HOTĂRÂRE nr. 368 din 12 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1 - DN 7 şi DN 2 - A2"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi al art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 40/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2", cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Se aprobă completarea amplasamentului lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 cu amplasamentul suplimentar prevăzut în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
______
*) - Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
Art. II
(1)Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1 - DN7 şi DN2 - A2", completat potrivit art. I pct. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
(2)Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Afumaţi, Cernica, Dobroieşti, Glina, Pantelimon, Chitila, Dragomireşti-Vale şi Chiajna din judeţul Ilfov şi pe raza municipiului Bucureşti, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. III
Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, cuprinse în anexa nr. 2, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1 - DN7 şi DN2 - A2", completat potrivit art. I pct. 1, aflate pe raza localităţilor Afumaţi, Cernica, Dobroieşti, Glina, Pantelimon, Chitila, Dragomireşti-Vale şi Chiajna din judeţul Ilfov şi pe raza municipiului Bucureşti, sunt în cuantum total de 48.909 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".
Art. IV
Sumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. II alin. (1), în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
Art. V
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art. VI
Planul cu amplasamentul lucrării, completat potrivit art. I pct. 1, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
Art. VII
La Hotărârea Guvernului nr. 750/2010, după anexă se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. VIII
1.La Hotărârea Guvernului nr. 750/2010, după articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 7, cu următorul cuprins:
"Art. 7
- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1:
_______
- Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
ANEXA nr. 2: LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1 - DN7 şi DN2 - A2", proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
(- Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2010)
          

Legenda

Categoria de folosinţă:

CC - curţi-construcţii

A - arabil

V - vie

 

Nr. crt.

Judeţul

UAT

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului de teren/investiţie

Adresa/Tarlaua/Parcela

Categoria de folosinţă

Număr cadastral/număr topo

Număr carte funciară

Suprafaţa totală a imobilului

(m2)

Suprafaţa de expropriat

(m2)

Suprafaţa construcţiilor de expropriat

Valoarea despăgubirii conform Legii nr. 255/2010

(lei)

1

Ilfov

Chiajna

S.C. Titan Mar - S.A.

Şoseaua de centură nr. 1 bis

CC

2045

50011

80989

1.532,65

 

460.920,39

 

Împrejmuire - 73 ml, drum beton - 0,020 km, alveolă gazon - 20 mp

42.836,19

2

Ilfov

Chiajna

Bellu Ciprian

Şoseaua de centură nr. 1 bis

CC

1069

 

10309

174,12

-

74.805,50

3

Ilfov

Chiajna

Ciobanu Nicolae

T 70, P 12A

CC/A

24

2655

3.034,77

520,30

 

156.470,54

 

Clădire - 236 mp, Împrejmuire - 74 ml, drum beton - 0,074 km, reţea canalizare - 8 ml, cămine - 2 buc.

267.757,66

4

Ilfov

Chiajna

Ciobanu Nicolae

T 70, P 12

CC

   

206,70

 

62.160,57

 

Împrejmuire - 44 ml, platformă - 32 mp

17.137,08

5

Ilfov

Chiajna

Stanciu Oana

T 70, P 10, 11, 14

CC

2934/1

5369

4252

224,00

 

67.365,68

 

Împrejmuire - 37 ml, platformă - 40 mp, reţea apă - 8 ml, reţea canalizare - 8 ml, cămin - 1, arbuşti ornamentali - 8 buc.

35.254,91

6

Ilfov

Chiajna

Raiciu Ştefan, Raiciu Rodica Andreea

T 70, P 8-9

CC

1074/1/1

8168

8168

614,15

 

184.694,76

 

Împrejmuire - 77 ml, fosă septică - 22,5 mc, reţea apă -12 ml, cămin - 1 buc., reţea canalizare -12 ml, cămin - 1 buc, reţea electrică -12 ml, arbuşti ornamentali - 20 buc., supr. gazon -100 mp

79.857,32

7

Ilfov

Chiajna

Cherciu Mariana

T 70, P1A

A

3255

50496

1900

174,19

-

74.836,44

8

Ilfov

Chiajria

S.C. EVW Holding - S.R.L.

Şoseaua de centură nr. 7-9

CC

3522

8232

20434

1.273,48

 

382.979,09

 

Împrejmuire - 82 ml, drum - 0,015 km, platformă - 75 mp, baracă poartă - 6 mp, reţea electrică - 82 ml, stâlpi - 6 buc, arbuşti ornamentali -16 buc., supr. gazon - 150 mp

124.880,67

9

Ilfov

Chiajna

S.C. Plastic Legno Romania - S.R.L.

 

CC

95

  

688,87

 

207.167,42

 

Împrejmuire - 60 ml, drum şi platformă - 90 mp, baracă - 6 mp, arbuşti ornamentali -18 buc.

56.288,95

10

Ilfov

Chiajria

Chiriloiu Ştefan, Chiriloiu Gaby

T 70, P 3-2A

CC/A

1517

1328bis

6504

351,15

 

105.601,94

 

Împrejmuire - 26 ml, drum - 0,007 km

19.688,77

11

Ilfov

Chiajna

S.C, Mega Company Import Export S.R.L.

T 70, P 1

CC

1323/2

1089

6649

1.253,46

 

376.958,39

 

Împrejmuire - 90 ml, drum - 0,020 km, baracă - 4 mp, arbuşti ornamentali - 14 buc., supr. gazon -100 mp

68.609,08

12

Ilfov

Chiajna

Purcel Florian, Purcel Constanţa

T 68, P 1B-2A

A

3062

5505

5267

660,49

-

283.759,98

13

Ilfov

Chiajna

Primăria Chiajna

T 68

A

   

315,91

-

135.719,23

14

Ilfov

Chiajna

S.C. Hiproma - S.A.

T 57/7, P14-20, 20A, 21, 22

CC

794/2

2736

64115

2.871,74

-

1.233.758,09

15

Ilfov

Chiajna

Ganea Marian Nicuşor, Ganea Carmen

T 57

CC

2106

  

446,66

 

134.325,97

 

Împrejmuire - 21 ml, drum - 0,007 km

8.093,35

16

Ilfov

Chiajna

S.C. Service Auto Serus - S.R.L.

Şoseaua de centură nr. 17

CC

2894

4853

24106

999,57

 

300.604,96

 

Drum - 0,008 km, arbuşti ornamentali - 6 buc., supr. gazon - 80 mp

11.656,17

17

Ilfov

Chiajna

S.C. Woodrow Proprieties International - S.R.L.

T 57/6, P 12/1

A

1617

1682

2400

100,22

-

43.056,13

18

Ilfov

Chiajna

S.C. Woodrow Proprieties International - S.R.L., S.C. Aline Distribution Grup - S.R.L., Petre Ioan Cristian

Şoseaua de centură nr. 27-28

CC

886

3084

15840

665,93

 

200.267,98

 

Împrejmuire - 47 ml, drum - 0,006 km

7.129,96

19

Ilfov

Chiajna

S.C. Baca Real Estate - S.R.L.

Şoseaua de centură nr. 17

A

2145

50002

(1043)

45000

1,836,29

 

552.235,35

 

Împrejmuire -128 ml, drum - 0,006 km, fosă septică - 9 mc, decantor - 12 mc

49.154,65

20

Ilfov

Chiajna

S.C. American Construction - S.R.L.

 

CC

2216

  

2.212,71

 

665.437,75

 

Împrejmuire - 40 ml, drum - 0,006 km

14.220,87

21

Ilfov

Chiajna

S.C. L&S Expert Consulting - S.R.L.

T 57/5, P 1A

A

1695

1402

1.735,06

77,80

-

33.424,47

22

Ilfov

Chiajna

S.C. Partener Consulting - S.R.L.

