ORDIN nr. 1026 din 1 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0051 Cuşma şi al celor 9 arii naturale protejate de interes naţional incluse în sit
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.287/AC din 20 mai 2016 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud nr. 12.425 din 12 noiembrie 2015, Decizia etapei de încadrare nr. 625 din 20 noiembrie 2015, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, Avizul Ministerului Culturii nr. 2.323 din 19 aprilie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 38.431 din 18 aprilie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 89.634/322.163 din 27 aprilie 2016, Adresa Direcţiei generale păduri nr. 27.877/ES din 14 aprilie 2016,
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0051 Cuşma şi al celor 9 arii naturale protejate de interes naţional incluse în sit, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

____
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 600 din data de 8 august 2016