Având în vedere prevederile Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Pentru a asigura dezvoltarea pieţei de certificate verzi, Societatea Comercială "Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM" - S.A. transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei propuneri de revizuire a regulamentului prevăzut la art. 1 în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
Art. 3
Societatea Comercială "Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM" - S.A. actualizează procedurile referitoare la tranzacţionarea certificatelor verzi, în concordanţă cu prevederile regulamentului prevăzut la art. 1, cu consultarea operatorilor economici din piaţa de energie electrică, şi le supune spre avizare Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
Art. 4
Operatorii economici din sectorul energiei electrice şi Societatea Comercială "Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM" - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5
Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 6
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 4 noiembrie 2011.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 518 din data de 19 august 2013