ORDONANŢĂ nr. 4 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Art. I
(1)Se aprobă plata cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA), stabilită anual de către organizaţie, în funcţie de numărul total de asiguraţi. Pentru anul 2016 cotizaţia reprezintă limita echivalentului în lei al sumei de 43.500 franci elveţieni/an.
(2)Echivalentul în lei al sumelor reprezentând cotizaţia anuală prevăzută la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb valutar leu-franc elveţian în vigoare la data plăţii şi se plăteşte de către Casa Naţională de Pensii Publice din bugetul asigurărilor sociale de stat aprobat pentru anul 2016.
(3)Casa Naţională de Pensii Publice propune anual Guvernului cuantumul contribuţiei la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale, pe baza notificării primite de la Consiliul organizaţiei, cuantum care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Art. II
La anexa nr. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, la punctul II, după numărul curent 73 se introduce un nou număr curent, numărul curent 74, cu următorul cuprins:

Nr. crt.

Denumirea organizaţiei

Sediul

Anul înfiinţării

Anul aderării României

Instituţia română care coordonează relaţiile cu organizaţia internaţională respectivă

Explicaţii

"74

Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale - ISSA

Geneva

1927

2015

Casa Naţională de Pensii Publice

În cadrul acestei organizaţii România are calitatea de membru afiliat."

-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 64 din data de 28 ianuarie 2016