REZOLUŢIE nr. MSC.366(93) din 22 mai 2014 - AMENDAMENTE LA CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ DIN 1974 PENTRU OCROTIREA VIEŢII OMENEŞTI PE MARE, AŞA CUM A FOST AMENDATĂ
Comitetul de siguranţă maritimă,
amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile comitetului,
amintind, de asemenea, articolul VIII(b) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Convenţie), referitor la procedura de amendare aplicabilă anexei la Convenţie, cu excepţia capitolului I,
amintind în continuare, că Adunarea, prin Rezoluţia A.1070(28), a adoptat Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III),
luând act de amendamentele propuse la Convenţie pentru a face obligatorie utilizarea Codului III,
luând în considerare, în cadrul celei de-a nouăzeci şi treia sesiuni a sa, amendamentele la Convenţie propuse şi difuzate în conformitate cu articolul VIII(b)(i) din aceasta,
1.adoptă, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenţie, amendamentele la Convenţie al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;
2.stabileşte că, în aplicarea noii reguli 2 din capitolul XIII, ori de câte ori cuvântul "ar trebui" este utilizat în Codul III [anexa la Rezoluţia A.1070(28)], el trebuie să fie interpretat ca având sensul de "trebuie", cu excepţia paragrafelor 29, 30, 31 şi 32;
3.stabileşte, de asemenea, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie, că amendamentele menţionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2015, cu excepţia cazului în care până la această dată mai mult de o treime dintre guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale au notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;
4.invită guvernele contractante la SOLAS să ia notă că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, după acceptarea în conformitate cu paragraful 3 de mai sus;
5.solicită secretarului general, în conformitate cu articolul VIII(b)(v) din Convenţie, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi textul amendamentelor cuprinse în anexă tuturor guvernelor contractante la Convenţie;
6.solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.
ANEXĂ: Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată (Capitolul XIII - Verificarea conformităţii)
(- ANEXĂ la Rezoluţia MSC.366(93))
După capitolul XII existent se adaugă un nou capitol XIII, după cum urmează:
" - CAPITOLUL XIII: Verificarea conformităţii
(1)Regula 1 - Definiţii
1.Auditul înseamnă un proces sistematic, independent şi documentat, pentru obţinerea probelor de audit şi analiza obiectivă a acestora, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.
2.Sistemul de audit înseamnă Sistemul de audit al statelor membre ale OMI, stabilit de către Organizaţie, şi care ia în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie.
3.Codul de aplicare înseamnă Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III) adoptat de către Organizaţie prin Rezoluţia A.1070(28).
4.Standardul de audit înseamnă Codul de aplicare.
(2)Regula 2 - Aplicare
Guvernele contractante trebuie să utilizeze prevederile Codului de aplicare în exercitarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care le revin în temeiul prezentei convenţii.
(3)Regula 3 - Verificarea conformităţii
1.Fiecare guvern contractant trebuie auditat periodic de către Organizaţie, în conformitate cu standardul de audit, pentru a verifica respectarea şi implementarea prezentei convenţii.
2.Secretarul general al Organizaţiei este responsabil pentru administrarea Sistemului de audit, în conformitate cu liniile directoare elaborate de către Organizaţie.
3.Fiecare guvern contractant trebuie să îşi asume responsabilitatea privind facilitarea efectuării auditului şi punerea în aplicare a unui program de măsuri privind constatările, pe baza liniilor directoare adoptate de către Organizaţie.
4.Auditul tuturor guvernelor contractante trebuie:
.1 să se bazeze pe un program global realizat de către secretarul general al Organizaţiei, luând în considerare liniile directoare elaborate de Organizaţie; şi
.2 să fie efectuat la intervale regulate, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 775 din data de 16 octombrie 2015