T 57/5, P1.2.3

CC

3504

7718

22628

1.064,47

-

457.318,03

23

Ilfov

Chiajna

S.C. Partener Consulting - S.R.L.

T 57/5, P 3

A

353/2

6615

672

31,55

-

13.552,38

24

Ilfov

Chiajna

S.C. Porche Immobilien - S.R.L.

Şoseaua de centură nr. 41

CC

1292

1027

37800

1.774,38

 

533.617,79

 

Împrejmuire - 60 ml, platformă bet. - 75 mp, platf. dale -100 mp, fosă septică - 27 mc, arbuşti ornamentali -16 buc., supr. gazon - 200 mp

107.413,78

25

Ilfov

Chiajna

Raiciu Iordan

Şoseaua de centură nr. 43

A

   

582,22

 

175.092,91

 

Clădire - 28 mp, Împrejmuire - 32 ml, drum - 0,006 km

77.843,74

26

Ilfov

Chiajna

Cristea Adrian

T 57/5, P 12

CC

1606

  

754,91

 

227.027,92

 

Clădire - 29 mp, Împrejmuire - 28 ml, drum - 0,005 km, arbuşti ornamentali - 3 buc., supr. gazon -10 mp

54.574,81

27

Ilfov

Chiajna

Cristea Ilie

T 57, P 13

CC

   

174,09

-

74.790,47

28

Ilfov

Chiajna

Rusea Matache, Rusea Adrian

T 57/5, P 13/1, 13/2, 15/1

CC

1017

811

18801

744,24

-

319.739,40

29

Ilfov

Chiajna

Mirea Mihail

T 57/5, P 16

A

   

239,50

-

102.895,37

30

Ilfov

Chiajna

Copăceanu Gheorghe

T 57/5, P 18

A

1521

2532

7500

279,21

-

119.954,31

31

Ilfov

Chiajna

Calciu Ilie

Str. Libertăţii nr. 60, Chiajna

A

   

306,96

-

131.875,85

32

Ilfov

Chiajna

Cantaragiu Constantin, Cantaragiu Anghelina

T 57/5, P 20

A

50565

6575

5000

234,93

-

100.932,44

33

Ilfov

Chiajna

S.C. Key Logistic Center - S.R.L.

Şoseaua de centură nr. 13A

CC

3498

7427

44889

2.313,45

 

695.734,32

 

Împrejmuire -140 ml, drum - 0,008 km

41.477,90

34

Ilfov

Chiajna

S.C. Porche Immobilien - S.R.L.

T 57/5, P 30, 31/1, 31/2, 31/3, 32, 33, 34, 35

CC

1287

50550

29982

2.389,39

 

718.571,18

 

Împrejmuire - 65 mp, drum şi platformă - 350 mp, reţea electrică - 200 ml, stâlpi - 12 buc., supr. gazon - 300 mp

153.569,76

35

Ilfov

Chiajna

Anghel Marian şi Anghel Emilia

T 57/5, P 365

A

1156

 

2.499,22

279,94

 

84.187,55

 

Împrejmuire - 20 mp, drum - 0,012 km, supr. gazon - 5 mp

20.096,69

36

Ilfov

Chiajna

S.C. Intersofex - S.R.L.

T 57/5, P 37

A

1121

3716

3600

430,49

-

184.948,57

37

Ilfov

Chiajna

S.C. Intersofex - S.R.L.

T 57/5, P 38

CC

1120/1

3450

1900

234,38

-

100.694,86

38

Ilfov

Chiajna

S.C. Asko International - S.R.L.

T 57/5, P 38 lot 1

CC

1120/2

6455

 

8,38

-

3.600,65

39

Ilfov

Chiajna

S.C. Asko International - S.R.L.

T 57/5, P 39, P 38

CC

3315

50500

7680

635,59

 

191.143,70

 

Împrejmuire -10 ml, platf. dale - 90 mp, arbuşti ornamentali - 27 buc.

35.336,10

40

Ilfov

Chiajna

S.C. European Drinks - S.R.L.

T 57/5

CC

   

168,81

-

50.766,95

41

Ilfov

Chiajna

Marcu Petre

T 51/2, P 1

A

1631

1757

4001

654,41

-

281.147,89

42

Ilfov

Chiajna

Marcu Victoria

T 51/2, P 1

A

1504

1315

3501

652,00

-

280.112,50

43

Ilfov

Chiajna

Marcu Victoria

T 51/2, P 1

A

1505

2105

3404

526,00

-

225.980,33

44

Ilfov

Chiajna

S.C. Rompetrol Dowstream - S.R.L.

T 51/2

CC

978/3

  

521,00

-

223.832,23

45

Ilfov

Chiajna

S.C. Rompetrol Dowstream - S.R.L.

T 51/2

CC

978/1

  

17,58

-

7.553,59

46

Ilfov

Chiajna

S.C. Rompetrol Dowstream - S.R.L.

T 51/2

CC

978

  

781,19

 

234.930,61

 

Drum - 0,145 km, cabină poartă -12 mp, copertină staţie carb. -12 mp, reţea canalizare -12 ml, cămin - 3 buc., reţea electrică - 40 ml, stâlpi - 5 buc., supr. gazon - 80 mp

108.472,64

47

Ilfov

Chiajna

Marcu Nicolae

T51/2. P4

CC

   

62,95

-

27.044,60

48

Ilfov

Chiajna

Primăria Chiajna

T51/2, P4

A

   

1.325,78

-

569.581,27

49

Ilfov

Chiajna

Raiciu Gheorghe

T51/2, P4

A

   

723,54

-

310.847,54

50

Ilfov

Chiajna

Raiciu Gheorghe

T51/2, P4

A

   

2.117,24

-

909.608,64

51

Ilfov

Chiajna

Primăria Chiajna

T51/1

A

   

783,46

-

336.592,12

52

Ilfov

Chiajna

Cristea Gheorghe

T51

CC

   

500,31

 

214.943,38

 

Împrejmuire - 50 ml

10.970,51

53

Ilfov

Dragomireşti-Vale

* Proprietar neidentificat

Str. Republicii nr. 3

A

   

441,09

-

34.454,77

54

Ilfov

Dragomireşti-Vale

Marcu Constanţa

Str. Republicii nr. 3

CC

   

101,63

 

5.557,02

          

Împrejmuire - 20 ml, WC - 4 mp

3.016,02

55

Ilfov

Dragomireşti-Vale

Gheorghe Gigei

T 17, P 7

A

   

593,27

-

46.341,98

56

Ilfov

Dragomireşti-Vale

Gheorghiu Radu Adrian

T 17, P 7

A

1405

1321

1.200,00

745,46

-

58.229,97

57

Ilfov

Dragomireşti-Vale

Antohe Florin, Antohe Nicoleta Loredana

T 17, P 7

CC

50426

467

916,00

313,63

-

24.498,52

58

Ilfov

Dragomireşti-Vale

Coman Alexandru Florin, Coman Tudora

T 17, P 1078 1079, 1080

A

643/1

465

909,00

329,95

-

25.773,32

59

Ilfov

Dragomireşti-Vale

Nicolescu Aurica, Nicolescu Ion

T 17, P 1074

A

1850

50113

1.843,00

446,00

-

34.838,31

V

18,00

-

1.406,03

60

Ilfov

Dragomireşti-Vale

Petrof Dumitra

T 17, P 1071, 1072, 1073, Str. Libertăţii nr. 15

CC

532

383

2.200,00

246,00

-

19.215,75

61

Ilfov

Dragomireşti-Vale

Primăria Dragomireşti-Vale

T 72, P 13

A

   

302,91

-

23.660,91

62

Ilfov

Dragomireşti-Vale

Stanciu Constantin

T 72, P 13

A

   

466,00

-

36.400,56

63

Ilfov

Dragomireşti-Vale

Cioroianu Stelian Victor

T 72, P 9/1

A

   

248,82

-

19.436,03

64

Ilfov

Dragomireşti-Vale

Constantin Ioana

T 72, P 13

A

   

234,93

-

18.351,04

65

Ilfov

Dragomireşti-Vale

Diriu Vasile

T 72, P 13

A

2266

2958

4.989,00

391,00

-

30.542,10

66

Ilfov

Dragomireşti-Vale

Starief Stanca, Mincu Mana, Stoian Tudor, Stoian Ionel

T 72, P 15

A

1625

1842

4.000,00

179,46

-

14.018,12

67

Ilfov

Dragomireşti-Vale

Titu Tudor

T 72, P 16

A

   

3,65

-

285,11

68

Ilfov

Dragomireşti-Vale

*Proprietar neidentificat

T 64, P 183

A

   

34,63

-

2.705,05

69

Ilfov

Dragomireşti-Vale

*Proprietar neidentificat

T 64, P 183

A

   

1.095,46

-

85.569,45

70

Ilfov

Dragomireşti-Vale

S.C. Paradise Valley Invest - S.A.

