ORDIN nr. 99 din 29 ianuarie 2015 pentru aprobarea formei şi conţinutului convenţiei, a contractului de garantare şi a înscrisului prevăzute la art. 91 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc pentru anul 2015
Având în vedere:
- prevederile art. 2 lit. k) şi ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 12 alin. (2) şi ale art. 24 alin. (2) din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014,
În temeiul:
- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 2 lit. j) şi art. 91 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă forma şi conţinutul convenţiei privind implementarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, prevăzută la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă forma şi conţinutul contractului de garantare, prevăzut la art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
Se aprobă forma şi conţinutul înscrisului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 4
Nivelul comisionului de risc pentru anul 2015 aferent Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi este de 1%.
Art. 5
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
Ministerul Finanţelor Publice, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, precum şi finanţatorii acceptaţi în Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXA nr. 1: CONVENŢIE privind implementarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
Încheiată în temeiul art. 6 şi al art. 91 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, între:
Ministerul Finanţelor Publice, autoritate a administraţiei publice centrale, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat de ......................., în calitate de ................., denumit în continuare M.F.P.,
şi
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN cu nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN cu nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de ..................., în calitate de ................, şi de ..............., în calitate de ....................., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.
CAPITOLUL I: Obiectul convenţiei
Art. 1
Prezenta convenţie reglementează atât termenii şi condiţiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M. de către M.F.P., cât şi drepturile şi obligaţiile părţilor privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor rezultate din aplicarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, denumit în continuare Programul.
Art. 2
(1)Programul are caracter naţional, determinat de aplicabilitatea acestuia pe întregul teritoriu al ţării, şi caracter social, conferit de intervenţia statului în procesul de garantare a creditelor contractate de persoanele fizice pentru achiziţia unui autoturism nou.
(2)Facilităţile care se acordă în cadrul Programului constau în acordarea de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea finanţatorilor care acordă credite persoanelor fizice eligibile pentru achiziţia unui autoturism nou în cadrul Programului.
(3)Durata maximă a finanţărilor este de 60 de luni.
Art. 3
(1)Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 6 din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta convenţie, F.N.G.C.I.M.M. este mandatat să garanteze în numele şi în contul statului creditele acordate de către finanţatorii definiţi potrivit art. 2 lit. b1) din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în favoarea beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care respectă condiţiile Programului prevăzute în cap. III din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014, denumite în continuare Norme de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014.
(2)Valoarea garanţiei reprezintă maximum 50% din valoarea creditului acordat. Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la Program nu sunt incluse în valoarea garanţiei.
(3)Persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani la data solicitării creditului şi capacitate deplină de exerciţiu, care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care respectă condiţiile Programului prevăzute la cap. III din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, pot beneficia de finanţări destinate achiziţionării de autoturisme noi, cu un avans de minimum 5%; garanţia statului este în procent de maximum 50% din finanţarea acordată.
(4)Potrivit art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea atribuţiilor delegate potrivit prezentei convenţii, F.N.G.C.I.M.M. este autorizat de M.F.P. să mandateze filialele sale în scopul derulării Programului.
Art. 4
(1)Sursa de plată a garanţiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului pentru finanţarea obţinută de beneficiarii eligibili în cadrul Programului este bugetul statului, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale.
(2)Plafonul anual al garanţiilor ce pot fi acordate în condiţiile Programului se stabileşte de către M.F.P. şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
CAPITOLUL II: Conţinutul mandatului
Art. 5
M.F.P., în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligaţii:
a)să propună Guvernului plafonul anual al garanţiilor care pot fi emise în cadrul Programului;
b)să transmită F.N.G.C.I.M.M. acordul privind alocarea plafoanelor de garantare între finanţatorii care au depus cereri de înscriere în Program;
c)să efectueze plata valorii de executare a garanţiei în contul unic al finanţatorilor, din bugetul de stat, prin bugetul M.F.P. - capitolul "Acţiuni generale", în baza deciziei de aprobare a cererii de plată şi a addendumurilor la aceasta, transmisă de F.N.G.C.I.M.M. conform cap. IV al prezentei convenţii;
d)să transmită F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii valorii de executare a garanţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii;
e)să transmită F.N.G.C.I.M.M. şi finanţatorului eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit;
f)să stabilească anual, prin ordin al ministrului finanţelor publice, conform legii, nivelul primei de garantare datorate de beneficiarul Programului, constituită din comisionul de risc cuvenit M.F.P. şi din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M.
Art. 6
F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar, are următoarele obligaţii:
a)să emită instrucţiunile generale prin care se stabileşte cadrul general aplicabil finanţatorilor în privinţa gestionării garanţiilor în cadrul Programului;
b)să propună M.F.P. admiterea cererilor de înscriere în Program depuse de către finanţatorii interesaţi să adere la Program, precum şi alocarea plafoanelor de garantare în cadrul Programului, în funcţie de solicitările finanţatorilor acceptaţi şi de gradul de utilizare a sumelor alocate, după caz;
c)să publice pe pagina oficială de web a F.N.G.C.I.M.M, lista cu finanţatorii participanţi la Program;
d)să analizeze solicitările de garantare formulate de finanţatori după aprobarea creditului de către structurile sale competente, în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în instrucţiunile de lucru aprobate de către F.N.G.C.I.M.M. şi în legislaţia incidenţă în cadrul Programului;
e)să verifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute prin dispoziţiile O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, pe baza informaţiilor şi documentelor furnizate de finanţator;
f)să notifice finanţatorul cu privire la aprobarea/respingerea solicitării de acordare a garanţiei şi să îi comunice valoarea comisionului de administrare;
g)să verifice dovada plăţii comisionului de risc datorat de beneficiarul Programului, precum şi calculul efectuat de către finanţator;
h)să semneze şi să transmită finanţatorului contractul de garantare în 4 exemplare originale, în cazul în care constată că sunt îndeplinite condiţiile de acordare;
i)să organizeze evidenţa proprie a contractelor de garantare primite săptămânal de la finanţator;
j)să monitorizeze garanţiile acordate în cadrul Programului, prin urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat, pe baza situaţiilor furnizate de către finanţator;
k)să încheie acte adiţionale la contractele de garantare numai în cazul în care modificările nu se referă la condiţiile Programului, precum şi în cazul novării obiectului garanţiei sau preluării finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra autoturismului achiziţionat în cadrul Programului;
l)să aprobe plata garanţiei numai în condiţiile expres prevăzute în Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, în instrucţiunile generale şi în contractele de garantare încheiate cu finanţatorii şi beneficiarii;
m)să comunice M.F.P. deciziile/addendumurile de aprobare/respingere a cererilor de plată, cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării/ziua aprobării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare să transmită şi documentul în original;
n)să modifice valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei în termen de 1 zi lucrătoare de la data transmiterii de către finanţator a solicitării de modificare a cererii de plată ca urmare a încasării oricărei sume în contul beneficiarului Programului ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate, în condiţiile art. 25 alin. (1) şi (2) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;
o)să revoce decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă de către finanţator până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către finanţator în condiţiile prevăzute de art. 25 alin. (4) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;
p)să restituie finanţatorului cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care acestea au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului;
q)să întocmească înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia şi să îl transmită debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea M.F.P.;
r)să transmită o cerere de eliberare a unui duplicat al cărţii de identitate a autoturismului achiziţionat în cadrul Programului la Registrul Auto Român competent, în cazul în care, din analiza documentelor care însoţesc cererea de plată, rezultă că beneficiarul nu a pus la dispoziţia finanţatorului acest document;
s)să înainteze organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, în vederea recuperării creanţelor bugetare rezultate din plata garanţiilor acordate în cadrul Programului, următoarele documente:
1.înscrisul prevăzut la lit. q), împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul - beneficiar al finanţării garantate;
2.contractul de garantare în original;
3.copia documentului de identitate al beneficiarului şi/sau codebitorului/ilor garant/ţi;
4.copia poliţei de asigurare tip CASCO;
