ORDIN nr. 168 din 28 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 52/2013
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
Art. I
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 52/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 mai 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 16, literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) dezvoltarea capacităţii structurilor ministerului de îndeplinire a obiectivelor şi priorităţilor rezultate din documente strategice prin accesarea fondurilor europene structurale şi de investiţii, precum şi a altor fonduri externe nerambursabile;
b) îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a ministerului de a implementa proiectele finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, precum şi din alte fonduri externe nerambursabile în vederea accelerării implementării acestora şi prevenirea neregulilor;
c) creşterea eficienţei şi eficacităţii utilizării rezultatelor obţinute din proiecte finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, precum şi din alte fonduri externe nerambursabile;"
2.La articolul 16, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
"d) acordarea avizului conform, potrivit domeniului de competenţă planificare strategică, pentru proiectele iniţiate de structurile ministerului care presupun finanţarea din fonduri europene structurale şi de investiţii, precum şi din alte fonduri externe nerambursabile."
3.La articolul 17, literele j) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"j) asigură consultanţa primară în constituirea cererilor de finanţare şi a întregului portofoliu al unui proiect cu finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii, precum şi din alte fonduri externe nerambursabile;
...................................................................................
o) participă în comitete interministeriale referitoare la definirea priorităţilor specifice ministerului pentru viitoarea perioadă de programare bugetară aferentă fondurilor europene structurale şi de investiţii, precum şi altor fonduri externe nerambursabile;"
4.La articolul 17, după litera s) se introduc trei noi litere, literele t), u) şi v), cu următorul cuprins:
"t) iniţiază şi implementează în colaborare cu alte structuri ale ministerului proiecte finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, precum şi din alte fonduri externe nerambursabile care să răspundă priorităţilor şi nevoilor ministerului;
u) organizează împreună cu structurile de specialitate cursuri de formare în domeniul de competenţă pentru personalul cu atribuţii în gestionarea şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, precum şi din alte fonduri externe nerambursabile;
v) asigură suport decizional pentru conducerea ministerului în procesul de coordonare a implementării proiectelor finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, precum şi din alte fonduri externe nerambursabile."
5.Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 52/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

ANEXĂ:
(- Anexa nr. 3 la regulament)
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
UNITATEA DE POLITICI PUBLICE
Aprob.
Ministrul afacerilor interne,
.....................
FIŞA POSTULUI
Nr. ..........................
I.Informaţii generale privind postul
(1)_
1.Denumirea postului: director
2.Nivelul postului: conducere
3.Scopul principal al postului:
- realizează managementul structurii care desfăşoară activităţi specifice de analiză, monitorizare politici publice, planificare strategică şi bugetară, fonduri europene, precum şi managementul implementării proiectelor, conform prevederilor actelor normative în vigoare şi regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat;
- asigură aplicarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate.
(2)Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
1.Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul dintre domeniile: ştiinţe administrative, relaţii internaţionale, studii europene, ştiinţe politice, drept
2.Perfecţionări (specializări): studii universitare de masterat sau studii postuniversitare în domeniul management ori administraţie publică sau studii universitare de lungă durată în domeniul management, administraţie publică ori în specialitatea studiilor
3.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoştinţe operare Word şi Power Point - nivel mediu
4.Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): citit, scris, vorbit o limbă de circulaţie universală - nivel bază
5.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
Capacitatea de: a rezolva eficient atribuţiile de serviciu; autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite; analiză şi sinteza; planificare şi acţiune strategică; a lucra eficient în echipă; a lucra eficient independent; organizare şi coordonare; gestionare eficientă a resurselor alocate; adaptare rapidă şi abilităţi de comunicare; asumare a responsabilităţii; creativitate şi spirit de iniţiativă.
6.Cerinţe specifice: autorizaţie de acces la informaţii clasificate de nivel "SECRET".
7.Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): aptitudini de conducere (organizatorice, decizionale, de coordonare şi control), spirit de observaţie, de negociere, de cooperare: dezvoltare foarte bună.
