DECIZIE nr. 451 din 29 mai 2015 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale
În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (2) pct. 25 şi 26, art. 11 alin. (1) şi (7) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (3) şi (4), art. 22 şi 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013,
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.
Art. I
Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 2 septembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 14
(1) Dacă, în urma calculării de către furnizorul de serviciu universal a costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ANCOM constată că furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal constituie o sarcină injustă pentru furnizorul de serviciu universal, ANCOM va decide, la cererea acestuia, compensarea costului net determinat de furnizarea serviciilor pentru care a fost desemnat, în limita sumei solicitate de către furnizorul de serviciu universal."
2.La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) Costul net aferent furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului universal constituie o sarcină injustă dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) nivelul rentabilităţii capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor legale se află sub valoarea costului mediu ponderat al capitalului stabilit de ANCOM;
b) valoarea costului net stabilit de ANCOM depăşeşte pragul de materialitate de 3% din valoarea veniturilor înregistrate de furnizorul desemnat de serviciu universal din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal."
3.La articolul 14, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) Cererea prevăzută la alin. (1) se transmite anual, până la data de 14 august a exerciţiului financiar ulterior celui pentru care se solicită compensarea, împreună cu situaţia privind costurile, veniturile şi capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, în condiţiile stabilite de ANCOM."
4.La articolul 14, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(7) ANCOM decide cu privire la compensarea costului net şi, dacă este cazul, cu privire la suma ce urmează a fi compensată pentru fiecare furnizor de serviciu universal, cu luarea în considerare, atunci când este necesar, a prevederilor alin. (8), precum şi cu privire la modalitatea de compensare a costului net, inclusiv în ceea ce priveşte cuantumul contribuţiilor şi/sau cuantumul taxei necesare pentru compensarea costului net, determinate conform prevederilor prezentei decizii, în termen de 160 de zile de la primirea unei cereri în condiţiile prezentului articol."
5.La articolul 14, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
"(9) Suma maximă ce poate fi compensată va fi stabilită ca minimum dintre valoarea costului net ce ar putea fi compensat până la atingerea nivelului rezonabil al rentabilităţii capitalului angajat (CMPC) înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal şi valoarea costului net ce depăşeşte 3% din veniturile aferente serviciilor din sfera serviciului universal, dar nu mai mult decât suma solicitată de furnizorul de serviciu universal prin cererea de compensare."
Art. II
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Marius Cătălin Marinescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 399 din data de 8 iunie 2015