5.cartea de identitate a autoturismului sau un duplicat al acesteia, după caz. În cazul în care F.N.G.C.I.M.M. a transmis o cerere de eliberare a unui duplicat al cărţii de identitate a autoturismului achiziţionat în cadrul Programului la Registrul Auto Român competent şi aceasta nu a fost soluţionată până la împlinirea termenului de 5 zile prevăzut la lit. s), se va anexa o copie a documentului, urmând ca duplicatul să fie transmis imediat după primire;
6.copia avizului de înscriere la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM) a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou achiziţionat în cadrul Programului, în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., precum şi în favoarea finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare;
t)să ţină o evidenţă a garanţiilor acordate în condiţiile Programului, distinctă de evidenţa garanţiilor acordate în nume propriu sau în cadrul altor programe;
u)să solicite acordul M.F.P. în cazul în care decide să suspende unilateral acordarea de garanţii în favoarea unora dintre finanţatorii acceptaţi în Program, cu prezentarea argumentelor care stau la baza acestei propuneri;
v)să emită în numele şi în contul statului român, reprezentat prin M.F.P., acordul privind radierea din AEGRM a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou, achiziţionat în cadrul Programului, după verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare radierii, potrivit art. 14 alin. (2) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;
w)să îndeplinească orice alte atribuţii care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfăşurări a Programului, solicitate de M.F.P.
CAPITOLUL III: Raportări
Art. 7
Pe parcursul derulării prezentei convenţii, F.N.G.C.I.M.M. transmite M.F.P. următoarele raportări/informaţii:
a)lunar, raportările prevăzute în anexele nr. 1-6 la prezenta convenţie, până în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă;
b)la solicitarea M.F.P., transmite estimările privind executările de garanţii reprezentând valoarea plăţilor pe care M.F.P. urmează să le efectueze în contul finanţatorilor atât pentru anul în curs, cât şi proiecţiile pentru următorii 3 ani.
Art. 8
(1)Agenţia Naţională de Administrare Fiscală raportează Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică din cadrul M.F.P. situaţia stingerii creanţelor bugetare datorate de beneficiarii Programului prin modalităţile de executare silită.
(2)Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare încheierii trimestrului.
CAPITOLUL IV: Plata garanţiei
Art. 9
Cererea de plată, respectiv addendumurile se aprobă de către F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 23 alin. (2) şi ale art. 25 alin. (1) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014.
Art. 10
(1)F.N.G.C.I.M.M. transmite M.F.P. decizia/addendumul de aprobare a cererii de plată pentru fiecare garanţie, cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării/ziua aprobării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, prin curier, la sediul M.F.P., vizat cu menţiunea "bun de plată".
(2)Decizia astfel cum a fost menţionată la alin. (1) reprezintă documentul justificativ pe baza căruia M.F.P. efectuează plata către finanţator a valorii de executare a garanţiei, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată.
(3)Plata garanţiei se face de către M.F.P. din bugetul de stat, capitolul "Acţiuni generale", într-un cont unic al finanţatorului.
(4)Dacă ulterior transmiterii cererii de plată de către finanţator către F.N.G.C.I.M.M. se diminuează valoarea restanţei finanţării garantate în condiţiile stabilite de art. 25 alin. (1) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, F.N.G.C.I.M.M. modifică, în baza solicitării de modificare a finanţatorului, decizia menţionată la alin. (1) printr-un addendum, pe care îl transmite M.F.P. în ziua aprobării, conform art. 25 alin. (2) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
(5)Comunicările documentului prevăzut la alin. (1) se adresează Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică din cadrul M.F.P. şi se fac prin curier la sediul M.F.P.
Art. 11
(1)În termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F.P. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii din care rezultă suma plătită şi data efectuării plăţii.
(2)F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată.
(3)În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea M.F.P., F.N.G.C.I.M.M. transmite înscrisul debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.
(4)Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul - beneficiar al finanţării garantate, însoţit de contractul de garantare în original, se înaintează în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea colectării şi recuperării creanţei bugetare, în condiţiile legii; documentaţia care se înaintează de către F.N.G.C.I.M.M. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cuprinde şi copia documentului de identitate al beneficiarului şi/sau codebitorului/ilor garant/ţi, cartea de identitate a autoturismului sau duplicat al acesteia, după caz, respectiv copia cererii de eliberare a unui duplicat al cărţii de identitate a autoturismului achiziţionat în cadrul Programului la Registrul Auto Român competent, copia poliţei de asigurare tip CASCO valabile la data producerii riscului de credit şi copia avizului de înscriere a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului achiziţionat în cadrul Programului în AEGRM.
(5)Contractele de garantare constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.
(6)Recuperarea şi colectarea creanţelor rezultate din plata garanţiilor acordate în cadrul Programului, care sunt asimilate creanţelor bugetare, se fac de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(7)Pentru sumele rezultate din executarea garanţiilor, plătite de M.F.P., beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor cap. III al titlului VIII din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din executarea garanţiei şi până la data stingerii inclusiv şi acestea se calculează şi se recuperează de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(8)Ipoteca legală mobiliară asupra autoturismului achiziţionat în cadrul Programului prevăzută la art. 4 din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se execută de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(9)Sumele provenite din valorificarea bunului mobil achiziţionat în cadrul Programului, asupra căruia a fost instituită ipoteca legală mobiliară proporţional cu procentul de garantare, stabilit potrivit legii, atât în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., cât şi a finanţatorului, se eliberează şi se distribuie proporţional cu procentul de garantare, stabilit potrivit legii, după deducerea cheltuielilor de executare silită efectuate de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(10)Sumele recuperate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţională de Administrare Fiscală în contul creanţei reprezentând valoarea de executare a garanţiilor plătite de către M.F.P., precum şi obligaţiile accesorii aferente acestora se fac venit la bugetul de stat.
CAPITOLUL V: Confidenţialitate
Art. 12
(1)Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, oricărei date sau informaţii, aflate la dispoziţia lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor finanţărilor garantate ori informaţii referitoare la contractele încheiate cu clienţii sau serviciile prestate pentru aceştia, cu asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)În înţelesul prezentului articol, se consideră client orice persoană fizică ce beneficiază sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale părţilor în contextul derulării Programului.
Art. 13
Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea părţilor au obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în cursul exercitării atribuţiilor lor în cadrul derulării Programului şi a executării prezentei convenţii şi nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect. Această obligaţie subzistă şi după încetarea activităţii în cadrul părţilor semnatare ale prezentei convenţii.
Art. 14
Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii, impusă de prevederile art. 12 şi 13, nu poate fi opusă unei autorităţi care, potrivit legii, are dreptul de a solicita accesul la astfel de informaţii.
CAPITOLUL VI: Răspundere contractuală. Jurisdicţie
Art. 15
Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârzierea obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei convenţii şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptului celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.
Art. 16
F.N.G.C.I.M.M. este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu ce ar putea deriva din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligaţii din conţinutul mandatului acordat de M.F.P.
Art. 17
Orice neînţelegeri decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei convenţii vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.
CAPITOLUL VII: Alte clauze
Art. 18
Comunicările referitoare la prezenta convenţie se vor face la adresele şi către persoanele menţionate în continuare:
a)MFP - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică
- director general
Telefon/fax: 00 40 21 319 98 18
- director general adjunct - back office
Telefon: 004 0213 199 732; fax: 004 0213 111 608
b)F.N.G.C.I.M.M. -
- director
Telefon: 00 40 21 310.18.74; fax: 00 40 21 310.18.57
Art. 19
Orice modificare sau revizuire a prezentei convenţii se va face în scris, cu acordul părţilor şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Art. 20
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta convenţie.
Art. 21
(1)Prezenta convenţie se completează cu prevederile din legislaţia în vigoare aplicabilă.
(2)Modificările şi completările legislaţiei aplicabile Programului, intervenite după data intrării în vigoare a prezentei convenţii, se aplică în mod corespunzător.
Art. 22
(1)Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării, rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul Programului şi îşi încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii contractelor de garantare încheiate de F.N.G.C.I.M.M.
(2)Prezenta convenţie a fost semnată de părţi la data de ..............., în 3 exemplare, fiecare având valoare de original şi constituind împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru M.F.P. şi unul pentru F.N.G.C.I.M.M.
M.F.P.
F.N.G.C.I.M.M.
ANEXA nr. 11: Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de ................
(- ANEXA nr. 1 la convenţie)
- Model -
- lei -