T 64, P 183/1/3

A

1996

3124

10.400,00

147,00

-

11.482,58

71

Ilfov

Dragomireşti-Vale

Băeţelu Vasile

T 64, P 266/2-1A

A

50309

2238

3.000,00

98,00

-

7.655,05

72

Ilfov

Dragomireşti-Vale

Radu Dumitru

T 64, P 22

A

1828

  

148,88

-

11.629,43

73

Ilfov

Dragomireşti-Vale

Marin Vasile

T 64, P 22/1

A

616

3026

4.000,00

215,00

-

16.794,25

74

Ilfov

Dragomireşti-Vale

S.C. Mega Com Rany Import Export - S.R.L.

T 64, P 21

CC

155

80

20.000,00

5.340,97

-

417.198,12

75

Ilfov

Chitila

Tothe Ion, Tothe Florica

T 36, P 171/1/1

A

1714

1725

603,42

603,42

-

89.556,17

76

Ilfov

Chitila

S.C. Enid Impex - S.R.L.

T 36, P 175/1

CC

1225/2

 

4.199,00

2.306,00

-

342.243,42

77

Ilfov

Chitila

Astratinei Mihail Dragoş, Astratinei Jenica, Zăvălaş Radu Mihail

T 36, P 171/1

CC

1225/1

 

6.000,00

1.905,00

-

282.729,28

78

Ilfov

Chitila

Kiss Gheorghe

T 38 P A171/2

A

   

644,00

-

95.578,82

79

Ilfov

Chitila

Marin Nicolae

T 36 P 171/3 lot 2

A

   

444,00

-

65.895,96

80

Ilfov

Chitila

Onisei Petra şi Radu Marin

T 36 P 171/3 lot 1

A

2324

  

444,00

-

65.895,96

81

Ilfov

Chitila

S.C. Pin Plus Pin - S.R.L.

T 36, P 171/4

A

1722

1744

5.012,00

941,00

-

139.657,88

82

Ilfov

Chitila

Draghici Maria, Lupuleac Gheorghita, Obaciu Ioana, Muscalu Florica, Bucneru Vasile

T 36, P 171/5

A

1314

1056

5.010,30

651,00

-

96.617,72

83

Ilfov

Chitila

Draghici Aurica

T 36 P 171/6

A

   

195,00

-

28.940,79

84

Ilfov

Chitila

Hoevenaars Eleria

T 36, P 171/7

A

1308

1241

2.500,00

234,00

-

34.728,95

85

Ilfov

Chitila

Hoevenaars Elena

T 36, P 171/8

A

1230/1/1

1241

5.001,00

441,00

-

65.450,72

86

Ilfov

Chitila

Vasile Niculina, Mancaş Victoria

T 36, P 171/8

A

1230/1/2

2608

5.000,83

415,00

-

61.591,94

87

Ilfov

Chitila

Nedeleanu Teodor, Vasile Anghelina

T 36, P 171/8

A

   

1.471,00

-

218.317,46

88

Ilfov

Chitila

Alkam Alexandra Teodora

T 38, P 175/1

A

161

50024

14.000,00

2.502,00

-

371.332,63

89

Ilfov

Chitila

S.C. Medin Imob Invest - S.R.L.

T 38, P 175/1/1

CC

1662/1

5578

15.127,00

2.098,00

-

311.373,24

90

Ilfov

Chitila

S.C. Concord Trading - S.R.L.

T 38, P 175/1/1/1

A

1738

50318 (1763 vechi)

1.818,00

219,00

-

32.502,74

91

Ilfov

Chitila

S.C. Concord Trading - S.R.L.

T 38, P 175/1/2

A

1700

1661

2.020,00

241,00

-

35.767,85

92

Ilfov

Chitila

S.C. Eo Car Services - S.R.L.

T 38, P 175/1/3, 175/1/4

A

2244/2

5473

3.700,00

1.060,00

-

157.319,18

93

Ilfov

Chitila

Gheniu Doru Marian

T 38, P 175/1/5

A

2233

2628

2.494,00

285,00

-

42.298,08

94

Ilfov

Chitila

S.C. Cassioppee Forum - S.R.L.

T 38, P 175/2

A

1334

1085

5.050,00

569,00

-

84.447,75

95

Ilfov

Chitila

S.C. Cassioppee Forum - S.R.L.

T 38, P 175/3

A

1351

1081

2,525,00

280,00

-

41.556,01

96

Ilfov

Chitila

S.C. Cassioppee Forum - S.R.L.

T 38, P 175/4, 175/5

A

1301

1048

7.575,00

826,00

-

122.590,23

97

Ilfov

Chitila

SC Wirquin Romania - S.A.

T 38, P 175/6

A

1408

1156

5.050,00

1.049,00

-

155.686,62

98

Ilfov

Chitila

SC Wirquin Romania - S.A.

T 38, P 175/6/1

A

1409

1158

2.525,00

99

Ilfov

Chitila

S.C. Wirquin Romania - S.A.

T 38, P 175/7

A

1407

1157

3.367,00

100

Ilfov

Chitila

S.C. Tim Eurosei - S.R.L.

T 38, P 175/7

A

2154/2

3697

5.000,00

463,00

-

68.715,83

101

Ilfov

Chitila

Lefter Ivana

T 38, P 175/8

A

1810

1958

7.575,00

386,00

-

57.287,93

102

Ilfov

Chitila

Condruz Vasile, Condruz Leni Cezariana

T 38, P 175/9

A

1820

1980

2.520,00

399,00

-

59.217,31

103

Ilfov

Chitila

Condruz Vasile, Condruz Leni Cezariana

T 38, P 175/10

A

1821

1977

2.525,00

339,00

-

50.312,45

104

Ilfov

Chitila

Costea Gheorghe, Costea Ion, Costea Marin, Puturu Maria

T 38, P 175/11

A

2237

2635

5.050,00

329,00

-

48.828,31

105

Ilfov

Chitila

Condruz Vasile, Condruz Leni Cezariana

T 38, P 175/12

A

1868

2043

4.040,00

329,00

-

48.828,31

106

Ilfov

Chitila

Condruz Vasile, Condruz Leni Cezariana

T 38, P 175/12

A

1864

2044

4.040,00

337,00

-

50.015,63

107

Ilfov

Chitila

Condruz Vasile, Condruz Leni Cezariana

T 38, P 175/11

A

1747

1780

2.120,00

176,00

-

26.120,92

108

Ilfov

Chitila

Constantin Viorica, Penciu Daniela

T 38, P 175/14

A

1900

2960

3.030,00

246,00

-

36.509,92

109

Ilfov

Chitila

Florea Dumitra

T 38, A 175/15

A

1864 (171)

