordonatorului principal de credite.
(4)Bugetele individuale se depun în sistemul naţional de raportare - Forexebug şi conţin în mod obligatoriu semnătura electronică cu certificat digital calificat aparţinând persoanei înrolate în sistemul naţional de raportare - Forexebug şi care are atribuit rolul de semnare şi transmitere a documentelor electronice.
(5)Prin excepţie de la prevederile alin. (4), ordonatorii de credite ierarhic superiori pot opta pentru introducerea în sistemul naţional de raportare - Forexebug a bugetelor individuale ale ordonatorilor de credite direct subordonaţi, utilizând semnătura electronică cu certificat digital calificat aparţinând persoanei înrolate în sistemul naţional de raportare - Forexebug şi care are atribuit rolul de semnare şi transmitere de documente în format electronic pentru entităţile publice direct subordonate.
Art. 2
(1)Pentru anul 2016, instituţiile publice care utilizează sistemul naţional de raportare reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare, depun în sistemul naţional de raportare - Forexebug bugetele individuale întocmite potrivit art. 1, iar la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului depun bugetele întocmite pe suport hârtie, repartizate şi aprobate în condiţiile legii de ordonatorul de credite ierarhic superior sau de către consiliul local, după caz, care au stat la baza întocmirii bugetului individual în format electronic.
(2)Începând cu anul 2017, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului nu se mai depune bugetul repartizat şi aprobat în condiţiile legii de ordonatorul de credite ierarhic superior sau de către consiliul local, după caz, întocmit pe suport hârtie, răspunderea privind depunerea în format electronic a bugetului individual corespunzător bugetului repartizat şi aprobat şi corectitudinea datelor înscrise în acesta revenind exclusiv conducătorului instituţiei publice care gestionează bugetul respectiv.
Art. 3
În funcţie de sectorul bugetar din care fac parte instituţiile publice şi de sursele de finanţare a cheltuielilor acestora, bugetele individuale pot fi:
a)bugete individuale de cheltuieli, care se întocmesc în cazul bugetelor aferente sursei A "Integral de la buget", ale:
- instituţiilor publice din sectorul 01 "Bugetul de stat (administraţie centrală)" finanţate integral de la bugetul de stat;
- instituţiilor publice din sectorul 02 "Bugetul local (administraţie locală)", cu excepţia unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
- instituţiilor publice din sectorul 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat", care nu au aprobate şi nu realizează venituri bugetare;
- instituţiilor publice din sectorul 04 "Bugetul asigurărilor pentru şomaj", care nu au aprobate şi nu realizează venituri bugetare;
- instituţiilor publice din sectorul 05 "Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS)", care nu au aprobate şi nu realizează venituri bugetare;
b)bugete individuale de venituri şi cheltuieli, care se întocmesc în cazul:
1.b1) bugetelor aferente surselor B "Credite externe", C "Credite interne", D "Fonduri externe nerambursabile", E "Activităţi finanţate integral din venituri proprii", F "Integral venituri proprii", G "Venituri proprii şi subvenţii", H "Bugetul aferent activităţii din privatizare", I "Bugetul Fondului pentru mediu", J "Bugetul Trezoreriei Statului" ale instituţiilor publice din toate sectoarele bugetare;
2.b2) bugetelor aferente sursei A "integral de la buget":
- ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
- ale instituţiilor publice din sectorul 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat", care au aprobate venituri bugetare;
- ale instituţiilor publice din sectorul 04 "Bugetul asigurărilor pentru şomaj", care au aprobate venituri bugetare;
- ale instituţiilor publice din sectorul 05 "Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", care au aprobate venituri bugetare.
Art. 4
(1)Bugetele individuale de venituri şi cheltuieli bugetare pot fi:
a)echilibrate, în cazul în care veniturile bugetare sunt egale cu cheltuielile bugetare;
b)excedentare, în cazul în care veniturile bugetare sunt mai mari decât cheltuielile bugetare.
