HOTĂRÂRE nr. 11 din 15 februarie 2016 cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare COM (2015) 583 final
În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. 949 din 11 februarie 2016,
Senatul adopta prezenta hotărâre.
Art. 1
Temeiul juridic al propunerii îl constituie art. 114 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, iar obiectivul propunerii de regulament constă în standardizarea prospectelor, acestea fiind documente obligatorii din punct de vedere juridic, care prezintă informaţii cu privire la o societate comercială. Aceste informaţii sunt menite să constituie baza pe care investitorii pot decide dacă să investească într-o varietate de valori mobiliare emise de societatea respectivă. Prin urmare, este esenţial ca prospectul să nu constituie o barieră inutilă în calea accesului la pieţele publice pentru atragerea de capital. În special IMM-urile pot fi descurajate să lanseze oferte publice de valori mobiliare, motivul fiind birocraţia implicată şi costurile mari care trebuie suportate. Pentru întreprinderi ar trebui să fie mai uşor să îşi îndeplinească obligaţiile administrative, dar în aşa fel încât investitorii să fie totuşi bine informaţi cu privire la produsele în care investesc.
În evaluarea impactului acestei propuneri de regulament se concluzionează că "pachetul" propus va duce la o reducere a sarcinii administrative pentru emitenţi, va facilita accesul mai puţin costisitor la pieţele de capital pentru IMM-uri şi va ameliora protecţia investitorilor prin îmbunătăţirea adecvării documentelor de informare şi, în cele din urmă, prin extinderea plajei de alegere a valorilor mobiliare care au la bază un prospect.
Revizuirea directivei privind prospectul reprezintă un pas important în procesul de construire a uniunii pieţelor de capital. Prospectul la nivelul Uniunii Europene (UE) armonizat constituie o "poartă de acces" la pieţele europene de capital pentru emitenţii care au nevoie de finanţare.
Odată ce o autoritate naţională competentă aprobă un prospect, emitentul poate solicita un paşaport pentru utilizarea acestui prospect în alt stat membru al UE. În acest stat membru "gazdă" nu vor fi necesare alte aprobări sau proceduri administrative referitoare la prospect. Acest paşaport funcţionează în baza premisei conform căreia conţinutul minim al prospectului este armonizat la nivelul UE prin normele aplicabile privind prospectul (normele de bază şi actele delegate şi de punere în aplicare). Întrucât prin natura sa paşaportul este european şi orice îmbunătăţiri pot fi abordate numai la nivelul UE, propunerea respectă principiul de subsidiaritate.
În ansamblu, opţiunile alese sunt concepute pentru a reduce sarcina de asigurare a conformităţii pentru următoarele grupuri-ţintă: IMM-uri, emitenţi secundari, emitenţi frecvenţi, emitenţi de valori mobiliare, altele decât titlurile de capital. Se consideră că toate aceste grupuri vor beneficia, în diferite grade, de pe urma reformelor propuse, deci se poate aprecia că principiul proporţionalităţii este respectat.
În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru Afaceri Europene au hotărât cu majoritate de voturi că prezenta propunere de Regulament respectă principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 15 februarie 2016, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 127 din data de 18 februarie 2016