(3)Atribuţiile postului:
- coordonează implementarea la nivelul ministerului a ansamblului de metode şi proceduri de formulare a documentelor de politici publice;
- coordonează monitorizarea şi evaluarea la nivelul ministerului a activităţii grupurilor de lucru care sunt implicate în procesul de formulare a documentelor de politici publice, prezentând conducerii ministerului propuneri de îmbunătăţire a activităţii;
- coordonează procesul de identificare de nevoi, definire priorităţi şi identificare a surselor specifice de finanţare;
- participă în comitete interministeriale referitoare la definirea priorităţilor specifice ministerului pentru viitoarea perioadă de programare bugetară aferentă fondurilor europene structurale şi de investiţii, precum şi alte fonduri externe nerambursabile;
- coordonează procesul de accesare, implementare şi monitorizare a proiectelor finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, precum şi alte fonduri externe nerambursabile;
- coordonează grupuri de lucru în domeniul identificării priorităţilor ministerului şi a surselor de finanţare pentru îndeplinirea acestora;
- participă în grupuri de lucru interministeriale în domeniul politicilor publice, planificării strategice şi bugetare, definirii de priorităţi strategice, monitorizării şi evaluării;
- propune, după caz, organizarea unor întâlniri periodice cu şefii structurilor aparatului central al ministerului şi al structurilor subordonate, în vederea informării lor asupra obiectivelor specifice, acţiunilor preconizate, rezultatelor aşteptate, precum şi a termenelor de îndeplinire a obiectivelor propuse în planurile de acţiune pentru implementarea documentelor aprobate;
- coordonează şi organizează şedinţe de informare şi dezbatere, precum şi seminare cu specialiştii din cadrul ministerului implicaţi în procesul de elaborare şi implementarea documentelor de politici publice, precum şi a planurilor de acţiune pentru implementarea acestora;
- coordonează activitatea de elaborare a procedurilor pentru evaluarea, din punctul de vedere al resurselor financiare, a eficienţei variantelor de soluţionare din documentele de politici publice;
- coordonează implementarea la nivelul ministerului a ansamblului de metode şi proceduri de formulare a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară;
- coordonează monitorizarea şi evaluarea la nivelul ministerului a activităţii grupurilor de lucru care sunt implicate în procesul de formulare a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară;
- coordonează şi organizează şedinţe de informare şi dezbatere, precum şi seminare cu specialiştii din cadrul ministerului implicaţi în procesul de formulare şi implementarea documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară;
- coordonează elaborarea, monitorizarea şi actualizarea planului strategic al ministerului şi a planului de acţiune pentru implementarea acestuia;
- coordonează elaborarea de informări privind stadiul de îndeplinire a obiectivelor şi acţiunilor din planul strategic al ministerului şi din planul de acţiune pentru implementarea planului strategic al ministerului, pentru prezentarea conducerii şi factorilor de decizie ai ministerului;
- coordonează activitatea de elaborare de metodologii vizând îmbunătăţirea procesului de planificare strategică şi planificare bugetară la nivelul ministerului;
- asigură organizarea activităţii funcţionarului de securitate în condiţiile legii;
- solicită Departamentului de informaţii şi protecţie internă, denumit în continuare DIPI, efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării certificatului de securitate şi a autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru angajaţii proprii;
- notifică la Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, eliberarea certificatului de securitate sau a autorizaţiei de acces pentru fiecare angajat care lucrează cu informaţii clasificate;
- aprobă listele cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete de stat şi evidenţa deţinătorilor de certificate de securitate şi autorizaţii de acces şi le comunică la ORNISS şi la instituţiile abilitate să coordoneze activitatea şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
- întocmeşte lista informaţiilor secrete de stat şi a termenelor de menţinere în nivelurile de secretizare şi o supune aprobării, potrivit legii;
- solicită asistenţă de specialitate DIPI şi controlează măsurile privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat;
- supune avizării DIPI programul propriu de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi asigură aplicarea acestuia;
- elaborează şi aplică măsurile procedurale de protecţie fizică şi de protecţie a personalului care are acces la informaţii clasificate;
- întocmeşte ghidul pe baza căruia se va realiza încadrarea corectă şi uniformă în nivelurile de secretizare a informaţiilor secrete de stat, în strictă conformitate cu legea, şi îl prezintă spre aprobare DIPI;
- asigură aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de stat şi a interdicţiilor de reproducere şi circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare;
- comunică DIPI, potrivit competenţelor, lista funcţiilor din subordine care necesită acces la informaţii secrete de stat;
- la încheierea contractelor individuale de muncă, a contractelor de colaborare sau a convenţiilor de orice natură precizează obligaţiile ce revin părţilor pentru protecţia informaţiilor clasificate în interiorul şi în afara unităţii, în timpul programului şi după terminarea acestuia, precum şi la încetarea activităţii în unitatea respectivă;
- asigură includerea funcţionarului de securitate în sistemul permanent de pregătire şi perfecţionare, conform Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- aprobă normele interne de aplicare a măsurilor privind protecţia informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, şi controlează modul de respectare în cadrul unităţii;
- asigură fondurile necesare pentru implementarea măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, conform legii;
- analizează, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin semestrial, modul în care funcţionarul de securitate şi personalul autorizat asigură protecţia informaţiilor clasificate;
- asigură inventarierea anuală a documentelor clasificate şi, pe baza acesteia, dispune măsuri în consecinţă, conform legii;
- sesizează DIPI, conform competenţelor, în legătură cu incidentele de securitate şi riscurile la adresa informaţiilor secrete de stat;
- dispune efectuarea de cercetări şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate.
(4)Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului
1.Denumire: director
2.Clasa: I
3.Gradul de salarizare: II
4.Vechimea (în specialitate necesară): conform prevederilor legale.
II.Sfera relaţională a titularului postului
1.Sfera relaţională internă:
a)relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de: ministrul afacerilor interne;
- coordonat de: secretarul de stat desemnat în acest sens;
- superior pentru: personalul Unităţii de politici publice;
b)relaţii funcţionale: cu şefii unităţilor din aparatul central al ministerului şi structurilor subordonate sau aflate în coordonarea ministerului;
c)relaţii de control: în limita atribuţiilor;
d)relaţii de reprezentare: reprezintă direcţia în relaţiile cu celelalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, din ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, în limita mandatului primit.
2.Sfera relaţională externă:
a)cu autorităţi şi instituţii publice: în limita atribuţiilor;
b)cu organizaţii internaţionale: în limita mandatului primit;
c)cu persoane juridice private: în limita atribuţiilor şi/sau a mandatului primit.
3.Limite de competenţă: îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului şi a sarcinilor primite de la conducerea ministerului.
Întocmit de:
Numele şi prenumele:
Funcţia de conducere: secretar de stat care coordonează activitatea Unităţii de politici publice
Semnătura: ......................
Data întocmirii: ..................
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:
Numele şi prenumele:
Semnătura .....................
Data ..............................
Contrasemnează:
Numele şi prenumele:
Funcţia:
Semnătura .....................
Data ...............................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 747 din data de 3 decembrie 2013