În conformitate cu prevederile art. 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, şi al art. II alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2010,
în temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) şi ale art. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, republicată, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor, interimar, emite următorul ordin:
Art. I
Regulamentul privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparţine domeniului public al statului şi este concesionată administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.286/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din data de 13 august 2012, se completează după cum urmează:
1.La articolul 45, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
"h) terenuri amenajate şi neamenajate pe care sunt amplasate elemente de suprastructură, proprietate privată a administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare, cum sunt platformele, magaziile, depozitele şi altele asemenea, care sunt utilizate legal de operatorii economici."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor, interimar,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 548 din data de 29 august 2013