ORDIN nr. 1170 din 9 octombrie 2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Ministerului Sănătăţii nr. EN 10.054 din 9 octombrie 2013 şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 1.635 din 13 septembrie 2013;
- art. 244 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 şi 923 bis din 14 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La anexa nr. 1, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale, de Dispozitive Medicale, de Medicamente şi Materiale Sanitare, denumită în continuare Comisia Naţională de Evaluare în Sistemul de Asigurări de Sănătate (CNESAS), conform prevederilor art. 244 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţată în baza Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 637/241/2006."
2.La anexa nr. 1, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
CNESAS este constituită din 8 membri, astfel: 4 reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate: preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, vicepreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, directorul general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, medicul-şef - director general adjunct al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi 4 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii."
3.La anexa nr. 1, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
Numai membrii CNESAS au drept de vot. Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de cel puţin 5 din cei 8 membri ai comisiei, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de balotaj, votul preşedintelui CNESAS este hotărâtor."
4.La anexa nr. 1, după articolul 16 se introduc trei noi articole, articolele 161-163, cu următorul cuprins:
"Art. 161
Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private coordonează comisiile de evaluare a unităţilor de dializă publice şi private de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi soluţionează la cerere litigiile apărute la nivelul acestora.
Art. 162
Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar coordonează comisiile de evaluare a furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi soluţionează la cerere litigiile apărute la nivelul acestora.
Art. 163
Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale coordonează comisiile de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi soluţionează la cerere litigiile apărute la nivelul acestora."
5.Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.
6.După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 21, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 2.
7.Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.
8.După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 31, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 4.
9.Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5.
10.După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 41, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 6.
11.Anexa nr. 33 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7.
12.Anexele nr. 1-7 la anexa nr. 33 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 8-14.
13.Anexa nr. 34 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 15.
14.Anexele nr. 1-7 la anexa nr. 34 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 16-22.
15.Anexa nr. 35 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 23.
16.Anexele nr. 1-7 la anexa nr. 35 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 24-30.
17.La anexa nr. 36, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
Pentru spitalele care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi sunt deja evaluate prin comisiile judeţene de evaluare a spitalelor sau Comisia de Evaluare a Spitalelor a Municipiului Bucureşti, această casă de asigurări de sănătate ia în considerare deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea, după caz, emise de comisiile judeţene de evaluare a spitalelor şi Comisia de Evaluare a Spitalelor a Municipiului Bucureşti."
18.La anexa nr. 36 articolul 6, litera a1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a1) spitalul care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligaţia să facă şi dovada plăţii taxei de evaluare, în cuantum de 3.500 lei, pentru spitalele din mediul urban ce au în structură peste 400 de paturi, respectiv 875 lei pentru spitalele din mediul rural sau 2.500 lei pentru spitalele din mediul urban ce au în structură până la 400 de paturi inclusiv, respectiv 625 lei pentru spitalele din mediul rural. Pentru efectuarea vizitei de evaluare, reprezentantul legal al spitalului face o cerere de evaluare pentru componentele din structura aprobată de Ministerul Sănătăţii, avându-se în vedere în acest sens secţiile spitalului, laboratorul de analize medicale, secţia de radiologie şi imagistică medicală, farmacia cu circuit închis, ambulatoriul integrat al spitalului. Plata taxei de evaluare se va face către casa de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare, în contul de «Alte venituri» (cod cont 26.36.05.50) deschis la Trezoreria Statului."
19.La anexa nr. 37, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
Pentru furnizorii care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi sunt deja evaluaţi prin comisiile judeţene de evaluare a furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu sau Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri Medicale la Domiciliu a Municipiului Bucureşti, această casă de asigurări de sănătate ia în considerare deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea, după caz, emise de comisiile judeţene de evaluare a furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri Medicale la Domiciliu a Municipiului Bucureşti."
20.La anexa nr. 37 articolul 6, litera a1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a1) sediul/punctul de lucru al furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligaţia să facă şi dovada plăţii taxei de evaluare, în cuantum de 1.000 lei pentru furnizorul din mediul urban, respectiv 250 lei pentru furnizorul din mediul rural. Plata taxei de evaluare se va face către casa de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare, în contul de «Alte venituri» (cod cont 26.36.05.50) deschis la Trezoreria Statului;"
21.La anexa nr. 38, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
Pentru farmaciile care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi sunt deja evaluate prin comisiile judeţene de evaluare a farmaciilor sau Comisia de Evaluare a Farmaciilor a Municipiului Bucureşti, această casă de asigurări de sănătate ia în considerare deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea, după caz, emise de comisiile judeţene de evaluare a farmaciilor şi Comisia de Evaluare a Farmaciilor a Municipiului Bucureşti."
22.La anexa nr. 38 articolul 6, litera a1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a1) farmacia comunitară organizată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, punctul de lucru al societăţii comerciale care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, au obligaţia să facă şi dovada plăţii taxei de evaluare, în cuantum de 1.000 lei pentru farmacia din mediul urban, respectiv 150 lei pentru farmacia din mediul rural; oficina locală de distribuţie care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligaţia să facă şi dovada plăţii taxei de evaluare, în cuantum de 100 lei; farmaciile cu circuit închis nu trebuie să facă dovada achitării acestei taxe de evaluare. Plata taxei de evaluare se va face către casa de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare, în contul de «Alte venituri» (cod cont 26.36.05.50) deschis la Trezoreria Statului."
23.La anexa nr. 39, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
Pentru cabinetele de medicină dentară care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi sunt deja evaluate prin comisiile judeţene de evaluare a cabinetelor de medicină dentară sau Comisia de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară a Municipiului Bucureşti, această casă de asigurări de sănătate ia în considerare deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea, după caz, emise de comisiile judeţene de evaluare a cabinetelor de medicină dentară şi Comisia de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară a Municipiului Bucureşti."
24.La anexa nr. 39 articolul 6, litera a1), se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a1) cabinetul de medicină dentară care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligaţia să facă şi dovada plăţii taxei de evaluare, în cuantum de 1.000 lei pentru cabinetul din mediul urban, respectiv 250 lei pentru cabinetul din mediul rural. Plata taxei de evaluare se va face către casa de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare, în contul de «Alte venituri» (cod cont 26.36.05.50) deschis la Trezoreria Statului."
25.La anexa nr. 40, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
Pentru furnizorii de investigaţii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicală care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi sunt deja evaluaţi prin comisiile judeţene de evaluare a furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicală sau Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală a Municipiului Bucureşti, această casă de asigurări de sănătate ia în considerare deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea, după caz, emise de comisiile judeţene de evaluare a furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicală şi Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală a Municipiului Bucureşti."
26.La anexa nr. 40 articolul 6, litera a1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a1) furnizorul (sediul/punctul de lucru) de investigaţii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicală care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligaţia să facă şi dovada plăţii taxei de evaluare, în cuantum de 2.000 lei pentru furnizorul din mediul urban, respectiv 500 lei pentru furnizorul din mediul rural; furnizorii de investigaţii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicală din structura spitalului nu trebuie să facă dovada plăţii taxei de evaluare, dacă furnizează servicii medicale numai în cadrul spitalului. Plata taxei de evaluare se va face către casa de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare, în contul de «Alte venituri» (cod cont 26.36.05.50) deschis la Trezoreria Statului."
27.La anexa nr. 41, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi sunt deja evaluaţi prin comisiile judeţene de evaluare a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator sau Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator a Municipiului Bucureşti, această casă de asigurări de sănătate ia în considerare deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea, după caz, emise de comisiile judeţene de evaluare a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator şi Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator a Municipiului Bucureşti."
28.La anexa nr. 41 articolul 6, litera a1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a1) furnizorul (sediul/punctul de lucru) de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligaţia să facă şi dovada plăţii taxei de evaluare, în cuantum de 2.000 lei pentru furnizorul din mediul urban, respectiv 500 lei pentru furnizorul din mediul rural; furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator din structura spitalului nu trebuie să facă dovada plăţii taxei de evaluare, dacă furnizează servicii medicale numai în cadrul spitalului. Plata taxei de evaluare se va face către casa de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare, în contul de «Alte venituri» (cod cont 26.36.05.50) deschis la Trezoreria Statului."
29.La anexa nr. 42, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
Pentru cabinetele medicale de medicină de familie, cabinetele medicale de specialitate, centrele medicale, centrele de diagnostic şi tratament şi centrele de sănătate care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi sunt deja evaluate prin comisiile judeţene de evaluare a cabinetelor medicale de medicină de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic şi tratament şi centrelor de sănătate sau Comisia de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate a Municipiului Bucureşti, această casă de asigurări de sănătate ia în considerare deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea, după caz, emise de comisiile judeţene de evaluare a cabinetelor medicale de medicină de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic şi tratament şi centrelor de sănătate şi Comisia de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate a Municipiului Bucureşti."
30.La anexa nr. 42 articolul 6, litera a1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a1) cabinetele medicale de medicină de familie, cabinetele medicale de specialitate, centrele medicale, centrele de diagnostic şi tratament şi centrele de sănătate (sediul/punctul de lucru) care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, au obligaţia să facă şi dovada plăţii taxei de evaluare, în cuantum de 1.000 lei pentru fiecare cabinet medical din structură aflat în mediul urban, respectiv 250 lei pentru fiecare cabinet medical din structură aflat în mediul rural. Plata taxei de evaluare se va face către casa de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare, în contul de «Alte venituri» (cod cont 26.36.05.50) deschis la Trezoreria Statului."
Art. II
Anexele nr. 1-30 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III
În tot cuprinsul ordinului, sintagma "Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" se elimină.
Art. IV
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, direcţiilor de sănătate publică şi al caselor de asigurări de sănătate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. V
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Cristian-Silviu Buşoi

ANEXA nr. 1: Regulamentul de organizare şi funcţionare a subcomisiei naţionale de evaluare a unităţilor de dializă publice şi private
(- Anexa 2 la Ordinul nr. 1211/325/2006)
CAPITOLUL 0: _
Art. 1
(1)Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private (SCNEUD) conform prevederilor Legii nr. 95/2006, înfiinţată în baza Ordinului nr. 637/241/2006 al Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
(2)Regulamentul poate fi modificat la propunerea membrilor Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private şi aprobat prin ordin al Ministrului Sănătăţii şi Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Art. 2
(1)Procesul de evaluare a unităţilor de dializă se referă la unităţile de dializă publice şi private autorizate de către Ministerul Sănătăţii, pentru a intra în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
(2)Evaluarea fiecărei unităţi de dializă se face individual, pe centre, staţii de dializă şi unităţi satelite centrului de dializă, ambulatorii sau intraspitaliceşti.
