PROCEDURĂ din 12 august 2015 privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1: Scop şi domeniu de aplicare
Art. 1
Procedura privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice, denumită în continuare procedură, reglementează relaţiile contractuale stabilite în cazul alimentării cu energie electrică a locurilor de consum respective şi instituie responsabilităţile celor care îşi asigură alimentarea cu energie electrică a propriilor locuri de consum.
Art. 2
Prevederile procedurii se aplică în cazul alimentării cu energie electrică a:
a)locurilor de consum aparţinând furnizorilor;
b)locurilor de consum aparţinând producătorilor, pentru asigurarea consumului propriu tehnologic;
c)locurilor de consum aparţinând operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice.
SECŢIUNEA 2: Definiţii şi abrevieri
Art. 3
(1)În înţelesul prezentei proceduri, termenii de mai jos au semnificaţiile următoare:
1.autofurnizare - situaţie în care titularul licenţei de furnizare/producere/distribuţie/transport asigură furnizarea energiei electrice pentru locul de consum propriu, în condiţiile prezentei proceduri;
2.consum propriu tehnologic al producătorului - consumul de energie electrică al unei centrale, necesar pentru realizarea producţiei de energie electrică.
(2)Definiţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definiţiile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu definiţiile din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Abrevierile utilizate în cadrul prezentei proceduri au următoarele semnificaţii:
ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
RET - reţeaua electrică de transport;
OR - operator de reţea.
CAPITOLUL II: Alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau OR
SECŢIUNEA 1: Condiţii generale
Art. 4
(1)Furnizorii şi producătorii alimentează locurile proprii de consum, după cum urmează:
a)prin intermediul unui furnizor, conform reglementărilor în vigoare privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum;
b)din energia electrică achiziţionată de pe piaţa angro, respectiv din energia electrică produsă de aceştia.
(2)OR alimentează locurile proprii de consum unde se desfăşoară activităţi administrative, precum şi locurile de consum reprezentând serviciile interne din staţiile electrice, prin intermediul furnizorilor sau prin achiziţii de pe piaţa angro, conform reglementărilor în vigoare privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum.
Art. 5
(1)Pentru alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum la care se referă prezenta procedură, deţinătorii acestora încheie următoarele tipuri de contracte:
a)contracte de furnizare şi contracte de reţea, pentru locurile de consum care sunt alimentate prin intermediul unui furnizor, în conformitate cu reglementările în vigoare privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum;
b)contracte de reţea, pentru locurile de consum care sunt alimentate prin autofurnizare, cu excepţia celor prevăzute la art. 9 lit. a), în conformitate cu reglementările în vigoare privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum.
(2)Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a) operatorul de transport şi de sistem încheie doar contract de furnizare şi distribuţie a energiei electrice, iar operatorii de distribuţie încheie doar contract de furnizare şi transport al energiei electrice.
SECŢIUNEA 2: Alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor
Art. 6
Alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor se realizează în următoarele modalităţi:
a)prin autofurnizare, utilizând reţeaua electrică de transport şi reţelele electrice de distribuţie corespunzătoare, pe baza contractelor specifice încheiate cu operatorii reţelelor respective;
b)prin intermediul unui alt furnizor, în condiţiile reglementărilor în vigoare privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum.
SECŢIUNEA 3: Alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând producătorilor, pentru asigurarea consumului propriu tehnologic
Art. 7
Alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând producătorilor, pentru asigurarea consumului propriu tehnologic, se realizează în următoarele modalităţi:
a)prin autofurnizare, dacă producătorii au drept de furnizare;
b)prin intermediul unui furnizor, în condiţiile reglementărilor în vigoare privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum.
Art. 8
(1)În cazul în care asigurarea consumului propriu tehnologic de către producător se realizează în condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a) şi punctul de racordare al instalaţiei de alimentare cu energie electrică pentru consumul propriu tehnologic este în aceeaşi instalaţie electrică şi la acelaşi nivel de tensiune cu punctul de racordare al circuitului de evacuare în reţeaua de transport/distribuţie a energiei electrice produse la solicitarea producătorului şi cu acordul prealabil al OR din care face parte instalaţia electrică, se procedează după cum urmează:
a)în situaţia în care în intervalele orare de decontare energia electrică produsă este mai mare decât energia electrică consumată:
(i)se aplică regula potrivit căreia energia electrică pentru asigurarea consumului propriu tehnologic este preluată din energia electrică produsă la locul de producere respectiv, iar ca energie electrică livrată în sistem se consideră diferenţa dintre energia electrică produsă şi energia electrică preluată pentru consumul propriu tehnologic în acel interval orar de decontare;
(ii)pentru întreaga cantitate de energie electrică activă consumată din energia electrică produsă, conform pct. (i), producătorul plăteşte OR care deţine instalaţia electrică respectivă, în cadrul contractului de reţea încheiat cu acesta, tariful zonal aferent serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea (TL) şi tariful pentru serviciul de sistem, în cazul locului de producere racordat la RET, respectiv tariful de distribuţie specific reglementat corespunzător nivelului de tensiune al punctului de delimitare, tariful zonal aferent serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea (TL) şi tariful pentru serviciul de sistem, în cazul locului de producere racordat la o reţea de distribuţie;
b)în situaţia în care în intervalele orare de decontare energia electrică produsă este mai mică decât energia electrică consumată, se aplică regula potrivit căreia energia electrică pentru asigurarea consumului propriu tehnologic este preluată din energia electrică produsă la locul de producere respectiv, în limita acestei producţii, în condiţiile de la lit. a) pct. (i) şi (ii), iar diferenţa este achiziţionată de producător de pe piaţa angro sau din producţia altui loc de producere care îi aparţine, în condiţiile prevăzute la alin. (2).
(2)Pentru energia electrică achiziţionată de producător de pe piaţa angro sau din producţia altui loc de producere care îi aparţine, acesta plăteşte OR la care este racordat locul de consum tariful de distribuţie reglementat şi, după caz, şi tariful zonal aferent serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea (TL) şi tariful pentru serviciul de sistem, corespunzător întregii cantităţi de energie electrică consumată la nivelul de tensiune din punctul de delimitare.
(3)OR are dreptul de a nu da curs solicitării producătorului numai cu o justificare tehnică corespunzătoare; în această situaţie alimentarea locului de consum se realizează în condiţiile prevăzute la art. 7.
SECŢIUNEA 4: Alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând OR, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice
Art. 9
Alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând OR, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice, se realizează astfel:
a)prin autofurnizare de către OR, doar pentru locurile proprii de consum la care există grup de măsurare a energiei electrice;
b)prin intermediul unui furnizor, în condiţiile reglementărilor în vigoare privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum.
CAPITOLUL III: Dispoziţii finale
Art. 10
(1)Operatorul economic care, conform prezentei proceduri, îşi alimentează locurile proprii de consum prin autofurnizare îndeplineşte, după caz, toate obligaţiile furnizorilor aferente activităţii de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, inclusiv plata serviciilor de reţea şi a celorlalte obligaţii de plată aferente consumului final de energie electrică, conform reglementărilor în vigoare, pentru locurile de consum respective.
(2)Operatorul economic prevăzut la alin. (1) are obligaţia de a asigura responsabilitatea echilibrării consumului pe piaţa angro, conform reglementărilor în vigoare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 628 din data de 18 august 2015