Nr. crt.

Denumirea finanţatorului

Număr contracte în derulare

Plafon alocat

Valoarea garanţiilor acordate

Plafon neutilizat

1

2

3

4

5

6

 

Finanţator 1

    
 

Finanţator 2

    
 

............

    
 

TOTAL GENERAL

    
Mod de completare
Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare.
Se completează cu informaţiile privind numărul şi valoarea garanţiilor acordate cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
Informaţiile se raportează agregat la nivel de finanţator.
ANEXA nr. 12: Situaţia garanţiilor acordate de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. şi a comisionului de risc aferent la data de .......
(- ANEXA nr. 2 la convenţie)
- lei -

Nr. crt.

Denumirea finanţatorului

Valoare garantată în luna de raportare

Valoare garantată cumulat de la începutul anului

Valoarea comisionului de risc aferent garanţiilor acordate în luna de raportare

Valoarea comisionului de risc aferent garanţiilor acordate cumulat de la începutul anului

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

 

Finanţator 1

     
 

Finanţator 2

     
 

...........

     
 

TOTAL GENERAL

     
Mod de completare
Prin acest formular se raportează valoarea garanţiilor emise efectiv şi a comisionului de risc aferent garanţiilor acordate achitat de beneficiarii Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.
Se completează cu informaţii din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
Informaţiile se raportează agregat la nivel de finanţator.
ANEXA nr. 13: Scadenţarul estimativ al rambursărilor de capital aferente finanţărilor garantate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. la data de ..............
(- ANEXA nr. 3 la convenţie)
- lei -

Nr. crt.

Denumirea finanţatorului

Rambursări de capital în primul an al contractului de finanţare

 

Rambursări de capital în anul .... al contractului de finanţare

Total rambursări de capital

1

2

3

4

5

6

 

Finanţator 1

    
 

Finanţator 2

    
 

.....

    
 

TOTAL GENERAL

    
Mod de completare
Pentru garanţiile emise în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de capital ce urmează a fi efectuate, agregate pe finanţatori, pe toată durata contractului de credit garantat.
ANEXA nr. 14: Rambursările de capital efectuate în contul finanţărilor garantate de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. la data de ......
(- ANEXA nr. 4 la convenţie)
- lei -

Nr. crt.

Denumirea finanţatorului

Rambursări de capital efectuate în luna de raportare

Total rambursări de capital

1

2

3

4

 

Finanţator 1

  
 

Finanţator 2

  
 

.....

  
 

TOTAL GENERAL

  
Mod de completare
Prin acest formular se raportează rambursările de capital efectuate de beneficiarii de finanţări garantate, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe finanţatori.
ANEXA nr. 15: Situaţia renunţărilor la garanţii/respingerilor la plată la data de ...........
(- ANEXA nr. 5 la convenţie)
- lei -

Nr. crt.

Denumirea finanţatorului

Nr. renunţări garanţii în luna da raportare

Valoarea renunţărilor la garanţii în luna de raportare

Valoarea renunţărilor la garanţii cumulat de la începutul anului

Valoarea garanţiilor respinse la plată în luna de raportare

Valoarea garanţiilor respinse la plată cumulat de la începutul anului

1

2

3

4

5

6

7

 

Finanţator 1

     
 

Finanţator 2

     
 

......

     
 

TOTAL GENERAL

     
Mod de completare
Prin acest formular se raportează numărul şi valoarea renunţărilor la garanţii, precum şi valoarea garanţiilor pentru care Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. a emis decizii de respingere la plată.
Se completează cu informaţiile din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat la nivel de finanţator.
ANEXA nr. 16: Situaţia executării garanţiilor de stat la data de ............
(- ANEXA nr. 6 la convenţie)
- lei -

Nr. crt.

Denumirea finanţatorului

Valoarea garantată aferentă execuţiilor - în luna de raportare

Valoarea garantată aferentă execuţiilor - cumulat de la începutul anului

Plată efectivă în luna de raportare

Plată efectivă cumulat de la începutul anului

1

2

3

4

5

6

 

Finanţator 1

    
 

Finanţator 2

    
 

......

    
 

