NORMA nr. 1 din 22 ianuarie 2015 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Naţională a României
Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
În temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,
Banca Naţională a României emite prezenta normă.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezenta normă reglementează metodologia de transmitere a indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Naţională a României de către instituţiile de credit, precum şi de către alte instituţii prevăzute în anexa la prezenta normă, enumerate la coloana "Entităţi raportoare".
Art. 2
În înţelesul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)Sistemul informatic de raportare la Banca Naţională a României (denumit în continuare SIRBNR) - sistemul electronic prin care Banca Naţională a României colectează indicatori primari de la entităţile raportoare, în scopul prelucrării şi diseminării, potrivit atribuţiilor şi competenţelor sale;
b)entităţi raportoare - instituţiile menţionate la art. 1 care au obligaţia legală de a raporta indicatori primari la Banca Naţională a României;
c)indicatori primari - date şi informaţii colectate de Banca Naţională a României prin intermediul SIRBNR, pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor sale legale; caracterul de primar al indicatorului priveşte natura acestuia în raport cu cerinţele Băncii Naţionale a României;
d)nivel de detaliere - mod de defalcare a indicatorului primar în funcţie de un anumit criteriu stabilit de Banca Naţională a României şi căruia i se poate asocia un nomenclator general sau unul specific;
e)raportare - set de indicatori primari solicitaţi de Banca Naţională a României prin aceeaşi reglementare, care au aceeaşi periodicitate de transmitere şi acelaşi termen de raportare;
f)canal de raportare - canal de comunicaţie utilizat pentru colectarea indicatorilor primari de la entităţile raportoare şi pentru transmiterea mesajelor de răspuns;
g)format de raportare - format standardizat folosit de SIRBNR pentru transferul de date; standardul formatului de raportare este XML (eXtensible Markup Language);
h)reguli de sistem - documentaţie prin care se stabilesc termenii şi condiţiile care trebuie respectate în vederea utilizării SIRBNR, modul de acces în sistem, cerinţele minime privind dotarea tehnică a entităţilor raportoare, cerinţele privind semnătura electronică, detaliile tehnice privind codificarea, transmiterea şi recepţionarea indicatorilor primari, orarul de transmitere a indicatorilor primari, regulile de validare, procedurile ce trebuie urmate în cazul unor evenimente neprevăzute, precum şi alte condiţii privind funcţionarea sistemului.
Art. 3
Transmiterea indicatorilor primari prin intermediul SIRBNR are la bază următoarele principii generale:
a)transmiterea datelor şi informaţiilor la nivel de indicator primar: datele şi informaţiile transmise de entităţile raportoare sunt structurate sub formă de indicatori primari;
b)unicitatea indicatorilor primari: indicatorii primari, determinaţi conform metodologiilor stabilite de Banca Naţională a României în domeniile sale de competenţă, sunt transmişi în mod unic de către entităţile raportoare;
c)formatul unic; indicatorii primari sunt transmişi la Banca Naţională a României prin mesaje XML având un format standard de raportare;
d)accesul la informaţii; entităţile raportoare au acces la indicatorii primari proprii transmişi, precum şi la informaţii agregate, în condiţiile legii.
CAPITOLUL II: Raportarea indicatorilor primari
Art. 4
(1)Entităţile raportoare au obligaţia de a transmite indicatorii primari aferenţi raportărilor incluse în anexa la prezenta normă, în format XML, prin intermediul canalului de raportare, conform regulilor de sistem.
(2)Indicatorii primari, metodologia lor de determinare, momentul măsurării, nivelurile de detaliere, unitatea de măsură, periodicitatea transmiterii şi termenul de raportare sunt prevăzute în reglementările în vigoare care stau la baza determinării şi raportării lor la Banca Naţională a României, acte normative care sunt menţionate în anexa la prezenta normă, în cadrul coloanei "Baza legală".
Art. 5
Transmiterea indicatorilor primari la Banca Naţională a României prin intermediul SIRBNR şi consultarea rapoartelor generate de sistem se realizează numai de către persoane împuternicite de fiecare entitate raportoare. Datele de identificare ale acestora, precum şi orice modificare privind persoanele împuternicite sunt notificate de îndată Băncii Naţionale a României.
Art. 6
(1)În cazul constatării de către entităţile raportoare a unor defecţiuni tehnice privind funcţionarea SIRBNR, care compromit transmiterea indicatorilor primari, persoanele împuternicite în conformitate cu art. 5 înştiinţează de îndată Banca Naţională a României. Dacă aceste defecţiuni nu se pot remedia în timp util, entităţile raportoare transmit indicatorii primari prin modalitatea alternativă convenită cu Banca Naţională a României.