(2)În cazul în care bugetele de venituri şi cheltuieli agregate sau bugetele generale centralizate ale unităţilor administrativ-teritoriale prezintă deficit, iar ordonatorii principali sau secundari de credite repartizează ordonatorilor de credite din subordine bugete de venituri şi cheltuieli aprobate cu deficit, bugetele astfel repartizate vor fi însoţite de o notă aprobată de ordonatorul de credite ierarhic superior sau de hotărârea consiliului local, după caz, în care se va preciza sursa de acoperire a deficitului aprobat. Pe baza bugetelor de venituri şi cheltuieli cu deficit repartizate şi a notei întocmite de ordonatorul de credite ierarhic superior sau a hotărârii consiliului local, după caz, ordonatorii de credite cărora le-au fost repartizate bugetele vor întocmi şi vor depune în sistemul electronic bugete individuale echilibrate.
(3)În cazul bugetelor de venituri şi cheltuieli repartizate de către ordonatorii principali sau secundari de credite pentru activitatea proprie, nota prevăzută la alin. (2) în care se precizează sursa de acoperire a deficitului este aprobată de aceştia. Pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli cu deficit repartizat pentru activitatea proprie şi a notei întocmite şi aprobate de ordonatorul de credite respectiv, acesta va întocmi bugetul individual echilibrat.
(4)În cazul bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate cu deficit, repartizate de către ordonatorii principali sau secundari de credite ai bugetului local pentru activitatea proprie, bugetul individual echilibrat va fi întocmit pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat cu deficit şi a hotărârii consiliului local în care s-a precizat sursa de acoperire a deficitului.
(5)Prevederile alin. (2) se aplică şi în situaţia în care bugetul de venituri şi cheltuieli agregat' sau bugetele generale centralizate ale unităţilor administrativ-teritoriale prezintă excedent, dar bugetele de venituri şi cheltuieli repartizate unor ordonatori de credite din subordine sunt aprobate cu deficit.
(6)Bugetele individuale echilibrate prevăzute la alin. (2)-(5) se semnează de către ordonatorii de credite sau persoanele cărora le-au fost delegate aceste atribuţii, în condiţiile legii, care gestionează bugetele respective, iar sursele din care se finanţează deficitul, comunicate prin nota ordonatorului de credite ierarhic superior sau aprobate prin hotărârea consiliului local, după caz, vor fi completate la partea de venituri, la paragrafele din cadrul subcapitolului 40.15.00 "Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli", la subcapitolul 40.14.00 "Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare" sau la subcapitolele corespunzătoare de venituri bugetare din cadrul capitolului 41.00.00 "Alte operaţiuni financiare", după caz.
Art. 5
Bugetele individuale cuprind următoarele informaţii:
a)în cazul veniturilor bugetare:
- prevederi bugetare;
b)în cazul cheltuielilor bugetare:
- credite de angajament;
- limită credit de angajament;
- credite bugetare.
CAPITOLUL II: Completarea formularului "Buget individual"
Art. 6
(1)Formularul "Buget individual" şi instrucţiunile pentru completarea şi utilizarea acestuia pot fi descărcate prin accesarea "Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug sau pot fi puse la dispoziţie de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care este arondată instituţia publică. Formularul "Bugetul individual" se completează electronic.
(2)Instituţiile publice au obligaţia ca, înainte de completarea formularului "Buget individual", să verifice şi să descarce/să solicite unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului ultima versiunea formularului electronic respectiv.
Art. 7
(1)Completarea în sistem electronic a elementelor din formularul "Buget individual" se efectuează de către instituţiile publice pentru sectorul şi sursele de finanţare declarate de acestea în "Fişa entităţii publice", astfel:
a)în rubrica "An pentru care se depune bugetul" se înscrie anul calendaristic pentru care se depune bugetul;
b)în rubrica "An aprobare" se înscrie anul calendaristic în care a fost aprobat bugetul raportat;
c)în rubrica "Tip buget" instituţia publică poate selecta:
1.c1) opţiunea "Provizoriu (1/12)", în cazul în care se depune un buget individual întocmit pe baza bugetului aprobat conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale art. 40 sau art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
2.c2) opţiunea "Iniţial", în cazul în care se depune primul buget individual întocmit pe baza bugetului aprobat şi repartizat în condiţiile legii, cu excepţia ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este de competenţa acestora;
3.c3) opţiunea "Modificări", în cazul în care se depune un buget individual întocmit pe baza bugetului aprobat şi repartizat potrivit legii, cu sume modificate faţă de bugetul individual iniţial, ca urmare a virărilor de credite bugetare efectuate în condiţiile legii;