4962

35.350,00

2.499,00

-

370.887,39

110

Ilfov

Chitila

Florea Ion

T 38, A 175/16

A

   

996,00

-

147.820,66

111

Ilfov

Chitila

Iancu Ion

T 38, A 175/17

A

   

694,00

-

102.999,54

112

Ilfov

Chitila

Iancu Ion (Ioan)

T 38, P 175/17/1

A

1882

50158

5.000,00

265,00

-

39.329,79

113

Ilfov

Chitila

Baciu Paraschiva, Iancu Ioan, Stoica Ioan, Duţă Dan, Duţă Elena, Duţă Diana, Duţă Raluca Elena

T 38, P 175/17/1

A

1883

2069

5.050,17

258,00

-

38.290,89

114

Ilfov

Chitila

Baciu Paraschiva, Iancu Ioan, Stoica Ioan, Duţă Dan, Duţă Elena, Duţă Diana, Duţă Raluca Elena

T 38, P 175/17/1

A

1746

50152

5.050,00

251,00

-

37.251,99

115

Ilfov

Chitila

Stan Gheorghe

T 38, A 175/18

A

   

1.208,00

-

179.284,50

116

Ilfov

Chitila

Ciocârlan Dan Florin

T 38, P 175/18/1

A

1561

1437

20.200,00

825,00

-

122.441,81

117

Ilfov

Chitila

S.C. Steni Primex - S.R.L.

T 38, P 175/19/1

A

1581/1

5582

6.250,00

569,00

-

84.447,75

118

Ilfov

Chitila

Ionescu Cristian, Ionescu Mariana

T 38, P 175/20

CC

1440/2

1329

5.000,00

649,00

-

96.320,89

119

Ilfov

Chitila

S.C. Best Print Services - SRL

T 38, P 175/21 lot 1/3

A

418/1/3

1663

1.278,00

156,00

-

23.152,63

120

Ilfov

Chitila

S.C. Best Print Services - S.R.L.

T 38, P 175/21 lot 1/2

A

418/1/2

 

4.149,00

497,00

-

73.761,92

121

Ilfov

Chitila

S.C. Best Print Services - S.R.L.

T 38, P 175/21 lot II/2

A

1372/2

1665

5.516,03

627,00

-

93.055,78

122

Ilfov

Chitila

S.C. Giotto Advertising - S.R.L.

T 38, P 175/21

A

1371/2

1775

5.337,04

571,00

-

84.744,58

123

Ilfov

Chitila

S.C. Tehnologica Radion - S.R.L.

T 38, P 175/22

CC

2548

5541

85.781,00

1.816,43

 

188.393,65

 

Împrejmuire -150 ml, drum - 0,010 km, chioşc - 2 mp

50.161,44

124

Ilfov

Chitila

S.C. Heuver Banden - S.R.L.

T 38, P 175/26, 175/27

A

2084/1

2450

7.161,00

948,31

-

140.742,78

125

Ilfov

Chitila

S.C. Heuver Banden - S.R.L.

T 38, P 175/26, 175/27

A

2084/3

2452

839,00

108,21

-

16.059,91

126

Ilfov

Chitila

Niţă Manda

T 38, P 175/29

A

   

124,31

-

18.449,38

127

Ilfov

Chitila

Stanciu Nicolae

T 38, P 175/29

A

   

96,00

-

14.247,77

128

Ilfov

Chitila

Stancu Ion, Cherciu Maria

T 38, P 175/30

A

50241

  

131,60

 

13.649,08

 

Clădire - 80 mp, clădire - 8 mp, Împrejmuire -17 ml, drum - 0,007 km, pomi fructiferi - 2 buc.

137.413,43

129

Ilfov

Chitila

S.C. Toyo Motor Center - S.R.L.

T 38, P 175/31, P 175/32/2, P 175/33/2

A

1751

1266

12.699,95

237,93

-

35.312,22

130

Ilfov

Chitila

Constantin Florea

T 38, P 175/33

A

   

18,97

 

1.967,50

 

Împrejmuire - 6 ml

1.857,35

131

Ilfov

Chitila

*Proprietar neidentificat

T 358 P 34

A

   

1.039,25

-

154.239,58

132

Ilfov

Chitila

Irimescu Horia

T 26, P 112/3

A

  

2.000,00

658,00

-

97.656,62

133

Ilfov

Chitila

S.C. Petrom - S.A.

T 26 P 112

CC

46

19

10.000,00

3.063,65

 

317.750,87

 

Drum - 0,185 km, cabină poartă - 30 mp, copertină staţie - 40 mp, reţea canalizare - 20 ml, cămin - 4 buc., reţea electrică - 80 ml, stâlpi -10 buc., arbuşti ornamentali -18 buc., supraf. gazon - 80 mp

339.868,79

134

Ilfov

Chitila

Primăria Chitila

T 25

A

   

99,00

-

14.693,02

135

Ilfov

Chitila

S.C. Dova Com - S.R.L.

T 25, P 109/8

CC

1803/1

5051

4.564,24

485,00

-

71.980,95

136

Ilfov

Chitila

S,C. Rombat - S.A.

T 25, P 109/8

CC

1803/2

5052

500,00

160,00

-

23.746,29

137

Ilfov

Chitila

Stancu I. Nicolae

T 25, P 109/8

A

1826

1991

5.064,30

881,00

-

130.753,02

138

Ilfov

Chitila

Vâlcu Floarea

T 25, P 109/6, 109/7

A

1878

2176

19.098,22

3.184,00

-

472.551,19

139

Ilfov

Chitila

S.C. Alfa Alim - S.R.L.

T 25, P 109/5

A

1307

1155

14.998,10

1.906,00

-

282.877,69

140

Ilfov

Chitila

Costache Vasile

T 25, P 109/4

A

2037

2959

27.504,00

2.816,00

-

417.934,73

141

Ilfov

Chitila

Radulescu Catia Niculina, Olteanu Florin Manuel, S.C. AII Est Europe - S.R.L.

T 25, P 109/3

A

1235

969

15.015,98

1.324,00

-

196.500,56

142

Ilfov

Chitila

*Radulescu Catia Niculina, Olteanu Florin Manuel, S.C. AII Est Europe - S.R.L.

T 25, P 109/2

A

834

986

30.028,00

2.370,00

-

351.741,94

143

Ilfov

Chitila

Săbăreanu Elena, Mihai Nicolae

T 25, P 109/1/1

A

2567

  

2.660,00

-

394.782,09

144

Ilfov

Chitila

Consiliul Local Chitila

T 25, P 109/1

CC

2061/1

3078

3.005,00

178,59

-

26.505,31

145

Ilfov

Chitila

S.C. Romstal Imex - S.R.L.

T 23

CC

2124/3

2408

113.539,00

1.121,72

 

116.340,81

 

Împrejmuire - 40 ml

12.068,43

146

Ilfov

Chitila

S.C. Autoklass Center - S.R.L., S.C. Romstal - S.R.L.

T 23, P 87/1, 87/2

CC

2124/2

2407

2.603,00

576,66

-

85.881,43

147

Ilfov

Chitila

S.C. Autoklass Center - S.R.L.

T 23, P 87/1, 87/2, 87/3/1, 87/3/2, 87/4, HC 110, T 25, P 109/1

CC

2124/1

2406

54.354,00

5.442,40

 

564.466,35

 

Împrejmuire - 230 ml, arbuşti ornamentali - 32 buc., supraf. gazon - 230 mp

95.557,99

148

Ilfov

Chitila

Stancu Ion, Cherciu Maria

T 23, P 87/5

A

1901

2169

48.006,65

2.197,83

-

326.189,44

149

Ilfov

Chitila

Zaharia Niculina

T 23, P 87/6

A

1631

1556

11.201,34

1.384,60

-

205.494,47

150

Ilfov

Chitila

Ivanov Petre

T 23 A 87/7

A

   

563,48

-

83.628,50

151

Ilfov

Chitila

Pop Emil, Pop Corina

T 23. P 87/7, 87/8

CC

2121

2387

26.029,00

1.066,00

-

158.209,67

152

Ilfov

Chitila

S.C. M Logistic Distribution - S.R.L.

