REZOLUŢIE nr. MSC.338(91) din 30 noiembrie 2012 - Adoptarea amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată
Comitetul de siguranţă maritimă,
amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile comitetului,
amintind, de asemenea, articolul VIII(b) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare "Convenţie"), referitor la procedura de modificare aplicabilă anexei la Convenţie, altele decât dispoziţiile prevăzute în capitolul I,
luând în considerare amendamentele la Convenţie în cadrul celei de-a nouăzeci şi una sesiuni propuse şi difuzate în conformitate cu articolul VIII(b)(i) din aceasta,
1.adoptă, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenţie, amendamentele la Convenţie al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;
2.stabileşte, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie, că amendamentele menţionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2014, cu excepţia cazului în care până la această dată mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale au notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;
3.invită guvernele contractante la SOLAS să ia notă că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2014, după acceptarea în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;
4.solicită secretarului general, în conformitate cu articolul VIII(b)(v) din Convenţie, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi textul amendamentelor cuprinse în anexă tuturor guvernelor contractante la Convenţie;
5.solicită de asemenea secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.
-****-
(1)CAPITOLUL II-1: Construcţie - structură, compartimentare şi stabilitate, maşini şi instalaţii electrice
I.PARTEA A-1: Structura navelor
1.Se adaugă o nouă regulă 3-12, după regula existentă 3-11:
"Regula 3-12 - Protecţie împotriva zgomotului
1 Prezenta regulă se aplică navelor cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 1600:
.1 pentru care contractul de construcţie este încheiat la 1 iulie 2014 sau după această dată; sau
.2 în lipsa unui contract de construcţie, la care chila a fost pusă ori aflată într-un stadiu similar de construcţie la 1 ianuarie 2015 sau după această dată; ori
.3 la care livrarea are loc la 1 iulie 2018 sau după această dată, cu excepţia cazului în care Administraţia consideră că respectarea unei dispoziţii speciale este nerezonabilă ori impracticabilă.
2 La navele livrate înainte de 1 iulie 2018 şi:
.1 la care contractul de construcţie este încheiat înainte de 1 iulie 2014 şi la care chila a fost pusă sau aflată într-un stadiu similar de construcţie la 1 ianuarie 2009 ori după această dată, dar înainte de 1 ianuarie 2015; sau
.2 în lipsa unui contract de construcţie, la care chila a fost pusă ori aflată într-un stadiu similar de construcţie la 1 ianuarie 2009 sau după această dată, dar înainte de 1 iulie 2015, măsurile* trebuie luate pentru a reduce zgomotul maşinilor din compartimentul maşini până la niveluri acceptabile astfel cum sunt stabilite de către Administraţie. Dacă zgomotul în cauză nu poate fi redus suficient, sursa de zgomot excesiv trebuie izolată sau trebuie prevăzut un refugiu contra zgomotului dacă este necesar ca spaţiul să fie supravegheat. Trebuie furnizată, dacă este necesară, protecţie pentru urechi pentru personalul care trebuie Să intre în spaţiile respective.
3 Navele trebuie să fie construite pentru a reduce zgomotul la bord şi pentru a proteja personalul de zgomot, în conformitate cu Codul privind nivelurile de zgomot la bordul navelor, adoptat de Comitetul de siguranţă maritimă prin Rezoluţia MSC.337(91), aşa cum poate fi amendat de Organizaţie, cu condiţia ca aceste amendamente să fie adoptate, să fie în vigoare şi să aibă efect în conformitate cu dispoziţiile articolului VIII din prezenta Convenţie privind procedurile de amendare aplicabile anexei, altele decât cele din capitolul I. În sensul acestei reguli, deşi Codul privind nivelurile de zgomot la bordul navelor este considerat ca fiind un instrument obligatoriu, părţile cu valoare de recomandare ce sunt menţionate în capitolul I al Codului sunt tratate ca facultative, cu condiţia ca amendamentele la asemenea părţi cu valoare de recomandare să fie adoptate de către Comitetul de siguranţă maritimă în conformitate cu regulile sale de procedură.
4 Prin derogare de la cerinţele paragrafului 1, prezenta regulă nu se aplică tipurilor de nave enumerate la paragraful 1.3.4 din Codul privind nivelurile de zgomot la bordul navelor
* Se referă la Codul privind nivelurile de zgomot la bordul navelor, adoptat de Organizaţie prin Rezoluţia A.468(XII)."
II.PARTEA C: Instalaţii de maşini
2.Regula existentă 36 se elimină şi rămâne necompletat.
(2)CAPITOLUL II-2: Construcţie - protecţia contra incendiului, detectarea şi stingerea incendiului
I.PARTEA A: Generalităţi
a)Regula 1 - Aplicare
3.Următoarea notă de subsol se adaugă la titlul Regulii 1:
___
"* Data de aplicare de 1 iulie 2012 a fost introdusă prin Rezoluţia MSC.308(88). Cu toate acestea, această rezoluţie a modificată, în contextul capitolului II-2, numai regulile II-2/3.23 (definiţia de «Codul metodelor de încercare la foc») şi II-2/7.4.1 (noul alineat .3), iar toate celelalte reguli cu data de aplicare iniţială de 1 iulie 2002 nu au fost modificate."
4.În paragraful existent 2.4 se adaugă următoarele subparagrafe noi, după subparagraful existent .6;
".7 navele de marfă cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 500 şi navele de pasageri construite la 1 februarie 1992 ori după această dată, dar înainte de 1 iulie 2002 nu trebuie să ţină cont de prevederile din regula 19.3.3, cu condiţia ca acestea să respecte prevederile din regula 54.2.3 aşa cum au fost adoptate prin Rezoluţia MSC.13(57); şi
.8 navele de marfă cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 500 şi navele de pasageri construite la 1 septembrie 1984 ori după această dată, dar înainte de 1 iulie 2002 nu trebuie să ţină cont de prevederile din regulile 19.3.1, 19.3.5, 19.3.6, 19.3.9, cu condiţia ca acestea să respecte prevederile din regulile 54.2.1, 54.2.5, 54.2.6, 54.2.9 aşa cum au fost adoptate prin Rezoluţia MSC. 1 (XLV)."
5.Se adaugă următorul paragraf nou 2.5:
"2.5 Navele construite înainte de 1 iulie 2012 trebuie de asemenea să satisfacă cerinţele din regula 10.10.1.2, aşa cum au fost adoptate prin Rezoluţia MSC.338(91)."
II.PARTEA C: Stingerea incendiului
a)Regula 9 - Localizarea incendiului
6.În tabelul 9.3, coloana (11) (Spaţii de categorie specială şi spaţii ro-ro), rândul (2) (Coridoare), simbolul "A-15" se înlocuieşte cu simbolul "A-309".
7.În tabelul 9.3, coloana (11) (Spaţii de categorie specială şi spaţii ro-ro), rândul (4) (Scări), simbolul "A-15" se înlocuieşte cu simbolul "A-309".
8.În tabelul 9.3, coloana (11) (Spaţii de categorie specială şi spaţii ro-ro), simbolul "A-0" se înlocuieşte cu simbolul "A-309".
9.În tabelul 9.4, coloana (11) (Spaţii de categorie specială şi spaţii ro-ro), rândul (1) (Posturi de comandă), simbolul "A-30" se înlocuieşte cu simbolul "A-609".
10.În tabelul 9.4, coloana (11) (Spaţii de categorie specială şi spaţii ro-ro), rândul (2) (Coridoare), simbolul "A-0" se înlocuieşte cu simbolul "A-309".
11.În tabelul 9.4, coloana (11) (Spaţii de categorie specială şi spaţii ro-ro), rândul (4) (Scări), simbolul "A-0" se înlocuieşte cu simbolul "A-309".
12.În tabelul 9.4, coloana şi rândul (11) (Spaţii de categorie specială şi spaţii ro-ro), simbolul "A-0" se înlocuieşte cu simbolul "A-309".
13.În tabelul 9.4, coloana (2) (Coridoare), rândul (11) (Spaţii de categorie specială şi spaţii ro-ro), simbolul "A-15" se înlocuieşte cu simbolul "A-309".
14.În tabelul 9.4, coloana (4) (Scări), rândul (11) (Spaţii de categorie specială şi spaţii ro-ro), simbolul "A-15" se înlocuieşte cu simbolul "A-309".
15.În tabelul 9.4, coloana (6) (Spaţii de maşini de categorie A), rândul (11) (Spaţii de categorie specială şi spaţii ro-ro), simbolul "A-30" se înlocuieşte cu simbolul "A-609".
16.În tabelul 9.4 se adaugă o notă nouă, după cum urmează:
"9 Navele «instruite înainte de 1 iulie 2014 trebuie să fie conforme, cel puţin, cu cerinţele anterioare aplicabile în momentul în care nava a fost construită, specificate în conformitate cu regula 1.2."