TOTAL GENERAL

    
Mod de completare
Prin acest formular se raportează valoarea garantată prin Contractele de garantare emise şi care au fost supuse executării, respectiv plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în cursul lunii de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe finanţatori.
ANEXA nr. 2:
CONTRACT DE GARANTARE pentru achiziţia de autoturisme noi
Nr. ......./............
Încheiat în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014, denumite în continuare Norme de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, între:
1.Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit prin O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN cu nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN cu nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de .................., în calitate de ........................., şi de în calitate de .................., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M. sau Fond;
2.Finanţatorul .........................., cu sediul social în ...................., telefon/fax ..................., cod unic de înregistrare ....................., înmatriculat în registrul comerţului cu nr. ......................... şi în Registrul bancar/Registrul special al IFN-urilor cu nr. ..............., reprezentat de .................., în calitate de ...................., şi de ....................., în calitate de ...................., denumit în continuare finanţator,
şi
3.Beneficiarul ............ (numele şi prenumele) ..................., pseudonim ......................, cetăţean ...................., data naşterii ................., locul naşterii ........................., cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ....................., str. ........... nr. ........., bl. ..........., sc. .........., et. ..........., ap. ........, judeţul/sectorul ................., telefon ................, e-mail ................., legitimat cu seria ............ nr. ................, eliberat de ............. la data de ............., CNP .............., starea civilă ...................., de profesie ....................., angajat la .......................,
şi
........... (numele şi prenumele) ............................ pseudonim ......................, cetăţean ................., data naşterii ...................., locul naşterii ............., cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ............., str. ............. nr. .........., bl. .............., sc. ..........., et. ................., ap. .............., judeţul/sectorul ............, telefon ................, e-mail ................, legitimat cu .................. seria nr. ..........., eliberat de ............... la data de .................., CNP ................, starea civilă .............., de profesie ................., angajat la .....................1,
__
1Dacă beneficiarul este căsătorit, contractul de garantare se semnează şi de soţul acestuia, în calitate de codebitor garant.
în următoarele condiţii:
CAPITOLUL I: Definiţii
Art. 1.1
Termenii folosiţi în prezentul contract au următoarele semnificaţii:
a)Programul - Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, aprobat prin O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
b)condiţiile Programului-criteriile de eligibilitate şi condiţiile generale şi specifice pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii şi finanţatorii, pe toată perioada de implementare a Programului, şi de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul acestuia, descrierea, acordarea, monitorizarea şi plata garanţiei;
c)autoturism nou - se înţelege autovehiculul - bun nou definit conform prevederilor art. 3 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, produs în spaţiul intracomunitar sau provenit din import, care îndeplineşte cel puţin cerinţele minime ale standardului EURO 5, achiziţionat de la persoane juridice care au ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor şi al cărui preţ de achiziţie nu depăşeşte suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz. Preţul autoturismului nu include costul asigurării CASCO;
d)garanţie guvernamentală - garanţie asumată de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, materializată într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit, şi care trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi expresă, conform reglementărilor relevante din perspectiva recunoaşterii calităţii de diminuator de risc de credit al garanţiilor din regulamentele prudenţiale aplicabile finanţatorilor;
e)beneficiarul Programului - persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
1.la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere că nu a mai deţinut în proprietate un autoturism - bun nou;
2.nu înregistrează obligaţii de piaţă restante la bugetul general consolidat;
3.nu înregistrează restanţe la plata altor credite bancare;
4.la data solicitării creditului garantat beneficiarul Programului are vârsta de minimum 18 ani şi capacitate deplină de exerciţiu;
f)finanţator - instituţie de credit sau instituţie financiară nebancară înscrisă în Registrul special al instituţiilor financiare nebancare, deschis şi ţinut de Banca Naţională a României, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia, care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate şi acordă credite persoanelor fizice pentru achiziţia unui autoturism nou în cadrul Programului;
g)credit - suma acordată de finanţator în baza unui contract, în vederea achiziţionării autoturismului nou de către beneficiarul Programului, cu respectarea normelor interne de creditare, a prevederilor O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;
h)contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul Programului, finanţator şi F.N.G.C.I.M.M., prin care statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, se obligă să garanteze creditul acordat de finanţator şi beneficiarul îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către finanţator, în cazul producerii riscului de credit; contractul conţine clauza de ipotecă, necesară în vederea înscrierii ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou achiziţionat în cadrul Programului în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM), are valoare de înscris autentic şi reprezintă titlu executoriu, conform art. 5 din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
i)garant - statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice;
j)procent garantat - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat, exprimată în valoare procentuală. Procentul garantat este de maximum 50% din valoarea finanţării;
k)valoarea garanţiei - valoarea menţionată în contractul de garantare, al cărei nivel poate fi de maximum 50% din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la Program nu sunt incluse în valoarea garanţiei;
l)soldul finanţării garantate - soldul finanţării (principalului) exigibil la data cererii de plată a garanţiei sau valabil la data de referinţă pentru plata comisionului de administrare, după caz;
m)valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul restant al creditului, principat, sumă care urmează a fi plătită finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice în cazul producerii riscului de credit;
n)primă de garantare - suma datorată de beneficiarul Programului constituită din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanţelor Publice şi din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice, conform legii;
o)comision de risc - suma datorată de beneficiarul Programului la contractarea creditului, pentru toată perioada de valabilitate a garanţiei, ca procent din suma garantată în cadrul Programului, destinată acoperirii riscului de garantare, în procent de ........... % din valoarea garantată;
p)comision de administrare-suma datorată de beneficiarul Programului care acoperă costurile de evaluare, acordare şi administrare a garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.;
q)finanţare garantată - credit/finanţare acordat/ă persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani la data solicitării finanţării şi capacitate deplină de exerciţiu, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de finanţare, care acoperă maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în factura proforma, garantat în procent de maximum 50%;
r)riscul de credit - neplata parţială sau integrală a creditului, principal, de către beneficiarul Programului;
s)instrucţiuni generale - document-cadru aprobat de F.N.G.C.I.M.M., care stabileşte cadrul general aplicabil finanţatorilor în privinţa gestionării garanţiilor în cadrul Programului;
t)data intrării în vigoare a garanţiei - data semnării contractului de garantare. Garanţia este valabilă pe durata finanţării, plus încă 60 de zile calendaristice;
u)data la care încetează răspunderea F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului este:
1.data scadentă prevăzută în contractul de finanţare plus încă 60 de zile calendaristice;
2.data rambursării integrale de către beneficiar a finanţării garantate, la termen sau anticipată;
