ORDIN nr. 223 din 10 februarie 2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic
Având în vedere prevederile art. 114 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Art. 3
Obligaţiile fiscale cuprinse în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 1 se plătesc de către contribuabili în contul unic 20.A.47.01.00 «Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire»", deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe."
2.Anexa nr. 1 "Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat - Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire»", se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.
3.Anexa nr. 2 "Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 «Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire»", se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.
Art. II
Anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin, se utilizează pentru impozitele, taxele, contribuţiile şi celelalte sume datorate bugetului de stat, respectiv bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, începând cu obligaţiile fiscale aferente lunii ianuarie 2014.
Art. III
Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXA nr. 1: NOMENCLATORUL OBLIGAŢIILOR FISCALE datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic 20.A.47.01.00 "Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire"
(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.294/2007)

Nr. crt.

Denumirea creanţei fiscale

Temeiul legal

0

1

2

1

Impozit pe venitul din salarii

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

2

Impozit pe venitul din pensii

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

3

Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

4

Plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi comerciale bancare, persoane juridice române şi de sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine

art. 13 şi 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

5

Impozit pe profit/plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 4, precum şi de persoanele juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene

art. 13 şi 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

6

Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice

art. 13 lit. c) şi e) şi art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

7

Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la pct. 4 sau plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual, datorate de către persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România

art. 13 lit. b), c) şi d) şi art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

8

Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice

art. 36 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

9

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

art. 1121 şi 1129 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

10

Impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care nu generează o persoană juridică

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

11

Impozit la ţiţeiul din producţia internă

art. 215 şi 217 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

12

Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

art. 52, 521 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

13

Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară

art. 52, 521 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

14

Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

15

Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice

art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

16

Impozit pe veniturile din dobânzi

art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

17

Impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare

art. 67 alin. (3) lit. b) şi art. 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

18

Impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

19

Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice

art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

20

Impozit pe veniturile din premii

art. 77 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

21

Impozit pe veniturile din alte surse

art. 78, 79 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

22

Impozit pe veniturile din dividende obţinute din România de persoane nerezidente

art. 115 alin. (1) lit. a) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

23

Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din România de persoane nerezidente

art. 115 alin. (1) lit. b) şi c) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

24

Impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din România de persoane nerezidente

art. 115 alin. (1) lit. d) şi e) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

25

Impozit pe veniturile din comisioane obţinute din România de persoane nerezidente

art. 115 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

26

Impozit pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente din activităţi sportive şi de divertisment

art. 115 alin. (1) lit. h) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

27

Impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române

art. 115 alin. (1) lit. j) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

28

Impozit pe veniturile din servicii prestate în România şi în afara României de persoane nerezidente

art. 115 alin. (1) lit. k) şi l) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

29

Impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România

art. 115 alin. (1) lit. o) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

30

Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente

art. 115 alin. (1) lit. p) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

31

Impozit pe venituri din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente

art. 115 alin. (1) lit. q) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

32

Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

33

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare

34

Impozit pe veniturile din jocuri de noroc

art. 77 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

ANEXA nr. 2: NOMENCLATORUL OBLIGAŢIILOR FISCALE datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire"
(- Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.294/2007)

Nr. crt.

Denumire creanţă fiscala

Temeiul legai

0

1

2

1

Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare

2

Contribuţia de asigurări sociale datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare

3

Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare

4

Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare

5

Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

6

Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţi

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

7

Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

8

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, din cauză de accident de muncă sau boală profesională, suportat de angajator, conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri conform legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

9

Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de pensionari pentru partea de venit care depăşeşte plafonul prevăzut de lege

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

10

Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

11

Contribuţia individuală pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

12

Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

13

Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele aflate în şomaj

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare

14

Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare

15

Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

16

Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare

17

Contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.

18

Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare

19

Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetăţeni străini, aflate în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru persoanele, cetăţeni străini, victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazate în centrele special amenajate, potrivit legii

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

20

Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum şi pentru persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

21

Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru personalul monahal al cultelor recunoscute

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

22

Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

23

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, suportată din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (FAAMBP), conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

24

Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

25

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

26

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

27

Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

28

Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

29

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

30

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venitul obţinut dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care nu generează o persoană juridică

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

31

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

32

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 114 din data de 17 februarie 2014