17.În tabelul 9.5, coloana şi rândul (11) (Spaţii ro-ro şi spaţii pentru vehicule), simbolul "*h" se înlocuieşte cu simbolul "A-30j".
18.În tabelul 9.6, coloana (11) (Spaţii ro-ro şi spaţii pentru vehicule), rândul (10) (Punţi deschise) simbolul "*" se înlocuieşte cu simbolul "A-0j".
19.În tabelul 9.6, coloana şi rândul (11) (Spaţii ro-ro şi spaţii pentru vehicule), simbolul "*h" se înlocuieşte cu simbolul "A-30j".
20.În tabelul 9.6, coloana (10) (Punţi deschise), rândul (11) (Spaţii ro-ro şi spaţii pentru vehicule), simbolul "*" se înlocuieşte cu simbolul "A-0j".
21.În tabelul 9.6, textul existent notat "h" se înlocuieşte cu cuvântul "Şters".
22.În tabelul 9.6 se adaugă o notă nouă, după cum urmează:
__
"j Navele construite înainte de 1 iulie 2014 trebuie să fie conforme, cel puţin, cu cerinţele anterioare aplicabile în momentul în care nava a fost construită, specificate în conformitate cu regula 1.2."
23.Paragrafele 6.2 şi 6.3 se elimină şi paragrafele următoare se renumerotează în consecinţă.
b)Regula 10 - Combaterea incendiului
24.La paragraful 5.6.3, subparagraful existent .1 se înlocuieşte cu următorul text:
".1 părţi ale motoarelor cu ardere internă care prezintă un risc de incendiu sau, în cazul navelor construite înainte de 1 iulie 2014, părţi ale motoarelor cu combustie internă folosite pentru propulsia principală a navei şi producerea de energie care prezintă un risc de incendiu;"
25.Paragraful existent 10.1 se înlocuieşte cu următorul text:
"10.1. Tipuri de echipamente pentru pompieri
.1 Echipamentele pentru pompieri trebuie să corespundă prevederilor Codului pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului; şi
.2 Aparatele de respiraţie autonome cu aer comprimat ale echipamentelor pentru pompieri trebuie să fie conforme cu paragraful 2.1.2.2 din capitolul 3 din Codul pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului până la 1 iulie 2019."
26.Se adaugă un nou paragraf după paragraful existent 10.3:
"10.4. Comunicarea între pompieri
Pentru navele construite la 1 iulie 2014 sau după această dată, un minim de două aparate emisie-recepţie radiotelefonice portabile trebuie să se găsească la bord pentru fiecare echipă de incendiu pentru a permite pompierilor să comunice. Aceste aparate emisie-recepţie radiotelefonice portabile trebuie să fie de un tip antiexploziv sau de siguranţă intrinsecă. Navele construite înainte de 1 iulie 2014 trebuie să îndeplinească cerinţele prezentului paragraf nu mai târziu de data primei inspecţii după 1 iulie 2018."
III.PARTEA E: Cerinţe operaţionale
a)Regula 15 - Instrucţiuni, pregătire şi exerciţii la bordul navei
27.Se adaugă un nou paragraf după paragraful existent 2.2.5:
"2.2.6.Trebuie să existe la bord un mijloc de a reîncărca buteliile folosite în timpul exerciţiilor ale aparatului de respirat sau un număr de butelii de rezervă suficient pentru a putea să le înlocuiască pe cele utilizate."
IV.PARTEA G: Cerinţe speciale
a)Regula 20 - Protecţia spaţiilor pentru vehicule, spaţiilor de categorie specială şi spaţiilor ro-ro
28.Actualul paragraf 6.1 şi paragrafele 6.1.1 şi 6.1.2 se înlocuiesc cu următoarele:
"6.1 Instalaţii fixe pentru stingerea Incendiului
(Cerinţele paragrafelor 6.1.1 şi 6.1.2 se aplică navelor construite la 1 iulie 2014 sau după această dată. Navele construite înainte de 1 iulie 2014 trebuie să satisfacă cerinţele prevăzute în paragrafele 6.1.1 şi 6.1.2 care se aplicau anterior.)
6.1.1.Spaţiile pentru vehicule şi spaţiile ro-ro, care nu sunt spaţii de categorie specială şi care nu pot fi etanşate la gaze, dintr-un loc din exteriorul încăperilor de marfă trebuie să fie echipate cu una dintre următoarele instalaţii fixe pentru stingerea incendiilor:
.1 o instalaţie fixă pentru stingerea incendiului cu gaz conformă dispoziţiilor din Codul pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului;
.2 o instalaţie fixă de stingere a incendiului cu spumă cu coeficient mare de spumare conformă dispoziţiilor din Codul pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului; sau
.3 o instalaţie fixă de stingere a incendiului pe bază de apă pentru spaţii de categorie specială şi spaţii ro-ro conformă dispoziţiilor din Codul pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului şi paragrafelor de la 6.1.2.1. la 6.1.2.4.
6.1.2.Spaţiile ro-ro şi spaţiile pentru vehicule care nu pot fi etanşate la gaze, precum şi spaţiile de categorie specială trebuie prevăzute cu o instalaţie fixă de stingerea incendiului pe bază de apă pentru spaţiile de categorie specială şi spaţii ro-ro conformă dispoziţiilor din Codul pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului, care trebuie să protejeze toate porţiunile de pe oricare punte şi platformă pentru vehicule în astfel de spaţii. Această instalaţie fixă de stingere a incendiului pe bază de apă trebuie să aibă:
.1 un manometru pe colectorul cu supape;
.2 pe fiecare supapă a colectorului o marcare vizibilă indicând încăperile deservite;
.3 instrucţiuni de întreţinere şi funcţionare a instalaţiei afişate în locul în care se găsesc supapele; şi
.4 un număr suficient de supape de drenare pentru a asigura un drenaj complet al instalaţiei."
(3)CAPITOLUL III: Mijloace şi dispozitive de salvare
I.PARTEA B: Cerinţe aplicabile navelor şi mijloacelor de salvare
29.Se adaugă o nouă regulă 17-1 după regula 17 existentă:
"Regula 17-1: Recuperarea persoanelor din apă
1 Toate navele trebuie să aibă planuri şi proceduri specifice pentru recuperarea persoanelor din apă, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie.* Planurile şi procedurile trebuie să identifice echipamentele destinate a fi utilizate în scopuri de recuperare şi măsurile care trebuie luate pentru a reduce riscul personalului de la bordul navelor implicat în operaţiunile de recuperare. Navele construite înainte de 1 iulie 2014 trebuie să îndeplinească această cerinţă înainte de prima inspecţie periodică sau de reînnoire a echipamentelor de siguranţă ale navei după 1 iulie 2014, ţinând cont de data cea mai apropiată.
2 Navele de pasageri ro-ro care respectă regula 26.4 se consideră ca fiind conforme cu această regulă.
__
* Se referă la Liniile directoare pentru elaborarea de planuri şi proceduri de recuperare a persoanelor (MSC.1VCirc.1447)."
(4)APENDICE: Certificate
30.Toate modelele de certificate şi de liste referitoare la echipament cuprinse în apendicele la anexă se înlocuiesc cu următoarele:
a)MODEL DE CERTIFICAT DE SIGURANŢĂ PENTRU NAVELE DE PASAGERI
Certificat de siguranţă pentru nava de pasageri
Prezentul certificat se va suplimenta cu o Listă a echipamentului de siguranţă pentru nava de pasageri
(Formular P)
(sigiliul oficial)
(statul)
pentru un/un scurt1 voiaj internaţional
__
1 Ştergeţi, după caz.
Emis în virtutea prevederilor Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată
din împuternicirea Guvernului
...........................
(numele statului)
de către
.........................
(persoana sau organizaţia autorizată)
Caracteristicile navei2
__
2 În mod alternativ, caracteristicile navei pot fi puse orizontal în casete.
Numele navei ...........................
Numărul sau literele distinctive ...........................
Portul de înmatriculare ...................
Tonajul brut ..............................
Zonele maritime pentru care nava are certificat de operare (regula IV/2) ..........................
Numărul IMO3 .......................
__
3 Schema cu numerele IMO de identificare a navelor, în conformitate cu Rezoluţia A.600(15), adoptată de Organizaţie.
Data construcţiei:
Data de contract pentru construcţie ........................
Data la care a fost pusă chila sau data la care nava a fost într-un stadiu similar de construcţie .......................
Data de livrare ......................
Data la care au început lucrările pentru o conversie, o transformare sau modificare majoră (dacă este cazul) ...................
Toate datele aplicabile trebuie să fie completate.
SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:
1 Nava a fost inspectată în conformitate cu cerinţele regulii I/7 din Convenţie.
2 în urma inspecţiei s-a constatat că:
2.1nava respectă cerinţele Convenţiei cu privire la:
.1 structură, maşini principale şi auxiliare, căldări şi alte recipiente sub presiune;
.2 dispunerea şi detaliile privind compartimentarea etanşă;
.3 următoarele linii de încărcare de compartimentare:

Liniile de încărcare de compartimentare determinate şi marcate pe bordaj la mijlocul navei (regula II-1/18)4

Bord liber

Se foloseşte când spaţiile destinate pasagerilor cuprind următoarele spaţii ce pot fi ocupate fie de pasageri, fie de mărfuri

P1

P2

P3

  
4 Pentru navele construite înainte de 1 ianuarie 2009 trebuie utilizată notaţia de compartimentări "C.1, C.2 şi C.3".
2.2nava respectă cerinţele Convenţiei cu privire la protecţia constructivă contra incendiilor, la instalaţiile şi mijloacele de protecţie contra incendiului şi planurile de combatere a incendiilor;
2.3mijloacele de salvare şi echipamentele bărcilor de salvare, plutelor de salvare şi ale bărcilor de urgenţă au fost prevăzute în conformitate cu cerinţele Convenţiei;
2.4nava a fost dotată cu un aparat de lansare a bandulei şi instalaţii radio folosite la mijloacele de salvare în conformitate cu cerinţele Convenţiei;
2.5nava corespunde cerinţelor Convenţiei cu privire la instalaţiile radio;
2.6funcţionarea instalaţiilor radio folosite pe mijloacele de salvare respectă cerinţele Convenţiei;
2.7nava respectă cerinţele Convenţiei cu privire la echipamentul de navigaţie de la bord, mijloacele de ambarcare pentru piloţi şi publicaţiile nautice;
2.8nava a fost dotată cu lumini, figuri, mijloace de producere a semnalelor sonore şi a semnalelor de alertare pentru cazuri de pericol în conformitate cu cerinţele Convenţiei şi cu Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare în vigoare;
2.9nava respectă din toate celelalte puncte de vedere cerinţele relevante ale Convenţiei;
2.10nava a făcut/nu a făcut1 obiectul unor metode de proiectare şi dispozitive alternative în conformitate cu regula/regulile II-1/55/II-2/17/III/381 din Convenţie;
_
1 Ştergeţi, după caz.
2.11un document de aprobare a unor metode de proiectare şi dispozitive alternative pentru maşini şi instalaţii electrice/protecţie contra incendiului/instalaţii şi mijloace de salvare1 este/nu este1 anexat prezentului certificat.
3 S-a emis/Nu s-a emis1 un certificat de scutire.
__
1 Ştergeţi, după caz.
Prezentul certificat este valabil până la ............................. .
Data terminării inspecţiei pe baza căreia a fost eliberat acest certificat ...................... (zz/ll/aaaa) ......................
Emis la ..........................................
(locul de emitere a certificatului
.............. (data emiterii) ................... (semnătura persoanei oficiale autorizate care emite certificatul) ...........................
(sigiliul sau ştampila autorităţii care emite certificatul, după caz)
b)LISTA echipamentului de siguranţă pentru nava de pasageri (Formular P)
LISTA ECHIPAMENTULUI PENTRU CONFORMITATE CU CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ DIN 1974 PENTRU OCROTIREA VIEŢII OMENEŞTI PE MARE. AŞA CUM A FOST AMENDATĂ
1 Caracteristicile navei
Numele navei .......................
Numărul sau literele distinctive .....................
Numărul persoanelor de la bord pentru care este autorizată să le transporte ..........................
Numărul minim de persoane cu calificările necesare pentru a opera instalaţiile radio .....................
2 Detalii privind mijloacele de salvare

1 Numărul total al persoanelor pentru care sunt prevăzute mijloace de salvare

  

Babord

Tribord

2

Numărul total de bărci de salvare

..................

..................

2.1

Numărul total de persoane ce pot fi preluate de acestea

..................

..................

2.2

Numărul de bărci de salvare parţial închise (regula III/21 şi Codul LSA, secţiunea 4.5)

..................

..................

2.3

Numărul de bărci de salvare cu redresare automată parţial închise (regula III/431)

..................

..................

2.4

Numărul de bărci de salvare total închise (regula III/21 şi Codul LSA, secţiunea 4.6)

..................

..................

2.5

Alte bărci de salvare

..................

..................

2.5.1

Numărul

..................

..................

2.5.2

Tipul

..................

..................

3

Numărul de bărci de salvare cu motor (incluse în numărul total al bărcilor de salvare arătat mai sus)

..................

3.1

Numărul de bărci de salvare dotate cu proiectoare

..................

4

Numărul de bărci de urgenţă

..................

4.1

Numărul de bărci care sunt incluse în numărul total de bărci de salvare arătat mai sus

..................

4.2

Numărul de bărci care sunt bărci de urgenţă rapide

..................

5

Plute de salvare

..................

5.1

Cele pentru care sunt cerute dispozitive de lansare la apă aprobate

..................

5.1.1

Numărul de plute de salvare

..................

5.1.2

Numărul de persoane care pot fi preluate de acestea

..................

5.2

Cele pentru care nu se cer dispozitive de lansare la apă aprobate

..................

5.2.1

Numărul de plute de salvare

..................

5.2.2

Numărul de persoane care pot fi preluate de acestea

..................

6

Numărul dispozitivelor de evacuare în mare (MES)

..................

6.1

Numărul de plute de salvare ce deservesc pe acestea

..................

6.2

Numărul de persoane care pot fi preluate de acestea

..................

7

Aparate plutitoare

..................

7.1

Numărul de aparate

..................

7.2

Numărul de persoane care pot fi susţinute

..................

8

Numărul de colaci de salvare

..................

9

Numărul de veste de salvare (total)

..................

9.1

Numărul de veste de salvare pentru adulţi

..................

9.2

Numărul de veste de salvare pentru copii

..................

9.3

Numărul de veste de salvare pentru sugari

..................

10

Costume hidrotermice

..................

10.1

Numărul total

..................

10.2

Numărul de costume care corespund cerinţelor pentru vestele de salvare

..................

11

Numărul de costume antiexpunere

..................

12

Numărul de mijloace de protecţie termică2

..................

13

Instalaţii radio utilizate pe mijloacele de salvare

..................

13.1

Numărul de dispozitive de localizare pentru căutare şi salvare

..................

13.1.1

Transpondere radar pentru căutare şi salvare (ŞART)

..................

13.1.2

Transmiţătoare AIS pentru căutare şi salvare (AIS-SART)

..................

13.2

Numărul de aparate radiotelefonice VHF de emisie-recepţie

..................

___
1 Se referă la amendamentele din 1983 la SOLAS [MSC.6(48)] aplicabile navelor construite la 1 iulie 1986 sau după această dată, dar înainte de 1 iulie 1998.
2 Excluzând cele cerute prin Codul LSA, paragrafele 4.1.5.1.24, 4.4.8.31 şi 5.1.2.2.13.
3 Detalii privind instalaţiile radio
 

Articolul

Existent la bord

1

Sisteme primare

..................

1.1

Instalaţie radio VHF

..................

1.1.1

Procesor DSC

..................

1.1.2

Receptor de veghe DSC

..................

1.1.3

Radiotelefonie

..................

1.2

Instalaţie radio MF

..................

1.2.1

Procesor DSC

..................

1.2.2

Receptor de veghe DSC

..................

1.2.3

Radiotelefonie

..................

1.3

Instalaţie radio MF/HF

..................

1.3.1

Procesor DSC

..................

1.3.2

Receptor de veghe DS

..................

1.3.3

Radiotelefonie

..................

1.3.4

Radiotelegrafie cu imprimare directă

..................

1.4

Staţie de comunicaţii navă-uscat INMARSAT

..................

