NORME METODOLOGICE din 18 februarie 2016 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
CAPITOLUL I: Programarea bugetară a fondurilor aferente fondurilor europene şi a contribuţiei publice naţionale
Art. 1
(1)Creditele de angajament şi creditele bugetare aferente finanţării valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) şi (5) din Ordonanţă, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor.
(2)În bugetele Ministerului Transporturilor, al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice se cuprind şi creditele de angajament şi creditele bugetare aferente finanţării valorii totale a proiectelor beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanţă, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor respective.
(3)Creditele de angajament şi creditele bugetare prevăzute la alin. (1) şi (2) se aprobă pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat sau cu ocazia legilor de rectificare.
(4)În vederea cuprinderii în buget a sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2), beneficiarii de proiecte prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(5) din Ordonanţă au obligaţia să completeze Formularul nr. 1 - Fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat din fonduri europene, prevăzut în anexa nr. 1.
(5)Formularul nr. 1 - Fişa de fundamentare a proiectului este elaborată de departamentul/structura responsabil/ responsabilă cu propunerea la finanţare/implementarea proiectului şi va fi semnată de conducătorul acestuia/acesteia.
(6)Structura abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanţă, va cuprinde în buget sumele prevăzute la alin. (1) şi (2) în baza Formularului nr. 1 - Fişa de fundamentare a proiectului avizat de autoritatea de management a programului operaţional în cadrul căruia se propune la finanţare/se finanţează proiectul sau pe baza contractului/deciziei/ordinului de finanţare aferent/aferentă proiectului.
(7)Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a întocmi şi solicita deschiderea creditelor bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi prevăzute la art. 6 alin. (1)-(5) din Ordonanţă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.
Art. 2
(1)Creditele de angajament şi creditele bugetare aferente finanţării valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuţi la art. 7 alin. (1) şi (2) din Ordonanţă, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor, şi se aprobă pentru anul bugetar curent conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu ocazia rectificărilor bugetare.
(2)În vederea cuprinderii în buget a sumelor prevăzute la alin. (1), beneficiarii de proiecte prevăzuţi la art. 7 alin. (1) şi (2) din Ordonanţă au obligaţia să completeze Formularul nr. 1 - Fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat din fonduri europene, fără a mai solicita avizul autorităţilor de management.
(3)Beneficiarii prevăzuţi la art. 7 alin. (1) şi (2) din Ordonanţă au obligaţia ca la semnarea contractului/deciziei/ordinului de finanţare încheiat cu autoritatea de management/organismul intermediar competent, conform art. 24 alin. (1) din Ordonanţă, să prezinte o copie a formularului bugetar "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene", prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul în curs, anexă la bugetul ordonatorului de credite, întocmit în baza fişei de fundamentare prevăzute la alin. (2), aferentă proiectului propus/aprobat la finanţare în cadrul programului operaţional respectiv, semnat şi ştampilat de ordonatorul principal de credite.
(4)Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia să asigure integral şi cu prioritate atât sumele necesare implementării proiectelor proprii propuse la finanţare/finanţate în cadrul programelor operaţionale, cât şi pe cele necesare implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi publice locale finanţate integral/parţial din bugetul local.
(5)Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi a repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autorităţile de management pe baza solicitării de finanţare transmise de beneficiari.
Art. 3
Formularul nr. 1 - Fişă de fundamentare proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene, din anexa nr. 1, este destinat fundamentării formularului bugetar privind proiectul finanţat/propus la finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, stabilit prin Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul bugetar în curs.
Art. 4
(1)Sumele reprezentând contravaloarea fondurilor europene şi cofinanţarea publică pentru fiecare program operaţional se cuprind la nivel de credite de angajament şi credite bugetare în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, în formularul bugetar stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, referitor la finanţarea programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene.
(2)Sumele prevăzute la art. 9 şi 10 din Ordonanţă se cuprind în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare conform prevederilor art. 11 din Ordonanţă.
Art. 5
(1)Limitele admise pentru depăşirile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Ordonanţă se aprobă de către ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.
(2)Verificarea de către fiecare autoritate de management a respectării prevederilor alin. (1) se face prin transformarea în euro a valorilor respective cumulate pentru contractele/deciziile/ordinele de finanţare încheiate, luându-se în considerare cursul InfoEuro din luna în care s-a solicitat aprobarea ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management.
(3)Pentru dezangajarea fondurilor prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţă, autorităţile de management stabilesc valoarea fondurilor rămase neutilizate în urma atribuirii şi/sau finalizării contractelor de achiziţie publică aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, în vederea contractării ulterioare, în conformitate cu regulile stabilite prin Ghidul solicitantului sau, după caz, în ordinea priorităţilor, ce urmează a fi stabilită prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, până la atingerea plafonului stabilit.
(4)Pentru angajarea ulterioară a sumelor rezultate din creanţele bugetare, din rezilierea contractelor de finanţare şi din economii, autorităţile de management stabilesc valoarea acestora şi reconsideră corespunzător sumele aferente procentelor de finanţare pe surse, aşa cum au fost stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finanţare, în vederea încheierii unor noi contracte de finanţare, în conformitate cu regulile stabilite prin Ghidul solicitantului sau, după caz, în ordinea priorităţilor ce urmează a fi aprobată prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, până la atingerea limitelor aprobate potrivit alin. (1).
