HOTĂRÂRE nr. 786 din 23 septembrie 2015 privind transmiterea unui monument de for public din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al municipiului Călăraşi
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă transmiterea monumentului de for public, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al municipiului Călăraşi.
Art. 2
Predarea-preluarea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3
Ministerul Culturii şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al municipiului Călăraşi

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului care iese din domeniul public al statului

Adresa

Caracteristici tehnice ale bunului

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

- lei -

Tipul bunului

Baza legală

Persoana juridică de la care se transmite imobilul, C.U.I.

Unitatea administrativ-teritorială la care trece bunul din domeniul public al statului

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

159393

8.21.01

Statuie Ecvestră Carol I

Piaţa Prefecturii, municipiul Călăraşi

Autor Florin Codre: Ecvestră - bronz, H = 8 m, L = 9,40 m, I = 4 m; soclu, H = 5 m

2008

3.600.000

Imobil

Contract de comandă nr. 412/31.10.2006, cu modificările şi completările ulterioare; Proces-verbal de recepţie nr.:

- 425/06.11.2006;

- 46/26.01.2007;

- 161/02.03.2007;

- 341/02.08.2007;

HG nr. 714/2013

Ministerul Culturii, 4192812

Municipiul Călăraşi

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 731 din data de 30 septembrie 2015