(2)În cazul constatării de către Banca Naţională a României a unor defecţiuni tehnice ale SIRBNR, aceasta informează entităţile raportoare şi împreună convin asupra modalităţii alternative de transmitere a indicatorilor primari. După remedierea defecţiunilor, Banca Naţională a României informează entităţile raportoare cu privire la repunerea în funcţiune a SIRBNR.
(3)În cazul transmiterii indicatorilor primari prin modalitatea alternativă, după remedierea defecţiunilor sistemului, entităţile raportoare au obligaţia de a verifica autenticitatea datelor încărcate în SIRBNR şi de a solicita corectarea eventualelor erori, în prima zi lucrătoare de după data înştiinţării de restabilire a condiţiilor normale de lucru. În absenţa solicitării de corectare a datelor stocate în sistem, se consideră că entitatea raportoare confirmă autenticitatea acestora.
(4)Modalităţile alternative de transmitere a indicatorilor primari sunt stabilite prin regulile de sistem.
Art. 7
(1)Mesajele XML aferente indicatorilor primari transmişi de entităţile raportoare Băncii Naţionale a României prin intermediul SIRBNR au asociată semnătura electronică, conform legislaţiei în vigoare.
(2)Prin semnătura electronică a persoanei împuternicite, asociată raportării transmise la Banca Naţională a României, entitatea raportoare îşi angajează răspunderea juridică pentru corectitudinea datelor transmise. Semnătura electronică asociată raportării transmise la Banca Naţională a României garantează autenticitatea, integritatea şi nonrepudierea raportării.
(3)Banca Naţională a României nu va solicita consimţământul expres şi neechivoc al persoanei împuternicite, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)Entităţile raportoare vor transmite la Banca Naţională a României indicatorii primari ai raportărilor prevăzute în anexa la prezenta normă numai sub formă de mesaje XML prin intermediul SIRBNR.
Art. 8
(1)Banca Naţională a României stabileşte regulile de validare a indicatorilor primari raportaţi de entităţile raportoare prin intermediul SIRBNR, care sunt incluse în regulile de sistem.
(2)În cazul în care sunt îndeplinite toate regulile de validare, sistemul generează şi transmite automat către entitatea raportoare un mesaj de confirmare referitor la preluarea indicatorilor primari.
(3)În cazul în care cel puţin una dintre regulile de validare nu este îndeplinită, sistemul generează şi transmite automat un mesaj de eroare către entitatea raportoare.
(4)Entităţile raportoare au obligaţia de a corecta erorile semnalate prin mesajele de eroare generate de sistem, precum şi orice alte erori constatate ulterior şi de a retransmite indicatorii primari, cu respectarea termenelor de raportare prevăzute de actele normative în vigoare.
Art. 9
Entităţile raportoare au acces, în cadrul SIRBNR, la indicatorii primari proprii transmişi, la rapoartele conţinând indicatorii primari proprii, generate de SIRBNR, precum şi la acei indicatori agregaţi, pe care Banca Naţională a României îi diseminează, în condiţiile legii.
CAPITOLUL III: Sancţiuni
Art. 10
Nerespectarea dispoziţiilor prezentei norme atrage aplicarea de sancţiuni şi/sau dispunerea de măsuri prevăzute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
Art. 11
Persoanele împuternicite cu transmiterea, recepţiona rea, consultarea şi procesarea indicatorilor primari au obligaţia de a păstra confidenţialitatea acestora şi de a-i utiliza numai în scopul pentru care au fost solicitaţi şi transmişi, potrivit prevederilor legale în vigoare.
Art. 12
Banca Naţională a României are dreptul să verifice modul de determinare a indicatorilor primari raportaţi prin intermediul SIRBNR, precum şi corespondenţa lor cu evidenţele entităţilor raportoare.
Art. 13
Banca Naţională a României arhivează mesajele XML conţinând indicatorii primari transmişi de entităţile raportoare, în funcţie de politica de revizuire a datelor pentru fiecare raportare.
Art. 14
(1)Banca Naţională a României pune la dispoziţia entităţilor raportoare, pentru fiecare raportare inclusă în anexa la prezenta normă, regulile de sistem minime necesare pentru transmiterea indicatorilor primari.
(2)Entităţile raportoare au obligaţia ca în termen de 3 luni de la comunicarea de către Banca Naţională a României a regulilor de sistem, conform alin. (1), să asigure condiţiile necesare transmiterii indicatorilor primari prin intermediul SIRBNR.
Art. 15
Raportările la Banca Naţională a României care nu sunt incluse în anexa la prezenta normă sunt transmise conform prevederilor reglementărilor Băncii Naţionale a României ce stau la baza acestora.
Art. 16
- Anexa face parte integrantă din prezenta normă.
Art. 17
Prezenta normă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care se abrogă Norma Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 720 din 23 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

