În conformitate cu prevederile art. 1314 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de adresa U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RG II/859 din 31 ianuarie 2013, precum şi Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG II/1.013 din 5 februarie 2013,
în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,
directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.
Art. I
(1)Se modifică, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, remuneraţiile cuvenite producătorilor de opere audiovizuale prevăzute în anexa la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, precum şi desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România - Asociaţia Română de Gestiune a Operelor de Audiovizual (U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A.) drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 20 februarie 2006, conform tabelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
(2)Modificările prevăzute la alin. (1) devin efective începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. II
Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ.
Art. III
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune colectivă.
-****-

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Adriana Donţu

ANEXĂ: TABEL cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere audiovizuale actualizate la rata inflaţiei pentru anul 2012

Utilizatori

Remuneraţie lunară (lei)*

A.

Unităţi de alimentaţie (restaurante, cafenele, braserii, fast-fooduri, cofetării sau unităţi asimilate), săli de jocuri sau cazinouri**)

1.

În oraşe sau staţiuni turistice:

a)

cu suprafaţa de până la 100 mp sau în spaţii deschise

31

b)

cu suprafaţa cuprinsă între 101-200 mp

41

c)

cu suprafaţa cuprinsă între 201-500 mp

52

d)

cu suprafaţa de peste 500 mp

62

2.

În mediul rural:

a)

cu suprafaţa de până la 50 mp

15

b)

cu suprafaţa de peste 50 mp

26

3.

Cazinouri

207

B.

Unităţi hoteliere şi asimilate structurilor de cazare***)

1.

Hoteluri până la categoria de 3 stele inclusiv, din staţiuni turistice:

a)

cu capacitatea mică de cazare (până la 31 de camere)

21

b)

cu capacitatea medie de cazare (31-100 de camere)

26

c)

cu capacitatea mare de cazare (peste 100 de camere)

31

2.

Hoteluri până la categoria de 3 stele inclusiv, din mediul urban (exclusiv staţiunile turistice):

a)

cu capacitatea mică de cazare (până la 31 de camere)

31

b)

cu capacitatea medie de cazare (31-100 de camere)

52

c)

cu capacitatea mare de cazare (peste 100 de camere)

103

3.

Hoteluri de categoriile 4 şi 5 stele

155

4.

Moteluri, hoteluri, cabane, campinguri, sate de vacanţă

31

5.

Unităţi rurale de agroturism, popasuri turistice, pensiuni

21

__
*) Remuneraţia lunară este exprimată în lei, fără T.V.A.
**) La calculul suprafeţelor vor fi luate în considerare numai suprafeţele utile. Dacă acelaşi spaţiu este utilizat pentru mai multe activităţi dintre cele enumerate în tabel, remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale ale producătorilor de opere audiovizuale se vor plăti pentru fiecare activitate. Cumulul remuneraţiilor plătite nu poate depăşi 7% din valoarea încasărilor brute ale utilizatorului.
***) Remuneraţiile prevăzute pentru hoteluri şi unităţi de cazare se percep numai în cazul existenţei în camere a echipamentelor TV şi/sau a oricărui altui tip de echipament care permite comunicarea publică de opere audiovizuale.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 93 din data de 14 februarie 2013