CAPITOLUL I: Componenţa Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private.
Art. 3
(1)Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de dializă Publice şi Private are în componenţă 3 reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, angajaţi ai acesteia şi 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii angajaţi ai acestuia.
(2)Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor menţionate la alin. (1) se face prin Ordin, de către Ministrul Sănătăţii şi Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
(3)Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile alin. (2), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent.
Art. 4
Membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private nu pot face parte din comisiile de evaluare a unităţilor de dializă publice şi private şi nu pot fi evaluatori pentru comisia respectivă.
CAPITOLUL II: Atribuţiile Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private.
Art. 5
(1)Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat prin ordin comun al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Ministrului Sănătăţii.
(2)Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiilor de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private de la nivelul caselor de asigurări de sănătate definite conform legii.
Art. 6
Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private elaborează standardele care cuprind criteriile de evaluare a unităţilor de dializă, ce se aprobă prin ordin al Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Art. 7
Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private aprobă formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare şi criteriile de eligibilitate, procesul-verbal de evaluare şi decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel naţional.
Art. 8
Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private elaborează metodologia de soluţionare a contestaţiilor referitoare la procesul de evaluare a unităţilor de dializă publice şi private de către comisiile de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
Art. 9
Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private coordonează activitatea Comisiilor de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
Art. 10
Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private elaborează tematica în baza căreia se realizează instruirea evaluatorilor comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
Art. 11
Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private analizează şi soluţionează contestaţiile privind decizia de evaluare în maxim 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentului la secretariatul subcomisiei.
Art. 12
Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private în exercitarea atribuţiilor ce îi revin emite hotărâri.
CAPITOLUL III: Funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private
Art. 13
(1)Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private desemnează un preşedinte dintre membrii săi. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei.
(2)Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an.
(3)Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private are ştampilă proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte.
Art. 14
(1)Sediul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private este la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
(2)Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private are un secretar al subcomisiei, desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Art. 15
Toţi membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private au drept de vot. Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 3 membri, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui decide.
Art. 16
Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private şi cheltuielile specifice necesare activităţii de evaluare sunt suportate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii.
Art. 17
(1)Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private se întruneşte la solicitarea preşedintelui acesteia în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este nevoie.
(2)În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competenţele numai unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private.
(3)În caz de indisponibilitate al unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private, instituţia care l-a desemnat poate delega atribuţiile unui alt reprezentant al instituţiei.
(4)Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private îşi stabileşte propriul program de lucru.
Art. 18
Pentru fiecare şedinţă a Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private se întocmeşte un proces-verbal care este semnat de membrii prezenţi ai acesteia.
ANEXA nr. 2: Regulament de organizare şi funcţionare a comisiilor de evaluare a unităţilor de dializă publice şi private de la nivelul caselor de asigurări de sănătate
(- Anexa 21 la Ordinul nr. 1211/325/2006)
Art. 1
Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private, numite în continuare CEUD, de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, conform prevederilor Legii nr. 95/2006, aprobat prin Ordin al Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Art. 2
Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, stabileşte atribuţiile, modul de organizare şi principiile de funcţionare ale Comisiilor de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi coordonează activitatea acestora.
Art. 3
Prezentul regulament poate fi modificat de Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private.
CAPITOLUL I: Componenţa Comisiilor de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
Art. 4
(1)Comisiile de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private de la nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt alcătuite din 3 reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate, angajaţi ai acesteia şi 2 reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Judeţene, sau după caz ai direcţiei medicale din ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii, angajaţi ai acesteia.
(2)Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin (1) se face de către conducătorii respectivelor instituţii.
(3)Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor de la alin. (1) şi (2), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent.
(4)Membrii comisiilor de evaluare a unităţilor de dializă publice şi private de la nivelul caselor de asigurări de sănătate nu pot fi evaluatori pentru comisia de evaluare a unităţilor de dializă publice şi private.
CAPITOLUL II: Atribuţiile Comisiilor de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private de la nivelul caselor de asigurări de sănătate
Art. 5
Comisiile de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private de la nivelul caselor de asigurări de sănătate au ca obiect de activitate evaluarea unităţilor de dializă publice şi private care doresc să încheie contract cu casele de asigurări respective sau CNAS, după caz.
Art. 6
(1)Comisiile de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private de la nivelul caselor de asigurări de sănătate dispun efectuarea vizitelor de evaluare şi soluţionează contestaţiile referitoare la procesul de evaluare, conform metodologiei elaborate de Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private. Contestaţiile se pot depune şi la SCNEUD. Termenul de soluţionare este de maxim 30 de zile calendaristice.
(2)Vizita de evaluare este dispusă de către Comisiile de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private de la nivelul caselor de asigurări de sănătate în maxim 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii de evaluare de către unitatea de dializă publică sau privată.
Art. 7
Comisiile de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private de la nivelul caselor de asigurări de sănătate utilizează formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul-verbal al vizitei de evaluare, decizia provizorie de evaluare, notificarea privind evaluarea şi decizia de evaluare, aprobate conform reglementărilor legale. Acestea sunt unice la nivel naţional.
Art. 8
Comisiile de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private de la nivelul caselor de asigurări de sănătate elaborează un raport anual de activitate pe care îl transmit conducerii fiecărei instituţii ce a numit reprezentanţi în comisia respectivă, precum şi Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private.
CAPITOLUL III: Funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private de la nivelul caselor de asigurări de sănătate
Art. 9
(1)Comisiile de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private de la nivelul caselor de asigurări de sănătate îşi desemnează un preşedinte dintre membrii comisiei respective. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei.
(2)Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an.
(3)Comisiile au ştampilă proprie, iar actele oficiale ale acesteia sunt semnate numai de preşedinte.
Art. 10
(1)Drept de vot au toţi membrii Comisiilor de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
(2)Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 3 membri ai comisiei.
(3)În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private de la nivelul caselor de asigurări de sănătate decide.
Art. 11
Sediul Comisiilor de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private de la nivelul caselor de asigurări de sănătate este la casele de asigurări de sănătate respective.
Art. 12
Medicul Şef al casei de asigurări de sănătate desemnează un secretar al Comisiei de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private.
Art. 13
Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Comisiilor de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private de la nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt suportate de casa de asigurări de sănătate, în condiţiile legii.
Art. 14
(1)Comisiile de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private de la nivelul caselor de asigurări de sănătate se întrunesc la solicitarea preşedintelui acestora de câte ori este nevoie.
(2)Comisiile de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private de la nivelul caselor de asigurări de sănătate îşi stabilesc propriul program de lucru.
Art. 15
Pentru fiecare şedinţă a Comisiilor de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private de la nivelul caselor de asigurări de sănătate se întocmeşte un proces-verbal care este semnat de membrii prezenţi ai comisiei.
ANEXA nr. 3: Regulamentul de organizare şi funcţionare a subcomisiei naţionale de evaluare a furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar
(- Anexa 3 la Ordinul nr. 1211/325/2006)
CAPITOLUL 0: _
Art. 1
(1)Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar (SCNEFAMUPTS) conform prevederilor Legii nr. 95/2006, înfiinţată în baza Ordinului nr. 637/241/2006 al Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
(2)Regulamentul poate fi modificat la propunerea membrilor Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar şi aprobat prin ordin al Ministrului Sănătăţii şi Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Art. 2
(1)Procesul de evaluare a furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar se referă la furnizorii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar autorizaţi, conform legislaţiei în vigoare.
(2)Evaluarea fiecărui furnizor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar se face individual, pentru sediu şi fiecare punct de lucru/ substaţie.
CAPITOLUL I: Componenţa Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar.
Art. 3
(1)Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar are în componenţă 2 reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, angajaţi ai acesteia şi 1 reprezentant al Ministerului Sănătăţii angajat al acestuia.
(2)Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor menţionate la alin. (1) se face prin Ordin, de către Ministrul Sănătăţii şi Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
(3)Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile alin. (2), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent.
Art. 4
Membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar nu pot face parte din comisiile de evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar şi nu pot fi evaluatori pentru comisia respectivă.
CAPITOLUL II: Atribuţiile Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar.
Art. 5
(1)Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat prin ordin comun al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Ministrului Sănătăţii.
(2)Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar de la nivelul caselor de asigurări de sănătate definite conform legii.
Art. 6
Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar elaborează standardele care cuprind criteriile de evaluare a furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar, ce se aprobă prin ordin al Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Art. 7
Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar aprobă formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare şi criteriile de eligibilitate, procesul-verbal de evaluare şi decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel naţional.
Art. 8
Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar elaborează metodologia de soluţionare a contestaţiilor referitoare la procesul de evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar de către comisiile de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
Art. 9
Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar coordonează activitatea Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
Art. 10
Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar elaborează tematica în baza căreia se realizează instruirea evaluatorilor comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
Art. 11
Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar analizează şi soluţionează contestaţiile privind decizia de evaluare în maxim 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentului la secretariatul subcomisiei.
Art. 12
Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar în exercitarea atribuţiilor ce îi revin emite hotărâri
CAPITOLUL III: Funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar
Art. 13
(1)Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar desemnează un preşedinte dintre membrii săi. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei.
(2)Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an.
(3)Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar are ştampilă proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte.
Art. 14
(1)Sediul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar este la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
(2)Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar are un secretar al subcomisiei, desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Art. 15
Toţi membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar au drept de vot. Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui decide.
Art. 16
Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar şi
cheltuielile specifice necesare activităţii de evaluare sunt suportate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii.
Art. 17
(1)Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar se întruneşte la solicitarea preşedintelui acesteia în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este nevoie.
(2)În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competenţele numai unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar.
(3)În caz de indisponibilitate al unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar, instituţia care l-a desemnat poate delega atribuţiile unui alt reprezentant al instituţiei.
(4)Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar îşi stabileşte propriul program de lucru.
Art. 18
Pentru fiecare şedinţă a Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar se întocmeşte un proces-verbal care este semnat de membrii prezenţi ai acesteia.
ANEXA nr. 4: Regulament de organizare şi funcţionare a comisiilor de evaluare a furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar de la nivelul caselor de asigurări de sănătate
(- Anexa 31 la Ordinul nr. 1211/325/2006)
CAPITOLUL 0: _
Art. 1
Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar, numite în continuare CEFAMUPTS, de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, conform prevederilor Legii nr. 95/2006, aprobat prin Ordin al Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Art. 2
Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, stabileşte atribuţiile, modul de organizare şi principiile de funcţionare ale Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi coordonează activitatea acestora.