3.data la care Ministerul Finanţelor Publice plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
4.data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către finanţator a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
5.data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a comunicării finanţatorului cu privire la renunţarea la garanţie;
v)perioada de valabilitate a garanţiei - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanţiei şi data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele şi contul statului.
CAPITOLUL II: Obiectul contractului
Art. 2.1
(1)Prin prezentul contract, F.N.G.C.I.M.M. garantează, în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, rambursarea, proporţional cu procentul de garantare, a finanţării acordate beneficiarului de către finanţator, plătind acestuia valoarea de executare a garanţiei la apariţia riscului de credit.
(2)Finanţarea garantată constă în credit în valoare de ............ lei acordat de finanţator prin Program beneficiarului, pentru achiziţia unui autoturism nou, identificat prin .......... 2.
__
2Descrierea completă a obiectului achiziţiei, în concordanţă cu datele din factura proforma întocmită de vânzător în vederea achiziţionării autoturismului nou.
(3)Autoturismul se va achiziţiona de la ............. .
(4)Finanţarea se acordă prin Contractul de finanţare nr. ........ din data de ............, pe termen de ............ luni.
Art. 2.2
Valoarea garanţiei este de .... lei, reprezentând ............ % din creditul acordat, şi se diminuează cu valoarea ratelor de capital (principal) rambursate de beneficiar, în baza contractului de finanţare încheiat cu finanţatorul, proporţional cu procentul de garantare.
Art. 2.3
(1)Beneficiarul garantează îndeplinirea obligaţiei de rambursare a sumelor plătite finanţatorului în temeiul prezentului contract, cu o ipotecă legală mobiliară asupra autoturismului achiziţionat în cadrul Programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea tuturor obligaţiilor de plată aferente finanţării garantate acordate în cadrul Programului.
(2)Beneficiarul este de acord cu înregistrarea în AEGRM a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului achiziţionat în cadrul Programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare.
(3)Ipoteca legală mobiliară asupra autoturismului nou achiziţionat în cadrul Programului se instituie în baza prezentului contract şi trebuie să aibă rang prioritar; înscrierea ipotecii legale mobiliare instituite conform prevederilor alin. (1) la AEGRM în numele şi pe seama statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, se efectuează de către finanţator, care primeşte un mandat special în acest sens.
Art. 2.4
(1)La data achiziţionării autoturismului, beneficiarul are obligaţia de a încheia o poliţă de asigurare tip CASCO pentru autoturismul nou-achiziţionat în cadrul Programului care acoperă cel puţin riscurile de avarii şi furt, fără franşiză pentru daunele totale de avarii şi furt şi cu o franşiză de maximum 100 de euro, echivalent în lei, pentru daunele parţiale de avarii şi furt. Obligaţia subzistă pe toată perioada de valabilitate a garanţiei.
(2)Beneficiarul are obligaţia cesionării drepturilor derivând din poliţele de asigurare în favoarea statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare şi a plăţii primei de asigurare pe toată durata de valabilitate a finanţării garantate în cadrul Programului.
(3)În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei prevăzute la alin. (1), finanţatorul are dreptul de a proceda la încheierea poliţei de asigurare pe cheltuiala proprie, în numele şi în contul beneficiarului, şi de a recupera cheltuielile respective de la beneficiar prin orice modalitate prevăzută de lege, inclusiv prin includerea acestora în ratele de credit lunare.
(4)Pentru asigurarea respectării obligaţiei prevăzute la alin. (1), finanţatorul poate solicita plata în avans a primei de asigurare aferente unei perioade de maximum 3 luni.
CAPITOLUL III: Prima de garantare
SECŢIUNEA 1: 3.1. Comisionul de administrare
Art. 3.1^1
Pentru remunerarea activităţii de evaluare, acordare şi administrare a garanţiei, finanţatorul datorează F.N.G.C.I.M.M. un comision de administrare al cărui procent este de ............ pe an, calculat la soldul garanţiei, pe toată perioada de valabilitate a contractului de garantare.
Art. 3.1^2
(1)Plata comisionului de administrare se face de către finanţator, în contul F.N.G.C.I.M.M. nr. ..............., deschis la calculat după cum urmează:
a)Pentru primul an de garantare - pentru intervalul cuprins între data acordării şi data de 31 decembrie a anului respectiv:
comision de administrare = (valoarea garanţiei x procent comision x n. luni de garantare din anul respectiv3/12,
___
3Inclusiv luna în care se acordă garanţia.
se plăteşte în termen de 30 de zile de la data contractului de garantare.
b)Pentru următorii ani întregi de garantare:
comision de administrare = soldul garanţiei la data de 31 decembrie a anului anterior x procent comision,
se plăteşte până la data de 1 martie a anului de plată.
c)Pentru ultima fracţiune de an de garantare:
comision de administrare = (soldul garanţiei la 31 decembrie a anului anterior x procent comision x (nr. luni de finanţare din anul respectiv + 2 luni4))/12,
__
4 Cele 2 luni suplimentare acoperă cele 2 luni de valabilitate a garanţiei peste perioada de finanţare.
se plăteşte până la data de 1 martie a anului de plată.
(2)Comisionul de administrare plătit potrivit alin. (1) se recuperează de la beneficiar.
(3)Finanţatorul datorează comision de administrare şi în cazul în care renunţă la garanţie, acesta este obligat la plata comisionului de administrare în condiţiile prevăzute de art. 4 lit. e) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, pe perioada de valabilitate a garanţiei.
Art. 3.1^3
(1)Pentru întârzieri în plata comisionului de administrare, finanţatorul datorează penalităţi de 0,05% pe zi de întârziere, după primul an de garantare, pentru următorii ani (exclusiv primul an de garantare), aplicate la suma datorată.
(2)În cazul în care finanţatorul nu achită comisionul de administrare restant şi penalităţile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat în acest sens, F.N.G.C.I.M.M. este în drept să opereze compensarea din oficiu, până la concurenţa sumelor datorate potrivit art. 3.1.2 şi alin. (1) şi/sau să treacă la recuperarea pe cale judiciară a debitului, în condiţiile legii.
(3)Finanţatorul datorează comision de administrare de la data aprobării garanţiei, pe toată perioada de valabilitate a garanţiei, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată.
Art. 3.1^4
Obligaţia de plată a comisionului de administrare încetează la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată a garanţiei.
SECŢIUNEA 2: 3.2. Comisionul de risc
Art. 3.2^1
(1)La contractarea finanţării, beneficiarul Programului datorează Ministerului Finanţelor Publice un comision de risc pentru toată perioada de valabilitate a garanţiei, ca procent din suma garantată în cadrul Programului, destinată acoperirii riscului de garantare, în procent de ..... % din valoarea garantată.
(2)Comisionul de risc se calculează de către finanţator ca procent aplicat la suma garantată în cadrul Programului şi se achită integral o singură dată, la acordarea garanţiei. Formula de calcul a comisionului de risc este după cum urmează;
comision de risc = (valoarea garanţiei x procent comision x (nr. luni de finanţare5 + 2 luni6))/62
__
5inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de finanţare.
6Cele 2 luni suplimentare acoperă cele 2 luni de valabilitate a garanţiei peste perioada de finanţare.
(3)Beneficiarul este obligat să facă dovada virării comisionului de risc cu copia ordinului de plată decontat/a extrasului de cont sau cu copia chitanţei, după caz, care atestă achitarea acestui comision în contul de venituri bugetare distinct deschis la unităţile Trezoreriei Statului, din cadrul organelor fiscale la care acesta este luat în evidenţă fiscală.
(4)Dacă suma achitată este mai mică decât cea datorată atunci F.N.G.C.I.M.M. va comunica acest fapt finanţatorului în vederea achitării diferenţei de către beneficiar.
Art. 3.2^2
F.N.G.C.I.M.M. are obligaţia verificării corectitudinii sumei datorate de către beneficiar la momentul solicitării garanţiei, precum şi a verificării dovezii plăţii comisionului de risc datorat în scopul eliberării originalului contractului de garantare către finanţator.
CAPITOLUL IV: Obligaţiile părţilor
Art. 4.1
Beneficiarul se obligă:
a)să ramburseze finanţarea garantată conform contractului de finanţare şi eventualelor acte adiţionale la acesta;
b)să garanteze îndeplinirea obligaţiei de rambursare a sumelor plătite finanţatorului în temeiul prezentului contract, cu o ipotecă legală mobiliară asupra autoturismului achiziţionat în cadrul Programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea tuturor obligaţiilor de plată aferente finanţării garantate în cadrul Programului;
c)să accepte înscrierea în AEGRM a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului achiziţionat în cadrul Programului, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, în temeiul prezentului contract; ipoteca astfel înscrisă va avea rang prioritar;
