LEGE nr. 150 din 22 octombrie 2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modalităţile de recunoaştere a meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare, prin acordarea unor distincţii şi crearea posibilităţii menţinerii în structurile Ministerului Apărării Naţionale a răniţilor, a celor care au dobândit alte afecţiuni fizice sau a celor care au devenit invalizi pe timpul ori din cauza participării la acţiuni militare, precum şi prin acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.
(2) De drepturile conferite de prezenta ordonanţă de urgenţă nu beneficiază personalul armatei rănit, cel care a dobândit alte afecţiuni fizice şi/sau psihice ori care a devenit invalid din cauza participării la acţiuni militare, în situaţia în care rănirea, afecţiunea fizică şi/sau psihică sau invaliditatea au survenit ca urmare a săvârşirii, cu intenţie, a unei infracţiuni, pedepsite potrivit legii române."
2.Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) personalul armatei - cadrele militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti, precum şi rezerviştii voluntari şi personalul civil care participă la acţiuni militare, în mod individual sau colectiv;
b) acţiuni militare - misiunile, operaţiile şi activităţile de pregătire a acestora, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cele pentru contracararea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste, cele de poliţie aeriană şi de intervenţie cu nave, precum şi alte misiuni cu potenţial ridicat de risc, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, desfăşurate pe teritoriul statului român;
c) militari invalizi - personalul militar prevăzut la lit. a), încadrat în grad de invaliditate şi clasat inapt pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară în urma rănirilor, afecţiunilor fizice şi/sau psihice, dobândite ca urmare a acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite din cauza participării la acţiuni militare;
d) civili invalizi-personalul civil prevăzut la lit. a), încadrat în grad de invaliditate, conform legii, în urma rănirilor, afecţiunilor fizice şi/sau psihice dobândite ca urmare a acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite din cauza participării la acţiuni militare;
e) urmaşii personalului armatei decedat - soţia sau soţul supravieţuitor, precum şi copiii personalului armatei prevăzut la lit. a), până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
f) câştigul salarial mediu brut - câştigul salariat mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat;
g) răniţi - personalul armatei prevăzut la lit. a) care, pe timpul acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite ca urmare a participării la acţiuni militare, a suferit vătămări corporale din cauza cărora nu mai poate continua participarea la respectivele acţiuni;
h) afecţiuni fizice - boli dobândite în urma acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite ca urmare a participării la acţiuni militare ale personalului armatei prevăzut la lit. a), care declanşează modificarea organică şi/sau funcţională a echilibrului normal al organismului, cu potenţial de cronicizare, în urma cărora nu mai pot fi îndeplinite obligaţiile militare sau care pot provoca decesul;
i) afecţiuni psihice - boli dobândite în urma acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite ca urmare a participării la acţiuni militare a personalului armatei prevăzut la lit. a), cu manifestări psihologice şi/sau comportamentale asociate cu suferinţă semnificativă şi cu afectarea integrării socioprofesionale;
j) veterani - personalul armatei care a participat la acţiunile militare, aşa cum sunt definite la lit. b), şi îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1), (2) şi (4)."
3.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
Personalului armatei participant la acţiuni militare i se pot acorda, în condiţiile legii, decoraţii, distincţii militare şi civile, precum şi titluri onorifice."
4.Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) Personalului armatei care a participat, cel puţin 12 luni, neîntrerupt sau cumulativ, la acţiuni militare i se conferă titlul onorific de «Veteran».
(2) Personalului armatei participant la acţiuni militare aflat în una dintre situaţiile definite la art. 2 lit. c), d) şi g), precum şi celui care a dobândit afecţiunile prevăzute la art. 2 lit. h) şi i) li se conferă titlul onorific de «Veteran», indiferent de durata participării.
(3) Titlul onorific prevăzut la alin. (1) şi (2) se conferă potrivit ordinului ministrului apărării naţionale.