Art. 3
Prezentul regulament poate fi modificat de Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar.
CAPITOLUL I: Componenţa Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar de la nivelul caselor de asigurări de sănătate
Art. 4
(1)Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar de la nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt alcătuite din 2 reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate, angajaţi ai acesteia şi 1 reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţene, sau după caz ai direcţiei medicale din ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii, angajaţi ai acesteia.
(2)Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin (1) se face de către conducătorii respectivelor instituţii.
(3)Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor de la alin. (1) şi (2), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent.
(4)Membrii comisiilor de evaluare a furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar de la nivelul caselor de asigurări de sănătate nu pot fi evaluatori pentru comisia de evaluare a furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar.
CAPITOLUL II: Atribuţiile Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar de la nivelul caselor de asigurări de sănătate
Art. 5
Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar de la nivelul caselor de asigurări de sănătate au ca obiect de activitate evaluarea furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar care doresc să încheie contract cu casele de asigurări respective.
Art. 6
(1)Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar de la nivelul caselor de asigurări de sănătate dispun efectuarea vizitelor de evaluare şi soluţionează contestaţiile referitoare la procesul de evaluare, conform metodologiei elaborate de Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar. Contestaţiile se pot depune şi la SCNEFAMUPTS. Termenul de soluţionare este de maxim 30 de zile calendaristice.
(2)Vizita de evaluare este dispusă de către Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar de la nivelul caselor de asigurări de sănătate în maxim 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii de evaluare de către furnizorul de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar.
Art. 7
Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar de la nivelul caselor de asigurări de sănătate utilizează formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul-verbal al vizitei de evaluare, decizia provizorie de evaluare, notificarea privind evaluarea şi decizia de evaluare, aprobate conform reglementărilor legale. Acestea sunt unice la nivel naţional.
Art. 8
Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar de la nivelul caselor de asigurări de sănătate elaborează un raport anual de activitate pe care îl transmit conducerii fiecărei instituţii ce a numit reprezentanţi în comisia respectivă, precum şi Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar.
CAPITOLUL III: Funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar de la nivelul caselor de asigurări de sănătate
Art. 9
(1)Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar de la nivelul caselor de asigurări de sănătate îşi desemnează un preşedinte dintre membrii comisiei respective. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei.
(2)Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an.
(3)Comisiile au ştampilă proprie, iar actele oficiale ale acesteia sunt semnate numai de preşedinte.
Art. 10
(1)Drept de vot au toţi membrii Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
(2)Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri ai comisiei.
(3)În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar de la nivelul caselor de asigurări de sănătate decide.
Art. 11
Sediul Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar de la nivelul caselor de asigurări de sănătate este la casele de asigurări de sănătate respective.
Art. 12
Medicul Şef al casei de asigurări de sănătate desemnează un secretar al Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar.
Art. 13
Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar de la nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt suportate de casa de asigurări de sănătate, în condiţiile legii.
Art. 14
(1)Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar de la nivelul caselor de asigurări de sănătate se întrunesc la solicitarea preşedintelui acestora de câte ori este nevoie.
(2)Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar de la nivelul caselor de asigurări de sănătate îşi stabilesc propriul program de lucru.
Art. 15
Pentru fiecare şedinţă a Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar de la nivelul caselor de asigurări de sănătate se întocmeşte un proces-verbal care este semnat de membrii prezenţi ai comisiei.
ANEXA nr. 5: Regulamentul de organizare şi funcţionare a subcomisiei naţionale de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale
(-Anexa 4 la Ordinul nr. 1211/325/2006)
CAPITOLUL 0: _
Art. 1
(1)Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale (SCNEFDM) conform prevederilor Legii nr. 95/2006, înfiinţată în baza Ordinului nr. 637/241/2006 al Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
(2)Regulamentul poate fi modificat la propunerea membrilor Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale şi aprobat prin ordin al Ministrului Sănătăţii şi Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Art. 2
(1)Procesul de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale se referă la furnizorii de dispozitive medicale autorizaţi de către Ministerul Sănătăţii, pentru a intra în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
(2)Evaluarea fiecărui furnizor de dispozitive medicale se face individual, pentru sediu şi fiecare punct de lucru.
CAPITOLUL I: Componenţa Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale.
Art. 3
(1)Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale are în componenţă 2 reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, angajaţi ai acesteia şi 1 reprezentant al Ministerului Sănătăţii angajat al acestuia.
(2)Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor menţionate la alin. (1) se face prin Ordin, de către Ministrul Sănătăţii şi Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
(3)Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile alin. (2), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent.
Art. 4
Membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale nu pot face parte din comisiile de evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale şi nu pot fi evaluatori pentru comisia respectivă.
CAPITOLUL II: Atribuţiile Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale.
Art. 5
(1)Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat prin ordin comun al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Ministrului Sănătăţii.
(2)Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale de la nivelul caselor de asigurări de sănătate definite conform legii.
Art. 6
Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale elaborează standardele care cuprind criteriile de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale, ce se aprobă prin ordin al Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Art. 7
Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale aprobă formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare şi criteriile de eligibilitate, procesul-verbal de evaluare şi decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel naţional.
Art. 8
Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale elaborează metodologia de soluţionare a contestaţiilor referitoare la procesul de evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale de către comisiile de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
Art. 9
Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale coordonează activitatea Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
Art. 10
Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale elaborează tematica în baza căreia se realizează instruirea evaluatorilor comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
Art. 11
Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale analizează şi soluţionează contestaţiile privind decizia de evaluare în maxim 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentului la secretariatul subcomisiei.
Art. 12
Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale în exercitarea atribuţiilor ce îi revin emite hotărâri.
CAPITOLUL III: Funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale
Art. 13
(1)Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale desemnează un preşedinte dintre membrii săi. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei.
(2)Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an.
(3)Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale are ştampilă proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte.
Art. 14
(1)Sediul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale este la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
(2)Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale are un secretar al subcomisiei, desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Art. 15
Toţi membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale au drept de vot. Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui decide.
Art. 16
Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale şi cheltuielile specifice necesare activităţii de evaluare sunt suportate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii.
Art. 17
(1)Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale se întruneşte la solicitarea preşedintelui acesteia în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este nevoie.
(2)În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competenţele numai unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale.
(3)În caz de indisponibilitate al unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale, instituţia care l-a desemnat poate delega atribuţiile unui alt reprezentant al instituţiei.
(4)Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale îşi stabileşte propriul program de lucru.
Art. 18
Pentru fiecare şedinţă a Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale se întocmeşte un proces-verbal care este semnat de membrii prezenţi ai acesteia.
ANEXA nr. 6: Regulament de organizare şi funcţionare a comisiilor de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale de la nivelul caselor de asigurări de sănătate
(- Anexa 41 la Ordinul nr. 1211/325/2006)
Art. 1
Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale, numite în continuare CEFDM, de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, conform prevederilor Legii nr. 95/2006, aprobat prin Ordin al Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Art. 2
Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, stabileşte atribuţiile, modul de organizare şi principiile de funcţionare ale Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi coordonează activitatea acestora.
Art. 3
Prezentul regulament poate fi modificat de Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale.
CAPITOLUL I: Componenţa Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale de la nivelul caselor de asigurări de sănătate
Art. 4
(1)Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale de la nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt alcătuite din 2 reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate, angajaţi ai acesteia şi 1 reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţene, sau după caz ai direcţiei medicale din ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii, angajaţi ai acesteia.
(2)Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin (1) se face de către conducătorii respectivelor instituţii.
(3)Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor de la alin. (1) şi (2), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent.
(4)Membrii comisiilor de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale de la nivelul caselor de asigurări de sănătate nu pot fi evaluatori pentru comisia de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale.
CAPITOLUL II: Atribuţiile Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale de la nivelul caselor de asigurări de sănătate
Art. 5
Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale de la nivelul caselor de asigurări de sănătate au ca obiect de activitate evaluarea furnizorilor de dispozitive medicale care doresc să încheie contract cu casa de asigurări de sănătate respectivă.
Art. 6
(1)Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale de la nivelul caselor de asigurări de sănătate dispun efectuarea vizitelor de evaluare şi soluţionează contestaţiile referitoare la procesul de evaluare, conform metodologiei elaborate de Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale. Contestaţiile se pot depune şi la SCNEFDM. Termenul de soluţionare este de maxim 30 de zile calendaristice.
(2)Vizita de evaluare este dispusă de către Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale de la nivelul caselor de asigurări de sănătate în maxim 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii de evaluare de către furnizorul de dispozitive medicale.
Art. 7
Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale de la nivelul caselor de asigurări de sănătate utilizează formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul-verbal al vizitei de evaluare, decizia provizorie de evaluare, notificarea privind evaluarea şi decizia de evaluare, aprobate conform reglementărilor legale. Acestea sunt unice la nivel naţional.
Art. 8
Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale de la nivelul caselor de asigurări de sănătate elaborează un raport anual de activitate pe care îl transmit conducerii fiecărei instituţii ce a numit reprezentanţi în comisia respectivă, precum şi Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale.
CAPITOLUL III: Funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale de la nivelul caselor de asigurări de sănătate
Art. 9
(1)Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale de la nivelul caselor de asigurări de sănătate îşi desemnează un preşedinte dintre membrii comisiei respective. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei.
(2)Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an.
(3)Comisiile au ştampilă proprie, iar actele oficiale ale acesteia sunt semnate numai de preşedinte.
Art. 10
(1)Drept de vot au toţi membrii Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
(2)Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri ai comisiei.
(3)În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale de la nivelul caselor de asigurări de sănătate decide.
Art. 11
Sediul Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale de la nivelul caselor de asigurări de sănătate este la casele de asigurări de sănătate respective.
Art. 12
Medicul Şef al casei de asigurări de sănătate desemnează un secretar al Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale.
Art. 13
Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale de la nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt suportate de casa de asigurări de sănătate, în condiţiile legii.
Art. 14
(1)Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale de la nivelul caselor de asigurări de sănătate se întrunesc la solicitarea preşedintelui acestora de câte ori este nevoie.
(2)Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale de la nivelul caselor de asigurări de sănătate îşi stabilesc propriul program de lucru.
Art. 15
Pentru fiecare şedinţă a Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale de la nivelul caselor de asigurări de sănătate se întocmeşte un proces-verbal care este semnat de membrii prezenţi ai comisiei.