d)să asigure autoturismul nou-achiziţionat din finanţarea garantată printr-o poliţă de asigurare de tip CASCO pentru autoturismul nou-achiziţionat în cadrul Programului care acoperă cel puţin riscurile de avarii şi furt, fără franşiză pentru daunele totale de avarii şi furt şi cu o franşiză de maximum 100 euro, echivalent în lei, pentru daunele parţiale de avarii şi furt. Obligaţia subzistă pe toată perioada de valabilitate a garanţiei;
e)să cesioneze drepturile derivând din poliţele de asigurare în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare;
f)la solicitarea finanţatorului, să achite plata în avans a primei de asigurare aferente unei perioade de maximum 3 luni;
g)să nu înstrăineze autoturismul nou-achiziţionat în cadrul Programului pe toată durata de valabilitate a garanţiei; în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 20 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, finanţatorul poate aproba înstrăinarea autoturismului sau preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra autoturismului, după caz;
h)să depună la finanţator cartea de identitate a autoturismului în original, finanţatorul având obligaţia de a efectua demersurile necesare în vederea eliberării de copii legalizate ale acesteia la cererea beneficiarului şi de a notifica beneficiarul dacă acesta nu a procedat la depunerea cărţii de identitate a autoturismului în original, în termenul prevăzut în contractul de finanţare. În cazul în care beneficiarul nu respectă obligaţia de a depune cartea de identitate în original în termenul prevăzut în contractul de finanţare, finanţatorul va transmite beneficiarului o notificare în vederea depunerii acesteia până cel mai târziu la termenul de scadenţă a celei de-a doua rate de credit conform graficului de rambursare iniţial. Notificarea se transmite într-un termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de prezentare a cărţii de identitate în original, prevăzut în contractul de finanţare;
i)să restituie statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, suma achitată în contul garanţiei acordate prin prezentul contract; în caz contrar, acest debit va fi recuperat în mod silit de către organele teritoriale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin valorificarea autoturismului şi prin alte modalităţi prevăzute de lege;
j)să plătească accesorii la suma prevăzută la lit. i), egale cu cele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale, calculate de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
k)să achite comisionul de administrare conform prevederilor art. 3.1.2, precum şi comisionul de risc conform prevederilor art. 3.2.1 alin. (3).
Art. 4.2
(1)Finanţatorul se obligă:
1.a) să verifice, la acordarea finanţării, îndeplinirea de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate şi condiţiilor generale prevăzute la art. 2 lit. b), respectiv art. 21 din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
2.b) să obţină declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, completată sub semnătură privată, din care să rezulte îndeplinirea criteriului de eligibilitate prevăzut la art. 2 lit. b) pct. 1 din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
3.c) să verifice îndeplinirea de către beneficiar a condiţiilor specifice, prevăzute la art. 5 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;
4.d) să solicite beneficiarului să prezinte factura proformă având caracteristicile prevăzute de art. 5 lit. d) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;
5.e) să verifice încheierea de către beneficiar a poliţei de asigurare tip CASCO pentru autoturismul nou-achiziţionat în cadrul Programului, care acoperă cel puţin riscurile de avarii şi furt, fără franşiză pentru daunele totale de avarii şi furt şi cu o franşiză de maximum 100 de euro, echivalent în lei, pentru daunele parţiale de avarii şi furt. Obligaţia subzistă pe toată perioada de valabilitate a garanţiei;
6.f) în caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei prevăzute la lit. e), finanţatorul are dreptul de a proceda la încheierea poliţei de asigurare pe cheltuiala proprie, în numele şi în contul beneficiarului, şi de a recupera cheltuielile respective de la beneficiar prin orice modalitate prevăzută de lege, inclusiv prin includerea acestora în ratele de credit lunare. Pentru asigurarea respectării obligaţiei prevăzute la lit. e), finanţatorul poate solicita plata în avans a primei de asigurare aferente unei perioade de maximum 3 luni;
7.g) să calculeze, la solicitarea creditului, comisionul de risc datorat de beneficiar Ministerului Finanţelor Publice şi să-l comunice beneficiarului în vederea plăţii;
8.h) să asigure respectarea obligaţiei beneficiarului de a constitui o ipotecă legală mobiliară asupra autoturismului achiziţionat în cadrul Programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea tuturor obligaţiilor de plată aferente finanţării garantate acordate în cadrul Programului;
9.i) să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din AEGRM a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou-achiziţionat în cadrul Programului, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare. Înscrierea ipotecii legale mobiliare menţionate la lit. h) se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea acesteia se face în baza acordului F.N.G.C.I.M.M. şi al finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare;
10.j) să efectueze conform normelor interne proprii demersurile în vederea cesiunii drepturilor derivând din poliţele de asigurare a autoturismelor noi achiziţionate în cadrul Programului, în favoarea statului român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare;
11.k) să vireze în contul vânzătorului suma aferentă finanţării garantate numai după verificarea plăţii avansului de către beneficiar şi după semnarea documentelor contractuale prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;
12.l) să plătească comisionul de administrare potrivit art. 3.1.2, la termenele şi în condiţiile prevăzute de prezentul contract;
13.m) să acorde finanţările în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 60 de luni;
14.n) să prevadă în contractul de finanţare clauze care obligă beneficiarul să depună la finanţator cartea de identitate a autoturismului în original, finanţatorul având obligaţia de a efectua demersurile necesare în vederea eliberării de copii legalizate ale acesteia la cererea beneficiarului; în acest sens finanţatorul este obligat să notifice beneficiarul, în cazul în care acesta nu a procedat la depunerea cărţii de identitate a autoturismului în original în termenul prevăzut în contractul de finanţare pentru respectarea obligaţiei de a depune cartea de identitate în original într-un termen care nu poate depăşi termenul de scadenţă a celei de-a doua rate de credit conform graficului de rambursare iniţial. Notificarea se transmite de către finanţator într-un termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de prezentare a cărţii de identitate în original, prevăzut în contractul de finanţare;
15.o) să nu insereze în contractul de finanţare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia;
16.p) să prevadă în mod expres în contractele de finanţare separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu ROBOR la 6 luni plus o marjă de maximum 3%/an care include şi nivelul total al comisioanelor percepute de finanţator şi cheltuielile obligatorii legate de finanţare, în toate etapele finanţării;
17.q) să nu perceapă comision de rambursare anticipată;
18.r) să notifice beneficiarul şi codebitorul/codebitorii garant/i cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate;
19.s) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la art. 22 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;
20.t) în perioada de valabilitate a garanţiei, finanţatorul îşi exprimă în scris acordul în nume şi cont propriu şi în numele şi contul statului pentru preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra autoturismului achiziţionat în cadrul Programului de către:
1.orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, prin novaţie, sub condiţia menţinerii garanţiilor instituite prin lege asupra autoturismului şi cu aprobarea F.N.G.C.I.M.M. privind eligibilitatea beneficiarului care preia finanţarea garantată şi autoturismul; sau
2.unul dintre soţi, ca efect al partajului sau aplicării regimului matrimonial al separaţiei/comunităţii matrimoniale de bunuri, în condiţiile legii; sau
3.pentru înstrăinarea autoturismului achiziţionat în cadrul Programului, sub condiţia achitării integrale a soldului finanţării garantate; sau
4.pentru novarea obiectului garanţiei în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru înlocuirea autoturismului nou-achiziţionat în cadrul Programului;
21.u) în cazul rambursării integrale a finanţării garantate, la termen sau anticipată, să efectueze formalităţile de radiere din AEGRM a ipotecii instituite în favoarea statului român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, cu respectarea art. 8 lit. j) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;