(4) Titlul onorific de «Veteran» se poate acorda, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului apărării naţionale, şi personalului care, pe timpul participării la acţiuni militare, s-a remarcat prin acte exemplare de curaj şi devotament, indiferent de durata participării, pe baza evenimentelor consemnate în jurnalul acţiunilor de luptă sau în ordinul de zi pe unitate."
5.Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
Numele celor cărora li s-a conferit titlul onorific de «Veteran» se înscriu în registre speciale, înfiinţate la unităţile militare şi la Muzeul Militar Naţional «Regele Ferdinand I»."
6.Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
(1) Invalizii, răniţii, cei care au dobândit afecţiuni fizice şi urmaşii personalului armatei decedat pot fi invitaţi să participe la acţiuni festive sau comemorative organizate de Ministerul Apărării Naţionale.
(2) La acţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi invitaţi şi părinţii personalului armatei decedat în acţiuni militare, dacă cel decedat nu a fost căsătorit.
(3) Pentru categoriile de personal prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi pentru însoţitorul invalidului de gradul I, cazarea se asigură gratuit, în spaţiile de cazare ale Ministerului Apărării Naţionale, în limita a maximum două zile, iar cheltuielile de transport dus/întors la/de la domiciliu se decontează în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale."
7.După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:
"Art. 61
În semn de recunoaştere a meritelor veteranilor pentru apărarea intereselor României se instituie Ziua Veteranilor, care se organizează, anual, pe 11 noiembrie, prin grija Ministerului Apărării Naţionale."
8.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7
(1) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c), d) şi g), precum şi cel care a dobândit afecţiuni fizice se menţine, se încadrează ori se reîncadrează, după caz, la cerere, în Ministerul Apărării Naţionale, în funcţii militare sau civile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.
(2) Menţinerea, încadrarea sau reîncadrarea în funcţii militare ori civile se face prin ordin al ministrului apărării naţionale, pe baza propunerii comandantului unităţii/ detaşamentului, înaintate ierarhic, a concluziilor comisiilor special stabilite prin ordin al şefului Statului Major General, care vor cerceta condiţiile în care s-au produs evenimentele, şi a avizului comisiilor de expertiză medico-militară, al medicului de medicina muncii şi al medicului de expertiza capacităţii de muncă, după caz.
(3) Veteranii invalizi care au fost trecuţi direct în retragere pot beneficia de reîncadrarea în funcţii militare sau civile, la cerere, prin ordin al ministrului apărării naţionale, cu respectarea prevederilor alin. (2).
(4) Comisiile de expertiză medico-militară, medicul de medicina muncii şi medicul de expertiza capacităţii de muncă constată dacă atribuţiile funcţiilor prevăzute la alin. (1) sunt compatibile cu incapacitatea dată da afecţiunea fizică şi pot fi îndeplinite, fără riscul de a o agrava.
(5) Pentru perioada menţinerii, încadrării sau reîncadrării în Ministerul Apărării Naţionale, potrivit prevederilor alin. (1), (2) şi (3), precum şi ale art. 8, personalul armatei nu poate beneficia de pensie de invaliditate."
9.Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 8
Condiţiile privind menţinerea, încadrarea ori reîncadrarea în Ministerul Apărării Naţionale a personalului prevăzut la art. 2 lit. c), d) şi g), precum şi a celui care a dobândit afecţiuni fizice se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale."
10.La articolul 81, partea introductivă a alineatului (1) şi literele a), d) şi f)-i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 81
(1) Personalul armatei aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c), d) şi g), precum şi cel care a dobândit afecţiuni fizice beneficiază de următoarele drepturi:
a) tratament în ţară sau în străinătate, în cazul în care afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, cu suportarea cheltuielilor reprezentând costul tratamentului şi al cheltuielilor aferente din bugetul Ministerului Apărării Naţionale. Metodologia privind trimiterea la tratament în străinătate şi achitarea/decontarea cheltuielilor se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale;
................
d) orteze, proteze, produse medicale ortopedice şi alte produse şi dispozitive medicale gratuite, precum şi repararea şi înlocuirea acestora ori de câte ori este nevoie, la recomandarea medicului specialist. Metodologia privind achitarea/decontarea cheltuielilor pentru repararea şi înlocuirea acestora se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale;
...............