2

Mijloace secundare de alarmare

..................

3

Echipamente pentru recepţionarea informaţiilor privind siguranţa maritimă

..................

3.1

Receptor NAVTEX

..................

3.2

Receptor EGC

..................

3.3

Receptor radiotelegrafie HF cu imprimare directă

..................

4

Radiobalize EPIRB

..................

4.1

COSPAS - SARSAT

..................

5

Radiobalize VHF-EPIRB

..................

6

Dispozitiv de localizare pentru căutare şi salvare de la bordul navei

..................

6.1

Transponder radar pentru căutare şi salvare (SART)

..................

6.2

Transmiţător AIS pentru căutare şi salvare (AIS-SART)

..................

4 Metode folosite pentru a asigura disponibilitatea instalaţiilor radio (regulile IV/15.6 şi 15.7)
4.1Dublarea echipamentului ....................
4.2Întreţinerea la ţărm ....................................
4.3Capacitatea de întreţinere pe mare ..........................
5 Detalii privind echipamentul şi sistemele de navigaţie
 

Articolul

Existent la bord

1.1

Compas magnetic standard3

..................

1.2

Compas magnetic de rezervă3

..................

1.3

Girocompas3

..................

1.4

Repetitor de drum al girocompasului3

..................

1.5

Repetitor de relevmente al girocompasului3

..................

1.6

Sistem de control a direcţiei de deplasare a navei sau sistem de control privind urmărirea drumului navei3

..................

1.7

Disc de relevmente sau dispozitiv magnetic pentru relevmente3

..................

1.8

Mijloace de corectare a drumului navei şi relevmentelor luate

..................

1.9

Dispozitiv pentru transmiterea informaţiei de drum (THD)3

..................

2.1

Hărţi maritime/sistem de afişare electronică a hărţilor electronice şi informaţiilor (ECDIS)4

..................

2.2

Dispozitive de rezervă pentru ECDIS

..................

2.3

Publicaţii nautice

..................

2.4

Dispozitive de rezervă pentru publicaţii nautice electronice

..................

3.1

Receptor pentru sistemul mondial de navigaţie prin satelit/sistem terestru de radionavigaţie3,4

..................

3.2

Radar în 9GHz3

..................

3.3

Radar secundar (3 GHz/9 GHz4)3

..................

3.4

Echipament radar cu trasare automată (ARPA)3

..................

3.5

Echipament de urmărire automată3

..................

3.6

Al doilea echipament de urmărire automată3

..................

3.7

Echipament electronic de trasare3

..................

4.1

Sistem automat de identificare (AIS)

..................

4.2

Sistem de identificare şi urmărire a navelor la distanţă mare

..................

5

Înregistrator de date privind voiajul (VDR)

..................

6.1

Dispozitiv pentru măsurarea vitezei şi distanţei (prin apă)3

..................

6.2

Dispozitiv pentru măsurarea vitezei şi distanţei (faţă de fundul mării în direcţie înainte şi transversală)3

..................

7

Sondă ultrason3

..................

8.1

Indicator al unghiului cârmei, forţei de împingere, sensului de rotaţie, pasului elicei şi regimului de funcţionare3

..................

8.2

Indicator de giraţie3

..................

9

Sistem de recepţie acustică3

..................

10

Telefon de comunicare cu postul de guvernare de avarie3

..................

11

Lampă de semnalizare de zi3

..................

12

Reflector radar3

..................

13

Cod internaţional de semnale

..................

14

Manual IAMSAR, volumul III

..................

15

Sistem de alarmă de cart pe puntea de navigaţie (BNWAS)

..................

__
3 Alte mijloace care respectă această cerinţă sunt permise în temeiul regulii V/19. Dacă sunt utilizate alte mijloace, acestea trebuie să fie specificate.
4 Ştergeţi, după caz.
SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTA că această listă este corectă din toate punctele de vedere.
Emisă la .................................
(locul de emitere a listei)
...........................................
........................ (data emiterii) .................... (semnătura persoanei oficiale autorizate corespunzător care emite lista) ........................
(sigiliul sau ştampila autorităţii care emite lista, după caz)
c)MODEL DE CERTIFICAT DE SIGURANŢĂ A CONSTRUCŢIEI PENTRU NAVELE DE MARFĂ
Certificat de siguranţă a construcţiei pentru nava de marfă
(sigiliul oficial)
(statul)
Emis în virtutea prevederilor Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată
din împuternicirea Guvernului
........................
(numele statului)
de către
...........................
(persoana sau organizaţia autorizată)
Caracteristicile navei1
__
1 În mod alternativ, caracteristicile navei pot fi puse orizontal în casete.
Numele navei ...........................
Numărul sau literele distinctive ........................
Portul de înmatriculare .......................
Tonajul brut ...........................
Deadweight navă (tone metrice)2 .......................
Numărul IMO3 ....................
Tipul navei4
Vrachier
Petrolier
Navă-cisternă pentru transport produse chimice
Navă pentru transport gaz
Navă pentru transportul mărfurilor, altele decât cele de mai sus
Data construcţiei:
Data de contract pentru construcţie ............................
Data la care a fost pusă chila sau data la care nava a fost într-un stadiu similar de construcţie .......................
Data de livrare ........................
Data la care au început lucrările pentru o conversie, o transformare sau modificare majoră (dacă este cazul) ........................
Toate datele aplicabile trebuie să fie completate.
SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:
1 Nava a fost inspectată în conformitate cu cerinţele regulii I/10 din Convenţie.
2 în urma inspecţiei s-a constatat că starea structurii, maşinilor şi echipamentului, astfel cum sunt definite în regula de mai sus este satisfăcătoare şi nava este în conformitate cu cerinţele relevante ale capitolelor II-1 şi II-2 din Convenţie (altele decât cele referitoare la instalaţiile şi mijloacele de protecţie contra incendiului şi la planurile de combatere a incendiilor).
3 S-a emis/Nu s-a emis4 un certificat de scutire.
4 Nava a făcut/nu a făcut4 obiectul unor metode de proiectare şi dispozitive alternative în conformitate cu regula/regulile II-1/55/II-2/174 din Convenţie.
__
2 Numai pentru petroliere, nave-cisternă pentru transportul produselor chimice şi nave pentru transportul gazelor.
3 Schema cu numerele IMO de identificare a navelor. în conformitate cu Rezoluţia A.600(15), adoptată de Organizaţie.
4 Ştergeţi, după caz.
5 Un document de aprobare a unor metode de proiectare şi dispozitive alternative pentru maşini şi instalaţii electrice/protecţie contra incendiului4/este/nu este4 anexat prezentului certificat.
Prezentul certificat este valabil până la ...........................
Data terminării inspecţiei pe baza căreia a fost eliberat acest certificat ....................... (zz/ll/aaaa) ..................
Emis la ..................... (locul de emitere a certificatului) ....................
.............................
(data emiterii)
......................
(semnătura persoanei oficiale autorizate care emite certificatul)
(sigiliul sau ştampila autorităţii care emite certificatul, după caz)
d)MODEL DE CERTIFICAT DE SIGURANŢĂ A ECHIPAMENTULUI PENTRU NAVELE DE MARFĂ
Certificat de siguranţă a echipamentului pentru nava de marfă
Prezentul certificat se va suplimenta cu o listă a echipamentului de siguranţă pentru nava de marfă
(Formular E)
(sigiliul oficial)
(statul)
Emis în virtutea prevederilor Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată
din împuternicirea Guvernului
...................
(numele statului)
de către
...........................
(persoana sau organizaţia autorizată)
Caracteristicile navei1
__
1 În mod alternativ, caracteristicile navei pot fi puse orizontal în casete.
Numele navei ...................
Numărul sau literele distinctive .............................
Portul de înmatriculare ............................
Tonajul brut .....................
Deadweight navă (tone metrice)2 ..........................
Lungimea navei (regula III/3.12)
Numărul IMO3
Tipul navei4
Vrachier
Petrolier
Navă-cisternă pentru transport produse chimice
Navă pentru transport gaz
Navă pentru transportul mărfurilor, altele decât cele de mai sus.
Data la care a fost pusă chila sau data la care nava a fost într-un stadiu similar de construcţie ori, dacă este cazul, data la care au început lucrările pentru o conversie, o transformare sau modificare majoră
SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:
1 Nava a fost inspectată în conformitate cu cerinţele regulii I/8 din Convenţie.
2 În urma inspecţiei s-a constatat că:
2.1nava respectă cerinţele Convenţiei cu privire la instalaţiile şi mijloacele de protecţie contra incendiului şi planurile de combatere a incendiilor;
2.2mijloacele de salvare şi echipamentele bărcilor de salvare, plutelor de salvare şi ale bărcilor de urgenţă au fost prevăzute în conformitate cu cerinţele Convenţiei;
2.3nava a fost dotată cu un aparat de lansare a bandulei şi instalaţii radio folosite la mijloacele de salvare în conformitate cu cerinţele Convenţiei;
2.4nava respectă cerinţele Convenţiei cu privire la echipamentul de navigaţie de la bord, mijloacele de ambarcare pentru piloţi şi publicaţiile nautice;
2.5nava a fost dotată cu lumini, figuri, mijloace de producere a semnalelor sonore şi a semnalelor de alertare pentru cazuri de pericol în conformitate cu cerinţele Convenţiei şi cu Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare în vigoare;
2.6nava respectă din toate celelalte puncte de vedere cerinţele relevante ale Convenţiei;
2.7nava a făcut/nu a făcut4 obiectul unor metode de proiectare şi dispozitive alternative în conformitate cu regula/regulile II-2/17/III/384 din Convenţie;
2.8un document de aprobare a unor metode de proiectare şi dispozitive alternative pentru protecţie contra incendiului/instalaţii şi mijloace de salvare4 este/nu este4 anexat prezentului certificat,
3 Nava este exploatată în conformitate cu regula III/26.1.1.15 în limitele zonei de exploatare
4 S-a emis/Nu s-a emis4 un certificat de scutire.
Prezentul certificat este valabil până la .............................
Data terminării inspecţiei pe baza căreia a fost eliberat acest certificat .................... (zz/ll/aaaa) .................
Emis la .................... (locul de emitere a certificatului) ..................
....................
(data emiterii)
...............
(semnătura persoanei oficiale autorizate care emite certificatul)
(sigiliul sau ştampila autorităţii care emite certificatul, după caz)
__
2 Numai pentru petroliere, nave-cisternă pentru transportul produselor chimice şi nave pentru transportul gazelor.
3 Schema cu numerele IMO de identificare a navelor, în conformitate cu Rezoluţia A.600(15), adoptată de Organizaţie.
4 Ştergeţi, după caz.
5 Se referă la amendamentele din 1983 la SOLAS [MSC.6(48)] aplicabile navelor construite la 1 iulie 1986 sau după această dată, dar înainte de 1 iulie 1998, pentru ambarcaţiuni de salvare parţial închise cu autoredresare de la bord.
e)LISTA echipamentului de siguranţă pentru nava de marfă (Formular E)
LISTA ECHIPAMENTULUI PENTRU CONFORMITATE CU CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ DIN 1974 PENTRU OCROTIREA VIEŢII OMENEŞTI PE MARE, AŞA CUM A FOST AMENDATĂ
1 Caracteristicile navei
Numele navei .....................
Numărul sau literele distinctive ...........................
2 Detalii privind mijloacele de salvare

