DECIZIE nr. 2691 din 15 octombrie 2015 privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare la Societatea "Euroins România Asigurare Reasigurare" - S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, identificată cu CIF 31588130 şi contul bancar RO83TREZ7005025XXX007370, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată legal prin dl Mişu Negriţoiu, în calitate de preşedinte, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
conform art. 5 lit. l) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare,
în baza hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară adoptate în şedinţa din data de 14 octombrie 2015, conform art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea "Euroins România Asigurare Reasigurare" - S.A., s-a dispus deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societăţii "Euroins România Asigurare Reasigurare" - S.A., cu sediul în şos. Bucureşti Nord nr. 10, Global City Business Park, Clădirea 023, et. 4, Voluntari, Ilfov, J23/2823/2011, 5328123/15.03.1994, RA-010/04.10.2003, autorizată prin Decizia nr. 13 din 23 octombrie 2001, reprezentată legal de domnul Mihnea Traian Ştefan Tobescu - director general, persoană semnificativă aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 615 din 23 octombrie 2012,
avându-se în vedere următoarele motive de fapt şi de drept:
Prin Decizia nr. 498 din 20 martie 2015, completată prin Decizia nr. 929 din 18 mai 2015, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a hotărât efectuarea controlului la Societatea "Euroins România Asigurare Reasigurare" - S.A.
Ca urmare a efectuării controlului, în şedinţa Consiliului A.S.F. din data de 14 octombrie 2015 a fost analizată şi aprobată Nota nr. SA-DSC 7.105 din 8 octombrie 2015 privind controlul inopinat desfăşurat la Societatea "Euroins România Asigurare Reasigurare" - S.A., precum şi documentaţia aferentă acesteia.
În vederea verificării modului de constituire a rezervei de primă, a fost efectuată o recalculare a acestei rezerve constituite la data de 31 decembrie 2014 pe un eşantion selectat din portofoliul de poliţe în vigoare la data de 31 decembrie 2014.
În ceea ce priveşte modul de instrumentare a dosarelor de daune şi de respectare a prevederilor legale, inclusiv a procedurilor interne, privind constituirea rezervei de daune avizate, au fost analizate prin sondaj 140 de dosare de daună în diverse stadii de soluţionare pentru perioada iunie 2014-iunie 2015, precum şi informaţiile transmise către Autoritatea de Supraveghere Financiară potrivit obligaţiilor stabilite prin Decizia nr. 690 din 1 iulie 2014 referitoare la rezerva de daună avizată constituită la sfârşitul perioadei de raportare şi la situaţia dosarelor de daună plătite în perioada iulie 2014 - iunie 2015, comparându-se valoarea daunelor (RCA) plătite în perioada 1 ianuarie 2015-30 iunie 2015 cu valoarea rezervei constituite la 31 decembrie 2014 (pentru evenimente avizate anterior anului 2015), precum şi rezerva existentă la finele fiecărei luni din perioada 1 ianuarie 2015-30 iunie 2015.
Pentru verificarea modului de calcul al rezervei de daună neavizate la data de 31 decembrie 2014 pentru asigurările RCA, s-a calculat distinct rezerva de daună neavizată pentru daune mici/medii şi rezerva de daună neavizată pentru daune mari.
În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele:
- au fost identificate dosare de daună pentru care nu era constituită în evidenţele tehnice şi informatice ale societăţii rezerva de daune, precum şi dosare care, potrivit documentaţiei, aveau constituită în evidentele tehnice şi informatice ale societăţii o rezervă mult diminuată atât faţă de valoarea rezultată din calculaţia tehnică efectuată în sistemul informatic al societăţii, cât şi faţă de calculaţia efectuată de către unităţile de specialitate şi dosare de daună în care valoarea estimată a pagubei înscrisă în sistemele tehnice şi informatice ale societăţii fluctuează pe parcursul perioadei de instrumentare a dosarului de daună fără a exista documente justificative în acest sens;
- la data de 31 decembrie 2014 şi în fiecare lună din perioada ianuarie-iunie 2015, societatea nu a cuprins în rezerva de daună avizată toate dosarele avizate până la acea dată;
- societatea a înregistrat pentru dosarele de daună avizate o rezervă avizată la o valoare mult subevaluată atât faţă de valoarea efectiv plătită, cât şi faţă de valoarea medie a rezervei aferentă dosarelor, aflată în rezervă la sfârşitul fiecărei perioade de raportare.
