HOTĂRÂRE nr. 1133 din 23 decembrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru asigurarea necesarului de credite aferent drepturilor de asistenţă socială care se plătesc prin bugetul acestui minister în luna decembrie 2014, cu suma de 35.566 mii lei, la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", după cum urmează:
a)cu suma de 17.995 mii lei la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.37 "Transferuri pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri;
b)cu suma de 17.571 mii lei la titlul 57 "Asistenţă socială", articolul 57.02 "Ajutoare sociale", alineatul 57.02.01 "Ajutoare sociale în numerar".
Art. 2
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2014.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 948 din data de 23 decembrie 2014