ORDIN nr. 415 din 5 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013
Având în vedere prevederile art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, cu modificările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism emite următorul ordin:
Art. I
Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 şi 353 bis din 14 iunie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:
"l) suprafaţa utilă comercială a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică o reprezintă totalul suprafeţelor de servire aferente saloanelor, teraselor, grădinilor de vară şi altele asemenea."
2.La articolul 23, după primul alineat se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:
"(2) Conform prevederilor normelor de clasificare, structura de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică poate fi:
a) INDEPENDENTĂ - aceasta nu este necesară în vederea obţinerii certificatului de clasificare a structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi poate fi amplasată în exteriorul sau interiorul perimetrului acesteia;
b) IMPUSĂ - aceasta este necesară în vederea obţinerii certificatului de clasificare a structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau asigură serviciile necesare tipurilor de cazare aşa cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi este amplasată în perimetrul structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare pe care o deserveşte.
(3) Totalul suprafeţelor de servire ale structurii de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică impusă este amplasat în totalitate în perimetrul structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare care asigură şi servicii de alimentaţie publică printr-unul sau mai multe baruri şi/sau restaurante, deservite de una sau mai multe bucătării, inclusiv mobile şi alte utilaje specifice: dozatoare băuturi, îngheţată, popcorn şi altele asemenea, în funcţie de numărul de locuri şi tipurile de cazare oferite.
(4) Numărul de locuri, pe fiecare tip de structură de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică impusă nu poate depăşi capacitatea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare pe care le deserveşte."
3.Anexele nr. 4, 5, 9.1 şi 9.2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
În termen de minimum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, operatorii economici care intră sub incidenţa prevederilor acestuia sau nu au actualizate datele, conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să transmită la Autoritatea Naţională pentru Turism următoarele documente:
a)cerere privind eliberarea unei noi fişe anexe;
b)fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri, conform anexei nr. 4 la Normele metodologice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau fişa standardizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la Normele metodologice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
c)fişa anexă eliberată anterior - în original;
d)partiuri/releveu/schiţă unitate - suprafaţa utilă comercială.
Art. III
Nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. II constituie contravenţie potrivit art. 15 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează potrivit art. 16 alin. (1) lit. c) din aceeaşi hotărâre.
Art. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism,

Anca Pavel Nedea

ANEXA nr. 1: FIŞĂ STANDARDIZATĂ privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri
(- Anexa nr. 4 la normele metodologice)
Tipul de unitate ..........................
Denumirea unităţii ......................
Situată în .............. Ex.: Bragadiru/Oraş sau Neptun/STAŢIUNE DE INTERES NAŢIONAL
(de exemplu, municipiu, oraş, sat/comună, staţiune de interes naţional, staţiune de interes local)
Adresa ...................
A.STRUCTURI DE CAZARE

Categoria de clasificare

Structura spaţiilor de cazare conform art. 14 alin. (2) din normele metodologice

Tip spaţiu

Grup sanitar .........

(propriu/comun)

Nr. spaţii

Nr. locuri

Nr. de ordine al spaţiilor de cazare (1, 2, 3, 4 sau A, B, C, D ... etc.)

.......... stele/margarete

Cameră cu 1 loc

grup sanitar ..........

   

Cameră cu 2 locuri

grup sanitar ..........

   

Cameră cu 3 locuri

grup sanitar ..........

   

Cameră cu 4 locuri

grup sanitar ..........

   

Suită

grup sanitar ..........

   

Garsonieră

grup sanitar propriu

   

Apartament cu ........... dormitor/ dormitoare

grup sanitar propriu

   

Duplex

grup sanitar propriu

   

Cameră cu locuri

grup sanitar ..........

   

Parcelă campare/căsuţă tip camping

    

1. Total categoria .......... stele/margarete

   

-

.......... stele/margarete

Cameră cu 1 loc

grup sanitar ..........

   

Cameră cu 2 locuri

grup sanitar ..........

   

Cameră cu 3 locuri

grup sanitar ..........

   

Cameră cu 4 locuri

grup sanitar ..........

   

Suită

grup sanitar ..........

   

Garsonieră

grup sanitar propriu

   

Apartament cu .......... dormitor/dormitoare

grup sanitar propriu

   

Duplex

grup sanitar propriu

   

Cameră cu .......... locuri

grup sanitar ..........

   

Parcelă campare/căsuţă tip camping

    

2. Total categoria .......... stele/margarete

   

-

TOTAL GENERAL = total 1. + total 2.

   

-

B.CRITERII ŞI SERVICII SUPLIMENTARE îndeplinite/asigurate în vederea obţinerii certificatului de clasificare, inclusiv în funcţie de numărul de locuri şi tipurile de cazare oferite:
(1)_
a)cazare fără mic dejun;
b)cazare cu mic dejun;
c)cazare cu demipensiune;
d)cazare cu pensiune completă;
e)cazare cu all-inclusive;
(2)_
I.Structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică IMPUSE, amplasate în perimetrul structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare:
a)Restaurant - cod CAEN 5610

Nr. crt.

Tipul restaurantului

Nr. total locuri

Clasificat conform certificatului nr. /data

    
b)Bar-cod CAEN 5630

Nr. crt.

Tipul barului

Nr. total locuri

Clasificat conform certificatului nr./data

    
c)Spaţiu amenajat pentru prepararea şi servirea micului dejun sau a servirii mesei

Nr. crt.