T 23, P 87/9, 87/10, 87/11

CC

1788

50220

92.776,00

1.382,00

-

205.108,59

153

Ilfov

Chitila

Matei Niculae

T 23, P 87/56

CC

1150

50103

10.000,00

1.356,00

-

201.249,82

154

Ilfov

Chitila

S.C. Perugia Invest - S.R.L.

T 23 P 87

CC

1475

1289

26.200,00

2.672,83

-

396.686,25

155

Ilfov

Chitila

Tudor Constantin Florin, Tudor Florentina

T 23, P 87/57

A

1094

867

9.995,95

1.831,71

-

271.851,99

156

Ilfov

Chitila

* Proprietar neidentificat

Şoseaua de centură - zona pasaj km 64+160 stg.

    

1.332,45

-

197.754,66

157

Ilfov

Chitila

*Proprietar neidentificat

Şoseaua de centură - zona pasaj km 64+160 dr.

    

1.644,28

-

244.034,70

158

1

Bucureşti

Caloiu Nicolae Cristian

Şoseaua de centură nr. 497

CC

218543

 

18.500,00

473,00

-

328.420,93

159

Ilfov

Afumaţi

Ichim Constantin

T 95, P 4643, Linia de centură

CC

1372

1324 bis

3.002,00

399,92

 

43.734,42

 

Clădire -142 mp, clădire - 89 mp, Împrejmuire plasă - 40 mp, drum - 40 mp, fosă septică -12 mc, puţ forat -22 ml, arbuşti ornamentali - 2 buc.

935.014,56

160

Ilfov

Afumaţi

Bogaciu Ion, Bogaciu Ioana

Str. Linia de centură, nr. 70, T 96, P 4699, 4700

CC

2662

3830

1.089,00

787,23

 

86.089,84

 

Clădire - 294 mp, clădire -127 mp, Împrejmuire - 90 ml, drum - 0,045 km, fosă septică -18 mc, puţ forat - 30 ml, copertină metalică - 296 buc, reţea de apă - 20 ml, cămin - 3 buc., reţea de canalizare -10 ml, cămin -2 buc., arbuşti ornamentali - 4 buc., trandafir -4 buc., vie - 3 buc.

3.763.370,55

161

Ilfov

Afumaţi

Niţă Felix

Şos. Linia de centură nr. 70; T 96, P 4701

    

242,23

 

26.489,77

 

Împrejmuire - 21 ml, drum - 0,004 km, pomi fructiferi - 4 buc.

7.004,11

162

Ilfov

Afumaţi

S.C. Marshalls Comimpex - S.R.L.

Şoseaua de centură nr. 68, fost 1712 lot 4

CC

327

500

935,95

308,79

 

33.768,63

 

Împrejmuire - 20 ml, drum - 0,020 km

8.739,95

163

Ilfov

Afumaţi

S.C. Marshalls Comimpex - S.R.L.

Şoseaua de centură nr. 68

 

326

  

237,00

 

37.025,47

164

Ilfov

Afumaţi

Nimara Maria, Nimara Victor

Str. Linia de centură nr. 62

CC

3114/1

5146

659,00

149,00

 

23.277,61

 

Pomi fructiferi - 9 buc.

2.786,02

165

Ilfov

Afumaţi

Gherghina Ileana, Gherghina Marioara

T 96, P 4707, 4708, 4709

CC

2758/1

4348

554,00

57,33

 

8.956,41

166

Ilfov

Afumaţi

Bălăşoiu Dida

Str. Linia de Centură nr. 62

 

3059

  

25,23

 

3.941,57

167

Ilfov

Afumaţi

Nuţu Aristina

Str. Linia de centură nr. 62

CC

1073

932

252,64

19,85

 

3.101,08

168

Ilfov

Afumaţi

Barbu Alexandru

Str. Linia de centură nr. 60

    

43,56

 

6.805,19

169

Ilfov

Afumaţi

Barbu Alexandru

Sos de Centură nr. 1717

CC

2154

2533

933,00

38,00

 

5.936,57

170

Ilfov

Afumaţi

Niţă Steliana

Str. Linia de centură nr. 58

    

75,14

 

11.738,79

171

Ilfov

Afumaţi

Oprea Petruţa

Str. Linia de centură nr. 56, fostă CFR Centură

CC

399

299

283,29

107,52

 

16.797,38

172

Ilfov

Afumaţi

S.C. Com Nico Service - S.R.L.; Găină Gherghina

Str. Linia de centură

    

157,27

 

24.569,60

173

Ilfov

Afumaţi

S.C. 2 G Textile Company- S.R.L.

Str. Linia de centură nr. 50

A

2066/1

2896

370,00

110,00

 

17.184,82

174

Ilfov

Afumaţi

Dulbastru Ioan, Dulbastru Valeria

Str. Linia de centură dreapta nr. 50 fost 1712

CC

2066/2

2897

605,00

38,00

 

5.936,57

A

134,00

 

20.934,23

175

Ilfov

Afumaţi

Secăreanu Virgil

Str. Linia de centură nr. 48

    

81,35

 

12.708,95

176

Ilfov

Afumaţi

Garabagiu Marcela Nadejdea, Vlăsceanu Florentina Mirela, Garabagiu Ion

Str. Aurel Vlaicu nr. 1

CC

1376

1306 bis

1.032,00

280,00

 

43.743,17

177

Ilfov

Afumaţi

S.C. Zarkhal Impex - S.R.L.

În vecinătatea DE 448

    

161,00

 

25.152,32

178

Ilfov

Afumaţi

Popescu Ioana

Şoseaua de centură nr. 1.703

A

48/3

5816

668,00

28,00

 

4.374,32

179

Ilfov

Afumaţi

Vencu Georgeta

Şoseaua de centură nr. 1.703

A

48/2

5814

668,00

123,00

 

19.215,75

180

Ilfov

Afumaţi

Ion Cristina

Şoseaua de centură nr. 1.703

CC

48/1

5815

800,00

100,00

 

15.622,56

A

45,00

 

7.030,15

181

Ilfov

Afumaţi

Nicolae Marita

T 117, P 458

    

566,22

 

88.458,06

182

Ilfov

Afumaţi

Nicolae Ilie

T 117, P 458

    

122,00

 

19.059,52

183

Ilfov

Afumaţi

Petre Ion

T 117, P 458

    

320,00

 

49.992,19

184

Ilfov

Afumaţi

Georgescu Alexandrina; Nicola Ilie

T 117, P 458/2/338

    

334,50

 

52.257,46

185

Ilfov

Afumaţi

S.C. Vial Com Prest - S.R.L.

T 117, P 458

 

337

  

869,72

 

135.872,53

186

Ilfov

Afumaţi

S.C. Kimono Art Invest - S.R.L.

T 117, P 458

A

85

2077

5.000,00

627,00

 

68.567,42

 

Împrejmuire - 64 ml, drum - 0,005 km

5.875,82

187

Ilfov

Afumaţi

S.C. B&A Construcţii - S.R.L.

T 117, P 458

 

86/1

  

470,00

 

73.426,03

188

Ilfov

Afumaţi

S.C. B&A Construcţii - S.R.L.

T 117, P 458

CC

86/4

4136

4.991,00

1.035,00

 

161.693,50

189

Ilfov

Afumaţi

Primăria Afumaţi

T 117, PDE 457/1

    

69,86

 

10.913,92

190

Ilfov

Dobroieşti

S.C. Crelan - S.R.L.

