ORDIN nr. 2999 din 2 decembrie 2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii bursei de rezidenţiat, pentru rezidenţii din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, din bugetul Casei Naţionale de Pensii
Având în vedere:
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:
Art. 1
Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii bursei de rezidenţiat prevăzută la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care este în cuantum lunar de 670 lei.
Art. 2
(1)În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 octombrie 2015 cuantumul salariului lunar brut luat în calcul la stabilirea bursei de rezidenţiat prevăzute la art. 1 este de 3.875 lei.
(2)În conformitate cu prevederile art. 28 alin (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, plata lunară a bursei de rezidenţiat pentru rezidenţii din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se realizează din bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(3)În bugetul de stat al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice este prevăzută o sumă pentru burse de rezidenţiat la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 59 "Alte cheltuieli", articolul 59.01 "Burse".
(4)Ordonatorul principal de credite va repartiza suma prevăzută la alin. (3) în bugetul Casei Naţionale de Pensii Publice.
(5)Casa Naţională de Pensii Publice, în calitatea sa de ordonator secundar de credite al bugetului de stat, va repartiza suma prevăzută la alin. (3), prin dispoziţie bugetară de repartiţie, către Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.
(6)Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, în calitate de ordonator terţiar de credite, va efectua plata cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
(7)Bursa de rezidenţiat nu face parte din salariul brut, nu este supusă impozitului pe venit şi nu constituie bază de calcul pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat, asigurări pentru şomaj, asigurări sociale de sănătate sau pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
Art. 3
(1)Cuantumul lunar al bursei de rezidenţiat se acordă după data de 20 a lunii curente pentru luna anterioară.
(2)Plata bursei de rezidenţiat se face separat de plata salariului de rezident, în ultima decadă a lunii curente, pentru luna anterioară.
Art. 4
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Casa Naţională de Pensii Publice şi Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 925 din data de 14 decembrie 2015