ANEXA nr. 7: Norme metodologice de evaluare a unităţilor de dializă publice şi private
(- Anexa 33 la Ordinul nr. 1211/325/2006)
CAPITOLUL I: Condiţii generale
Art. 1
(1)În procesul de evaluare a unităţilor de dializă publice şi private intră numai furnizorii autorizaţi de Ministerul Sănătăţii.
(2)Staţiile de dializă, centrele de dializă şi unităţile de dializă satelite unui centru de dializă, publice şi private şi alte structuri organizate pentru a furniza servicii de dializă se evaluează conform standardelor pentru evaluare prevăzute în anexa nr. 19 şi metodologiei aplicate unităţilor de dializă publice şi private.
(3)În prezentele norme metodologice, casele de asigurări de sănătate judeţene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti sunt numite în continuare case de asigurări de sănătate.
(4)În prezentele norme metodologice, Comisiile Judeţene de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private, Comisia de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private a Municipiului Bucureşti şi Comisia de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti sunt denumite în continuare comisii de evaluare a unităţilor de dializă publice şi private, CEUD, şi sunt subordonate Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private, denumită în continuare SCNEUD.
Art. 2
Evaluarea unităţilor de dializă publice şi private se face de către comisiile judeţene de evaluare a unităţilor de dializă publice şi private, respectiv Comisia de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private a Municipiului Bucureşti, în funcţie de judeţul unde se află unitatea de dializă publică sau privată. Sediul acestor comisii se află la serviciul/compartimentul evaluare al casei de asigurări de sănătate. Art. 3
Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti îşi organizează comisii de evaluare proprii pentru a evalua numai unităţile de dializă publice şi private aflate în contract exclusiv cu această casă de asigurări sau care doresc să intre în relaţie contractuală cu aceasta.
Art. 4
Pentru unităţile de dializă publice şi private care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi sunt deja evaluate prin comisiile judeţene de evaluare a unităţilor de dializă publice şi private sau Comisia de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private a Municipiului Bucureşti, această casă de asigurări de sănătate ia în considerare deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea, după caz, emise de comisiile judeţene de evaluare a unităţilor de dializă publice şi private şi Comisia de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private a Municipiului Bucureşti.
Art. 5
Comisiile de evaluare a unităţilor de dializă publice şi private sunt subordonate Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private
CAPITOLUL II: Etapele procesului de evaluare
Art. 6
În vederea evaluării sunt parcurse următoarele etape:
a)unitatea de dializă care solicită evaluarea face o cerere adresată CEUD, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice
b)unitatea de dializă care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligaţia să facă şi dovada plăţii taxei de evaluare, în cuantum de 3.000 lei pentru unitatea din mediul urban şi în cuantum de 750 lei pentru unitatea din mediul rural; unitatea de dializă publică - fără personalitate juridică, secţie în cadrul spitalului, nu trebuie să facă dovada unei plăţi separate pentru evaluare, dacă furnizează servicii medicale numai în cadrul spitalului. În acest caz se va depune dovada plăţii taxei de evaluare a spitalului. Plata taxei de evaluare se va face către casa de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare, în contul de „Alte venituri" (cod cont 26.36.05.50) deschis la trezoreria statului.
c)Medicul Şef al casei de asigurări de sănătate desemnează prin dispoziţii scrise, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, 2 evaluatori care vizitează furnizorul pentru a constata în ce măsură acesta corespunde standardelor şi criteriilor de evaluare în vigoare;
d)vizita în vederea evaluării se face pe baza unui chestionar de evaluare care cuprinde standardele şi criteriile de evaluare în vigoare;
e)rezultatul vizitei în vederea evaluării este consemnat într-un proces-verbal de evaluare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, bazat pe chestionarul de evaluare completat de către evaluatori şi care se depune la comisia de evaluare a unităţilor de dializă publice şi private;
f)în procesul-verbal de evaluare este consemnat totalul punctajului obţinut de furnizor;
g)chestionarele de evaluare şi un exemplar al procesului-verbal de evaluare se depun comisia de evaluare a unităţilor de dializă publice şi private;
h)un exemplar al procesului-verbal rămâne la furnizor;
i)Comisia de evaluare a unităţilor de dializă publice şi private emite notificarea privind evaluarea, decizia provizorie de evaluare sau decizia de evaluare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 5 - 7, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, şi programează vizite de evaluare suplimentare la furnizorii care nu au îndeplinit anumite criterii de eligibilitate; se recomandă efectuarea vizitei de către alţi evaluatori.
CAPITOLUL III: Evaluarea unităţii de dializă publică şi privată
Art. 7
Persoanele desemnate să efectueze vizita în vederea evaluării furnizorului, denumite în continuare evaluatori, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a)să fie angajaţi ai caselor de asigurări de sănătate respective, însă nu în cadrul structurilor de control, audit, programe şi contractare ale casei de asigurări de sănătate, implicaţi în derularea serviciilor de dializă; sau experţi angajaţi prin contract şi desemnaţi de la nivel naţional;
b)să fie în subordinea sau coordonarea Medicului Şef;
c)nu lucrează, nu au părţi sociale şi nu fac parte din conducerea vreunei unităţi de dializă;
d)se angajează în scris printr-o declaraţie de compatibilitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, că nu se află în conflict de interese.
Art. 8
Evaluatorii din cadrul casei de asigurări de sănătate sunt desemnaţi de către preşedintele - director general al acesteia.
Art. 9
În cazul în care la casa de asigurări de sănătate respectivă nu există un număr suficient de evaluatori, aceasta poate solicita trimiterea unor evaluatori de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
Art. 10
Evaluatorii sunt răspunzători de evaluarea corectă, în caz contrar aplicându-li-se sancţiuni disciplinare şi administrative, la propunerea comisiei de evaluare a unităţilor de dializă publice şi private.
Art. 11
Evaluatorii pot solicita reanalizarea faptelor asupra cărora s-au aplicat sancţiuni, la SCNEUD. Decizia SCNEUD este definitivă.
Art. 12
Vizita în vederea evaluării unităţii de dializă:
a)se face conform unei programări stabilite cu respectivul furnizor, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data la care documentaţia depusă este completă;
b)programarea vizitelor în vederea evaluării se va face de preferinţă în ordinea depunerii cererilor sau astfel încât timpul de lucru al evaluatorilor să fie folosit cât mai eficient;
c)vizitele în vederea evaluării au loc numai în zilele lucrătoare;
d)evaluatorii primesc din partea Medicului Şef al casei de asigurări de sănătate o dispoziţie pentru vizita în vederea evaluării la respectivul furnizor (anexa nr. 2);
e)evaluatorii au o copie de pe cererea de evaluare depusă de unitatea de dializă publică sau privată şi completează pe parcursul vizitei un chestionar de evaluare care conţine standardele de evaluare şi criteriile de evaluare;
f)reprezentantul legal al unităţii de dializă publică sau privată contrasemnează un proces-verbal de evaluare care se întocmeşte în două exemplare (anexa nr. 3), iar unul din acestea rămâne la unitatea de dializă;
g)orice rectificări pe documentele completate în cursul vizitei în vederea evaluării trebuie semnate atât de evaluatori cât şi de reprezentantul legal al unităţii de dializă;
h)CEUD ţine un registru în care sunt consemnate cererile de evaluare, precum şi vizitele efectuate în vederea evaluării;
i)după efectuarea vizitei în vederea evaluării, evaluatorii predau chestionarul de evaluare completat împreună cu un exemplar al procesului-verbal de evaluare, sub semnătură, la CEUD.
CAPITOLUL IV: Rezultatul vizitei în vederea evaluării şi procedura de contestare
Art. 13
Rezultatul evaluării stabileşte eligibilitatea furnizorului în vederea contractării.
Art. 14
CEUD emite notificarea privind evaluarea ce conţine termenul minim de când furnizorul va avea dreptul să depună o nouă cerere de evaluare şi criteriile de eligibilitate considerate neîndeplinite sau decizia de evaluare a cărei valabilitate este de 2 ani.
Art. 15
Unitatea de dializă poate contesta rezultatul vizitei în vederea evaluării la SCNEUD. Contestaţiile trimise de unităţile de dializă vor fi însoţite de o copie a procesului-verbal de evaluare, cu menţionarea standardelor sau criteriilor considerate îndeplinite.
Art. 16
SCNEUD va lua o decizie care va fi comunicată unităţii de dializă în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea contestaţiei; în acest interval SCNEUD va lua toate măsurile în vederea soluţionării contestaţiei, inclusiv prin solicitarea unor documente suplimentare pe care le consideră necesare şi investigaţii la faţa locului, dacă este cazul.
Art. 17
Comisiile de evaluare a unităţilor de dializă publică şi privată păstrează un dosar pentru fiecare unitate de dializă care a solicitat evaluarea şi care conţine următoarele documente:
a)cererea de evaluare depusă de unitatea de dializă publică sau privată şi documentele anexate;
b)dovada plăţii taxei de evaluare;
c)dispoziţia pentru vizita de evaluare;
d)chestionarul de evaluare completat;
e)un exemplar al procesului-verbal de evaluare;
f)copia notificării privind evaluarea sau;
g)copia deciziei de evaluare.
CAPITOLUL V: Revocarea şi încetarea valabilităţii deciziei de evaluare
Art. 18
Revocarea sau încetarea valabilităţii deciziei de evaluare se constată în următoarele situaţii:
a)valabilitatea deciziei de evaluare încetează de drept la data încetării valabilităţii autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar acesteia;
b)Comisia de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private informează, în termen de maximum 10 zile calendaristice, Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private, prin adresă scrisă, şi trimite copia autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar a cărui
valabilitate a încetat sau informează despre sesizarea de revocare a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar;
c)decizia de evaluare se revocă, printr-o notificare scrisă, transmisă de Comisia de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data sesizării acesteia cu privire la revocarea, de către organele în drept, a autorizaţiei sanitare de funcţionare a furnizorului sau a documentului similar acesteia;
d)Comisia de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private informează, prin adresă scrisă, casele de asigurări de sănătate sau Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz, despre revocarea deciziei de evaluare.
Art. 19
Unitatea de dializă poate contesta revocarea deciziei de evaluare la Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private. Contestaţia trebuie înregistrată în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data la care a fost revocată decizia de evaluare Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private va lua o decizie, care va fi comunicată unităţii de dializă în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentului la secretariatul Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private.