T 38 P 944

    

4.550,00

 

248.789,27

 

Clădire - 853 mp, Împrejmuire - 350 mp, drum - 0,030 km, cabină pod basculă - 40 mp, reţea electrică - 30 ml, stâlpi reţea - 7 buc, pomi fructiferi - 30 buc., arbuşti ornamentali -14 buc.

779.943,29

191

Ilfov

Dobroieşti

Proprietar neidentificat

T 38 P 944

    

68,00

 

5.311,67

192

Ilfov

Dobroieşti

S.C. Agrisol International Ro - S.R.L.

T1 P4

 

130

  

1.755,00

 

95.961,57

 

Împrejmuire - 80 ml, drum - 0,016 km, cabină pod basculă - 10 mp

34.608,31

193

Ilfov

Dobroieşti

Anton Romeo

T38 P944.944/1 - 944/6

 

629

  

283,00

 

15.474,15

 

Împrejmuire - 35 ml, drum - 0,020 km, arbuşti ornamentali - 4 buc., trandafiri - 2 buc.

32.816,06

194

Ilfov

Dobroieşti

S.C. DIMAR - S.R.L.

  

306

  

1.692,00

 

92.516,80

 

Clădire - 85 mp, Împrejmuire -138 ml, drumuri - 0,138 km, fosă septică - 8 mc, copertină metalică - 80 buc.

350.097,23

195

Ilfov

Dobroieşti

Proprietar neidentificat

T38 P944

    

149,00

 

11.638,81

196

Ilfov

Pantelimon

S.C. Astra Investiţii Imobiliare - S.A.

T 39

CC

1057/4/2/3/1

3440

5.961,00

23,23

 

3.628,65

197

Ilfov

Pantelimon

Primăria Pantelimon

DE

    

170,00

 

26.558,82

198

Ilfov

Pantelimon

S.C. Astra Investiţii Imobiliare - S.A.

T 39

 

1057/4/2/3/4/3/7

  

1.580,98

 

246.989,71

199

Ilfov

Pantelimon

Proprietar neidentificat

T 39

    

951,77

 

148.690,84

200

Ilfov

Pantelimon

S.C. Ilfoveana - S.A.

T 8, P 55/1

    

2.294,00

 

250.867,07

 

Baracă metalică -100 mp

72.423,58

201

Ilfov

Pantelimon

Georgescu Sebastian Angela, Mercioiu Veronica Ileana, Craciunescu Stella Elisabeta, Georgescu Sebastian Ioan Silviu, Teodorescu Alexandru Cristian Paul

T 8, P 55/26

    

2.204,63

 

344.419,64

202

Ilfov

Pantelimon

S.C. Macon Grup - S.R.L., S.C. Spectrum Invest - S.R.L.

T 25, P 158

A

3234

9298

16.666,00

537,93

 

84.038,75

203

Ilfov

Pantelimon

Vasile Ştefan

T 25, P 158

 

2293/1

  

118,00

 

18.434,62

204

Ilfov

Pantelimon

Niţă D. Ion

T 25, P 158

A

3571

10954

33.000,00

1.149,74

 

179.619,29

205

Ilfov

Pantelimon

Catargiu Mihail, Catargiu Mihaeia Luminiţa

T 25, P 158

A

100240

100240

10.000,00

308,24

 

48.155,29

206

Ilfov

Pantelimon

Catargiu Gheorghe

T 25, P 158

A

100241

100241

10.000,00

295,96

 

46.237,00

207

Ilfov

Pantelimon

Catargiu Ştefan

T 25, P 158

A

3356

9871

18.700,00

573,44

 

89.586,01

208

Ilfov

Pantelimon

Catargiu Nicolae

T 25, P 158

A

3364

9881

18.850,00

1.346,07

 

210.291,06

209

Ilfov

Pantelimon

Chejan Elisabeta

T 25, P 158

A

2894

7133

18.850,00

2.029,32

 

317.031,89

210

Ilfov

Pantelimon

Păuna Elena

T 25, P 158

A

2795

6589

20.000,00

2.126,43

 

332.202,18

211

Ilfov

Pantelimon

Constantin Florica

T 25, P 158

A

2113

2862

40.000,00

1.845,27

 

288.277,63

212

Ilfov

Pantelimon

Constantin Florica

T 25, P 158

A

2112

2860

15.000,00

599,03

 

93.583,66

213

Ilfov

Pantelimon

Popescu Emil Teodor

T 25, P 158

A

3037

7886

75.000,00

3.112,17

 

486.200,78

214

Ilfov

Pantelimon

S.C. Romcom Investiţii - S.R.L.

T 25, P 158

A

1339/3

1162

9.569,00

297,73

 

46.512,27

215

Ilfov

Pantelimon

S.C. Romcom Investiţii - S.R.L.

T 25, P 158

A

1339/2

1662

9.531,00

328,94

 

51.388,07

216

Ilfov

Pantelimon

S.C. Romcom Investiţii - S.R.L.

T 25, P 158

A

1339/1

 

9.498,00

377,95

 

59.045,62

217

Ilfov

Pantelimon

Ion Achim Marin

T 25, P 158

A

3412

10260

21.300,00

892,66

 

139.456,50

218

Ilfov

Pantelimon

Aducesei Mariana Virginia

T 25, P 158

CC

2273/1

10849

16.521,00

1.142,09

 

178.423,38

219

Ilfov

Pantelimon

Aducesei Mariana Virginia

T 25, P 158

A

1675/1

10847

2.862,00

211,80

 

33.087,80

220

Ilfov

Pantelimon

Istrate Mihai

T 25, P 158

A

1645

1731

2.800,00

100,68

 

15.728,95

221

Ilfov

Pantelimon

Istrate Mihai

T 25, P 158

A

1644

1879

10.000,00

370,79

 

57.926,73

222

Ilfov

Pantelimon

Istrate Mihai

T:25, P:158

A

1642

1744

10.000,00

390,97

 

61.079,52

223

Ilfov

Pantelimon

Istrate Mihai

T 25, P 158

A

1643

1739

4.000,00

163,11

 

25.482,58

224

Ilfov

Pantelimon

Achim Traian

T 25, P 158

A

1674

 

11.954,00

546,15

 

85.322,92

225

Ilfov

Pantelimon

Moise Anica, Vasiliu Maria

T 25, P 158

A

357/3

2923

5.208,00

258,27

 

40.349,01

226

Ilfov

Pantelimon

S.C. Euro Marketing & Distribuţie - S.R.L.

T 25, P 158

A

2888

 

10.190,00

529,41

 

82.706,77

227

Ilfov

Pantelimon

Sude Virginia Mihaela

T 25, P 158

CC

286/1

9187

6.796,00

819,48

 

128.023,91

228

Ilfov

Pantelimon

S.C. Mondo Fruit - SRL

T 25, P 158

A

1406

100478

10.000,00

533,32

 

83.318,86

229

Ilfov

Pantelimon

Primăria Pantelimon

DE

    

62,32

 

9.735,98

230

Ilfov

Pantelimon

S.C. Ivonco Trade - S.R.L.

T 25, P 160

    

117,82

 

18.406,66

231

Ilfov

Pantelimon

S.C. Kreis Construct - S.R.L.

T 25, P 160

CC

160/1

7089

8.880,00

600,86

 

93.869,87

232

Ilfov

Pantelimon

S.C. Lafarge Comnord - SA, S.C. Kreis Construct - S.R.L.

T 25, P 160

CC

160/4

7092

2.783,00

165,05

 

25.784,57

233

Ilfov

Pantelimon

Popescu Tudorel

T 33, P 291/7

A

3282

9609

2.500,00

257,88

 

40.286,99

234

Ilfov

Pantelimon

S.C. HOLCIM Romania - S.A.