1

Numărul total al persoanelor pentru care sunt prevăzute mijloace de salvare

  

Babord

Tribord

2

Numărul total de bărci de salvare

..............

............

2.1

Numărul total de persoane ce pot fi preluate de acestea

..............

............

2.2

Numărul de bărci de salvare cu redresare automată parţial închise (regula III/43)1

..............

............

2.3

Numărul de bărci de salvare total închise (regula III/31 şi Codul LSA, secţiunea 4.6)

..............

............

2.4

Numărul de bărci de salvare echipate cu instalaţie automată de alimentare cu aer (regula III/31 şi Codul LSA, secţiunea 4.8)

..............

............

2.5

Numărul de bărci de salvare protejate contra incendiului (regula III/31 şi Codul LSA, secţiunea 4.9)

..............

............

2.6

Alte bărci de salvare

..............

............

2.6.1

Numărul

..............

............

2.6.2

Tipul

..............

............

2.7

Numărul de bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă

.........................

2.7.1

Închise complet (regula III/31 şi Codul LSA, secţiunea 4.7)

.........................

2.7.2

Autonome (regula III/31 şi Codul LSA, secţiunea 4.8)

.........................

2.7.3

Protejate contra incendiilor (regula III/31 şi Codul LSA, secţiunea 4.9)

.........................

3

Numărul de bărci de salvare cu motor (incluse în numărul total al bărcilor de salvare arătat mai sus)

.........................

3.1

Numărul de bărci de salvare dotate cu proiectoare

.........................

4

Numărul de bărci de urgentă

.........................

4.1

Numărul de bărci care sunt incluse în numărul total de bărci de salvare arătat mai sus

.........................

5

Plute de salvare

.........................

5.1

Cele pentru care sunt cerute dispozitive de lansare la apă aprobate

.........................

5.1.1

Numărul de plute de salvare

.........................

5.1.2

Numărul de persoane care pot fi preluate de acestea

.........................

5.2

Cele pentru care nu se cer dispozitive de lansare la apă aprobate

.........................

5.2.1

Numărul de plute de salvare

.........................

5.2.2

Numărul de persoane care pot fi preluate de acestea

.........................

5.3

Numărul de plute de salvare cerute de regula III/31.1.4

.........................

6

Numărul de colaci de salvare

.........................

7

Numărul de veste de salvare

.........................

8

Costume hidrotermice

.........................

8.1

Numărul total

.........................

8.2

Numărul de costume care corespund cerinţelor pentru vestele de salvare

.........................

9

Numărul de costume antiexpunere

.........................

10

Instalaţii radio utilizate pe mijloacele de salvare

.........................

10.1

Numărul de dispozitive de localizare pentru căutare şi salvare

.........................

10.1.1

Transpondere radar pentru căutare şi salvare (SART)

.........................

10.1.2

Transmiţătoare AIS pentru căutare şi salvare (AIS-SART)

.........................

10.2

Numărul de aparate radiotelefonice VHF de emisie-recepţie

.........................

__
1 Se referă la amendamentele din 1983 la SOLAS [MSC.6(48)] aplicabile navelor construite la 1 iulie 1986 sau după această dată, dar înainte de 1 iulie 1998.
3 Detalii privind echipamentul şi sistemele de navigaţie
 

Articolul

Existent la bord

1.1

Compas magnetic standard2

.........................

1.2

Compas magnetic de rezervă2

.........................

1.3

Girocompas2

.........................

1.4

Repetitor de drum al girocompasului2

.........................

1.5

Repetitor de relevmente al girocompasului2

.........................

1.6

Sistem de control a direcţiei de deplasare a navei sau sistem de control privind urmărirea drumului navei2

.........................

1.7

Disc de relevmente sau dispozitiv magnetic pentru relevmente2

.........................

1.8

Mijloace de corectare a drumului navei şi relevmentelor luate

.........................

1.9

Dispozitiv pentru transmiterea informaţiei de drum (THD)2

.........................

2.1

Hărţi maritime/sistem de afişare electronică a hărţilor electronice şi informaţiilor (ECDIS)3

.........................

2.2

Dispozitive de rezervă pentru ECDIS

.........................

2.3

Publicaţii nautice

.........................

2.4

Dispozitive de rezervă pentru publicaţii nautice electronice

.........................

3.1

Receptor pentru sistemul mondial de navigaţie prin satelit/sistem terestru de radionavigaţie2,3

.........................

3.2

Radar în 9 GHz2

.........................

3.3

Radar secundar (3 GHz/9 GHz3)2

.........................

3.4

Echipament radar cu trasare automată (ARPA)2

.........................

3.5

Echipament de urmărire automată2

.........................

3.6

Al doilea echipament de urmărire automată2

.........................

3.7

Echipament electronic de trasare2

.........................

4.1

Sistem automat de identificare (AIS)

.........................

4.2

Sistem de identificare şi urmărire a navelor la distantă mare

.........................

5.1

înregistrator de date privind voiajul (VDR)3

.........................

5.2

înregistrator simplificat de date privind voiajul (S-VDR)3

.........................

6.1

Dispozitiv pentru măsurarea vitezei şi distanţei (prin apă)2

.........................

6.2

Dispozitiv pentru măsurarea vitezei şi distanţei (faţă de fundul mării în direcţie înainte şi transversală)2

.........................

7

Sondă ultrason2

.........................

8.1

Indicator al unghiului cârmei, forţei de împingere, sensului de rotaţie, pasului elicei şi regimului de funcţionare2

.........................