4.c4) opţiunea "Rectificări", în cazul în care se depune un buget individual rectificat ca urmare a rectificării bugetului aprobat şi repartizat potrivit legii în baza legilor de rectificare bugetară prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, a rectificărilor bugetare locale prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sau a altor acte normative prevăzute de lege pentru rectificarea bugetelor componente ale bugetului general consolidat;
d)rubrica "Este Formular Rectificativ pentru erori materiale" este utilizată numai în cazul în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în ultimul buget individual care a fost depus şi înregistrat în sistemul Forexebug, faţă de bugetul repartizat şi aprobat de ordonatorul de credite ierarhic superior, de către ordonatorul principal de credite pentru activitatea sa proprie sau de către consiliul local, după caz. În cazul în care se transmite un formular de buget individual fără a fi bifată rubrica "Este Formular Rectificativ pentru erori materiale", iar în sistem a fost deja înregistrat anterior un buget individual "Iniţial" sau "Provizoriu(1/12)" valid, noul formular va fi respins;
e)"SECŢIUNEA A - Informaţii generale" se completează astfel:
1.e1) în rubrica "Denumire Entitate Publică" se înscrie denumirea integrală, fără abrevieri, a instituţiei publice. Aceasta poate fi modificată oricând pe durata completării formularului de buget individual;
2.e2) în rubrica "Cod fiscal" se înscrie codul de identificare fiscală al instituţiei publice. Acesta poate fi modificat oricând pe durata completării formularului de buget individual;
3.e3) rubrica "Sector special" se bifează în funcţie de apartenenţa instituţiei publice la un sector special conform actului normativ în baza căruia funcţionează;
4.e4) în rubrica "Sector bugetar" se selectează sectorul bugetar în structura căruia activează instituţia publică. În cazul în care instituţia publică gestionează activităţi aferente mai multor sectoare bugetare, aceasta va completa câte un formular de buget individual pentru fiecare sector bugetar;
5.e5) în rubrica "Mod afişare pe ecran" se selectează una dintre următoarele opţiuni:
- "Numai indicatorii selectaţi", caz în care se afişează numai indicatorii de tip Venit sau Cheltuială introduşi şi sumele asociate, fără totalurile calculate;
- "Indicatorii selectaţi şi totalurile calculate", caz în care se afişează indicatorii de tip Venit sau Cheltuială, sumele asociate şi totalurile calculate automat pentru Venituri/Cheltuieli/Sold (Venituri-Cheltuieli);
- "Numai totalurile calculate", caz în care se afişează numai totalurile calculate automat pentru Venituri/Cheltuieli/Sold (Venituri-Cheltuieli);
- "Editare", caz în care se afişează indicatorii selectaţi şi sumele asociate. În acest mod de afişare pot fi modificate sumele asociate oricărui indicator selectat;
6.e6) în rubrica "Program bugetar" se selectează codul de program sau valoarea implicită "0000" în cazul în care nu există buget aprobat pe programe. În cadrul fiecărui "Program bugetar" se va selecta obligatoriu cel puţin o "Sursă de finanţare" a programului. În situaţia în care o instituţie publică gestionează mai multe programe bugetare, acestea se adaugă succesiv, prin selectarea butonului "Adaugă Programe/Surse de Finanţare";
7.e7) în rubrica "Sursă finanţare" se selectează sursa de finanţare aferentă bugetului individual ce urmează a fi completat.
În situaţia în care un program bugetar este finanţat din mai multe surse de finanţare, se adaugă succesiv fiecare sursă de finanţare prin selectarea butonului "Adaugă Programe/Surse de Finanţare";
8.e8) în rubrica "Secţiune" se selectează butonul "Funcţionare" sau "Dezvoltare" numai în cazul în care în rubrica "Sector bugetar" a fost selectată opţiunea "02. Bugetul local". Secţiunile "Funcţionare" şi "Dezvoltare" se adaugă succesiv, prin selectarea butoanelor aferente;
f)după completarea informaţiilor prevăzute la lit. e), se selectează butonul "Adaugă Programe/Surse de Finanţare", moment în care apare forma tabelară a formularului de buget individual, iar pe bara de titlu rămân afişate informaţiile selectate de către instituţia publică, respectiv: sector bugetar, program bugetar, sursă de finanţare şi secţiune. Dacă în "SECŢIUNEA A - Informaţii generale" au fost selectate opţiuni greşite, de pe bara de titlu afişată se poate utiliza butonul "Şterge", în urma căruia combinaţia "Sector bugetar - Program - Sursă - Secţiune" este eliminată şi poate fi reluată completarea acestei secţiuni;
g)în rubrica "Introducere" se selectează butonul "Venit" sau butonul "Cheltuială", după caz:
1.g1) în situaţia în care a fost selectat butonul "Venit" se completează următoarele rubrici:
g1.1)în rubrica "Clasificaţie funcţională" se selectează succesiv indicatorii de venituri bugetare din clasificaţia funcţională - Capitol, Subcapitol şi Paragraf.
Indicatorii de venituri bugetare se completează astfel:
- pentru orice indicator de tip "Capitol": nivelele "Subcapitol" şi "Paragraf se completează cu valoarea "00", iar denumirea indicatorului din clasificaţia funcţională este preluată de la nivel de capitol. Această modalitate este valabilă în cazul capitolelor de venituri bugetare care nu au aprobate subcapitole în cadrul clasificaţiei funcţionale;
- pentru orice indicator de tip "Subcapitol", asociat unui "Capitol": nivelul "Paragraf se completează cu valoarea "00", iar denumirea indicatorului din clasificaţia funcţională este preluată de la nivel de subcapitol. Această modalitate este valabilă în cazul subcapitolelor de venituri bugetare care nu au aprobate paragrafe în cadrul clasificaţiei funcţionale;
- pentru orice indicator de tip "Paragraf", asociat unui "Capitol" şi "Subcapitol": denumirea indicatorului din clasificaţia funcţională este preluată de la nivel de paragraf;
g1.2)în rubrica "Valoare prevedere bugetară" se completează valorile corespunzătoare prevederilor bugetare, aprobate în buget pentru anul calendaristic pentru care se face raportarea (An curent/An + 1/An + 2/An + 3/An + 4 + ...). În cazul în care nu există prevedere bugetară pentru anii ulteriori anului curent, se completează cu valoarea "0" în rubricile aferente acestor ani;
g1.3)după completarea pentru fiecare indicator bugetara rubricilor potrivit prevederilor lit. g1.1) şi g1.2), se selectează butonul "Adaugă Indicator" prin intermediul căruia informaţiile sunt adăugate automat în formă tabelară a bugetului individual, în ordinea crescătoare a codului indicatorului din clasificaţia bugetară, indiferent de ordinea în care au fost aceştia introduşi de către instituţia publică. Orice indicator bugetar introdus în forma tabelară a bugetului individual poate fi eliminat prin selectarea butonului "Şterge" care este poziţionat în dreptul indicatorului respectiv.
Procedura prevăzută la lit. g1.1) şi g1.3) se reia pentru introducerea prevederilor bugetare aferente tuturor indicatorilor de venituri bugetare aprobaţi în buget;
2.g2) în situaţia în care a fost selectat butonul "Cheltuială" se completează următoarele rubrici:
g2.1)în rubrica "Clasificaţie funcţională" se selectează succesiv indicatorii de cheltuieli bugetare din clasificaţia funcţională - Capitol, Subcapitol şi Paragraf.
Indicatorii de cheltuieli bugetare se completează astfel:
- pentru orice indicator de tip "Capitol": nivelele "Subcapitol" şi "Paragraf se completează cu valoarea "00", iar denumirea indicatorului din clasificaţia funcţională este preluată de la nivel de capitol. Această modalitate este valabilă în cazul capitolelor de cheltuieli bugetare care nu au aprobate subcapitole în cadrul clasificaţiei funcţionale şi în cazul bugetelor întocmite de instituţiile publice din sectorul special la nivel COFOG1;
- pentru orice indicator de tip "Subcapitol", asociat unui "Capitol": nivelul "Paragraf se completează cu valoarea "00", iar denumirea indicatorului din clasificaţia funcţională este preluată de la nivel de subcapitol. Această modalitate este valabilă în cazul subcapitolelor de cheltuieli bugetare care nu au aprobate paragrafe în cadrul clasificaţiei funcţionale;
- pentru orice indicator de tip "Paragraf, asociat unui "Capitol" şi "Subcapitol": denumirea indicatorului din clasificaţia funcţională este preluată de la nivel de paragraf;
g2.2)în rubrica "Clasificaţie Economică" se selectează succesiv indicatorii de cheltuieli bugetare din clasificaţia economică - Titlu, Articol, Alineat.
Indicatorii de cheltuieli bugetare se completează astfel:
- pentru orice indicator de tip "Titlu": nivelele "Articol" şi "Alineat" sunt completate cu valoarea "00", iar denumirea indicatorului din clasificaţia economică este preluată de la nivel de titlu. Această modalitate este valabilă în cazul titlurilor care nu au aprobate articole şi alineate în cadrul clasificaţiei economice, precum şi în cazul bugetelor întocmite de instituţiile publice din sectorul special la nivel COFOG1;
- pentru orice indicator de tip "Articol", asociat unui "Titlu": nivelul "Alineat" este completat cu valoarea "00", iar denumirea indicatorului din clasificaţia economică este preluată de la nivel de articol. Această modalitate este valabilă în cazul articolelor care nu au aprobate alineate în cadrul clasificaţiei economice:
- pentru orice indicator de tip "Alineat", asociat unui "Titlu" şi "Articol": denumirea indicatorului din clasificaţia economică este preluată de la nivel de alineat;
g2.3)rubrica "Valoare credit bugetar" se completează cu valorile corespunzătoare creditelor bugetare, aprobate în buget pentru anul calendaristic pentru care se face raportarea (An curent/An + 1/An + 2/An + 3/An+4+….). În cazul în care nu există credite bugetare aprobate pentru anii ulteriori anului curent se completează cu valoarea "0" în rubricile aferente acestor ani;
g2.4)rubrica "Valoare credit de angajament" se completează cu valoarea creditului de angajament aprobat în buget pentru anul pentru care se face raportarea (an curent), atât în cazul acţiunilor anuale, cât şi în cazul acţiunilor multianuale;
g2.5)rubrica "Valoare limită credit de angajament" se completează cu valorile aferente creditului de angajament al anului de raportare (an curent) rezultate după reţinerea sumelor aferente procentului prevăzut la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau alte reţineri efectuate în baza legislaţiei în vigoare. În cazul ordonatorilor de credite cărora le-au fost repartizate bugete în condiţiile legii, după reţinerea unor sume prevăzute de legislaţia în vigoare, sumele din coloana "Limită Credit Angajament" sunt egale cu sumele din coloana "Credit Angajament". În cazul bugetelor aferente sectorului 02 "Bugetul local", suma din coloana "Limită Credit Angajament" este egală cu suma din coloana "Credit Angajament";
g2.6)după completarea pentru fiecare indicator bugetar a rubricilor potrivit prevederilor lit. g2.1)-g2.5), se selectează butonul "Adaugă Indicator" prin intermediul căruia informaţiile sunt adăugate automat în formă tabelară a bugetului individual, în ordinea crescătoare a codului indicatorului din clasificaţia bugetară, indiferent de ordinea în care au fost aceştia introduşi de către instituţia publică. Orice indicator bugetar introdus în forma tabelară a bugetului individual poate fi eliminat prin selectarea butonului "Şterge" care este poziţionat în dreptul indicatorului respectiv.
Procedura prevăzută la lit. g2.1)-g2.6) se reia pentru introducerea creditelor bugetare aferente tuturor indicatorilor de cheltuieli bugetare aprobaţi în buget;
h)după completarea de către instituţia publică a formularului de buget individual potrivit precizărilor de la lit. a)-g), se selectează butonul "Validare şi generare XML" în scopul validării datelor introduse:
1.h1) în situaţia în care sistemul nu identifică erori în completarea formularului de buget individual şi se afişează mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, conducătorul instituţiei publice sau persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în acest sens, în condiţiile legii, semnează electronic în rubrica "Conducătorul entităţii publice";
2.h2) în situaţia în care sistemul identifică erori în completarea formularului de buget individual, se afişează o listă de erori pe care instituţia publică urmează a le corecta. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. h1).
(2)Instituţiile publice care, după depunerea şi validarea primului buget individual în sistem, trebuie să completeze pentru a fi introdus în sistem un buget modificat/rectificat potrivit art. 8 alin. (5) vor efectua modificările corespunzătoare astfel:
a)în ultimul buget individual introdus şi validat de sistem utilizează butonul "Export XML", sistemul generând un fişier de tip .XML;
b)în scopul completării noului formular de buget individual, instituţiile publice importă fişierul de tip. XML generat conform lit. a), prin utilizarea butonului "Import XML".
Instituţiile publice pot utiliza butonul "Import XML" şi în situaţia în care se doreşte completarea formularului de buget individual cu informaţiile corespunzătoare existente în aplicaţiile informatice proprii, cu condiţia de a fi respectată structura sub formă de fişiere XSD care se poate descărca prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug.
(3)Principalele reguli de completare a formularului "Buget individual" sunt următoarele:
a)dacă creditul de angajament este diferit de valoarea "0" şi creditul bugetar este diferit de valoarea "0", atunci suma creditelor bugetare pentru toţi anii calendaristici trebuie să fie mai mare/egală decât/cu suma introdusă la creditul de angajament;
b)dacă limita creditului de angajament este diferită de valoarea "0" şi creditul de angajament diferit de valoarea "0", atunci suma introdusă la creditul de angajament trebuie să fie mai mare/egală decât/cu suma introdusă la limită credit de angajament;
