HOTĂRÂRE nr. 371 din 12 iunie 2013 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Tribunalului Alba, aflat în coordonarea Ministerului Justiţiei, în administrarea Penitenciarului Aiud din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi care funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil (urmare a dezmembrării imobilului înscris în C.F. nr. 1.123, identificat cu nr. M.F.P. 37080), având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art. 1 din administrarea Tribunalului Alba în administrarea Penitenciarului Aiud, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3
Predarea-preluarea imobilului se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4
Tribunalul Alba şi Penitenciarul Aiud îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor efectua modificarea corespunzătoare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Ovidiu Puţura,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului care se înscrie în domeniul public al statului şi se transmite din administrarea Tribunalului Alba, aflat în coordonarea Ministerului Justiţiei, în administrarea Penitenciarului Aiud din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi care funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei

1. Ordonator principal de credite

Cod fiscal

Denumire

2. Ordonator secundar de credite

4265841

Ministerul Justiţiei

3. Ordonator terţiar de credite

4256324

Administraţia Naţională a Penitenciarelor

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

4331341

Penitenciarul Aiud

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Tipul bunului (mobil/ imobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

Baza legală

Administrare/ Concesiune

****

8.25.02

Imobil

Teren

S teren = 3.250 mp C.F. nr. 72231

N - casă particulară,
S - Judecătoria Aiud
E, V - Penitenciarul Aiud

România, judeţul Alba, municipiul Aiud, Str. Morii nr. 7-9

2013

1.137.500,00

 

În administrare

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului care se transmite din administrarea Tribunalul Alba, aflat în coordonarea Ministerului Justiţiei, în administrarea Penitenciarului Aiud din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi care funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

România, judeţul Alba, municipiul Aiud, Str. Morii nr. 7-9

Tribunalul Alba, aflat în coordonarea Ministerului Justiţiei CUI 2765863

Penitenciarul Aiud din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi care funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei CUI 4331341

Teren cu suprafaţa de 3.250 mp, C.F. nr. 72231,

Valoarea de inventar = 1.137.500 lei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 370 din data de 21 iunie 2013