8.2

Indicator de giratie2

.........................

9

Sistem de recepţie acustică2

.........................

10

Telefon de comunicare cu postul de guvernare de avarie2

.........................

11

Lampă de semnalizare de zi2

.........................

12

Reflector radar2

.........................

13

Codul internaţional de semnale

.........................

14

Manual IAMSAR, volumul III

.........................

15

Sistem de alarmă de cart pe puntea de navigaţie (BNWAS)

.........................

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTA că această listă este corectă din toate punctele de vedere.
Emisă la ....................... (locul de emitere a listei) ......................
................. (data emiterii) .......................... (semnătura persoanei oficiale autorizate corespunzător care emite lista) ......................
(sigiliul sau ştampila autorităţii care emite lista, după caz)
___
2 Alte mijloace care respectă această cerinţă sunt permise în virtutea regulii V/19. Dacă sunt utilizate alte mijloace, acestea trebuie să fie specificate.
3 Ştergeţi, după caz.
f)MODEL DE CERTIFICAT DE SIGURANŢĂ RADIO PENTRU NAVELE DE MARFĂ
Certificat de siguranţă radio pentru nava de marfă
Prezentul certificat se va suplimenta cu o listă a echipamentului de siguranţă radio pentru nava de marfă
(Formular R)
(sigiliul oficial)
(statul)
Emis în virtutea prevederilor Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată
din împuternicirea Guvernului
......................
(numele statului)
de către
..................
(persoana sau organizata autorizată)
Caracteristicile navei1
Numele navei ........................
Numărul sau literele distinctive .....................
Portul de înmatriculare ............................
Tonajul brut .....................................
Zonele maritime pentru care nava are certificat de operare (regula IV/2)
Numărul IMO2 ...............................
Data la care a fost pusă chila sau data la care nava a fost într-un stadiu similar de construcţie ori, dacă este cazul, data la care au început lucrările pentru o conversie, o transformare sau modificare majoră
SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:
1 Nava a fost inspectată în conformitate cu cerinţele regulii I/9 din Convenţie.
2 În urma inspecţiei s-a constatat că:
2.1nava corespunde cerinţelor Convenţiei cu privire la instalaţiile radio;
2.2funcţionarea instalaţiilor radio folosite pe mijloacele de salvare respectă cerinţele Convenţiei.
3 S-a emis/Nu s-a emis3 un certificat de scutire.
Prezentul certificat este valabil până la ..........................
Data terminării inspecţiei pe baza căreia a fost eliberat acest certificat ................ (zz/ll/aaaa) ...............
Emis la ....................... (locul de emitere a certificatului) ........................
................ (data emiterii) ................. (semnătura persoanei oficiale autorizate care emite certificatul) ....................
(sigiliul sau ştampila autorităţii care emite certificatul, după caz)
___
1 în mod alternativ, caracteristicile navei pot fi puse orizontal în casete.
2 Schema cu numerele IMO de identificare a navelor, în conformitate cu Rezoluţia A.600(15), adoptată de Organizaţie.
3 Ştergeţi, după caz.
g)LISTA echipamentului de siguranţă radio pentru nava de marfă (Formular R)
LISTA ECHIPAMENTULUI PENTRU CONFORMITATE CU CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ DIN 1974 PENTRU OCROTIREA VIEŢII OMENEŞTI PE MARE, AŞA CUM A FOST AMENDATĂ
1 Caracteristicile navei
Numele navei ............................
Numărul sau literele distinctive .........................
Numărul minim de persoane având calificările necesare pentru a opera instalaţii radio ..........................
2 Date cu privire la instalaţii radio
 

Articolul

Existent la bord

1

Sisteme primare

.....................

1.1

Instalaţie radio VHF

.....................

1.1.1

Procesor DSC

.....................

1.1.2

Receptor de veghe DSC

.....................

1.1.3

Radiotelefonie

.....................

1.2

Instalaţie radio MF

.....................

1.2.1

Procesor DSC

.....................

1.2.2

Receptor de veghe DSC

.....................

1.2.3

Radiotelefonie

.....................

1.3

Instalaţie radio MF/HF

.....................

1.3.1

Procesor DSC

.....................

1.3.2

Receptor de veghe DSC

.....................

1.3.3

Radiotelefonie

.....................

1.3.4

Radiotelegrafie cu imprimare directă

.....................

1.4

Staţie de comunicaţii navă-uscat INMARSAT

.....................

2

Mijloace secundare de alarmare

.....................

3

Echipamente pentru receptionarea informaţiilor privind siguranţa maritimă

.....................

3.1

Receptor NAVTEX

.....................

3.2

Receptor EGC

.....................

3.3

Receptor radiotelegrafie HF cu imprimare directă

.....................

4

Radiobalize EPIRB

.....................

4.1

COSPAS - SARSAT

.....................

5

Radiobalize VHF-EPIRB

.....................

6

Dispozitiv de localizare pentru căutare şi salvare de la bordul navei

.....................

6.1

Transponder radar pentru căutare şi salvare (SART)

.....................

6.2

Transmiţător AIS pentru căutare şi salvare (AIS-SART)

.....................

3 Metode folosite pentru a asigura disponibilitatea instalaţiilor radio (regulile IV/15.6 şi 15.7)
3.1Dublarea echipamentului .....................
3.2Întreţinerea la ţărm ........................
3.3Capacitatea de întreţinere pe mare ..................................
SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTA că această listă este corectă din toate punctele de vedere.
Emisă la ..................... (locul de emitere a listei) .........................
.................. (data emiterii) .................... (semnătura persoanei oficiale autorizate corespunzător care emite lista) ......................
(sigiliul sau ştampila autorităţii care emite lista, după caz)
h)MODEL DE CERTIFICAT DE SCUTIRE
Certificat de scutire
(sigiliul oficial)
(statul)
Emis în virtutea prevederilor Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată din împuternicirea Guvernului
.............................
(numele statului)
de către
...................
(persoana sau organizata autorizată)
Caracteristicile navei1
Numele navei ....................
Numărul sau literele distinctive ..........................
Portul de înmatriculare ........................
Tonajul brut ............................
Numărul IMO2 ....................
SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ;
În conformitate cu dreptul conferit de regula ........................... a Convenţiei, nava este scutită de cerinţele ........................ ale Convenţiei.
Condiţii, dacă este cazul, în care se acordă certificatul de scutire: .........................
Voiaje, dacă este cazul, pentru care se acordă certificatul de scutire: ..............................
Prezentul certificat este valabil până la ........................., cu condiţia ca certificatul ........................., la care se anexează prezentul certificat, să rămână valabil.
Emis la ........................... (locul de emitere a certificatului) ........................
................... (data emiterii) ........................ (semnătura persoanei oficiale autorizate care emite certificatul) ......................
(sigiliul sau ştampila autorităţii care emite certificatul, după caz)
__
1 În mod alternativ, caracteristicile navei pot fi puse orizontal în casete.
2 Schema cu numerele IMO de identificare a navelor, în conformitate cu Rezoluţia A.600(15), adoptată de Organizaţie.
i)MODEL DE CERTIFICAT DE SIGURANŢĂ PENTRU NAVA NUCLEARĂ DE PASAGERI
Certificat de siguranţă pentru nava nucleară de pasageri
Prezentul certificat se va suplimenta cu o Listă a echipamentului de siguranţă pentru nava de pasageri
(Formular P)
(sigiliul oficial)
(statul)
pentru un/un scurt1 voiaj internaţional
Emis în virtutea prevederilor Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată din împuternicirea Guvernului
.............................
(numele statului)
de către
..........................
(persoana sau organizaţia autorizată)
Caracteristicile navei2
Numele navei .......................
Numărul sau literele distinctive .......................
Portul de înmatriculare .........................
Tonajul brut .........................
Zonele maritime pentru care nava are certificat de operare (regula IV/2) .......................
Numărul IMO3 .......................
Data construcţiei:
Data de contract pentru construcţie .........................
Data la care a fost pusă chila sau data la care nava a fost într-un stadiu similar de construcţie ......................
Data de livrare ......................
Data la care au început lucrările pentru o conversie, o transformare sau modificare majoră (dacă este cazul) ....................
Toate datele aplicabile trebuie să fie completate.
SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:
1 Nava a fost inspectată în conformitate cu cerinţele regulii VIII/9 din Convenţie.
2 Nava, care este o navă nucleară, îndeplineşte toate cerinţele din capitolul VIII din Convenţie şi este conformă cu planul de siguranţă aprobat pentru navă; şi că:
2.1nava respectă cerinţele Convenţiei cu privire la:
.1 structură, maşini principale şi auxiliare, căldări şi alte recipiente sub presiune, inclusiv instalaţia de propulsie nucleară şi structura de protecţie împotriva coliziunii;
.2 dispunerea şi detaliile privind compartimentarea etanşă;
.3 următoarele linii de încărcare de compartimentare:

Liniile de încărcare de compartimentare determinate şi marcate pe bordaj la mijlocul navei (regula II-1/18)4

Bord liber

Se foloseşte când spaţiile destinate pasagerilor cuprind următoarele spaţii ce pot fi ocupate fie de pasageri, fie de mărfuri

P1

............