c)în cazul în care nu a fost selectată rubrica "Sector special" de către instituţiile publice care nu aparţin sectorului special, va fi permisă completarea sumelor pe structura clasificaţiei bugetare COFOG3;
d)în cazul în care a fost selectată rubrica "Sector special" de către instituţiile publice care aparţin sectorului special, va fi permisă completarea sumelor aferente indicatorilor de cheltuieli bugetare pe structura clasificaţiei bugetare COFOG1;
e)totalurile pe nivelele superioare ale clasificaţiei bugetare sunt realizate automat după completarea indicatorilor bugetari de nivel inferior;
f)pentru sectorul bugetar 02 "Bugetul local", dacă a fost selectată o secţiune (de exemplu: "Funcţionare"), se va permite selectarea numai a indicatorilor bugetari pentru care atributul "Secţiune" are valoarea "Funcţionare".
CAPITOLUL III: Depunerea formularului "Buget individual"
Art. 8
(1)Instituţiile publice, prin intermediul persoanelor care s-au înrolat, depun on-line formularul de buget individual completat potrivit prevederilor de la cap. II, prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug.
(2)După accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - Sistemul naţional de raportare Forexebug potrivit alin. (1), se selectează opţiunea "Transmitere documente electronice" şi se depune formularul de buget individual în format .PDF inteligent (cu .XML asociat), cu semnătură electronică calificată.
(3)Formularul "Buget individual" depus de instituţia publică parcurge următoarele etape în vederea validării automate de către sistem:
a)validarea formală a formularului: formularul "Buget individual" va fi supus unui prim set de validări (format, conţinut standard de identificare declarant şi tip formular etc.):
1.a1) în cazul în care nu există erori de validare, va fi afişat "Indexul" de înregistrare a formularului în sistem, iar procesul continuă cu pasul următor de validare;
2.a2) în cazul în care există neconformităţi, sistemul notifică instituţia publică referitor la eroarea identificată ce urmează a fi corectată de aceasta;
b)în cazul în care formularul "Buget individual" a fost validat potrivit lit. a1), sistemul procedează automat la validarea conţinutului formularului şi a regulilor specifice aplicabile, astfel:
1.b1) în cazul în care nu există erori de validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) care atestă că instituţia publică a depus bugetul individual şi că urmează etapa de validare prevăzută la lit. c). Instituţia publică poate vizualiza recipisă prin accesarea opţiunii "Vizualizare rapoarte" - "Notificări";
2.b2) în cazul în care există erori la validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Instituţia publică poate vizualiza recipisă prin accesarea opţiunii "Vizualizare rapoarte" - "Notificări";
c)în cazul în care formularul "Buget individual" a fost validat potrivit lit. b1), acesta este preluat în sistemul Forexebug, unde se realizează următoarele verificări:
1.dacă prevederile bugetare din bugetul individual depus se încadrează în prevederile bugetare din bugetul agregat al ordonatorului principal de credite;
2.dacă prevederile bugetare din bugetul individual depus de instituţia publică sunt cel puţin egale sau mai mari decât execuţia bugetară înregistrată în sistem la data depunerii bugetului individual;
3.dacă creditele bugetare/limitele creditelor de angajament din bugetul individual depus de instituţia publică sunt cel puţin egale sau mai mari decât creditele bugetare rezervate/creditele de angajament rezervate/angajamente legale din CAB;
c1)în cazul în care nu există erori de validare, bugetul individual depus de instituţia publică este înregistrat în sistem. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) prin care instituţia publică este informată referitor la validarea bugetului individual depus. Instituţia publică poate vizualiza recipisă prin accesarea opţiunii "Vizualizare rapoarte" - "Notificări";
c2)în cazul în care există erorile de validare de la lit. c) pct. 1 şi/sau pct. 2, bugetul individual depus este declarat invalid de sistem şi nu este înregistrat. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Instituţia publică poate vizualiza recipisă prin accesarea opţiunii "Vizualizare rapoarte" - "Notificări";
c3)în cazul în care există erorile de validare de la lit. c) pct. 3, bugetul individual este înregistrat în sistem, dar i se aplică un cod specific de blocare, astfel încât până la soluţionarea erorilor de către instituţia publică nu pot fi efectuate plăţi şi nu pot fi introduse noi angajamente în aplicaţia Control Angajamente Bugetare.