CAPITOLUL II: Fluxuri financiare şi evidenţă contabilă
Art. 6
(1)În cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanţă care au în implementare proiecte finanţate din fonduri europene:
a)sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) din Ordonanţă, precum şi din bugetele ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanţă cheltuielile efectuate corespunzător contravalorii fondurilor europene, cofinanţării publice, precum şi altor cheltuieli decât cele eligibile;
b)sumele aferente rambursării cotei-părţi din cheltuielile eligibile efectuate, corespunzătoare finanţării din fonduri europene, se virează de către autorităţile de management, conform art. 22 alin. (1) din Ordonanţă, în conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale deschise pe codurile de identificare fiscală ale beneficiarilor, la unităţile Trezoreriei Statului prin care aceştia îşi desfăşoară activitatea sau în conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codurile de identificare fiscală ale Ministerului Transporturilor, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în cazul proiectelor prevăzute la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanţă.
(2)Autorităţile de management notifică în scris beneficiarii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) din Ordonanţă, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanţă cu privire la sumele virate în conturile de venituri, utilizând Formularul nr. 2 - Notificare cu privire la sumele virate în conturile de venituri corespunzătoare rambursării cheltuielilor aferente fondurilor europene, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 7
În cazul beneficiarilor, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanţă, care au în implementare proiecte finanţate din fonduri europene:
a)sumele aferente rambursării cheltuielilor efectuate de beneficiari, corespunzătoare cofinanţării de la bugetul de stat, se virează de către autoritatea de management din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare în conturile de venituri bugetare ale beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestora la unităţile Trezoreriei Statului prin care aceştia îşi desfăşoară activitatea sau în conturile de disponibilităţi ale beneficiarilor, alţii decât instituţii publice;
b)sumele aferente rambursării cheltuielilor efectuate de beneficiari, corespunzătoare finanţării din fonduri europene, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se virează de către autorităţile de management din conturile de disponibil prevăzute la art. 37 în conturile de venituri bugetare ale beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestora la unităţile Trezoreriei Statului prin care îşi desfăşoară activitatea sau în conturile de disponibilităţi ale beneficiarilor, alţii decât instituţii publice, după caz.
Art. 8
Rambursarea către beneficiari a sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) şi art. 7 se realizează în condiţiile şi pe baza documentelor prevăzute prin contractele/deciziile/ordinele de finanţare, precum şi conform procedurilor interne ale autorităţilor de management.
Art. 9
(1)Transferul sumelor reprezentând contravaloarea fondurilor europene, inclusiv cele aferente prefinanţării, din conturile Autorităţii de certificare în conturile autorităţilor de management se realizează la termenele şi pe baza documentelor prevăzute în acordurile încheiate între Autoritatea de certificare şi fiecare autoritate de management.
(2)Modalitatea de efectuare de către Autoritatea de certificare a operaţiunilor de schimb valutar a sumelor reprezentând prefinanţări şi rambursări de cheltuieli eligibile primite de la Comisia Europeană, în euro, în contul de disponibil deschis la Banca Naţională a României, pe numele Ministerului Finanţelor Publice - Autoritatea de certificare şi plată, se stabileşte prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene.
Art. 10
Autorităţile de management au obligaţia stabilirii prin contractele/deciziile/ordinele de finanţare a termenilor şi condiţiilor privind derularea operaţiunilor financiare cu beneficiarii, inclusiv a:
a)condiţiilor de acordare şi recuperare a prefinanţării;
b)termenului maxim de efectuare de către autoritatea de management a plăţilor aferente prefinanţării/cererilor de plată/rambursării cheltuielilor eligibile;
c)calendarului/graficului estimativ privind termenele de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare aferente perioadei de implementare a proiectului, precum şi obligativitatea actualizării acestuia în funcţie de cererile de plată/rambursare decontate de autoritatea de management;
d)documentelor justificative necesare plăţii prefinanţării/ cererilor de plată/rambursării cheltuielilor eligibile;
e)obligaţiei ca fiecare cerere de rambursare transmisă de beneficiar să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului;
f)regulilor conform cărora beneficiarii care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută;
g)sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării termenelor şi condiţiilor stabilite prin prezentele norme metodologice şi prin Ordonanţă, inclusiv condiţiile în care se realizează rezilierea unilaterală a contractului/deciziei/ordinului de finanţare;
h)condiţiilor şi termenului la care sunt dezangajate fondurile prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţă.
Art. 11
Transferul sumelor aferente prefinanţării/cererilor de plată/rambursării cheltuielilor eligibile din conturile autorităţilor de management în conturile beneficiarilor se efectuează, după autorizarea cheltuielilor, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale.
Art. 12
(1)Beneficiarii de proiecte finanţate din fonduri europene au obligaţia să ţină pentru fiecare proiect o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.
(2)Instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat care implementează proiecte potrivit prezentelor norme metodologice, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanţă înregistrează în conturi în afara bilanţului rambursările de cheltuieli aferente fondurilor europene, pe baza notificărilor primite de la autorităţile de management conform art. 6 alin. (2).