............

P2

............

............

P3

............

............

__
1 Ştergeţi, după caz.
2 În mod alternativ, caracteristicile navei pot fi puse orizontal în casete.
3 Schema cu numerele IMO de identificare a navelor, în conformitate cu Rezoluţia A.600(15), adoptată de Organizaţie.
4 Pentru navele construite înainte de 1 ianuarie 2009 trebuie utilizată notaţia de compartimentări "C.1, C.2 şi C.3".
2.2nava respectă cerinţele Convenţiei cu privire la protecţia constructivă contra incendiilor, la instalaţiile şi mijloacele de protecţie contra incendiului şi planurile de combatere a incendiilor;
2.3nava a respectat cerinţele Convenţiei privind sistemele şi echipamentele de protecţie împotriva radiaţiilor;
2.4mijloacele de salvare şi echipamentele bărcilor de salvare, plutelor de salvare şi ale bărcilor de urgenţă au fost prevăzute în conformitate cu cerinţele Convenţiei;
2.5nava a fost dotată cu un aparat de lansare a bandulei şi instalaţii radio folosite la mijloacele de salvare în conformitate cu cerinţele Convenţiei;
2.6nava corespunde cerinţelor Convenţiei cu privire la instalaţiile radio;
2.7funcţionarea instalaţiilor radio folosite pe mijloacele de salvare respectă cerinţele Convenţiei;
2.8nava respectă cerinţele Convenţiei cu privire la echipamentul de navigaţie de la bord, mijloacele de ambarcare pentru piloţi şi publicaţiile nautice;
2.9nava a fost dotată cu lumini, figuri, mijloace de producere a semnalelor sonore şi a semnalelor de alertare pentru cazuri de pericol în conformitate cu cerinţele Convenţiei şi cu Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare în vigoare;
2.10nava respectă din toate celelalte puncte de vedere cerinţele relevante ale Convenţiei;
2.11nava a făcut/nu a făcut1 obiectul unor metode de proiectare şi dispozitive alternative în conformitate cu regula/regulile
2.12II-1/55/II-2/17/III/381 din Convenţie;
un document de aprobare a unor metode de proiectare şi dispozitive alternative pentru maşini şi instalaţii electrice/protecţie contra incendiului/instalaţii şi mijloace de salvare1 este/nu este1 anexat prezentului certificat.
__
1 Ştergeţi, după caz.
Prezentul certificat este valabil până la ........................
Data terminării inspecţiei pe baza căreia a fost eliberat acest certificat ...................... (zz/ll/aaaa) ..................
Emis la ....................... (locul de emitere a certificatului) .....................
.............. (data emiterii) .................. (semnătura persoanei oficiale autorizate care emite certificatul) ......................
(sigiliul sau ştampila autorităţii care emite certificatul, după caz)
j)MODEL DE CERTIFICAT DE SIGURANŢA PENTRU NAVA NUCLEARĂ DE MARFĂ
Certificat de siguranţă pentru nava nucleară de marfă
Prezentul certificat se va suplimenta cu o Listă a echipamentului de siguranţă pentru nava nucleară de marfă
(Formular C)
(sigiliul oficial)
(statul)
Emis în virtutea prevederilor Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată
din împuternicirea Guvernului
........................
(numele statului)
de către
.......................
(persoana sau organizaţia autorizată)
Caracteristicile navei1
__
1 în mod alternativ, caracteristicile navei pot fi puse orizontal în casete.
Numele navei ........................
Numărul sau literele distinctive ....................
Portul de înmatriculare .................................
Tonajul brut ............................
Deadweight navă (tone metrice)2
Lungimea navei (regula III/3.12)
Zonele maritime pentru care nava are certificat de operare (regula IV/2)
Numărul IMO3
Tipul navei4
Vrachier
Petrolier
Navă-cisternă pentru transport produse chimice
Navă pentru transport gaz
Navă pentru transportul mărfurilor altele decât cele de mai sus
Data construcţiei:
Data de contract pentru construcţie .......................
Data la care a fost pusă chila sau data la care nava a fost într-un stadiu similar de construcţie ......................
Data de livrare ............................
Data la care au început lucrările pentru o conversie, o transformare sau modificare majoră (dacă este cazul) .......................
Toate datele aplicabile trebuie să fie completate.
___
2 Numai pentru petroliere, nave-cisternă pentru transportul produselor chimice şi nave pentru transportul gazului.
3 Schema cu numerele IMO de identificare a navelor, în conformitate cu Rezoluţia A.600(15), adoptată de Organizaţie.
4 Ştergeţi, după caz.
SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:
1 Nava a fost inspectată în conformitate cu cerinţele regulii VIII/9 din Convenţie.
2 Nava, care este o navă nucleară, îndeplineşte toate cerinţele din capitolul VIII din Convenţie şi este conformă cu planul de siguranţă aprobat pentru navă; şi că:
2.1starea structurii, maşinilor şi echipamentului, astfel cum sunt definite în regula I/10 (aşa cum este cazul pentru a se conforma cu regula VIII/9), inclusiv instalaţia de propulsie nucleară şi structura de protecţie contra coliziunii, este satisfăcătoare şi nava este în conformitate cu cerinţele relevante ale capitolului II-1 şi capitolului II-2 din Convenţie (altele decât cele referitoare la instalaţiile şi mijloacele de protecţie contra incendiului şi la planurile de combatere a incendiilor);
2.2nava respectă cerinţele Convenţiei cu privire la instalaţiile şi mijloacele de protecţie contra incendiului şi planurile de combatere a incendiilor;
2.3mijloacele de salvare şi echipamentele bărcilor de salvare, plutelor de salvare şi ale bărcilor de urgenţă au fost prevăzute în conformitate cu cerinţele Convenţiei;
2.4nava a fost dotată cu un aparat de lansare a bandulei şi instalaţii radio folosite la mijloacele de salvare în conformitate cu cerinţele Convenţiei;
2.5nava corespunde cerinţelor Convenţiei cu privire la instalaţiile radio;
2.6funcţionarea instalaţiilor radio folosite pe mijloacele de salvare respectă cerinţele Convenţiei;
2.7nava respectă cerinţele Convenţiei cu privire la echipamentul de navigaţie de la bord, mijloacele de ambarcare pentru piloţi şi publicaţiile nautice;
2.8nava a fost dotată cu lumini, figuri, mijloace de producere a semnalelor sonore şi a semnalelor de alertare pentru cazuri de pericol în conformitate cu cerinţele Convenţiei şi cu Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare în vigoare;
2.9nava respectă din toate celelalte puncte de vedere cerinţele relevante ale regulilor, în măsura în care aceste cerinţe se aplică acesteia;
2.10nava a făcut/nu a făcut3 obiectul unor metode de proiectare şi dispozitive alternative în conformitate cu regula/regulile II-1/55/II-2/17/III/383 din Convenţie;
2.11un document de aprobare a unor metode de proiectare şi dispozitive alternative pentru maşini şi instalaţii electrice/protecţie contra incendiului/instalaţii şi mijloace de salvare3 este/nu este3 anexat prezentului certificat.
___
3 Ştergeţi, după caz.
Prezentul certificat este valabil până la .........................
Data terminării inspecţiei pe baza căreia a fost eliberat acest certificat .................. (zz/ll/aaaa) ..................
Emis la ........................ (locul de emitere a certificatului) .......................
................ (data emiterii) ....................... (semnătura persoanei oficiale autorizate care emite certificatul) ..................
(sigiliul sau ştampila autorităţii care emite certificatul, după caz)
k)LISTA echipamentului de siguranţă pentru nava de marfă (Formular C)
LISTA ECHIPAMENTULUI PENTRU CONFORMITATE CU CONVENŢIA INTERNAŢIONALA DIN 1974 PENTRU OCROTIREA VIEŢII OMENEŞTI PE MARE, AŞA CUM A FOST AMENDATĂ
1 Caracteristicile navei
Numele navei ....................
Numărul sau literele distinctive .................
Numărul minim de persoane cu calificări necesare pentru a opera instalaţiile radio ......................
2 Detalii privind mijloacele de salvare

1

Numărul total al persoanelor pentru care sunt prevăzute mijloace de salvare ....................

