ORDIN nr. 156 din 1 august 2016 privind aprobarea modelului-cadru al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul executării de activităţi miniere
Având în vedere prevederile art. 55 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă modelul-cadru al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul executării de activităţi miniere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 144/2005 privind aprobarea modelului-cadru al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul executării de activităţi miniere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 1 noiembrie 2005.
-****-

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Sorin Gal

ANEXĂ:

TALONUL PROCESULUI-VERBAL Seria .. Nr. ....

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

Bucureşti, Bulevardul Dacia nr. 59, sectorul 1

C.I.T.R.M. .......................

Seria ....... Nr. .................

A.N.R.M. Bucureşti

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

ACHITAT/

NEACHITAT

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILOR ÎN DOMENIUL EXECUTĂRII DE ACTIVITĂŢI MINIERE

C.I.T.R.M. .......

Amenda aplicată în sumă de ............. lei, în baza Legii 85/2003.

Încheiat astăzi, ziua ...... luna .......... anul ..........., în localitatea .................. judeţul ....................

Eu/noi, ..............., având calitatea de ............ în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, posesor/i al/ai legitimaţiei/lor nr. ......, cu ocazia controlului privind pe/la* .............., cu sediul în localitatea ..............., str. ............ nr. ....., jud. ............, având nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului ........., cod fiscal ......., reprezentată prin d-l/d-na** ................. în calitate de*** ............, am constatat personal, la data de ......./......../........... ora ........... în/la**** ........,,,..... următoarele:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Împrejurările constatate mai sus constituie contravenţie şi sunt sancţionate de prevederile .......... din ............., de care se face vinovat/ă ...................., aplicându-i-se sancţiunea constând în AVERTISMENT/AMENDĂ, în sumă de .................. lei. Contravaloarea amenzii se va achita în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea prezentului proces-verbal, urmând a fi virată în contul nr. ...................., deschis la ................ .

Confirmarea plăţii amenzii va fi prezentată organului constatator imediat după achitare.

Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea acestuia.

Alte menţiuni: Cu ocazia încheierii prezentului proces-verbal, contravenientul/a formulează, următoarele obiecţiuni:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în trei exemplare.

Agent constatator .................

art. .... lit. ...., art. .... lit. ...., art. .... lit. ...., art. .... lit. ...., art. .... lit. ....

AGENT CONSTATATOR,

....................................

....................................

Am primit un exemplar, astăzi ........................

Nume şi prenume ................

Funcţia .............................

Semnătura ........................

Contravenientul .................... confirm ............................

La încheierea prezentului proces-verbal, contravenientul nu este de faţă/refuză semnarea/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de d-l/d-na ......................., identificat/ă cu ............... seria ......... nr. ............, eliberat/ă de ................, la data de ............. CNP ............ în calitate de martor.

Semnătură martor ..............................

La încheierea prezentului proces-verbal, contravenientul nu este de faţă/refuză semnarea/nu poate semna, împrejurările neputând fi confirmate cu martori datorită următoarelor:*****

.....................................................................................................

.....................................................................................................

AGENT CONSTATATOR,

....................................

*) Se va preciza persoana fizică/juridică supusă controlului.

**) Se vor trece datele de identificare ale persoanei.

***) Se va indica funcţia deţinută în cadrul persoanei juridice supuse controlului.

****) Se va preciza locul unde au fost constatate împrejurările ce constituie contravenţie.

*****) Se vor preciza condiţiile care au determinat imposibilitatea încheierii procesului-verbal în prezenţa martorilor.

Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 607 din data de 9 august 2016