Art. 20
Decizia de evaluare îşi încetează valabilitatea la data la care furnizorul de servicii medicale evaluat îşi schimbă locaţia/pierde dreptul legal de folosinţă a spaţiului sediului/punctului de lucru care a fost evaluat, precum şi la data la care a expirat valabilitatea unui document care a stat la baza emiterii acesteia.
ANEXA nr. 8: _
(- Anexa nr. 1 la normele metodologice)
DOMNULE PREŞEDINTE,
Subsemnatul…………….. reprezentant legal al unităţii de dializă ……………..
aflată la adresa, str………….. nr……….....localitatea……. judeţul …….. telefon………
fax ………….. având actul de înfiinţare sau de organizare nr………….. autorizaţia sanitară de
funcţionare/raport de inspecţie nr…………… cod fiscal…………… contul nr………… deschis la Trezoreria
statului sau contul nr ….. deschis la Banca…………… asigurarea de răspundere civilă în domeniul
medical pentru furnizor nr……….. cu valabilitate până la asigurarea de răspundere civilă în
domeniul medical pentru personalul medico-sanitar nr autorizaţii de liberă practică/certificatele
de membru ale Colegiului Medicilor din România pentru un număr de …………….. angajaţi, solicit
evaluarea unităţii de dializă.
Anexez documentele solicitate conform Hotărârilor Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializă şi aduse la cunoştinţă de către Comisia de Evaluare a Unităţilor de Dializă de la nivelul casei de asigurări de sănătate.
Mă oblig prin prezenta să furnizez evaluatorilor, informaţiile şi documentele necesare vizitei în vederea evaluării unităţii de dializă, precum şi acces liber în spaţiile acesteia.
Furnizorul este de condus de…………… care se legitimează cu BI/CI Seria.... Nr ……….şi are contractul de muncă nr ……………
Data ……………
Semnătura ……………….
Domnului Preşedinte al Comisiei de Evaluare a Unităţilor de Dializă
ANEXA nr. 9: _
(- Anexa nr. 2 la normele metodologice)
Nr ………..
Data ……………
Judeţul …………….
DISPOZIŢIE PENTRU VIZITA DE EVALUARE A UNITĂŢILOR DE DIALIZĂ PUBLICE ŞI PRIVATE
pentru evaluare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
Se numeşte domnul/doamna……………………… care se legitimează cu BI/CI seria ........nr…….. şi
domnul/doamna………………. care se legitimează cu BI/CI seria…….. nr…………. pentru a efectua
vizita de evaluare nr……………….la unitatea de dializă cu adresa: localitatea……………… la data …………
Au primit în acest scop chestionarul de evaluare nr …………………….
MEDIC-ŞEF
………………..
Am luat la cunoştinţă
Evaluator
……………
Am luat la cunoştinţă
Evaluator
…………..
ANEXA nr. 10: _
(- Anexa nr. 3 la normele metodologice)
COMISIA DE EVALUARE A UNITĂŢILOR DE DIALIZĂ PUBLICE ŞI PRIVATE
Nr ……………
Data ……………….
PROCES-VERBAL
Subsemnatul/Subsemnata,……………………… , evaluator al Comisiei de Evaluare a
Unităţilor de Dializă Publice şi Private, şi subsemnatul/subsemnata,……………………. , evaluator al
Comisiei de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private, desemnaţi prin dispoziţia de evaluare nr. …………
să efectuăm vizita de evaluare nr………………. , am efectuat această vizită la adresa indicată, la data de…………..
, şi am completat chestionarul nr………………….. aferent dispoziţiei pentru vizita de evaluare. Vizita în
vederea evaluării a fost efectuată în prezenţa conducătorului unităţii de dializă, domnul/doamna……………
, iar rezultatele acesteia sunt consemnate în chestionarul nr ……………………
Unitatea de dializă a obţinut DA NU.
Conducătorul unităţii de dializă,
………………………………………….
Semnătura
…………………………………………
Ştampila unităţii de dializă ………………..
Prezentul proces-verbal se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la furnizor.
Evaluator,
……………….
Semnătura
…………………
Evaluator,
Semnătura
…………………
ANEXA nr. 11: _
(- Anexa nr. 4 la normele metodologice)
COMISIA DE EVALUARE A UNITĂŢILOR DE DIALIZĂ PUBLICE ŞI PRIVATE
DECLARAŢIE DE COMPATIBILITATE
Subsemnatul/subsemnata………………… , angajat/angajată al/a Casei de Asigurări de Sănătate………………….. /expert propus ca evaluator pentru evaluarea unităţilor de dializă publice şi private, cunoscând prevederile Art. 292 din Codul penal, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de Art. 7, cap. III din normele metodologice de evaluare pentru evaluarea unităţilor de dializă publice şi private. Mă oblig să solicit încetarea calităţii de evaluator pentru evaluarea unităţilor de dializă publice şi private în cazul în care condiţiile de mai sus nu mai sunt îndeplinite.
Data………………
Semnătura …………..
ANEXA nr. 12: _
(- Anexa nr. 5 la normele metodologice)
COMISIA DE EVALUARE A UNITĂŢILOR DE DIALIZĂ PUBLICE ŞI PRIVATE
Nr ……………
Data ………………
NOTIFICARE PRIVIND EVALUAREA
Furnizorul……………….. , aflat la adresa: str ……………… nr ………,
Localitatea…………… , judeţul/sectorul……………… , având reprezentant legal pe………….
, actul de înfiinţare sau de organizare nr……………… , autorizaţia sanitară de
funcţionare nr………………… , codul fiscal…………….. , contul nr………………. , deschis la Trezoreria
Statului, sau contul nr………………….. , deschis la Banca……………………. , a obţinut…………… DA….. NU…...
Observaţii …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Termenul acordat pentru îndeplinirea în totalitate a criteriilor de eligibilitate este de………. zile.
Preşedinte,
…………………….
ANEXA nr. 13: _
(- Anexa nr. 6 la normele metodologice)
COMISIA DE EVALUARE A UNITĂŢILOR DE DIALIZĂ PUBLICE ŞI PRIVATE
Nr ……………………
Data …………………..
DECIZIE DE EVALUARE
Furnizorul……………………….. , aflat la adresa: str……………………..
Nr……………………. , localitatea………………….. , judeţul/sectorul………………………. , având
reprezentant legal pe……………. , actul de înfiinţare sau de organizare nr…………….. ,
autorizaţia sanitară de funcţionare nr ………….., codul fiscal………………… , contul nr ………………….,
deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr , deschis la Banca……………. , a
obţinut……………… DA……….. NU………….
Observaţii ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Valabilitatea deciziei de evaluare este până la …………………..
Preşedinte,
……………………….
ANEXA nr. 14: _
(- Anexa nr. 7 la normele metodologice)
COMISIA DE EVALUARE A UNITĂŢILOR DE DIALIZĂ PUBLICE ŞI PRIVATE
Nr …………
Data ………………
DECIZIE PROVIZORIE DE EVALUARE
Furnizorul ……….. , aflat la adresa: str ……….. nr ………….., localitatea…………..
, judeţul/sectorul …………… , având reprezentant legal pe…………… , Actul de înfiinţare sau de organizare nr………… , Autorizaţia sanitară de funcţionare nr …………….., codul fiscal , contul nr………….. , deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr……………….. , deschis la Banca ………………
În urma analizării documentelor anexate cererii de evaluare, se constată îndeplinirea condiţiilor minime pentru contractarea serviciilor specifice.
Observaţii:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Decizia provizorie de evaluare este valabilă până la definitivarea procesului de evaluare.
Preşedinte,
………………………………….
ANEXA nr. 15: Norme metodologice de evaluare a furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar
( - Anexa 34 la Ordinul nr. 1211/325/2006)
CAPITOLUL I: Condiţii general
Art. 1
(1)În procesul de evaluare a furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar intră numai furnizorii autorizaţi conform legislaţiei în vigoare.
(2)Punctele de lucru ale furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar se evaluează conform standardelor aplicate furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar prevăzute în anexele nr. 20, respectiv 21 şi normelor metodologice de evaluare.
(3)În prezentele norme metodologice, casele de asigurări de sănătate judeţene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti sunt numite în continuare case de asigurări de sănătate.
(4)În prezentele norme metodologice, Comisiile Judeţene de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar, Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar a Municipiului Bucureşti şi Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti sunt denumite în continuare comisii de evaluare a furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar, CEFAMUPTS, şi sunt subordonate Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar, denumită în continuare SCNEFAMUPTS.
Art. 2
Evaluarea furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar se face de către comisiile judeţene de evaluare a furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar respectiv Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar a Municipiului Bucureşti, în funcţie de judeţul unde se află furnizorul de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar. Sediul acestor comisii se află la serviciul/compartimentul de evaluare al casei de asigurări de sănătate.
Art. 3
Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti îşi organizează comisii de evaluare proprii pentru a evalua numai furnizorii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar aflate în contract exclusiv cu această casă de asigurări sau care doresc să intre în relaţie contractuală cu aceasta.
Art. 4
Pentru furnizorii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi sunt deja evaluaţi prin comisiile judeţene de evaluare a furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar sau Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar a Municipiului Bucureşti, această casă de asigurări de sănătate ia în considerare deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea, după caz, emise de comisiile judeţene de evaluare a furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar şi Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar a Municipiului Bucureşti.
Art. 5
Comisiile de evaluare a furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar sunt subordonate Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar.
CAPITOLUL II: Etapele procesului de evaluare
Art. 6
În vederea evaluării sunt parcurse următoarele etape:
a)furnizorul de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar care solicită evaluarea face o cerere adresată CEFAMUPTS, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
b)sediul/punctul de lucru/substaţia furnizorului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligaţia să facă şi dovada plăţii taxei de evaluare, în cuantum de 1.600 lei, astfel: 800 lei pentru evaluarea activităţii de urgenţă prespitalicească din mediul urban, respectiv 200 lei pentru activitatea din mediul rural; şi 800 lei pentru evaluarea activităţii de transport sanitar din mediul urban, respectiv 200 lei pentru activitatea din mediul rural. Plata taxei de evaluare se va face către casa de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare, în contul de „Alte venituri" (cod cont 26.36.05.50) deschis la trezoreria statului;
c)Medicul Şef al casei de asigurări de sănătate desemnează prin dispoziţii scrise, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, 2 evaluatori care vizitează furnizorul pentru a constata în ce măsură acesta corespunde standardelor şi criteriilor de evaluare în vigoare;
d)vizita în vederea evaluării se face pe baza unui chestionar de evaluare care cuprinde standardele şi criteriile de evaluare în vigoare;
e)rezultatul vizitei în vederea evaluării este consemnat într-un proces-verbal de evaluare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, bazat pe chestionarul de evaluare completat de către evaluatori şi care se depune la comisia de evaluare a furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar;
f)în procesul-verbal de evaluare este consemnat totalul punctajului obţinut de furnizor;
g)chestionarele de evaluare şi un exemplar al procesului-verbal de evaluare se depun CEFAMUPTS;
h)un exemplar al procesului-verbal rămâne la evaluator;
i)CEFAMUPTS emite notificarea privind evaluarea, decizia provizorie de evaluare sau decizia de evaluare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 5 - 7, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, şi programează vizite de evaluare suplimentare la furnizorii care nu au îndeplinit anumite criterii de eligibilitate; se recomandă efectuarea vizitei de către alţi evaluatori.