  

Babord

Tribord

2

Numărul total de bărci de salvare

..................

................

2.1

Numărul total de persoane ce pot fi preluate de acestea

..................

................

2.2

Numărul de bărci de salvare cu redresare automată parţial închise (regula III/43)1

..................

................

2.3

Numărul de bărci de salvare total închise (regula III/31 şi Codul LSA, secţiunea 4.6)

..................

................

2.4

Numărul de bărci de salvare echipate cu instalaţie automată de alimentare cu aer (regula III/31 şi Codul LSA, secţiunea 4.8)

..................

................

2.5

Numărul de bărci de salvare protejate contra incendiului (regula III/31 şi Codul LSA, secţiunea 4.9)

..................

................

2.6

Alte bărci de salvare

..................

................

2.6.1

Numărul

..................

................

2.6.2

Tipul

..................

................

2.7

Numărul de bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă

................

2.7.1

închise complet (regula III/31 şi Codul LSA, secţiunea 4.7)

................

2.7.2

Autonome (regula III/31 şi Codul LSA, secţiunea 4.8)

................

2.7.3

Protejate contra incendiilor (regula III/31 şi Codul LSA, secţiunea 4.9)

................

3

Numărul de bărci de salvare cu motor (incluse în numărul total al bărcilor de salvare arătat mai sus)

................

3.1

Numărul de bărci de salvare dotate cu proiectoare

................

4

Numărul de bărci de urgentă

................

4.1

Numărul de bărci care sunt incluse în numărul total de bărci de salvare arătat mai sus

................

5

Plute de salvare

................

5.1

Cele pentru care sunt cerute dispozitive de lansare la apă aprobate

................

5.1.1

Numărul de plute de salvare

................

5.1.2

Numărul de persoane care pot fi preluate de acestea

................

5.2

Cele pentru care nu se cer dispozitive de lansare la apă aprobate

................

5.2.1

Numărul de plute de salvare

................

5.2.2

Numărul de persoane care pot fi preluate de acestea

................

5.3

Numărul de plute de salvare cerute de regula III/31.1.4

................

6

Numărul de colaci de salvare

................

7

Numărul de veste de salvare

................

8

Costume hidrotermice

................

8.1

Numărul total

................

8.2

Numărul de costume care corespund cerinţelor pentru vestele de salvare

................

9

Numărul de costume antiexpunere

................

10

Instalaţii radio utilizate pe mijloacele de salvare

................

10.1

Numărul de dispozitive de localizare pentru căutare şi salvare

................

10.1.1

Transpondere radar pentru căutare şi salvare (SART)

................

10.1.2

Transmiţătoare AIS pentru căutare şi salvare (AIS-SART)

................

10.2

Numărul de aparate radiotelefonice VHF de emisie-recepţie

................

__
1 Se referă la amendamentele din 1983 la SOLAS [MSC.6(48)] aplicabile navelor construite la 1 iulie 1986 sau după această dată, dar înainte de 1 iulie 1998, pentru ambarcaţiuni de salvare parţial închise cu autoredresare la bord.
3 Detalii privind Instalaţiile radio
 

Articolul

Existent la bord

1

Sisteme primare

....................

1.1

Instalaţie radio VHF

....................

1.1.1

Procesor DSC

....................

1.1.2

Receptor de veghe DSC

....................

1.1.3

Radiotelefonie

....................

1.2

Instalaţie radio MF

....................

1.2.1

Procesor DSC

....................

1.2.2

Receptor de veghe DSC

....................

1.2.3

Radiotelefonie

....................

1.3

Instalaţie radio MF/HF

....................

1.3.1

Procesor DSC

....................

1.3.2

Receptor de veghe DSC

....................

1.3.3

Radiotelefonie

....................

1.3.4

Radiotelegrafie cu imprimare directă

....................

1.4

Staţie de comunicaţii navă-uscat INMARSAT

....................

2

Mijloace secundare de alarmare

....................

3

Echipamente pentru recepţionarea informaţiilor privind siguranţa maritimă

....................

3.1

Receptor NAVTEX

....................

3.2

Receptor EGC

....................

3.3

Receptor radiotelegrafie HF cu imprimare directă

....................

4

Radiobalize EPIRB

....................

4.1

COSPAS-SARSAT

....................

5

Radiobalize VHF-EPIRB

....................

6

Dispozitiv de localizare pentru căutare şi salvare de la bordul navei

....................

6.1

Transponder radar pentru căutare şi salvare (SART)

....................

6.2

Transmiţător AIS pentru căutare şi salvare (AIS-SART)

....................

4 Metode folosite pentru a asigura disponibilitatea instalaţiilor radio (regulile IV/15.6 şi 15.7)
4.1Dublarea echipamentului .....................
4.2Întreţinerea la ţărm ..............................
4.3Capacitatea de întreţinere pe mare ...........................
5 Detalii privind echipamentul şi sistemele de navigaţie
 

Articolul

Existent la bord

1.1

Compas magnetic standard2

....................

1.2

Compas magnetic de rezervă2

....................

1.3

Girocompas2

....................

1.4

Repetitor de drum al girocompasului2

....................

1.5

Repetitor de relevmente al girocompasului2

....................

1.6

Sistem de control al direcţiei de deplasare a navei sau sistem de control privind urmărirea drumului navei2

....................

1.7

Disc de relevmente sau dispozitiv magnetic pentru relevmente2

....................

1.8

Mijloace de corectare a drumului navei şi relevmentelor luate

....................

1.9

Dispozitiv pentru transmiterea informaţiei de drum (THD)2

....................

2.1

Hărţi maritime/sistem de afişare electronică a hărţilor electronice şi informaţiilor (ECDIS)3

....................

2.2

Dispozitive de rezervă pentru ECDIS

....................

2.3

Publicaţii nautice

....................

2.4

Dispozitive de rezervă pentru publicaţii nautice electronice

....................

3.1

Receptor pentru sistemul mondial de navigaţie prin satelit/sistem terestru de radionavigaţie2,3

....................

3.2

Radar în 9 GHz2

....................

3.3

Radar secundar (3 GHz/9 GHz3)2

....................

3.4

Echipament radar cu trasare automată (ARPA)2

....................

3.5

Echipament de urmărire automată2

....................

3.6

Al doilea echipament de urmărire automată2

....................

3.7

Echipament electronic de trasare2

....................

4.1

Sistem automat de identificare (AIS)

....................

4.2

Sistem de identificare şi urmărire a navelor la distanţă mare

....................

5.1

înregistrator de date privind voiajul (VDR)3

....................

5.2

înregistrator simplificat de date privind voiajul (S-VDR)3

....................

6.1

Dispozitiv pentru măsurarea vitezei şi distanţei (prin apă)2

....................

6.2

Dispozitiv pentru măsurarea vitezei şi distanţei (faţă de fundul mării în direcţie înainte şi transversală)2

....................

7

Sondă ultrason2

....................

8.1

Indicator al unghiului cârmei, forţei de împingere, sensului de rotaţie, pasului elicei şi regimului de funcţionare2

....................

8.2

Indicator de giraţie2

....................

9

Sistem de recepţie acustică2

....................

10

Telefon de comunicare cu postul de guvernare de avarie2

....................

11

Lampă de semnalizare de zi2

....................

12

Reflector radar2

....................

13

Codul internaţional de semnale

....................

14

Manual IAMSAR, volumul III

....................

15

Sistem de alarmă de cart pe puntea de navigaţie (BNWAS)

....................

__
2 Alte mijloace care respectă această cerinţă sunt permise în virtutea regulii V/19. Dacă sunt utilizate alte mijloace, acestea trebuie să fie specificate.
3 Ştergeţi, după caz.
SE certifică prin prezenta că această listă este corectă din toate punctele de vedere.
Emisă la ..................... (locul de emitere a listei) ...................
....................... (data emiterii) .................... (semnătura persoanei oficiale autorizate corespunzător care emite lista) .......................
(sigiliul sau ştampila autorităţii care emite lista, după caz)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 373 din data de 21 mai 2014