f) scutirea de la plata taxelor lunare pentru serviciul public de radiodifuziune şi televiziune;
g) scutirea de la plata abonamentului lunar standard în reţelele de telefonie fixă;
h) 12 călătorii interne dus-întors gratuite pe calea ferată sau 12 călătorii interne dus-întors gratuite cu mijloacele de transport în comun rutiere ori 12 călătorii interne dus-întors gratuite pe căile fluviale, la alegere, într-un an calendaristic;
i) gratuitate pe mijloacele de transport în comun locale de suprafaţă şi subteran."
11.La articolul 81, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
"(11) Personalul armatei aflat în situaţia prevăzută la art. 2 lit. i) beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) şi f)-i).
(12) La cererea personalului armatei prevăzut la art. 2 lit. c) şi d) sau a persoanelor în grija cărora se află acesta, potrivit legii, Ministerul Apărării Naţionale poate asigura servicii de îngrijire personală, integrat cu alte servicii, într-un centru de asistenţă socială."
12.La articolul 81, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Personalul prevăzut la alin. (1) şi (11), membrii familiei şi/sau alte persoane care participă la îngrijirea acestuia beneficiază, la cerere, în limitele, condiţiile şi pentru activităţile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, de următoarele drepturi:
a) transport gratuit dus-întors la instituţiile medicale de profil din ţară, la evenimentele la care sunt invitaţi de Ministerul Apărării Naţionale sau de alte instituţii, precum şi la alte activităţi necesare pentru refacerea fizică şi psihică sau pentru rezolvarea unor probleme administrative care presupun prezenţa acestuia;
b) cazare gratuită în spaţiile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale."
13.La articolul 81, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins:
"(21) Pe timpul efectuării tratamentului în străinătate prevăzut la alin. (1) lit. a), personalul armatei şi însoţitorii acestuia beneficiază de drepturile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate, cu suportarea cheltuielilor din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.
(22) Personalul armatei trimis la tratament în străinătate poate fi vizitat de soţ sau rudele de gradul I, câte 5 zile după internare şi la fiecare lună de spitalizare, cu suportarea cheltuielilor din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate.
(23) Personalul participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român evacuat medical din teatrele de operaţii în spitale din străinătate, precum şi însoţitorii acestuia din teatrele de operaţii beneficiază de drepturile de diurnă stabilite pentru misiunea sau operaţia respectivă până la data prevăzută pentru încheierea misiunii, urmând ca după această dată să beneficieze de drepturile prevăzute la alin. (21)."
14.La articolul 81, partea introductivă a alineatului (3) şi literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(3) Veteranilor care nu se încadrează în una dintre situaţiile definite la art. 2 lit. c), d) sau g) ori care nu au dobândit afecţiunile prevăzute la art. 2 lit. h) sau i) li se acordă, în plus faţă de drepturile prevăzute la art. 3 şi 4, următoarele:
a) drepturile prevăzute la alin. (1) lit. f)-i), celor cărora li s-a acordat titlul onorific de «Veteran» prin hotărâre a Guvernului, pentru acte exemplare de curaj şi devotament săvârşite pe timpul participării la acţiuni militare;
b) drepturile prevăzute la alin. (1) lit. f), g) şi (i), celor cărora le-au fost conferite decoraţii din sistemul naţional de decoraţii al României, pentru merite pe timpul participării la acţiuni militare;"
15.La articolul 81, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) De drepturile prevăzute la alin. (3) beneficiază şi veteranii care au fost transferaţi la alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Condiţiile de acordare a acestor drepturi se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale."
16.La articolul 82, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 82
(1) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) şi d), precum şi cel care a dobândit afecţiunile prevăzute la art. 2 lit. h) şi i) şi care, în urma participării la acţiuni militare, a fost încadrat în grad de invaliditate beneficiază şi de acordarea unei indemnizaţii lunare de invaliditate, astfel: "
17.La articolul 82 alineatul (1), litera a) se abrogă.
18.La articolul 82 alineatul (1), literele b)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) pentru gradul I de invaliditate, două solde de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent sau, după caz, două câştiguri salariale medii brute;