CAPITOLUL III: Evaluarea furnizorului de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar
Art. 7
Persoanele desemnate să efectueze vizita în vederea evaluării furnizorului, denumite în continuare evaluatori, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a)să fie angajaţi ai caselor de asigurări de sănătate respective, însă nu în cadrul structurii de control sau audit a acesteia sau contractare, pentru categoria de furnizori la care participă la contractare; sau experţi angajaţi prin contract şi desemnaţi de la nivel naţional;
b)să fie în subordinea sau coordonarea Medicului Şef;
c)nu lucrează, nu au părţi sociale şi nu fac parte din conducerea vreunui furnizor de asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar.
d)se angajează în scris printr-o declaraţie de compatibilitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, că nu se află în conflict de interese.
Art. 8
Evaluatorii din cadrul casei de asigurări de sănătate sunt desemnaţi de către preşedintele - director general al acesteia.
Art. 9
În cazul în care la casa de asigurări de sănătate respectivă nu există un număr suficient de evaluatori, aceasta poate solicita trimiterea unor evaluatori de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
Art. 10
Evaluatorii sunt răspunzători de evaluarea corectă, în caz contrar aplicându-li-se sancţiuni disciplinare şi administrative, la propunerea comisiei de evaluare a furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar.
Art. 11
Evaluatorii pot solicita reanalizarea faptelor asupra cărora s-au aplicat sancţiuni, la SCNEFAMUPTS. Decizia SCNEFAMUPTS este definitivă.
Art. 12
Vizita în vederea evaluării furnizorului de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar:
a)se face conform unei programări stabilite cu respectivul furnizor, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii de evaluare de către acesta;
b)programarea vizitelor în vederea evaluării se va face de preferinţă în ordinea depunerii cererilor sau astfel încât timpul de lucru al evaluatorilor să fie folosit cât mai eficient;
c)vizitele în vederea evaluării au loc numai în zilele lucrătoare;
e)evaluatorii primesc din partea Medicului-Şef al casei de asigurări de sănătate, o dispoziţie pentru vizita de evaluare la respectivul furnizor (anexa nr. 2);
f)evaluatorii au o copie de pe cererea de evaluare depusă de furnizorul de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar şi completează pe parcursul vizitei un chestionar de evaluare care conţine standardele şi criteriile de evaluare corespunzătoare tipului de furnizor evaluat;
d)reprezentantul legal al furnizorului contrasemnează un proces-verbal de evaluare care se întocmeşte în două exemplare (anexa nr. 3), iar unul din acestea rămâne la furnizor;
g)orice rectificări pe documentele completate în cursul vizitei în vederea evaluării trebuie semnate atât de evaluatori cât şi de reprezentantul legal al furnizorului de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar;
h)CEFAMUPTS ţine un registru în care sunt consemnate cererile de evaluare, precum şi vizitele în vederea evaluării efectuate;
i)după efectuarea vizitei în vederea evaluării, evaluatorii predau chestionarul de evaluare completat împreună cu un exemplar al procesului-verbal de evaluare, sub semnătură, la CEFAMUPTS.
CAPITOLUL IV: Rezultatul vizitei în vederea evaluării şi procedura de contestare
Art. 13
Rezultatul evaluării stabileşte eligibilitatea furnizorului în vederea contractării.
Art. 14
CEFAMUPTS emite notificarea privind evaluarea ce conţine termenul minim de când furnizorul va avea dreptul să depună o nouă cerere de evaluare şi criteriile de eligibilitate considerate neîndeplinite sau decizia de evaluare a cărei valabilitate este de 2 ani.
Art. 15
Furnizorii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar pot contesta rezultatul vizitei în vederea evaluării, la SCNEFAMUPTS. Contestaţiile trimise de furnizorii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar vor fi însoţite de o copie a procesului-verbal de evaluare, cu menţionarea standardelor sau criteriilor considerate îndeplinite.
Art. 16
SCNEFAMUPTS va lua o decizie care va fi comunicată furnizorului de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea contestaţiei; în acest interval SCNEFAMUPTS va lua toate măsurile în vederea soluţionării contestaţiei, inclusiv prin solicitarea unor documente suplimentare pe care le consideră necesare şi investigaţii la faţa locului, dacă este cazul.
Art. 17
CEFAMUPTS păstrează un dosar pentru fiecare furnizor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar care a solicitat evaluarea şi care conţine următoarele documente:
a)cererea de evaluare depusă de furnizorul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar şi documentele anexate;
b)dovada plăţii taxei de evaluare;
c)dispoziţia pentru vizita de evaluare;
d)chestionarul de evaluare completat;
e)un exemplar al procesului-verbal de evaluare;
f)copia notificării privind evaluarea sau;
g)copia deciziei de evaluare.
CAPITOLUL V: Revocarea şi încetarea valabilităţii deciziei de evaluare
Art. 18
Revocarea sau încetarea valabilităţii deciziei de evaluare se constată în următoarele situaţii:
a)valabilitatea deciziei de evaluare încetează de drept la data încetării valabilităţii autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar acesteia;
b)Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar informează, în termen de maximum 10 zile calendaristice, Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar, prin adresă scrisă, şi trimite copia autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar a cărui valabilitate a încetat sau informează despre sesizarea de revocare a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar;
c)decizia de evaluare se revocă, printr-o notificare scrisă, transmisă de Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data sesizării acesteia cu privire la revocarea, de către organele în drept, a autorizaţiei sanitare de funcţionare a furnizorului sau a documentului similar acesteia;
d)Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar informează, prin adresă scrisă, casele de asigurări de sănătate despre revocarea deciziei de evaluare.
Art. 19
Furnizorul de servicii medicale poate contesta revocarea deciziei de evaluare la Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar. Contestaţia trebuie înregistrată în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data la care a fost revocată decizia de evaluare. Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar va lua o decizie, care va fi comunicată furnizorului în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentului la secretariatul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar.
Art. 20
Decizia de evaluare îşi încetează valabilitatea la data la care furnizorul de servicii medicale evaluat îşi schimbă locaţia/pierde dreptul legal de folosinţă a spaţiului sediului/punctului de lucru care a fost evaluat, precum şi la data la care a expirat valabilitatea unui document care a stat la baza emiterii acesteia.
ANEXA nr. 16: _
(- Anexa nr. 1 la normele metodologice)
DOMNULE PREŞEDINTE,
Subsemnatul………………… reprezentant legal al furnizorului de asistenţă
medicală de urgenţă prespitalicească/transport sanitar…………….. aflat la adresa, str………………….
nr…………. localitatea………….. judeţul…………… telefon …………….. fax…………….
având act de înfiinţare/organizare nr…………… autorizaţia sanitară de funcţionare nr ………………..
cod fiscal……………… contul nr………………… deschis la Trezoreria statului sau contul nr……………. deschis la
Banca………………………………….. autorizaţii de liberă practică pentru un număr de angajaţi, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor nr dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medico-sanitar, solicit evaluarea furnizorului de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească/transport sanitar.
Anexez documentele solicitate, conform Hotărârilor Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar şi aduse la cunoştinţa Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar de la nivelul casei de asigurări de sănătate.
Mă oblig prin prezenta să furnizez evaluatorilor, informaţiile şi documentele necesare vizitei în vederea evaluării furnizorului de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească/transport sanitar/punctului de lucru, precum şi acces liber în spaţiile acestuia.
Furnizorul are următoarele puncte de lucru/substaţii ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Furnizorul este de condus de ………………………………………………………………………………………………
Punctul de lucru al furnizorului de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească/transport sanitar este de condus de……………………. care se legitimează cu BI/CI Seria………… Nr………….. şi are contractul de muncă nr ………
Data
………………………
Semnătura
……………….
Domnului Preşedinte al Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar
ANEXA nr. 17: _
(- Anexa nr. 2 la normele metodologice)
Nr …………
Data …………
Judeţul …………….
DISPOZIŢIE PENTRU VIZITA DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ DE URGENŢĂ PRESPITALICEASCĂ ŞI TRANSPORT SANITAR
pentru evaluare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
Se numeşte domnul/doamna………………………. care se legitimează cu BI/CI seria….. nr…..
şi domnul/doamna ……………………..care se legitimează cu BI/CI seria…………… nr……
pentru a efectua vizita de evaluare nr……… la furnizorului de asistenţă medicală de urgenţă
prespitalicească/transport sanitar/punctul de lucru………………………. al furnizorului de
asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească/transport sanitar …………………….. cu adresa:
……………… localitatea………………… la data ……………….. Au primit în acest scop
chestionarul de evaluare nr ……………………….
MEDIC-ŞEF
………………………
Am luat la cunoştinţă
Evaluator
…………………………
Am luat la cunoştinţă
Evaluator
…………………
ANEXA nr. 18: _
(- Anexa nr. 3 la normele metodologice)
COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ DE URGENŢĂ PRESPITALICEASCĂ ŞI TRANSPORT SANITAR
PROCES-VERBAL
Subsemnatul/Subsemnata…………….,
, evaluator al Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă
Prespitalicească şi Transport Sanitar, şi subsemnatul/subsemnata,…………………… , evaluator al
Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport
Sanitar, desemnaţi prin dispoziţia de evaluare nr………….. să efectuăm vizita în vederea evaluării nr……………… ,
am efectuat această vizită la adresa indicată, la data de……………….. , şi am completat chestionarul nr………………. ,
aferent dispoziţiei pentru vizita în vederea evaluării. Vizita în vederea evaluării a fost efectuată în prezenţa conducătorului furnizorului de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească/transport sanitar/punctului de lucru, domnul/doamna , iar rezultatele acesteia sunt consemnate în chestionarul nr ………………………………………
Furnizorul de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească/transport sanitar a obţinut……. DA…… NU
Conducătorul furnizorului de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească/transport sanitar/punctului de lucru,
…………………………………………………….
