ORDIN nr. 430 din 19 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014- 2015
Având în vedere Referatul de aprobare nr. NB 4.459 din 2014 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.030 din 19 iunie 2014 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
În temeiul prevederilor:
- art. 217 alin. (4) şi art. 281 alin. (2) din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;
- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României , Partea I, nr. 403 şi 403 bis din 30 mai 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.În anexa nr. 22, în tabelul de la litera B.1, poziţiile 29, 75-76 şi 105 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"29.

I35.1

Insuficienţă (valva) aortică (*fără coronarografie; fără indicaţie de intervenţie chirurgicală)

381,12

[...]

75.

M54.4

Lumbago cu sciatică

347,28

76.

M54.5

Dorsalgie joasă

378,19

[...]

105.

A69.2

Boala Lyme (*diagnostic şi tratament)

626,03"

2.În anexa nr. 22, în tabelul de la litera B.2, poziţiile 18, 43, 44, 69, 70, 77 şi 95 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"18.

Strabismul adultului

C05702

Proceduri pentru strabism implicând 1 sau 2 muşchi, un ochi

526,19

[...]

43.

Rezolvarea contracturii Dupuytren

O07302

Fasciotomia subcutanată pentru maladia Dupuytren

674,75

44.

Rezolvarea contracturii Dupuytren

O08001

Fasciectomia palmară pentru contractura Dupuytren

674,75

[...]

69.

Terapia chirurgicală a fimozei

L03702

Circumcizia la bărbat

193,54

70.

Terapia chirurgicală a fimozei

L04101

Reducerea parafimozei

193,54

[...]

77.

Debridarea nonexcizio- nală a tegumentului şi ţesutului subcutanat

P02103

Debridarea nonexcizională a arsurii

162,44

[...]

77.

Debridarea nonexcizio- nală a tegumentului şi ţesutului subcutanat

P02103

Debridarea nonexcizională a arsurii

162,44

95.

Realizarea fistulei arteriove- noase la persoanele dializate

H15902

Efectuarea unei fistule arteriovenoase native (cu venă) la nivelul membrului inferior

283,18"

3.În anexa nr. 22, în tabelul de la litera B.2, după poziţia 95 se introduce o nouă poziţie, poziţia 951, cu următorul cuprins:

"951.

Realizarea fistulei arteriovenoase la persoanele dializate

H15903

Efectuarea unei fistule arteriovenoase native (cu venă) la nivelul membrului superior

283,18"

4.În anexa nr. 22, în tabelul de la litera B.2, poziţiile 19, 31, 32 şi 96- 109 se abrogă.
5.În anexa nr. 22, după tabelul de la litera B.2 se introduce o notă cu următorul cuprins:
"NOTĂ:
Poziţiile 5-13 din tabelul de mai sus se referă la cura chirurgicală a fracturilor de piramidă nazală după un traumatism recent; nu sunt incluse corecţiile estetice."
6.În anexa nr. 22, în tabelul de la litera B.3.2, poziţiile 1 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"1.

Implant de cristalin**)

1.050 lei/asigurat

[...]

7.

Monitorizarea bolilor neurologice (epilepsie şi tulburări de somn, boala Parkinson şi alte manifestări extrapiramidale, boli neuromusculare, miastenia gravis şi sindromul miastenic, neuropatii periferice, boli neurodegenerative ale sistemului nervos central, scleroza multiplă, stenoze arteriale carotidiene, vertebrale şi artere subclaviculare, demenţe)

200 lei/asigurat"

7.În anexa nr. 22, în tabelul de la litera B.3.2, titlul secţiunii aflate după poziţia 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame vertiginoase şi crize de pierdere a conştientei fără diagnostic etiologic:"
8.În anexa nr. 22, în tabelul de la litera B.3.2. după poziţia 46 se Introduc 12 noi poziţii, poziţiile 47-58, cu următorul cuprins:

"47.

Terapia distoniilor musculare cu dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.)

349,50 lei / asigurat

48.

Terapia distoniilor musculare fără dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.)

133,57 lei / asigurat

 

NOTĂ:

În tarifele aferente serviciilor de la poziţiile 47 şi 48 nu este inclus şi costul toxinei botulinice.

 

49.

Monitorizarea bolilor psihiatrice (tulburări cognitive minore, demenţe incipiente, tulburări psihotice şi afective în perioade de remisiune, tulburări nevrotice şi de personalitate)

200 lei/ asigurat

50.

Implantarea cateterului venos central long-life destinat: administrării de medicamente, dializei cronice sau administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6- 24 luni) pentru pacienţii oncologici, hematologici, dializaţi Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului venos central long-life.

1.200 lei/ asigurat

51.

Monitorizarea pacemakerelor/defibrilatorului implantabil

309 lei/ asigurat

52.

Monitorizarea pacienţilor cu insuficienţă cardiacă congestivă pentru asiguraţi cu afecţiuni cardiovasculare grave de debut sau devenite cronice

327 lei/ asigurat

53.

Monitorizarea pacienţilor cu tulburări de ritm/conducere cu afecţiuni cardiovasculare grave de debut sau devenite cronice

394 lei/ asigurat

54.

Incizia şi drenajul abceselor periosoase (loji superficiale ale capului şi gâtului)

519,43 lei/ asigurat

55.

Suprimarea firelor de sutură la pacienţi cu despicături labio-maxilo-palatine după plastia buzei sau a palatului

530 lei/ asigurat

56.

Iridectomia sau capsulotomia cu laser

150 lei/ asigurat

57.

Implantare cateter peritoneal (tariful include şi costul cateterului)

690 lei/ asigurat

58.

Monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor

130 lei/ asigurat"

9.În anexa nr. 22, la Nota pentru litera B, după punctul 6 se introduce un punct nou, punctul 7, cu următorul cuprins:
"7. Serviciile prevăzute la poziţiile 7, 8, 44, 45, 46, 49, 52, 53 şi 58 din tabelul de la lit. B.3.2 includ, după caz, şi diagnostic/depistare."
Art. II
Prezentul ordin se aplică începând cu luna iunie 2014 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 454 din data de 20 iunie 2014