ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 5 iunie 2015 la Acordul da finanţare ("Acordul de finanţare") încheiat la data de 19 noiembrie 2013 între Guvernul României] reprezentat prin Ministerul Economiei, Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Finanţelor Publice, şi Fondul European de Investiţii ("Act adiţional nr. 1")
Actul adiţional nr. 1 este încheiat de către şi între:
Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Fondurilor Europene, Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sectorul 1, Bucureşti şi Ministerul Finanţelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti; şi
Fondul European de Investiţii, 37B avenue J-F Kennedy, L-2968 Luxemburg, Marele Ducat de Luxemburg (FEI),
(Guvernul României şi FEI fiind denumite în continuare, împreună, părţile şi fiecare dintre acestea partea),
după cum urmează:
PREAMBUL
(A)În conformitate cu Acordul de finanţare, FEI va realiza Acţiunea JEREMIE, care va include administrarea de trezorerie a soldului Conturilor bancare JEREMIE, şi prin externalizarea şi/sau subcontractarea, în întregime sau parţială, către terţi a activităţilor necesare, în conformitate cu Principiile de trezorerie.
(B)Părţile doresc să modifice Principiile de trezorerie, în special nivelul ratingurilor de creditare necesare pentru Banca/Băncile de trezorerie, precum şi grupul monedelor eligibile, în care pot fi denominate respectivele depozite.
Prin prezentul se convine după cum urmează:
1.Definiţii
1.1.Termenii şi expresiile definite în Acordul de finanţare vor avea acelaşi înţeles, cu excepţia cazului în care sunt altfel definite prin Actul adiţional nr. 1 de faţă sau cu excepţia cazului în care reiese altfel din context.
1.2.Principiile de interpretare prevăzute în Acordul de finanţare vor produce efecte ca şi când ar fi prevăzute în Actul adiţional nr. 1 de faţă.
2.Principii de trezorerie - modificarea ratingurilor de creditare/a monedelor
2.1.Părţile la prezentul act adiţional confirmă şi convin după cum urmează:
a)nivelul ratingurilor de creditare necesare pentru Banca/Băncile de trezorerie; şi
b)grupul monedelor eligibile, în care pot fi denominate respectivele depozite, vor fi modificate în conformitate cu prevederile articolului 2.2 de mai jos.
2.2.Articolele 2 şi 3 din anexa F "Principii de trezorerie" la Acordul de finanţare vor fi şterse şi înlocuite cu noile articole 2 şi 3, după cum urmează:
"2.FEI, în conformitate cu normele şi procedurile sale interne, va selecta fie Banca Europeana de Investiţii, fie o bancă (sau, pentru evitarea oricărui dubiu, mai multe bănci) autorizate legal să funcţioneze în cadrul Uniunii Europene şi care au cel puţin unul dintre următoare ratinguri (Banca Europeană de Investiţii sau orice altă bancă fiind denumite, în continuare, "Banca/Bănci de trezorerie") cu privire la administrarea fondurilor de trezorerie:
a)A2 acordat de Moody's sau
b)A acordat de Standard and Poor's sau
c)A acordat de Fitch.
Alegerea Băncii(lor) de trezorerie de către FEI şi natura acordului vor fi comunicate Comitetului de investiţii înainte de implementare. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care Banca de trezorerie este, de asemenea, selectată pentru deschiderea conturilor bancare JEREMIE, FEI se va asigura că banca este selectată şi că respectivele conturi bancare JEREMIE sunt deschise în conformitate cu Acordul.
3.Fondurile de trezorerie vor fi depuse în euro (sau în monedele ce iau locul acesteia) sau în lei româneşti (RON) sub formă de depozite cu diferite scadenţe, la Banca/Băncile de trezorerie, în conformitate cu acordul relevant încheiat între FEI şi Banca/Băncile de trezorerie."
3.Lege aplicabilă; soluţionarea disputelor
3.1.Prezentul Act adiţional nr. 1 va fi guvernat de şi interpretat în conformitate cu legislaţia din România.
3.2.Părţile vor depune toate eforturile pentru a soluţiona orice dispută apărută în legătură cu acest Act adiţional nr. 1 în mod amiabil. Orice dispută apărută în legătură cu acest Act adiţional nr. 1, inclusiv în ceea ce priveşte existenţa sa, va fi soluţionată definitiv şi irevocabil prin arbitraj, în conformitate cu regulile de arbitraj şi conciliere ale Camerei Internaţionale de Comerţ (ICC) (Regulile), de către trei arbitri, unul numit de Guvernul României, unul de FEI şi al treilea numit în conformitate cu Regulile. Limba procedurilor de arbitraj va fi limba engleză, iar locul arbitrajului va fi în Bucureşti.
4.Dispoziţii diverse
4.1.Prezentul Act adiţional nr. 1 este şi va fi interpretat ca făcând parte integrantă din Acordul de finanţare, ai cărui termeni şi condiţii, pentru evitarea oricărui dubiu, vor rămâne în deplină vigoare şi vor produce efecte, cu excepţia celor prevăzute în articolul 2 din Actul adiţional nr. 1.
4.2.Prezentul Act adiţional nr. 1 a fost semnat în 3 (trei) exemplare în limba engleză şi 3 (trei) exemplare în limba română, fiecare dintre acestea reprezentând un exemplar original autentic al prezentului Act adiţional nr. 1, 2 (două) exemplare în limba engleză şi 2 (două) exemplare în limba română pentru Guvernul României, 1 (un) exemplar în limba engleză şi 1 (un) exemplar în limba română pentru FEI. În caz de neconcordanţe între versiunea în limba engleză şi cea în limba română, versiunea în limba engleză va prevala.

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Fondurilor Europene

Marius Nica,

ministrul fondurilor europene

Bucureşti, 5 iunie 2015.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Eugen Orlando Teodorovici,

ministrul finanţelor publice

Bucureşti, 5 iunie 2015.

FONDUL EUROPEAN DE INVESTIŢII

Pier Luigi Gilibert,

chief executive

Luxemburg, 2 iunie 2015.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 587 din data de 5 august 2015