ORDIN nr. 85 din 14 martie 2016 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare şi a modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi
Având în vedere:
- prevederile art. 173 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare;
- dispoziţiile art. 1 alin. (3), ale art. 9 lit. a) şi c) şi ale art. 12 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate;
- Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 4/2015 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi şi forma certificatului de acreditare*);
*) Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 4/2015 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
- Avizul Ministerului Sănătăţii nr. ACP/937/2016;
- Referatul Unităţii de Evaluare şi Acreditare a Spitalelor nr. 321/UEAS din data de 14 martie 2016, aprobat de către preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate sub nr. 290/CV din data de 14 martie 2016,
în temeiul art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă încadrarea unităţilor sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare în două categorii de acreditare, respectiv:
- "Nivel acreditat" (pentru îndeplinirea a cel puţin 45,01% dintre indicatorii de evaluare aplicabili unităţii sanitare evaluate);
- "Nivel neacreditat" (pentru îndeplinirea indicatorilor de evaluare aplicabili unităţii sanitare evaluate sub 45%).
Art. 2
Se aprobă modelul Certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi şi al suplimentului descriptiv la acesta, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Pentru unităţile sanitare cu paturi acreditate în anii 2011-2015 şi încadrate în categoriile "Nivel acreditat", "Nivel acreditat cu încredere ridicată" şi "Nivel acreditat cu încredere medie" încadrarea se asimilează în conformitate cu prevederile art. 1.
Art. 4
Se aprobă înlocuirea certificatelor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi acreditate în anii 2011-2015, emise cu sigla Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, şi emiterea de noi certificate de acreditare, în conformitate cu prevederile art. 1 şi 2.
Art. 5
Unitatea sanitară cu paturi acreditată va afişa certificatul de acreditare obţinut în urma evaluării la loc vizibil, în sediul principal al acesteia şi pe site-ul oficial.
Art. 6
Unităţile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 199/2013 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 9 septembrie 2013.
Art. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,

Vasile Cepoi

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 212 din data de 22 martie 2016