Şoseaua de centură nr. 4

 

1536

100428

10.000,00

1.902,36

 

208.038,35

 

Împrejmuire - 100 ml, drum - 0,080 km, Clădire post trafo - 23 mp, supraf. gazon -100 mp

70.236,43

235

Ilfov

Pantelimon

Popescu Alice Adriana, Popescu Trai an

T 33, P 291

A

3359

9864

5.000,00

475,28

 

74.251,06

236

Ilfov

Pantelimon

S.C. G&G Romania - S.R.L.

T 33, P 291

CC

100264

 

4.998,00

489,69

 

53.551,26

 

Împrejmuire - 22 ml, drum - 0,015 km, supraf. gazon - 75 mp.

17.931,23

237

Ilfov

Pantelimon

Popescu Ioan Dan

T 33, P 291

A

3565

10901

5.000,00

423,01

 

66.084,52

238

Ilfov

Pantelimon

Popescu Elena

T 33, P 291

A

352

169

5.000,00

1.023,76

 

159.937,99

239

Ilfov

Pantelimon

Primăria Pantelimon

DE 293

    

178,12

 

27.827,22

240

Ilfov

Pantelimon

S.C. Lukoil România - S.R.L.

T 34,P 294

CC

184

1028

3.500,00

786,47

 

86.007,16

 

Drum - 0,015 km, supraf. gazon - 40 mp

8.800,71

241

Ilfov

Pantelimon

S.C. Geplast - S.R.L.

T 34, P 294

 

431

  

533,95

 

58.392,10

          

Împrejmuire - 50 ml, drum - 0,020 km, fosă septică -16 mc, decantor - 8 mc, puţ forat - 30 ml, cămin - 1 buc., reţea apă -15 ml, cămin - 1 buc., reţea canalizare - 5 ml, cămin - 1 buc., reţea electrică - 5 ml, trandafiri - 2 buc., arbuşti ornamentali -18 buc., supraf. gazon - 40 mp

100.214,38

242

Ilfov

Pantelimon

S.C. Nifco Off Shore - S.R.L.

T 34, P 294

CC

249

631

4.208,08

750,31

 

82.052,01

 

Împrejmuire - 40 ml, drum - 0,008 km, fosă septică - 4,5 mc, cabină pod basculă - 4 mp

24.536,10

243

Ilfov

Pantelimon

Marin Ion

Şoseaua de centură nr. 4

 

651/2

11633

2.000,00

239,27

 

26.165,74

 

Împrejmuire - 28 mp.

16.425,39

244

Ilfov

Pantelimon

Marin Ion

Şoseaua de centură nr. 4

CC

651/1

343

1.863,00

326,65

 

35.721,76

 

Împrejmuire - 28 mp

7.937,13

245

Ilfov

Pantelimon

Primăria Pantelimon

  

100242

  

437,49

 

47.843,00

 

Clădire - 36 mp

48.968,05

246

Ilfov

Pantelimon

S.C. Mirsand - S.R.L.

  

2786

  

693,03

 

75.788,32

 

Împrejmuire - 45 ml, drum -0,010 km

12.879,93

247

Ilfov

Pantelimon

S.C. Farm Tech - S.R.L.

  

934/3

  

462,53

 

50.581,32

 

Împrejmuire - 27 ml

6.665,63

248

Ilfov

Pantelimon

Restaurant "La margine de Bucureşti"

     

146,26

 

15.995,02

 

Drum - 0,012 km, fosă septică - 8 mc, puţ forat - 30 ml, copertină - 36 buc.

33.679,64

249

Ilfov

Pantelimon

Sfaca Rodica Alexandrina

T 34, P 315

CC

3656

3656 S

11283

2.803,25

235,19

 

25.720,22

 

Împrejmuire - 25 ml, drum - 0,006 km

12.020,69

250

Ilfov

Pantelimon

S.C. Superfood Company - S.R.L.

T 34, P 315

 

156

100375

5.165,00

515,99

 

56.427,16

 

Împrejmuire - 30 ml, drum - 0,006 km, arbuşti ornamentali - 4 buc., supraf. gazon - 20 mp

13.869,36

251

Ilfov

Pantelimon

S.C. Superfood Company - S.R.L.

Str. Islaz nr. 1, T 34, P 316

 

1719

1475

7.154,00

1.056,90

 

115.580,60

 

Împrejmuire - 30 ml, drum - 0,010 km, arbuşti ornamentali - 4 buc., supraf. gazon - 20 mp

14.351,06

252

Ilfov

Pantelimon

S.C. Franke România - S.R.L.

T 34, P 315

 

4

51

12.600,00

1.641,57

 

179.518,57

 

Împrejmuire -100 ml, drum - 0,010 km

70.392,65

253

Ilfov

Pantelimon

Manea Violeta

  

429/1/3/2

  

343,72

 

53.697,86

254

Ilfov

Pantelimon

Balcan Elena

  

238/5

  

4,00

 

624,90

255

Ilfov

Pantelimon

Gorgonea Gheorghita

1.145.172,70

A

437

100933

35.020,68

168,00

 

26.245,90

256

Ilfov

Pantelimon

S.C. Eisberg - S.R.L.

T 77, P 790

A

447

11627

100.477,00

3.066,47

 

335.343,11

 

Clădire -155 mp

1.483.319,98

257

Ilfov

Pantelimon

Ion Leana

T 76

 

1226

1030

2.024,00

235,18

 

25.719,01

 

Clădire -193 mp, Împrejmuire - 30 ml, platformă betonată - 26,3 mp, platformă dale ceramică - 26,3 mp

1.145.172,70

258

Ilfov

Pantelimon

Aloman Alexandru George Ioan

T 76. PA 778/2, lot 3

A

1469/3

 

13.800,00

248,00

 

38.743,95

259

Ilfov

Pantelimon

Culeafa Mihai, Nasta Nicolae

T 76, PA 778/2, lot 2

A

1469/2

1422

11.080,00

47,33

 

7.394,16

260

Ilfov

Pantelimon

S.C. Mira Clothing Manufacture - S.R.L.

T 76, PA 778

    

812,85

 

126.987,20

261

Ilfov

Pantelimon

Primăria Pantelimon

DE 774

    

42,41

 

6.625,06

262

Ilfov

Pantelimon

Petcu Maria

T 76, L 762

 

762/1

  

507,00

 

79.206,38

263

Ilfov

Pantelimon

Petcu Maria

T 76, L 762

 

762/2

  

505,00

 

78.893,93

264

Ilfov

Pantelimon

Petcu Mihai

T 76, L 762

 

1594/2

  

154,00

 

24.058,74

265

Ilfov

Pantelimon

Turcu Călin

T 76, L 762

 

1594/1

  

110,00

 

17.184,82

266

Ilfov

Pantelimon

Alecu Simona

T 76, L 762

 

762/3

  

323,87

 

50.596,79

267

Ilfov

Pantelimon

Blendea Mihaela

T 76, L 762

 

762/4

  

448,00

 

69.989,07

268

Ilfov

Pantelimon

Proprietar neidentificat

T 76, L 762

 

299/2/1

  

594,00

 

92.798,01

269

Ilfov

Pantelimon

Proprietar neidentificat

T 76, L 762

    

112,00

 

17.497,27

270

Ilfov

Pantelimon

Proprietar neidentificat

T 76, L 762

 

762/6

  

119,81

 

18.717,39

271

Ilfov

Pantelimon

Mogoş Gheorghe

T 76, L 762

 

762/6/1

  

5,22

 

815,50

272

Ilfov

Pantelimon

Proprietar neidentificat

Şoseaua Cernica nr. 7

    

40,69

 

6.356,82

273

Ilfov

Pantelimon

Proprietar neidentificat

Şoseaua Cernica nr. 7

    

78,32

 

12.235,59

274

Ilfov

Pantelimon

S.C. Compania Indiilor Orientale - S.R.L.