Semnătura
……………………………………………………..
Ştampila furnizorului de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească/transport sanitar/punctului de lucru
…………………..
Prezentul proces-verbal se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la furnizor.
Evaluator,
……………………..
Semnătura
………………………….
Evaluator,
………………………
Semnătura
…………………………
Data
………………………………..
ANEXA nr. 19: _
(- Anexa nr. 4 la normele metodologice)
COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ DE URGENŢĂ PRESPITALICEASCĂ ŞI TRANSPORT SANITAR
DECLARAŢIE DE COMPATIBILITATE
Subsemnatul/subsemnata……………………………….. , angajat/angajată al/a Casei de Asigurări de
Sănătate…………… /expert propus ca evaluator pentru evaluarea furnizorilor de asistenţă medicală de
urgenţă prespitalicească şi transport sanitar, cunoscând prevederile Art. 292 din Codul penal, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de Art. 7, cap. III din normele metodologice de evaluare pentru evaluarea furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar. Mă oblig să solicit încetarea calităţii de evaluator pentru evaluarea furnizorilor de asistentă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar în cazul în care condiţiile de mai sus nu mai sunt îndeplinite.
Semnătura
………………………..
Data
…………………………
ANEXA nr. 20: _
(- Anexa nr. 5 la normele metodologice)
COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ DE URGENŢĂ PRESPITALICEASCĂ ŞI TRANSPORT SANITAR
Nr ………….
Data ………………
NOTIFICARE PRIVIND EVALUAREA
Furnizorul/Punctul de lucru………………… , aflat la adresa: str ………………….nr…………… ,
Localitatea……………… , judeţul/sectorul………………………. , având reprezentant legal pe…………………. ,
actul de înfiinţare/organizare nr …………….., autorizaţia sanitară de funcţionare nr…………… , cod fiscal………… , contul nr ……………………, deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr. ………………. , deschis la Banca…………………… , a obţinut………… DA………… NU.
Observaţii:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Termenul acordat pentru îndeplinirea în totalitate a criteriilor de eligibilitate este de zile.
Preşedinte,
…..
ANEXA nr. 21: _
(- Anexa nr. 6 la normele metodologice)
COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ DE URGENŢĂ PRESPITALICEASCĂ ŞI TRANSPORT SANITAR
Nr ……….
Data …………
DECIZIE DE EVALUARE
Furnizorul/Punctul de lucru…………….. , aflat la adresa: str ……………. Nr……………. ,
Localitatea…………… , judeţul/sectorul……………… , având reprezentant legal pe……………………
, actul de înfiinţare/organizare nr……………………………………….. , autorizaţia sanitară de funcţionare
nr ……………………….., cod fiscal …………………, contul nr…………….. , deschis la Trezoreria Statului,
sau contul nr…………………. , deschis la Banca…………………….. , a obţinut………… DA………. NU.
Observaţii:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Valabilitatea deciziei de evaluare este până la …………………………………..
Preşedinte,
……………………….
ANEXA nr. 22: _
(-Anexa nr. 7 la normele metodologice)
COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ DE URGENŢĂ PRESPITALICEASCĂ ŞI TRANSPORT SANITAR
Nr
Data
DECIZIE PROVIZORIE DE EVALUARE
Furnizorul/Punctul de lucru……………… , aflat la adresa: str……………. nr………………..
, localitatea ………………… , judeţul/sectorul……………………….. , având reprezentant legal pe……………..
, având Actul de înfiinţare/organizare nr ……………………, Autorizaţia sanitară de
funcţionare nr………………………… , codul fiscal……………… , contul nr ……………deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr. ………. , deschis la Banca………………….
În urma analizării documentelor anexate cererii de evaluare, se constată îndeplinirea condiţiilor minime pentru contractarea serviciilor specifice.
Observaţii:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Decizia provizorie de evaluare este valabilă până la definitivarea procesului de evaluare.
Preşedinte,
……………………
ANEXA nr. 23: Norme metodologice de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale
(- Anexa 35 la Ordinul nr. 1211/325/2006)
CAPITOLUL I: Condiţii generale
Art. 1
(1)În procesul de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale intră numai furnizorii autorizaţi de Ministerul Sănătăţii.
(2)Punctele de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale se evaluează conform standardelor aplicate furnizorilor de dispozitive medicale prevăzute în anexele nr. 22, 23, 24, 25 şi normelor metodologice de evaluare.
(3)În prezentele norme metodologice, casele de asigurări de sănătate judeţene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti sunt numite în continuare case de asigurări de sănătate.
(4)În prezentele norme metodologice, Comisiile Judeţene de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale, Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale a Municipiului Bucureşti şi Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti sunt denumite în continuare comisii de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale, CEFDM, şi sunt subordonate Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale, denumită în continuare SCNEFDM.
Art. 2
Evaluarea furnizorilor de dispozitive medicale se face de către comisiile judeţene de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale respectiv Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale a Municipiului Bucureşti, în funcţie de judeţul unde se află furnizorul de dispozitive medicale. Sediul acestor comisii se află la serviciul/compartimentul de evaluare al casei de asigurări de sănătate.
Art. 3
Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti îşi organizează comisii de evaluare proprii pentru a evalua numai furnizorii de dispozitive medicale aflate în contract exclusiv cu această casă de asigurări sau care doresc să intre în relaţie contractuală cu aceasta.
Art. 4
Pentru furnizorii de dispozitive medicale care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi sunt deja evaluaţi prin comisiile judeţene de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale sau Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale a Municipiului Bucureşti, această casă de asigurări de sănătate ia în considerare deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea, după caz, emise de comisiile judeţene de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale şi Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale a Municipiului Bucureşti.
Art. 5
Comisiile de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale sunt subordonate Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale.
CAPITOLUL II: Etapele procesului de evaluare
Art. 6
În vederea evaluării sunt parcurse următoarele etape:
a)furnizorul de dispozitive medicale care solicită evaluarea face o cerere adresată CEFDM, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
b)sediul/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligaţia să facă şi dovada plăţii taxei de evaluare, în cuantum de 2.000 lei pentru furnizorul din mediul urban, respectiv 500 lei pentru furnizorul din mediul rural. Plata taxei de evaluare se va face către casa de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare, în contul de „Alte venituri" (cod cont 26.36.05.50) deschis la trezoreria statului;
c)Medicul Şef al casei de asigurări de sănătate desemnează prin dispoziţii scrise, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, 2 evaluatori care vizitează furnizorul pentru a constata în ce măsură acesta corespunde standardelor şi criteriilor de evaluare în vigoare;
d)vizita în vederea evaluării se face pe baza unui chestionar de evaluare care cuprinde standardele şi criteriile de evaluare în vigoare;
e)rezultatul vizitei în vederea evaluării este consemnat într-un proces-verbal de evaluare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, bazat pe chestionarul de evaluare completat de către evaluatori şi care se depune la comisia de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale;
f)în procesul-verbal de evaluare este consemnat totalul punctajului obţinut de furnizor;
g)chestionarele de evaluare şi un exemplar al procesului-verbal de evaluare se depun CEFDM;
h)un exemplar al procesului-verbal rămâne la evaluator;
i)CEFDM emite notificarea privind evaluarea, decizia provizorie de evaluare sau decizia de evaluare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 5 - 7, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, şi programează vizite de evaluare suplimentare la furnizorii care nu au îndeplinit anumite criterii de eligibilitate; se recomandă efectuarea vizitei de către alţi evaluatori.
CAPITOLUL III: Evaluarea furnizorului de dispozitive medicale.
Art. 7
Persoanele desemnate să efectueze vizita în vederea evaluării furnizorului, denumite în continuare evaluatori, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a)să fie angajaţi ai caselor de asigurări de sănătate respective, însă nu în cadrul structurii de control sau audit a acesteia sau contractare, pentru categoria de furnizori la care participă la contractare; sau experţi angajaţi prin contract şi desemnaţi de la nivel naţional;
b)să fie în subordinea sau coordonarea Medicului Şef;
c)nu lucrează, nu au părţi sociale şi nu fac parte din conducerea vreunui furnizor de dispozitive medicale.
d)se angajează în scris printr-o declaraţie de compatibilitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, că nu se află în conflict de interese.
Art. 8
Evaluatorii din cadrul casei de asigurări de sănătate sunt desemnaţi de către preşedintele - director general al acesteia. Art. 9
În cazul în care la casa de asigurări de sănătate respectivă nu există un număr suficient de evaluatori, aceasta poate solicita trimiterea unor evaluatori de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
Art. 10
Evaluatorii sunt răspunzători de evaluarea corectă, în caz contrar aplicându-li-se sancţiuni disciplinare şi administrative, la propunerea comisiei de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale.
Art. 11
Evaluatorii pot solicita reanalizarea faptelor asupra cărora s-au aplicat sancţiuni, la SCNEFDM. Decizia SCNEFDM este definitivă.
Art. 12
Vizita în vederea evaluării furnizorului de dispozitive medicale:
a)se face conform unei programări stabilite cu respectivul furnizor, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii de evaluare de către acesta;
b)programarea vizitelor în vederea evaluării se va face de preferinţă în ordinea depunerii cererilor sau astfel încât timpul de lucru al evaluatorilor să fie folosit cât mai eficient;
c)vizitele în vederea evaluării au loc numai în zilele lucrătoare;
e)evaluatorii primesc din partea Medicului-Şef al casei de asigurări de sănătate, o dispoziţie pentru vizita de evaluare la respectivul furnizor (anexa nr. 2);
f)evaluatorii au o copie de pe cererea de evaluare depusă de furnizorul de dispozitive medicale şi completează pe parcursul vizitei un chestionar de evaluare care conţine standardele şi criteriile de evaluare corespunzătoare tipului de furnizor evaluat;
d)reprezentantul legal al furnizorului contrasemnează un proces-verbal de evaluare care se întocmeşte în două exemplare (anexa nr. 3), iar unul din acestea rămâne la furnizor;
g)orice rectificări pe documentele completate în cursul vizitei în vederea evaluării trebuie semnate atât de evaluatori cât şi de reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale;
h)CEFDM ţine un registru în care sunt consemnate cererile de evaluare, precum şi vizitele în vederea evaluării efectuate;
i)după efectuarea vizitei în vederea evaluării, evaluatorii predau chestionarul de evaluare completat împreună cu un exemplar al procesului-verbal de evaluare, sub semnătură, la CEFDM.