ANEXĂ: LISTA raportărilor transmise prin SIRBNR

Nr. crt.

Denumire raportare

Cod

Periodicitate

Entităţi raportoare

Termen de raportare (electronică)

Baza legală

0

1

2

3

4

5

6

1

Tranzacţii efectuate pe piaţa valutară interbancară

110

zilnică

Instituţie de credit persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit persoană juridică străină

În fiecare zi bancară, până la ora 9,15 pentru tranzacţiile valută contra monedei naţionale din ziua bancară precedentă şi până la ora 11,00, pentru tranzacţiile valută contra valută aferente zilei bancare precedente

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României

2

Tranzacţii efectuate pe piaţa monetară interbancară

120

zilnică

Instituţie de credit persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit persoană juridică străină

În fiecare zi bancară până la ora 17,00 pentru tranzacţiile din ziua curentă

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014

3

Situaţia zilnică a soldului caselor de circulaţie ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului

350

zilnică

Instituţie de credit persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit persoană juridică străină; Trezoreria Statului

În fiecare zi bancară până la ora 9,45 pentru ziua precedentă

Norma Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României şi decontarea acestora

4

Tranzacţii cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii

590

zilnica

Instituţie de credit persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit persoană juridică străină

În fiecare zi bancară între orele 10,00 şi 11,00 pentru tranzacţiile aferente zilei bancare precedente

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014

5

Tranzacţii cu opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale şi swapuri valutare pe rata dobânzii

600

zilnică

Instituţie de credit persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit persoană juridică străină

În fiecare zi bancară între orele 10,00 şi 11,00 pentru tranzacţiile aferente zilei bancare precedente

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014

6

Baza de calcul pentru determinarea rezervelor minime obligatorii

130

lunară

Instituţie de credit, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit persoană juridică străină

3 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de observare pentru care se face raportarea

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare

7

Datele necesare calculării ratei medii a dobânzilor la vedere

135

lunară

Instituţie de credit, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit persoană juridică străină

3 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de observare pentru care se face raportarea

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002, cu modificările şi completările ulterioare

8

Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali

150

lunară

Instituţie de credit persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit persoană juridică străină

data de 20 a lunii următoare pentru care se întocmeşte raportarea

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014

9

Bilanţul monetar al instituţiilor de credit

171

lunară

Instituţie de credit persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit persoană juridică străină; societate de administrare a investiţiilor, persoană juridică română; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română; Direcţia contabilitate a Băncii Naţionale a României

până cel târziu în data de 15 a lunii următoare pentru care se întocmeşte raportarea

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014

10

Balanţa de plăţi - operaţiuni efectuate de instituţiile de credit, în nume şi cont propriu

180

lunară

Instituţie de credit persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit persoană juridică străină

data de 20 a lunii următoare pentru care se întocmeşte raportarea

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014

11

Balanţa de plăţi - operaţiuni efectuate de clienţii rezidenţi ai instituţiilor de credit (formulare DIE/DPE)

190

lunară

Instituţie de credit persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit persoană juridică străină

până la data de 12 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014

12

Ratele medii ale dobânzii practicate de instituţiile de credit

231

lunară

Instituţie de credit persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit persoană juridică străină