22.v) să respecte obligaţiile prevăzute la lit. e), f), h)-j) şi lit. l)- q) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile Programului;
23.w) să îşi exprime acordul privind efectuarea plăţii despăgubirilor rezultate din poliţele de asigurare cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 19 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;
24.x) să efectueze operaţiunea de predare/primire a două exemplare originale ale contractelor de garantare valabil semnate săptămânal, centralizat, pe bază de proces-verbal încheiat între finanţator şi F.N.G.C.I.M.M.;
25.y) să înainteze o copie certificată a contractului de garantare către compartimentul de specialitate din cadrul unităţii administraţiei publice locale de care aparţine beneficiarul, în vederea înscrierii în evidenţele proprii a dreptului de ipotecă mobiliară în favoarea statului, în termen de 30 de zile de la virarea sumei aferente finanţării garantate în contul vânzătorului;
26.z) să aprobe în scris în perioada de valabilitate a garanţiei orice cerere a beneficiarului de eliberare a documentelor necesare înstrăinării autoturismului achiziţionat în cadrul Programului;
27.aa) să înştiinţeze în scris, la sfârşitul perioadei de valabilitate a garanţiei, compartimentul de specialitate din cadrul unităţii administraţiei publice locale de care aparţine beneficiarul cu privire la faptul că dreptul de ipotecă mobiliară în favoarea statului a încetat.
(2)În situaţia respingerii plăţii garanţiei, prevăzută la art. 23 alin. (3) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, finanţatorul va proceda la radierea din AEGRM a dreptului de ipotecă legală mobiliară asupra autoturismului nou-achiziţionat prin finanţarea garantată în favoarea statului român reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice. În acest sens, în temeiul art. 8 lit. j) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, finanţatorului i se acordă un mandat special.
Art. 4.3
F.N.G.C.I.M.M. se obligă:
a)să solicite finanţatorului informaţii suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;
b)să urmărească periodic stadiul derulării finanţării, pe baza situaţiilor furnizate de finanţator, conform prevederilor contractului de garantare;
c)să verifice calculul efectuat de către finanţator a comisionului de risc datorat de beneficiarul Programului;
d)să solicite finanţatorului achitarea de către beneficiar a diferenţei de comision de risc în cazul în care, în urma verificării dovezii plăţii comisionului de risc, se constată că suma achitată este mai mică decât cea datorată;
e)să verifice încadrarea cererii de plată în termenii şi în condiţiile O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, ale convenţiei pentru implementarea Programului şi ale prezentului contract de garantare;
f)să aprobe, sub aspectul eligibilităţii beneficiarului, preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra autoturismului în cadrul Programului de către orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate valabile la data preluării, prin novaţie, sub condiţia menţinerii garanţiilor instituite prin lege asupra bunului mobil; în acest sens, va elabora actul adiţional la contractul de garantare, în scopul modificării clauzelor contractuale având ca obiect preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra autoturismului achiziţionat în cadrul Programului;
g)în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru înlocuirea autoturismului achiziţionat în cadrul Programului, dacă finanţatorul şi-a exprimat acordul în nume şi cont propriu şi în numele şi contul statului pentru novarea obiectului finanţării garantate, va elabora actul adiţional la contractul de garantare, în scopul modificării clauzelor contractuale care identifică şi descriu obiectul garanţiei;
h)să aprobe cererea de plată a garanţiei în condiţiile asumării de către finanţator a îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. a), a respectării de către acesta a obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. b), e), f), m)-t) şi la art. 6,1, precum şi la art. 22 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014;
i)să respingă cererea de plată a garanţiei în condiţiile neasumării de către finanţator a obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin, (1) lit. a), a neîndeplinirii integrale sau parţiale de către acesta a obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. b), e), f) şi m)-t) şi la art. 6.1 din prezentul contract, precum şi la art. 22 din Normele de aplicare a O.U.G. nr 66/2014;
j)să suspende soluţionarea cererii de plată în termenul prevăzut la art. 6.2 alin. (1), dacă până la data înregistrării cererii de plată finanţatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a transmite cele două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze şi în privinţa termenului de 60 de zile calendaristice prevăzut la art. 6.2 alin. (1);
k)să restituie cererea de plată şi documentaţia însoţitoare în cazul în care aceasta a fost transmisă înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plată a principalului;
l)să comunice finanţatorului decizia cu privire la aprobarea/respingerea cererii de plată a garanţiei, precum şi faptul că în vederea efectuării plăţii s-a transmis Ministerului Finanţelor Publice documentul în original;
m)să modifice valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei în cazul în care, anterior efectuării plăţii de către Ministerul Finanţelor Publice finanţatorul a transmis solicitarea de modificare a cererii de plată în termen de o zi lucrătoare de la încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de admitere/respingere a cererii de plată;
n)să comunice finanţatorului şi Ministerului Finanţelor Publice addendumul la decizia de aprobare/respingere a cererii de plată în ziua aprobării acestuia pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cei mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de 2 zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către Ministerul Finanţelor Publice şi fără a se depăşi termenul maxim de 30 de zile calendaristice prevăzut pentru efectuarea plăţii garanţiei;
o)să revoce decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă de finanţator până cel mai târziu în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmisă de către finanţator;
p)să transmită o cerere de eliberare a unui duplicat al cărţii de identitate a autoturismului achiziţionat în cadrul Programului la registrul auto român competent, în cazul în care, din analiza documentelor care însoţesc cererea de plată rezultă că beneficiarul nu a pus la dispoziţia finanţatorului acest document;
q)să transmită debitorului beneficiar al garanţiei, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii către finanţator, înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată şi data scadenţei acesteia. Procedura de transmitere se efectuează prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
r)să transmită la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în vederea declanşării executării silite a beneficiarului, următoarele documente:
1.înscrisul prevăzut la lit. q), în original, împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanţării garantate;
2.contractul de garantare în original;
3.copia documentului de identitate a beneficiarului/ilor şi/sau codebitorului/ilor garant/ţi;
4.copia poliţei de asigurare tip CASCO;
5.cartea de identitate a autoturismului, în original (documentul se transmite în cazul în care a fost anexat la cererea de plată formulată de către finanţator) sau duplicat al acesteia, după caz;
6.copia avizului de înscriere în AEGRM a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou-achiziţionat în cadrul Programului, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare;
s)F.N.G.C.I.M.M. garantează pentru securitatea transmiterii informaţiilor şi a documentelor referitoare la Program, prin intermediul aplicaţiei web ce este pusă la dispoziţia finanţatorului, şi, de asemenea, pentru orice disfuncţionalitate tehnică sau de orice natură care poate apărea în decursul utilizării acesteia. Finanţatorul nu este răspunzător în faţa beneficiarului sau a F.N.G.C.I.M.M. dacă întârzierea transmiterii documentelor către F.N.G.C.I.M.M. sau transmiterea acestora într-un mod defectuos s-a datorat unei disfuncţionalităţi a aplicaţiei web.
CAPITOLUL V: Răspunderea părţilor
Art. 5.1
Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prevederilor O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, ale convenţiei pentru implementarea Programului şi ale prezentului contract de garantare, precum şi potrivit legislaţiei corespunzătoare aplicabile, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptului celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.
CAPITOLUL VI: Plata garanţiei
Art. 6.1
(1)În cazul în care beneficiarul nu achită ratele de principal pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice, finanţatorul poate transmite F.N.G.C.I.M.M. cererea de plată. Cererea de plată se transmite după înregistrarea de către beneficiar a cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului, însoţită de documentele prevăzute la art. 22 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014.