Prin urmare, rezervele tehnice brute constituite de societate au fost subevaluate la data de 31 decembrie 2014 cu o valoare estimată de 305.075.099 lei, iar la data de 31 martie 2015 cu o valoare estimată de 229.658.026 lei.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 21 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 2, 3 şi 4 din Normele privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
În urma verificării activelor admise să acopere rezervele tehnice brute au rezultat următoarele:
- valoarea de piaţă a unor acţiuni deţinute de Societatea "Euroins România Asigurare Reasigurare" - S.A. la o entitate dintr-un stat membru, luate în acoperirea rezervelor tehnice brute, la data de 31 martie 2015 a depăşit limita prevăzută la art. 6 din Normele privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- supraevaluarea cu suma de 226.304.262 lei a activelor admise constând în partea din rezervele tehnice cedate în reasigurare în cursul anului 2014;
- supraevaluarea cheltuielilor de achiziţie reportate la data de 31 decembrie 2014 şi la data de 31 martie 2015.
Astfel, având în vedere aspectele mai sus arătate, societatea nu deţinea active admise suficiente să acopere rezervele tehnice, acoperindu-şi rezervele tehnice brute cu active admise în proporţie de 42,07% la data de 31 decembrie 2014, respectiv în proporţie de 43,01% la data de 31 martie 2015, fiind încălcate prevederile pct. 3 din anexa nr. 2 la Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora valoarea totală a activelor trebuie să fie, în orice moment, cel puţin egală cu valoarea rezervelor tehnice.
Din analiza activelor lichide destinate să acopere obligaţiile pe termen scurt deţinute de societate în valută a rezultat că a fost depăşită limita de congruenţă prevăzută de reglementările legale în vigoare, fiind depăşită această limită cu suma de 103.958.633 lei la data de 31 decembrie 2014 şi cu suma de 76.841.633 la data de 31 martie 2015. Astfel au fost încălcate prevederile art. 9 alin. (6) din Norma privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Ca urmare a subadecvării rezervelor tehnice brute şi a supraevaluării părţii cedate reasigurătorilor din rezerva brută de daune a rezultat că societatea nu deţine un coeficient de lichiditate de cel puţin 1, fiind încălcate astfel prevederile art. 8 alin. (6) din normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Faţă de cele de mai sus, coroborat cu constatările reţinute în actul de control, rezultă că valoarea marjei de solvabilitate disponibile determinată în urma controlului la data de 31 decembrie 2014, 31 martie 2015 şi la data de 30 iunie 2015 se situează sub valoarea marjei de solvabilitate minime, precum şi sub limita minimă prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranţă prevăzută la art. 9 din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2008, cu modificările şi completările ulterioare, fiind încălcate prevederile art. 16 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere că societatea nu mai îndeplineşte condiţiile de solvabilitate, în sensul că valoarea marjei de solvabilitate disponibile a scăzut sub valoarea marjei de solvabilitate minime determinate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, iar valoarea marjei de solvabilitate disponibile a scăzut sub limita minimă prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranţă, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a hotărât deschiderea procedurii de redresare financiară a Societăţii "Euroins România Asigurare Reasigurare" - S.A. pe bază de plan de redresare financiară,
drept care emite următoarea decizie:
Art. 1
Se dispune deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 7 lit. b) şi c) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, la Societatea "Euroins România Asigurare Reasigurare" - S.A., cu sediul în şos. Bucureşti Nord nr. 10, Global City Business Park, clădirea 023, et. 4, Voluntari, Ilfov, J23/2823/2011, 5328123/15.03.1994, RA- 010/04.10.2003, autorizată prin Decizia nr. 13 din 23 octombrie 2001, reprezentată legal de domnul Mihnea Traian Ştefan Tobescu - director general, persoană semnificativă aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 615 din 23 octombrie 2012.
Art. 2
Consiliul de administraţie al Societăţii "Euroins România Asigurare Reasigurare" - S.A. are obligaţia să întocmească şi să depună la sediul Autorităţii de Supraveghere Financiară un plan de redresare financiară în termen de cel mult 20 de zile de la data primirii de către societatea de asigurare a prezentei decizii.
Art. 3
Planul de redresare financiară întocmit de Consiliul de administraţie al Societăţii "Euroins România Asigurare Reasigurare" - S.A. va cuprinde măsurile de redresare financiară a societăţii, precum şi modalităţile concrete şi termenele de îndeplinire a măsurilor asumate de conducerea societăţii în vederea restabilirii situaţiei financiare şi a indicatorilor prudenţiali ai societăţii în termen de 1 an de la comunicarea prezentei decizii.
Art. 4
Planul de redresare financiară va fi întocmit potrivit dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare.
Art. 5
Consiliul de administraţie răspunde de neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necorespunzător a dispoziţiilor prezentei decizii şi va fi sancţionat în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 80 din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare.
Art. 6
(1)Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară este executorie, conform art. 19 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare.
(2)Împotriva prezentei decizii societatea de asigurare poate face contestaţie la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, în termen de 10 zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii.
(3)Contestaţia nu suspendă executarea deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Art. 7
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 775 din data de 16 octombrie 2015