În temeiul prevederilor:
- a) art. 5 alin. (3) lit. i) şi art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; şi
- b) art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 19 martie 2015, hotărăşte:
Art. 1
Se aprobă Procedurile Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) de traducere a standardelor publicate de către Federaţia Internaţională a Contabililor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi care urmează a fi utilizate de către executivul CAFR în cadrul viitoarelor proiecte de traducere ale standardelor internaţionale emise de Federaţia Internaţională a Contabililor.
Art. 2
Prezenta hotărâre se comunică, spre avizare, Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România

Gabriel Radu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 299 din data de 30 aprilie 2015