(4)Instituţiile publice reiau procesul de depunere a formularului "Buget individual" după corectarea erorilor identificate de sistem.
(5)Instituţiile publice au obligaţia de a depune în sistem formularul "Buget individual" ori de câte ori bugetul a fost rectificat sau modificat, precum şi în situaţia în care, după depunerea unui "Buget provizoriu", se depune "Bugetul iniţial".
ANEXA nr. 3: PROCEDURA privind modulul "Înregistrarea angajamentelor legale şi angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor"
Art. 1
(1)Instituţiile publice cu personalitate juridică prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrează toate angajamentele legale în sistemul de control al angajamentelor, prin accesarea site-ului Ministerului Finanţelor Publice, "Punctul Unic de Acces" - Sistemul naţional de raportare - Forexebug - Acces aplicaţie CAB.
(2)Înregistrarea datelor în sistemul de control al angajamentelor se efectuează potrivit instrucţiunilor din manualul/ghidul de utilizare a aplicaţiei Control Angajamente Bugetare (CAB), publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice - "Punct Unic de Acces" - Sistemul naţional de raportare - Forexebug.
Art. 2
(1)Înregistrarea/Modificarea datelor în sistemul de control al angajamentelor poate fi efectuată numai de persoanele înrolate în sistemul naţional de raportare - Forexebug şi care au atribuit rolul de acces pentru utilizarea aplicaţiei Control Angajamente Bugetare (CAB).
(2)Datele introduse în sistemul de control al angajamentelor pot fi vizualizate atât de persoanele înrolate prevăzute la alin. (1), cât şi de persoanele înrolate care au atribuit rolul de vizualizare informaţii din aplicaţia Control Angajamente Bugetare (CAB).
Art. 3
(1)În sistemul de control al angajamentelor, creditele bugetare aferente angajamentelor legale se introduc în lei, cu două zecimale, cu detaliere în structura clasificaţiei bugetare şi a bugetului individual înregistrat în sistemul naţional de raportare - Forexebug.
(2)Creditele bugetare aferente angajamentelor legale ce se introduc în sistemul de control al angajamentelor de instituţiile publice nu pot depăşi creditele bugetare nerezervate (disponibile) din bugetul individual înregistrat în sistemul naţional de raportare - Forexebug.
(3)După introducerea creditelor bugetare aferente angajamentelor legale potrivit alin. (1), sistemul de control al angajamentelor calculează automat creditele de angajament şi le afişează în rubrica "Credit de angajament rezervat" aferentă anului curent.
Art. 4
Pentru înregistrarea angajamentelor legale în sistemul de control al angajamentelor, bugetele individuale ale instituţiilor publice trebuie să fie înregistrate în sistemul naţional de raportare - Forexebug şi să nu se afle în starea de blocaj ca urmare a validărilor efectuate potrivit prevederilor cap. III din anexa nr. 2.
Art. 5
În anul 2016, instituţiile publice pot introduce în aplicaţia Control Angajamente Bugetare (CAB) angajamente bugetare globale aferente angajamentelor legale care privesc cheltuieli de personal (titlul 10), cheltuieli de bunuri şi servicii (titlul 20) şi, respectiv, în măsura în care acestea derulează acelaşi tip de contracte, care au un caracter repetitiv, pot întocmi angajamente bugetare globale aferente angajamentelor legale care privesc cheltuieli ale proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58).
ANEXA nr. 4:
Nr. ............../dată ..................****)
Către
Trezoreria .....................
CERERE privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare (Forexebug)
Nr. ........./data ................
Entitatea publică ............. (denumire) ............, cod de identificare fiscală: .......................pentru dl/dna ........... (numele şi prenumele) ......., având funcţia de ................................. la ............... (direcţie/serviciu/birou/compartiment) ..........................., CNP ......................, având adresa de e-mail .........................., solicită următoarele*:
- accesul cu certificat digital calificat la sistemul Forexebug;
- reînnoirea certificatului digital calificat pentru accesarea sistemului Forexebug;
- actualizarea rolurilor pentru accesarea sistemului Forexebug;
- revocarea accesului la sistemul Forexebug.
Persoana menţionată mai sus va deţine următorul/următoarele rol/roluri pentru funcţionalităţile sistemului Forexebug:
|_| vizualizare rapoarte;
|_| acces la aplicaţia Control Angajamente Bugetare**;
|_| vizualizare informaţii din aplicaţia Control Angajamente Bugetare;
|_| semnare şi transmitere documente electronice;
|_| semnare şi transmitere documente electronice pentru:

Nr. crt.

Denumirea entităţii publice din subordine

Codul de identificare fiscală

1

  

2

  
   
Ataşăm prezentei:
|_| copia actului de identitate al persoanei ce urmează a fi înrolată;
|_| fişierul exportat aferent certificatului digital calificat (emis pe numele persoanei mai sus menţionate), pe suport electronic***.
Persoana pentru care se solicită înrolarea, cu datele de identificare menţionate în prezenta cerere:
- are calitatea de conducător al entităţii publice;
- are atribuţii delegate potrivit prevederilor legale în vigoare.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Data:
Conducătorul entităţii publice,
...................
(numele şi prenumele, semnătură, ştampila)
Rubrică destinată unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului ****)

Numele şi prenumele administratorului/
Numele şi prenumele persoanei care a efectuat verificarea

Funcţia

Data înrolării/modificării/revocării

Data verificării

Semnătură

   

X

 
  

X

  
NOTA:
Cererea se listează faţă-verso, în două exemplare în original, semnate şi ştampilate de conducătorul entităţii publice.
Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului restituie entităţii publice un exemplar, după completarea rubricilor destinate acesteia.
____
*)Se bifează o singură opţiune din cele enumerate.
**)Acest rol include şi vizualizarea informaţiilor din aplicaţia Control Angajamente Bugetare.
***)Pentru recertificarea accesului la sistem, actualizarea rolurilor şi revocarea accesului nu este necesară prezentarea acestui fişier.
****)Se completează de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 307 din data de 21 aprilie 2016