c) pentru gradul II de invaliditate, 1,5 solde de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent sau, după caz, 1,5 câştiguri salariale medii brute;
d) pentru gradul III de invaliditate, o soldă de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent sau, după caz, un câştig salarial mediu brut."
19.La articolul 82, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Militarii invalizi şi civilii invalizi beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru însoţitor, egală cu câştigul salarial mediu brut."
20.La articolul 82, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Indemnizaţiile acordate veteranilor, în condiţiile alin. (1) şi (11), reprezintă forme de sprijin cu destinaţie specială.
(3) Personalului civil i se acordă despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse în timpul şi din cauza acţiunilor militare, în condiţiile stabilite de lege pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti. Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face de către medicul specialist în expertiza medicală a capacităţii de muncă.
...............
(5) Condiţiile de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (11) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale."
21.Articolul 83 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 83
(1) Personalul armatei rănit în cadrul acţiunilor militare, precum şi cel care a dobândit alte afecţiuni fizice sau psihice ca urmare a participării la acţiuni militare beneficiază, pe lângă celelalte drepturi stabilite conform legii, de o indemnizaţie lunară în cuantum de două solde de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent sau, după caz, de două câştiguri salariale medii brute.
(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă de la data producerii rănirii, diagnosticării afecţiunilor fizice sau psihice dobândite în urma acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite ca urmare a participării la acţiuni militare, până la data stabilirii situaţiei medico-militare sau medicale, după caz.
(3) Situaţia medico-militară/medicală se stabileşte la repatriere, indiferent de durata perioadei de spitalizare în spitalele din străinătate."
22.La articolul 84, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) pentru cadrele militare, în raport cu solda de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent, iar în situaţia în care suma este inferioară câştigului salarial mediu brut, se ia în calcul acesta din urmă;
b) pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti şi personalul civil, în raport cu câştigul salarial mediu brut."
23.La articolul 85 alineatul (1), literele b) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) o indemnizaţie lunară egală cu solda funcţiei de bază brută sau cu salariul de bază brut, după caz, pe care cel decedat a avut-o sau l-a avut, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare la data producerii evenimentului care a cauzat decesul, pentru urmaşii personalului armatei participant la acţiuni militare care nu realizează venituri din salarii sau din activităţi independente, indiferent de numărul acestora, iar, în situaţia în care suma este inferioară câştigului salarial mediu brut, indemnizaţia este egală cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
..............
j) încadrarea soţului supravieţuitor şi a copiilor personalului armatei decedat în acţiuni militare în rândul personalului armatei sau în instituţii publice civile, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;"
24.La articolul 85 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
"k) copiii personalului armatei decedat şi cei ai veteranilor aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c), d) şi g), precum şi ai celui care a dobândit afecţiunile prevăzute la art. 2 lit. h) şi i) au prioritate la înscrierea în creşele şi grădiniţele din sistemul public."
25.La articolul 85, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
"(3) Plata indemnizaţiei lunare prevăzute la alin. (1) lit. b) şi alin. (2) încetează în următoarele situaţii:
a) de la data când persoana beneficiară/persoanele beneficiare realizează venituri din salarii sau activităţi independente;
b) în caz de deces al persoanei/persoanelor beneficiare;
c) de la data recăsătoririi soţului supravieţuitor;
d) la copiii care au împlinit vârsta de 18 ani sau dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.
(4) Prevederile alin. (3) lit. d) nu se aplică copiilor pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care beneficiau de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) lit. b).