Nr. total locuri

  
II.Cerinţe suplimentare îndeplinite pentru obţinerea certificatului de clasificare a structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare de care beneficiază turiştii cazaţi:
- recepţie, hol recepţie, cameră bagaje, cameră valori
- frizerie-coafură, manichiură-pedichiură, spălătorie-curăţătorie, parcare
- telefonie, lift
Operator economic ............. (denumire) ................
Numele şi prenumele ....................... (reprezentant legal) ................
Semnătura .................
Ştampila
Data ...............
ANEXA nr. 2: FIŞĂ STANDARDIZATĂ privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică
(- Anexa nr. 5 la normele metodologice)
Profilul unităţii ................. (de exemplu, restaurant, bar, fast-food, cofetărie, patiserie)
Tipul de unitate ................... (conform normelor metodologice - de exemplu, restaurant clasic, restaurant pensiune, snack-bar, bar de zi, disco-bar etc.)
Independentă DA/NU
sau
Impusă - necesară în vederea obţinerii certificatului de clasificare a structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în a cărui perimetru se află DA/NU
Denumirea unităţii ...............................
Situată în: ........................ (de exemplu, municipiu, oraş, sat/comună, staţiune de interes naţional, staţiune de interes local) .................
Adresa ................................
Total suprafaţă utilă comercială (mp) ..................... (compusă din suprafaţa spaţiilor de servire - saloane, terase, gradină de vară)
Amplasarea unităţii ................ (parter, etaj 1, demisol etc.)
Capacitatea totală a unităţii ............... locuri (saloane + terase, grădină de vară)

Nr. crt.

Tipul de unitate

Categoria (stele)

Nr. locuri total

din care:

Nr. saloane:

în saloane

pe terasă acoperită

pe terasă neacoperită

în grădină de vară

    

.......... locuri

.......... locuri

.......... locuri

.......... locuri

 
Total suprafaţă utilă comercială a unităţii ...................... mp (saloane + terase, grădină de vară)

Nr. crt.

Tipul de unitate

Categoria (stele)

Suprafaţa utilă comercială total (mp)

din care:

Nr. saloane:

în saloane

pe terasă acoperită

pe terasă neacoperită

în grădină de vară

    

.......... mp

.......... mp

.......... mp

.......... mp

 
Operator economic ................. (denumire) ..............
Numele şi prenumele ...... (reprezentant legal) ........... Semnătura ....................
Ştampila
Data ...............
ANEXA nr. 3: FIŞĂ privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii din unitatea
(- Anexa nr. 9.1 la normele metodologice)

DENUMIREA INSTITUŢIEI PUBLICE CENTRALE

DENUMIREA DIRECŢIEI, SERVICIULUI,

A DEPARTAMENTULUI SAU COMPARTIMENTULUI

Numărul şi data certificatului de clasificare

FIŞĂ privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii din unitatea
................................
(Se completează cu tipul unităţii şi denumirea acesteia.)
...............................
(Se completează cu adresa unităţii.)
...............................
(Se menţionează denumirea operatorului economic.)
A._

A. STRUCTURA SPAŢIILOR DE CAZARE PE CATEGORII

Categorie de clasificare şi tip spaţiu de cazare

Nr. spaţii

Nr. locuri

Numărul de ordine al spaţiilor de cazare

Nr. stele/margarete

   

Total categoria nr. stele/margarete

  

%

Nr. stele/margarete

   

Total categoria nr. stele/margarete

  

%

Total general

  

100%

B.CRITERII ŞI SERVICII SUPLIMENTARE îndeplinite/asigurate în vederea obţinerii certificatului de clasificare, inclusiv în funcţie de numărul de locuri şi tipurile de cazare oferite:
(1)_
a)cazare fără mic dejun;
b)cazare cu mic dejun;
c)cazare cu demipensiune;
d)cazare cu pensiune completă;
e)cazare cu all-inclusive;
(2)_
I.Structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică IMPUSE, amplasate în perimetrul structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare:
a)Restaurant - cod CAEN 5610

Nr. crt.

Tipul restaurantului

Nr. total locuri

Clasificat conform certificatului nr. /data

    
b)Bar - cod CAEN 5630

Nr. crt.

Tipul barului

Nr. total locuri

Clasificat conform certificatului nr. /data

    
c)Spaţiu amenajat pentru prepararea şi servirea micului dejun sau a servirii mesei

Nr. crt.

Nr. total locuri

  
II.Cerinţe suplimentare îndeplinite pentru obţinerea certificatului de clasificare a structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare de care beneficiază turiştii cazaţi:
- recepţie, hol recepţie, cameră bagaje, cameră valori
- frizerie-coafură, manichiură-pedichiură, spălătorie-curăţătorie, parcare
- telefonie, lift
Conducere,
................
(numele şi prenumele)
Întocmit,
.................
(numele şi prenumele/data)
ANEXA nr. 4: FIŞA privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structura de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică
(- Anexa nr. 9.2 la normele metodologice)

DENUMIREA INSTITUŢIEI PUBLICE CENTRALE

DENUMIREA DIRECŢIEI, SERVICIULUI

A DEPARTAMENTULUI SAU COMPARTIMENTULUI

Numărul şi data certificatului de clasificare

FIŞA privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structura de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică
...................
(Se completează cu tipul unităţii şi denumirea acesteia.)
..................
(Se menţionează denumirea operatorului economic.)
..................
1.Adresa;
2.Profilul:
3.Total suprafaţă utilă comercială (mp):
4.Amplasarea unităţii:
5.Capacitatea totală a unităţii .............. locuri

Nr. crt.

Tipul de unitate

Categoria

Nr. locuri total

din care:

Nr. saloane

Nr. locuri în saloane

Nr. locuri pe terasă acoperită

Nr. locuri pe terasă neacoperită

Nr. locuri în grădină de vară

         
   

total ....... mp

..... mp

..... mp

..... mp

..... mp

 
Conducere,
.....................
(numele şi prenumele)
Întocmit,
.....................
(numele şi prenumele/data)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 708 din data de 13 septembrie 2016