17 zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte raportarea

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014

13

Raportarea statistică la Banca Naţională a României privind schimbul valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice

240

lunară

Instituţie de credit persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit persoană juridică străină

10 zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte raportarea

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014

14

Clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi ajustările prudenţiale de valoare aferente acestora

280

lunară

Instituţie de credit, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ

20 de zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte raportarea

Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 15/2012 privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului BNR nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, cu modificările ulterioare;

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, cu modificările şi completările ulterioare

15

Situaţia lunară a soldului caselor de circulaţie ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului

340

lunară

Instituţie de credit, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit persoană juridică străină; Trezoreria Statului

în primele 3 zile lucrătoare ale lunii imediat următoare perioadei de raportare

Norma Băncii Naţionale a României nr. 1/2013

16

Situaţii financiare FINREP infraanuale, la nivel individual

400

lunară

Instituţie de credit, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ

20 de zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte raportarea; 130 de zile de la încheierea exerciţiului financiar pentru date rectificate după aprobarea situaţiilor financiare anuale

Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările ulterioare

17

Raportare cuprinzând informaţii statistice de natură financiar - contabilă

401

lunară

Sucursală din România a unei instituţii de credit din alt stat membru

20 de zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte raportarea; 130 de zile de la încheierea exerciţiului financiar pentru date rectificate ca urmare a transmiterii la instituţia de credit străină de care aparţine a informaţiilor referitoare la activitatea proprie

Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar - contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, cu modificările ulterioare

18

Lichiditate

460

lunară

Instituţie de credit, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit, persoană juridică străină

17 zile de la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte raportarea

Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 22/2011 privind raportarea situaţiilor referitoare la indicatorul de lichiditate şi riscul mare de lichiditate

19

Salariaţi, salarii, unităţi teritoriale

550

lunară

Instituţie de credit, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit, persoană juridică străină

17 zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte raportarea

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare

20

Situaţia debitorilor persoane juridice şi fizice fără număr RDPE

220

trimestrială

Instituţie de credit persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit persoană juridică străină

15 zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014

21

Valoarea rămasă a monedei electronice emise

271

trimestrială

Instituţie de credit, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit persoană juridică străină; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii emitente de monedă electronică

15 zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte raportarea

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014

22

Raportare privind operaţiunile cu instrumente de plată electronică

272

trimestrială

Instituţie de credit, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit persoană juridică străină; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română; sucursala din România a unei instituţii emitente de monedă electronică; instituţie de plată, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de plată persoană juridică străină

15 zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014

23

Structura capitalului social al băncilor şi participaţiile străine la acesta

500

trimestrială

Bancă, persoană juridică română; bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană juridică română

17 zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare

24

Situaţia creditelor şi angajamentelor asumate în numele clienţilor garantate de societăţi de asigurare/ reasigurare

570

trimestrială

Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit persoană juridică străină; casă centrală a cooperativelor de credit; bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană juridică română

17 zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare

25

Chestionare privind caracteristicile creditelor acordate companiilor nefinanciare şi populaţiei

610

trimestrială

Eşantion de instituţii de credit, persoane juridice române

15 zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea

Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României

26

Indicatori bilanţieri stress-test

620

trimestrială

Instituţie de credit, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit persoană juridică străină

30 de zile calendaristice de la încheierea trimestrului pentru care se face raportarea

Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2012 privind aprobarea Normelor metodologice la modelele raportărilor periodice pentru necesităţi de analiză a stabilităţii financiare, aplicabile instituţiilor de credit

27

Tranzacţii efectuate prin conturi de corespondent

630

trimestrială

Instituţie de credit persoană juridică română participantă la sistemele de plăţi din România; sucursală din România a unei instituţii de credit persoană juridică străină participantă la sistemele de plăţi din România

15 zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014

28

Raportarea modificării potenţiale a valorii economice a instituţiilor de credit ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii - la nivel individual

640

trimestrială

Instituţie de credit, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ

dată de referinţă: 31 martie;
data de transmitere 12 mai
dată de referinţă: 30 iunie;
data de transmitere; 11 august
dată de referinţă: 30 septembrie;
data de transmitere; 11 noiembrie;
dată de referinţă: 31 decembrie;
data de transmitere: 11 februarie

Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2014 privind unele raportări aferente Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit

29

Raportarea expunerilor faţă de persoane afiliate instituţiei de credit şi a operaţiunilor în condiţii de favoare deduse din fondurile proprii de nivel 1 suplimentar - nivel individual

650

trimestrială

Instituţie de credit, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ

dată de referinţă: 31 martie;
data de transmitere: 12 mai
dată de referinţă: 30 iunie;
data de transmitere: 11 august
dată de referinţă: 30 septembrie;
data de transmitere: 11 noiembrie
dată de referinţă: 31 decembrie;
data de transmitere: 11 februarie

Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2014;

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu completările ulterioare

30

Raportarea expunerilor faţă de persoane afiliate instituţiei de credit şi a operaţiunilor în condiţii de favoare deduse din fondurile proprii de nivel 1 suplimentar - nivel consolidat

651

trimestrială

Instituţie de credit, persoană juridică română, care face obiectul supravegherii pe bază consolidată sau subconsolidată de către Banca Naţională a României

dată de referinţă: 31 martie;
data de transmitere: 12 mai
dată de referinţă: 30 iunie;
data de transmitere: 11 august
dată de referinţă: 30 septembrie;
data de transmitere: 11 noiembrie
dată de referinţă: 31 decembrie;
data de transmitere: 11 februarie

Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2014;

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013, cu completările ulterioare

31

Raportarea modificării potenţiale a valorii economice a instituţiilor de credit ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii - nivel consolidat

641

semestrială

Instituţie de credit, persoană juridică română, care face obiectul supravegherii pe bază consolidată sau subconsolidată de către Banca Naţională a României

dată de referinţă: 30 iunie;
data de transmitere: 11 august
dată de referinţă: 31 decembrie;
data de transmitere: 11 februarie

Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2014, cu completările ulterioare

32

Raportare privind plăţile şi sistemele de plăţi

276

anuală

Instituţie de credit persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit persoană juridică străină; instituţie de plată persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de plată străine înscrisă în Registrul instituţiilor de plată ţinut de Banca Naţională a României; instituţie emitentă de monedă electronică persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii emitente de monedă electronică străină; Trezoreria Statului; Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., administrator de sisteme de plăţi

10 mai, pentru anul precedent

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014

33

Raportare privind sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare

277

anuală

Administrator de sisteme de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare precum şi depozitar central şi contraparte centrală pentru activitatea lor în legătură cu sistemele de decontare cu instrumente financiare, care operează pe teritoriul României

10 februarie, pentru anul precedent

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014

34

Raportarea de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la remunerarea angajaţilor acestora

300

anuală

Instituţie de credit persoană juridică română, selectată de BNR - Direcţia supraveghere, în situaţia în care BNR este supraveghetorul consolidant şi instituţia de credit respectivă este instituţie de credit-mamă la nivelul Spaţiului Economic European şi este responsabilă cu îndeplinirea, pe bază consolidată, a cerinţelor prevăzute la art. 450 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

6 luni de la sfârşitul anului pentru care se întocmeşte raportarea, dar nu mai târziu de 30 iunie

Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2014 privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la remunerarea angajaţilor acestora

35

Raportarea de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la angajaţii care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt

301

anuală

Instituţie de credit persoană juridică română în situaţia în care Banca Naţională a României este autoritatea responsabilă cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată şi instituţia de credit respectivă este instituţie de credit-mamă la nivelul Spaţiului Economic European; sucursală din România a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ

6 luni de la sfârşitul anului pentru care se întocmeşte raportarea, dar nu mai târziu de 30 iunie

Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2014 privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la angajaţii care beneficiază de remuneraţii la nivel înalt

36

Situaţii financiare FINREP anuale, la nivel individual

415

anuală

Instituţie de credit, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ

130 de zile calendaristice de la încheierea exerciţiului financiar pentru care se întocmesc

Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014, cu modificările ulterioare

37

Situaţia acţionarilor

480

anuală

Instituţie de credit, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ

30 de zile calendaristice de la încheierea exerciţiului financiar precedent

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 privind modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, cu modificările şi completările ulterioare

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 101 din data de 9 februarie 2015