(5) Cuantumul indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) lit. b), stabilită în baza soldei funcţiei de bază brute sau salariului de bază brut, se actualizează ori de câte ori se majorează solda funcţiei de bază brută sau salariul de bază brut, potrivit gradului militar şi funcţiei avute de personalul armatei la data decesului sau, după caz, în funcţie de valoarea câştigului salarial mediu brut, prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat."
26.Articolul 86 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 86
(1) Personalul armatei care, la examenul medical efectuat la înapoierea din misiune sau ulterior acesteia, dar nu mai mult de un an, este diagnosticat cu afecţiuni fizice pentru care se stabileşte legătura de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 81 alin. (1).
(2) Personalul armatei care, la examenul medical efectuat la înapoierea din misiune sau ulterior acesteia, dar nu mai mult de un an, este diagnosticat cu afecţiuni psihice pentru care se stabileşte legătura de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. a)-d) şi f)-i)."
27.După articolul 87 se introduc două noi articole, articolele 88 şi 89, cu următorul cuprins:
"Art. 88
Familia personalului armatei prevăzut la art. 2 lit. a), încadrat în gradul I de invaliditate, beneficiază de următoarele drepturi:
a) transferarea sau înscrierea la/în instituţiile militare de învăţământ a copiilor în aceleaşi condiţii prevăzute pentru copiii cadrelor militare decedate în acţiuni militare;
b) acordarea de către Ministerul Apărării Naţionale a burselor de studii pe durata studiilor în instituţiile civile de învăţământ, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;
c) încadrarea soţului şi/sau a copiilor în funcţii militare, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;
d) încadrarea soţului şi/sau a copiilor în funcţii civile din Ministerul Apărării Naţionale sau în instituţii publice civile, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 89
(1) Ministerul Apărării Naţionale poate înfiinţa centre de asistenţă socială, în condiţiile legii, pentru personalul armatei invalid, prevăzut la art. 2 lit. c) şi d), a căror organizare şi funcţionare se reglementează prin norme aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.
(2) Centrele prevăzute la alin. (1) pot fi organizate şi pot funcţiona independent sau în subordinea ori coordonarea altor centre de asistenţă socială, înfiinţate conform legii, în cadrul Ministerului Apărării Naţionale."
28.Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 9
Calitatea de «Veteran» este atestată şi evidenţiată prin legitimaţia eliberată de Ministerul Apărării Naţionale, potrivit modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Modul de emitere, retragere şi ţinere a evidenţei acestor legitimaţii se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale."
29.Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 10
(1) Calitatea de «Veteran» se atribuie personalului armatei care a participat, începând cu anul 1990, la acţiuni militare şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Acţiunile militare desfăşurate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 121/2011 se asimilează, prin ordin al ministrului apărării naţionale, cu tipurile de misiuni prevăzute de aceasta.
(3) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. a) şi familiile acestuia pot beneficia de măsuri de sprijin familial, desfăşurate la nivel instituţional şi pe bază de voluntariat, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale."
30.Articolul 11 se abrogă.
31.Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 13
Cheltuielile generate de punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naţionale."
32.Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
Art. II
Legitimaţiile de "Militar Veteran" şi "Veteran", prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile, urmând ca modul de preschimbare a acestora să se stabilească prin ordin al ministrului apărării naţionale.
Art. III
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

ANEXĂ: LEGITIMAŢIE TIP "VETERAN"
(- Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006)
LEGITIMAŢIE TIP "VETERAN"
 

RĂNIT

(se specifică unde şi când a fost rănit şi numărul certificatului medical)

INVALID

(se specifică gradul de invaliditate, numărul certificatului decizie medicală de încadrare în grad de invaliditate şi cine l-a eliberat)

  
  
  
  

3

4

DECORAŢII NAŢIONALE

(data acordării, numărul brevetului şi denumirea acesteia)

DISTINCŢII MILITARE/CIVILE

(data acordării, numărul atestatului şi denumirea acesteia)

  
  
  
  

DECORAŢII STRĂINE

(data acordării, numărul brevetului şi denumirea acesteia)

ÎNSEMNĂRI SPECIALE

  
  
  

5

6

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 778 din data de 27 octombrie 2014