CAPITOLUL IV: Rezultatul vizitei în vederea evaluării şi procedura de contestare
Art. 13
Rezultatul evaluării stabileşte eligibilitatea furnizorului în vederea contractării.
Art. 14
CEFDM emite notificarea privind evaluarea ce conţine termenul minim de când furnizorul va avea dreptul să depună o nouă cerere de evaluare şi criteriile de eligibilitate considerate neîndeplinite sau decizia de evaluare a cărei valabilitate este de 2 ani.
Art. 15
Furnizorii de dispozitive medicale pot contesta rezultatul vizitei în vederea evaluării, la SCNEFDM. Contestaţiile trimise de furnizorii de dispozitive medicale vor fi însoţite de o copie a procesului-verbal de evaluare, cu menţionarea standardelor sau criteriilor considerate îndeplinite.
Art. 16
SCNEFDM va lua o decizie care va fi comunicată furnizorului de dispozitive medicale în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea contestaţiei; în acest interval SCNEFDM va lua toate măsurile în vederea soluţionării contestaţiei, inclusiv prin solicitarea unor documente suplimentare pe care le consideră necesare şi investigaţii la faţa locului, dacă este cazul.
Art. 17
CEFDM păstrează un dosar pentru fiecare furnizor de dispozitive medicale care a solicitat evaluarea şi care conţine următoarele documente:
a)cererea de evaluare depusă de furnizorul de dispozitive medicale şi documentele anexate;
b)dovada plăţii taxei de evaluare;
c)dispoziţia pentru vizita de evaluare;
d)chestionarul de evaluare completat;
e)un exemplar al procesului-verbal de evaluare;
f)copia notificării privind evaluarea sau;
g)copia deciziei de evaluare.
CAPITOLUL V: Revocarea şi încetarea valabilităţii deciziei de evaluare
Art. 18
Revocarea sau încetarea valabilităţii deciziei de evaluare se constată în următoarele situaţii:
a)valabilitatea deciziei de evaluare încetează de drept la data încetării valabilităţii autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar acesteia;
b)Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale informează, în termen de maximum 10 zile calendaristice, Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale, prin adresă scrisă, şi trimite copia autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar a cărui valabilitate a încetat sau informează despre sesizarea de revocare a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar;
c)decizia de evaluare se revocă, printr-o notificare scrisă, transmisă de Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data sesizării acesteia cu privire la revocarea, de către organele în drept, a autorizaţiei sanitare de funcţionare a furnizorului sau a documentului similar acesteia;
d)Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale informează, prin adresă scrisă, casele de asigurări de sănătate despre revocarea deciziei de evaluare.
Art. 19
Furnizorul de servicii medicale poate contesta revocarea deciziei de evaluare la Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor Dispozitive Medicale. Contestaţia trebuie înregistrată în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data la care a fost revocată decizia de evaluare. Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale va lua o decizie, care va fi comunicată furnizorului în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentului la secretariatul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale.
Art. 20
Decizia de evaluare îşi încetează valabilitatea la data la care furnizorul de servicii medicale evaluat îşi schimbă locaţia/pierde dreptul legal de folosinţă a spaţiului sediului/punctului de lucru care a fost evaluat, precum şi la data la care a expirat valabilitatea unui document care a stat la baza emiterii acesteia.
ANEXA nr. 24: _
(- Anexa nr. 1 la normele metodologice)
Domnule Preşedinte,
Subsemnatul………………………………., reprezentant legal al furnizorului de dispozitive
medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale…………………………
, aflat la adresa: str…………….. nr……………….. , localitatea……………………………..
, judeţul ……………………… , cu certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, după
caz, actul de înfiinţare conform prevederilor legale în vigoare……………….. , avizul de funcţionare emis de
Ministerul Sănătăţii nr……………………….. , proces-verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare nr………… ,
certificatul/certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale şi/sau declaraţiile de conformitate CE,
după caz, conform tabelului anexat……….. , contul nr………. , deschis la Trezoreria Statului, sau
contul nr………….. , deschis la Banca…………………….. , solicit evaluarea sediului/punctului de lucru
, aflat la adresa: str………………. nr……………. , localitatea………………… , judeţul………………..
, cod fiscal/CUI………………. , telefon………….. , fax ………….., pentru activitatea de:
- protezare DA/NU
- protezare ORL DA/NU
- producţie DA/NU
- comerţ DA/NU
Anexez documentele solicitate, conform Hotărârilor Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale şi aduse la cunoştinţă de Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale de la nivelul casei de asigurări de sănătate.
Mă oblig prin prezenta să furnizez evaluatorilor informaţiile şi documentele necesare vizitei în vederea evaluării furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale/punctului de lucru, precum şi acces liber în spaţiile acestuia.
Furnizorul are următoarele puncte de lucru: ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Sediul/Punctul de lucru este condus de……………………………….. , care se legitimează cu BI/CI seria……………….
Nr…………………… şi are Contractul de muncă nr …………………
Data
…………………………..
Semnătura
……………………………….
Domnului preşedinte al Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale
ANEXA nr. 25: _
(- Anexa nr. 2 la normele metodologice)
Nr …………..
Data …………
Judeţul ………….
DISPOZIŢIE PENTRU VIZITA DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE
pentru evaluare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
Se numeşte domnul/doamna………… care se legitimează cu BI/CI seria…………. nr……………….
şi domnul/doamna………………….. care se legitimează cu BI/CI seria………….. nr…………… pentru a efectua
vizita de evaluare nr…………………… la sediul/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale destinate
recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale……………………………………………….. sediu/punct de lucru
cu adresa: Str…………. localitatea………………. Judeţul…………………… la data………………… Au primit în acest scop chestionarul de evaluare nr ………………..
MEDIC-ŞEF
…………………………
Am luat la cunoştinţă
Evaluator
…………..
Am luat la cunoştinţă
Evaluator
……………….
ANEXA nr. 26: _
(- Anexa nr. 3 la normele metodologice)
COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE
Nr ……………………
PROCES-VERBAL
Subsemnatul/Subsemnata,……………………………………….. , evaluator al Comisiei de Evaluare a
Furnizorilor de Dispozitive Medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale şi
subsemnatul/subsemnata,…………………….. , evaluator al Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de
Dispozitive Medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, desemnaţi prin
dispoziţia de evaluare nr…………. să efectuăm vizita în vederea evaluării nr…………. , am efectuat această vizită la
adresa indicată, la data de…………. , şi am completat chestionarul nr , aferent dispoziţiei pentru
vizita în vederea evaluării. Vizita în vederea evaluării a fost efectuată în prezenţa conducătorului sediului furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau
funcţionale/punctului de lucru, domnul/doamna………………………….. , iar rezultatele acesteia sunt
consemnate în chestionarul nr ………………
Furnizorul de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale a obţinut……… DA…….. NU.
Conducătorul sediului furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale/punctului de lucru,
…………………………………………………..
Semnătura
…………………..
Ştampila furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale/punctului de lucru ………..
Prezentul proces-verbal se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la furnizor.
Evaluator,
………….
Semnătura
……………………
Evaluator,
………………
Semnătura
………………
Data
ANEXA nr. 27: _
(- Anexa nr. 4 la normele metodologice)
COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE
DECLARAŢIE DE COMPATIBILITATE
Subsemnatul/subsemnata ……………………… , angajat/angajată al/a Casei de Asigurări de
Sănătate………………………….. /expert propus ca evaluator pentru evaluarea furnizorilor de dispozitive
medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, cunoscând prevederile Art. 292 din Codul penal, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de Art. 7, cap. III din normele metodologice de evaluare pentru evaluarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale. Mă oblig să solicit încetarea calităţii de evaluator pentru evaluarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în cazul în care condiţiile de mai sus nu mai sunt îndeplinite.
Data
……………..
Semnătură
…………………
ANEXA nr. 28: _
(- Anexa nr. 5 la normele metodologice)
COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE
Nr
Data
NOTIFICARE PRIVIND EVALUAREA
Furnizorul……………… , aflat la adresa: str…………………. nr …………………., localitatea………………
, judeţul/sectorul………………. , având reprezentant legal pe ………………… , cu certificatul de
înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, după caz, actul de înfiinţare conform prevederilor legale în
vigoare………………………….. , avizul de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii nr , procesul-verbal de
constatare a condiţiilor igienico-sanitare nr…………… , contul nr…………… , deschis la Trezoreria
Statului, sau contul nr ………………., deschis la Banca , a obţinut………………. DA……….. NU.
Observaţii:
…………………………………………………………………………………………………………………….
Termenul acordat pentru îndeplinirea în totalitate a criteriilor de eligibilitate este de zile.
Preşedinte,
……………….
ANEXA nr. 29: _
(- Anexa nr. 6 la normele metodologice)
COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE
Nr
Data
DECIZIE DE EVALUARE
Furnizorul……………… , aflat la adresa: str…………. nr ……………, localitatea…………
, judeţul/sectorul ………….. , având reprezentant legal pe……….. , cu certificatul de
înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, după caz, actul de înfiinţare conform prevederilor legale în
vigoare…………………. , avizul de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii nr………….. , contul nr. …..
, deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr , deschis la Banca…………..
, a obţinut………… DA….. NU.
Observaţii: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Valabilitatea deciziei de evaluare este până la ……………………
Preşedinte,………………..
ANEXA nr. 30: _
(- Anexa nr. 7 la normele metodologice)
COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE
Nr ………..
Data…………………
DECIZIE PROVIZORIE DE EVALUARE
Furnizorul…………….. , aflat la adresa: str………….. nr ………………, localitatea………….. ,
judeţul/sectorul ………….., având reprezentant legal pe………………. , cu Certificatul de înregistrare
cu cod unic de înregistrare sau, după caz, actul de înfiinţare conform prevederilor legale în vigoare…………..
, Avizul de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii nr …………., contul nr…………………………. ,
deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr ………….., deschis la Banca ……………………..
În urma analizării documentelor anexate cererii de evaluare, se constată îndeplinirea condiţiilor minime pentru contractarea serviciilor specifice.
Observaţii:
………………………………………………………………
Decizia provizorie de evaluare este valabilă până la definitivarea procesului de evaluare.
Preşedinte,
…………………………
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 640bis din data de 17 octombrie 2013