(2)Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat.
(3)După transmiterea cererii de plată către F.N.G.C.I.M.M., finanţatorul notifică beneficiarul Programului cu privire la acest fapt în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată.
(4)În cazul în care finanţatorul solicită F.N.G.C.I.M.M. modificarea cererii de plată printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, acesta va notifica beneficiarul cu privire la acest fapt în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii da către F.N.G.C.I.M.M a solicitării.
(5)În cazul retragerii cererii de plată de către finanţator, acesta va notifica beneficiarul cu privire la acest fapt în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data revocării de către F.N.G.C.I.M.M. a deciziei de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei.
Art. 6.2
(1)În termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. aprobă sau respinge cererea de plată.
(2)F.N.G.C.I.M.M. aprobă cererea de plată a garanţiei transmise în perioada de valabilitate a garanţiei, în condiţiile asumării de către finanţator a îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. a), a respectării de către acesta a obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. b), e), f) şi m) - t) şi la art. 6.1 alin. (1) din prezentul contract, precum şi la art. 22 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014.
(3)F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plată a garanţiei în condiţiile neasumării de către finanţator a îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. a), a neîndeplinirii integrale sau parţiale de către acesta a obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. b), e), f) şi m) - t) şi la art. 6.1 alin. (1), precum şi la art. 22 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, precum şi în cazul în care cererea de plată a garanţiei a fost transmisă în afara perioadei de valabilitate a garanţiei.
(4)Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică finanţatorului şi Ministerului Finanţelor Publice cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
(5)În cazul în care intervin modificări în conţinutul deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată, addendumul la decizie se comunică finanţatorului şi Ministerului Finanţelor Publice în ziua adoptării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M. pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original cu respectarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (2) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014.
(6)Plata garanţiei se face de către Ministerul Finanţelor Publice într-un cont unic al finanţatorului, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M, de aprobare a cererii de plată şi a addendumului la acesta, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată.
(7)Sumele garantate de F.N.G.C.I.M.M. se plătesc finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, şi se recuperează, prin executare silită, de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la beneficiarii finanţării garantate, conform reglementărilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale şi prevederilor art. 9 din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
(8)F.N.G.C.I.M.M. restituie cererea de plată şi documentaţia însoţitoare în cazul în care a fost transmisă înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului.
Art. 6.3
(1)În termen de 5 zile de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, Ministerul Finanţelor Publice transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii.
(2)După plata garanţiei, F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia, care se transmite debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii conform alin. (1).
(3)În cazul în care beneficiarul nu achită creanţa în contul comunicat prin înştiinţare, F.N.G.C.I.M.M. înaintează dosarul de executare organelor teritoriale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea colectării şi recuperării creanţei bugetare, în condiţiile legii, într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere.
CAPITOLUL VII: Litigii
Art. 7.1
Orice litigiu apărut între părţile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract se soluţionează pe cale amiabilă. În cazul în care încercarea de soluţionare pe cale amiabilă rămâne fără rezultat, părţile vor supune litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de la sediul social al Ministerului Finanţelor Publice.
CAPITOLUL VIII: Dispoziţii finale
Art. 8.1
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către părţi şi este valabil pe toată durata finanţării garantate plus încă 60 de zile calendaristice.
Art. 8.2
Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părţilor, materializat în acte adiţionale.
Art. 8.3
În cazul în care pe parcursul derulării prezentului contract survine decesul beneficiarului, părţile vor conveni asupra continuării sau încetării acestuia. În situaţia preluării finanţării garantate şi a autoturismului achiziţionat ca efect al acceptării succesiunii de către moştenitorii beneficiarului, la solicitarea finanţatorului, se încheie un act adiţional la prezentul contract de garantare privind preluarea finanţării şi a garanţiei acordate în temeiul prezentului contract, asupra noului beneficiar în calitate de moştenitor al beneficiarului, indiferent de îndeplinirea sau neîndeplinirea de către acesta/aceştia din urmă a criteriilor de eligibilitate stipulate la art. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 8.4
În conformitate cu art. 5 din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul contract constituie titlu executoriu.
Încheiat astăzi ..................... (data semnării de către F.N.G.C.I.M.M.) în 4 (patru) exemplare originale, unul pentru finanţator, unul pentru beneficiar şi două pentru F.N.G.C.I.M.M.
F.N.G.C.I.M.M.,
..........................
Finanţator,
.....................
Beneficiar/Codebitor garant,
......................
ANEXA nr. 3:
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor
pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN
Str. .............. nr. .............., localitatea ..............
Persoana de contact ................, telefon .....................
Înscris nr. ................. din data de .................
Către .............. 1
Spre ştiinţă .....................2
Întrucât la scadenţa din data de ........................ beneficiarul .............................3, CNP .........................., identificat cu B.I./C.I. seria ......... nr. ............., cu domiciliul în localitatea ....................., str. ........... nr. ............, bloc ..., scara .............., etaj ............, apartament ............., sectorul/judeţul ..................., telefon ................., fax ..................., e-mail ....................., nu a achitat obligaţiile de plată aferente finanţării acordate de către finanţator, respectiv .... 4 în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi şi aceasta a executat garanţia acordată prin Contractul de garantare nr. ........... din data de ............., s-a întocmit, în temeiul art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 24 alin. (2) din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014, prezentul înscris prin care s-au individualizat următoarele sume de plată:
__
1Se vor completa elementele de identificare ale debitorului şi adresa acestuia.
2Organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
3Numele debitorului
4Se completează denumirea finanţatorului care a acordat finanţarea garantată în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Natura obligaţiei bugetare

Scadenţa obligaţiei bugetare5

Nr. contractului de garantare a finanţării acordate în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

Cuantumul sumei datorate

    
__
5Se completează data plaţii garanţiei de către Ministerul Finanţelor Publice.
Sumele menţionate mai sus se achită în contul .................... .
Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu şi numărul contractului de garantare a finanţării destinate achiziţionării unui autoturism nou în cadrul Programului.
În cazul neplăţii sumei datorate sau al neprezentării dovezii efectuării acesteia, organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor proceda la aplicarea procedurii de colectare şi executare silită, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului de garantare care, potrivit dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, constituie titlu executoriu.
Pentru neplata sumei datorate se calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor cap. III al titlului VIII din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din executarea garanţiei şi până la data stingerii creanţei inclusiv.
Pentru orice nelămuriri sau obiecţii în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menţionat.
Data emiterii:
Director
Numele şi prenumele .................
Semnătura .................
L.S.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 82 din data de 30 ianuarie 2015