Şoseaua Cernica nr. 9

    

73,15

 

11.427,90

275

Ilfov

Pantelimon

S.C. PAFS - S.R.L.

Şoseaua Cernica nr. 11

    

28,29

 

4.419,62

276

Ilfov

Pantelimon

Mihalache Luiza

T 57, P 545

 

753/1

  

81,00

 

12.654,27

277

Ilfov

Pantelimon

S.C. Rominplot - S.R.L.

T 57, P 545

 

753/2

427

31.989,00

33,89

 

5.294,49

278

Ilfov

Pantelimon

S.C. Rominplot - SRL.

T 57, P 545

    

68,74

 

10.738,95

279

Ilfov

Pantelimon

S.C. Rominplot - S.R.L.

T 57, P 545

    

32,70

 

5.108,58

280

Ilfov

Pantelimon

S.C. Rominplot - S.R.L.

T 57, P 545

    

37,56

 

5.867,83

281

Ilfov

Pantelimon

Biserica Adventistă de ziua a şaptea

T 57, P 545

    

118,18

 

18.462,74

282

Ilfov

Pantelimon

S.C. United Romanian Breweries Bereprod - S.R.L.

T 57, P 545

 

2350/1

5068

38.134,00

101,30

 

15.824,87

283

Ilfov

Pantelimon

Pană Marius, Pană Lucreţia Claudia

T 57, PA 545, lot 2

CC

719/3

3570

5.602,66

60,06

 

9.383,22

284

Ilfov

Pantelimon

Hussain Samir

T 57, P 545

CC

975/2/1

100520

1,871,00

24,28

 

3.792,85

285

Ilfov

Pantelimon

S.C. United Romanian Breweries Bereprod - S.R.L.

Dr

 

2350/2

  

9,10

 

1.421,65

286

Ilfov

Pantelimon

S.C. Titan - S.A.

Sos. Cernica nr. 11, T 57, P 545

 

3659

5149

74.432,00

46,53

 

7.269,18

287

Ilfov

Pantelimon

Mănăstireanu Valentin Florin

T 77, P 790

A

2312/1

 

5.007,00

1.478,41

 

230.964,86

288

Ilfov

Pantelimon

Mănăstireanu Valentin Florin

T 77, P 790, lot 2

 

2312/2

  

765,05

 

119.519,93

289

Ilfov

Cernica

S.C. Romdil - SRL.

T 9, P 99

    

67,00

 

13.083,89

290

Ilfov

Cernica

Gilovaris Camelia Branduşa Staicu Sandu

T 9, P 99, lot 2

A

1015

50329

24.814,00

1.015,00

 

198.211,23

291

Ilfov

Cernica

S.C. Hellenic Investimob - S.R.L.

T 9, P 99

Nn

1042

663

18.028,00

581,00

 

113.458,84

292

Ilfov

Cernica

Primăria Cernica

T 9, P 99

    

43,86

 

8.565,07

293

Ilfov

Cernica

Ivan Anghelina

T 9, P 124/3/59

    

2.339,00

 

456.764,60

294

Ilfov

Cernica

Chiriţă Florea

T 9, P 124/3/58

 

271

1682

5.000,00

305,00

 

59.561,01

295

Ilfov

Cernica

Radu Traian, Radu Maria

T 9, P 124/3/57

CC

1126/2

724

34.590,00

939,63

 

183.492,83

296

Ilfov

Cernica

Gheorghe Nicolae

T 9, P 124/3/56

    

198,56

 

38.775,19

297

Ilfov

Cernica

Chiriţă Alexandrina

T 9, P 124/3/55

A

3294

4201

7.500,00

103,37

 

20.186,30

298

Ilfov

Cernica

Radu Traian, Radu Maria, Haliu Nicolae, Haliu Florica

T 9, P 124/3/54

A

1514

1229

4.300,00

56,71

 

11.074,25

299

Ilfov

Cernica

Radu Traian, Radu Maria, Haliu Nicolae, Haliu Florica

T 9, P 124/3/53

A

1518

1236

3.920,00

50,00

 

9.764,10

300

Ilfov

Cernica

Radu Traian, Radu Maria, Haliu Nicolae, Haliu Florica

T 9, P 124/3/52

 

1261

50237

5.000,00

36,00

 

7.030,15

301

Ilfov

Cernica

S.C. Stan Import Export -S.R.L.

T9, P 124/3/51

A

50276

884

10.024,00

6,00

 

1.171,69

302

Ilfov

Cernica

BDT Ford

T12, PA164

    

407,48

 

79.573,51

303

Ilfov

Cernica

S.C. Proenerg - S.A.

T 12, PA164

 

735

318

27.865,00

197,62

 

38.591,63

304

Ilfov

Cernica

S.C. Rompetrol Downstream - S.A.

T 12, PA164

    

205,55

 

40.140,22

305

Ilfov

Cernica

Mateiciuc Ovidiu, Morar Cezarina

T 12, PA164/3

CC

3120

1187

1.140,00

15,00

 

2.929,23

306

Ilfov

Cernica

Anton Marius

T 12, P A 164

    

2,78

 

542,88

307

Ilfov

Cernica

Sârbu Gheorghe

T 12, P A 164

    

151,17

 

29.520,78

308

Ilfov

Cernica

S.C. Busines Development Team - S.R.L.

T 12, P A 164

A

856

50236

3,400,00

703,00

 

137.283,25

 

Împrejmuire - 9 ml

5.689,22

309

Ilfov

Cernica

S.C. Busines Development Team - S.R.L

T 12, P A 164

CC

264/1

50239

5.391,00

632,00

 

123.418,22

310

Ilfov

Cernica

S.C. M&N Italy Comprod Impex - S.R.L.

T 12, P A 164

 

264/2

  

76,16

 

10.411,28

 

Clădire - 30 mp, Împrejmuire - 7,5 mp

21.541,77

311

Ilfov

Glina

S.C. Rompetrol Downstream - S.R.L.

T1/1, PA 921/1, Şoseaua de centură, lot 1

A

912/1

1103

2.800,00

787,66

 

43.068,43

 

Drum -10 ml, supraf. gazon -160 mp

11.183,15

312

Ilfov

Glina

Ştefan Mihaela

T 1/1, P 1

A

912/2

692

15.388,31

4.567,00

 

356.741,16

313

Ilfov

Glina

S.C. M&N Italy Comprod Impex - S.R.L.

T 1/1, P 1, 2, 3,4, 5

A

2813

4248

42.007,00

2.565,00

 

200.359,33

314

Ilfov

Glina

Delcea Valentin, Delcea Geta

T 5/14, P 4

A

1243

766

3.740,49

204,00

 

15.935,01

315

Ilfov

Glina

S.C. Cars Trading - S.R.L.

T 5/11, P 31/1

CC

1244

50358 (767)

9.500,00

962,96

 

52.653,65

 

Împrejmuire -120 ml, platformă dale ceramică - 24 mc, reţele de apă - 5 ml, cămin - 1 buc., reţea de canalizare - 5 ml, cămin - 1 buc., reţea electrică - 40 ml, stâlpi -4 buc., arbuşti ornamentali - 80 buc., supraf. gazon - 80 mp.

59.495,92

316

Ilfov

Glina

Gologan Ticu

T5/11, A 1105

    

238,16

 

18.603,34

317

Ilfov

Glina

Dumitru Ştefan

T 5/11, P 32, 33

 

3124

  

573,79

 

44.820,34

TOTAL:

218.265,70

 

48.908.944,06

* Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea "proprietar neidentificat", astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.
NOTĂ:
Alte date de identificare a proprietarilor/deţinătorilor, precum şi orice informaţii necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în vigoare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 422 din data de 11 iulie 2013