(3)Instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat raportează trimestrial Ministerului Finanţelor Publice înregistrările prevăzute la alin. (2).
(4)În aplicarea prevederilor alin. (3) se emit proceduri aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(5)Instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local care implementează proiecte potrivit prezentelor norme metodologice înregistrează în conturi în afara bilanţului rambursările de cheltuieli aferente fondurilor europene efectuate de către autorităţile de management potrivit art. 22 alin. (1) din Ordonanţă.
CAPITOLUL III: Prefinanţarea
Art. 13
(1)Transferul sumelor reprezentând prefinanţarea solicitată de beneficiari pentru cheltuielile prevăzute la art. 15 alin. (1) din Ordonanţă, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se realizează cu condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor cerinţe:
a)depunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de prefinanţare, pentru fiecare tranşă, care cuprinde: tipul/tipurile de cheltuieli pentru care se acordă prefinanţarea şi perioada pentru care se solicită, liderul de parteneriat/partenerii care trebuie să efectueze respectivele cheltuieli, precum şi suma solicitată;
b)anexarea statelor estimative de plată pentru cheltuielile salariate, centralizatoarelor estimative pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi/sau onorariilor sau a deconturilor estimative aferente deplasărilor interne/externe;
c)existenţa conturilor deschise, pe numele beneficiarului/ liderului de parteneriat pentru activităţile proprii/partenerilor unde trebuie virate sumele aferente prefinanţării, conform activităţilor asumate în contractul/decizia/ordinul de finanţare.
(2)Prefinanţarea se acordă atât din fonduri europene, cât şi din cofinanţarea publică asigurată din bugetul de stat corespunzător cotelor stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finanţare.
(3)Contribuţia proprie se suportă din bugetul propriu al beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului şi se reflectă în cererea de rambursare aferentă prefinanţării.
Art. 14
(1)Prefinanţarea se acordă în tranşe, fiecare tranşă acoperind contravaloarea cheltuielilor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Ordonanţă, pentru o perioadă de maximum 3 luni, fără ca perioada pentru care se acordă ultima tranşă să depăşească durata contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
(2)Solicitările privind acordarea tranşelor de prefinanţare, cu excepţia primei solicitări, includ obligatoriu, pe lângă informaţiile prevăzute la art. 13, sumele rambursabile rămase necheltuite din fonduri europene şi cofinanţare publică asigurată de la bugetul de stat şi neincluse în cererea/cererile de rambursare aferentă/aferente tranşei anterioare de prefinanţare.
(3)Suma efectiv transferată de către unităţile de plată aferentă fiecărei solicitări de tranşă de prefinanţare, cu excepţia celei aferente primei tranşe, reprezintă diferenţa dintre cuantumul estimat al cheltuielilor rambursabile pentru care se acordă tranşa solicitată şi suma cheltuielilor rambursabile rămasă neutilizată, în conturile beneficiarului/liderului de parteneriat/ partenerilor, din tranşa anterioară şi/sau suma cheltuielilor neeligibile constatate ulterior acordării tranşei anterioare, după caz.
Art. 15
(1)Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligaţia depunerii, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la expirarea termenului pentru care s-a acordat tranşa de prefinanţare, a unei cereri de rambursare prin care se justifică utilizarea prefinanţării de către beneficiar/liderul de parteneriat şi parteneri, după caz, transferate de către autoritatea de management, precum şi a contribuţiei proprii aferente cheltuielilor eligibile incluse în documentele justificative anexate cererii de rambursare.
(2)Autorităţile de management au obligaţia recuperării prefinanţării din cererile de rambursare transmise conform alin. (1), corespunzător surselor de finanţare din care aceasta a fost acordată, conform prevederilor art. 13 alin. (2).
(3)Autorităţile de management au obligaţia recuperării întregii sume acordate ca tranşă de prefinanţare şi nejustificată în cazul în care beneficiarul/liderul de parteneriat nu depune cerere de rambursare în termenul prevăzut la alin. (1) şi propune rezilierea contractului/deciziei/ordinului de prefinanţare.
(4)Pentru a putea beneficia de prefinanţare, beneficiarii/liderii de parteneriat pentru activităţile proprii/partenerii, alţii decât instituţii publice, au obligaţia să deschidă un cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinanţării şi efectuarea cheltuielilor pentru care a fost solicitată aceasta.
(5)Sumele primite ca prefinanţare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din contul deschis la Trezoreria Statului, potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi transferate de către beneficiari/parteneri în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiţia efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data efectuării transferului.
(6)Suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferenţa dintre dobânda brută acumulată în conturile prevăzute la alin. (5) şi art. 13 alin. (1) lit. c), corespunzătoare sumelor de prefinanţare rămase disponibile în conturi, şi valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii şi a comisioanelor aferente conturilor respective, se raportează autorităţii de management şi se virează în contul indicat de aceasta în notificarea privind acordarea prefinanţării, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.
(7)În cazul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/ partenerul nu efectuează viramentul sau sunt identificate neconcordanţe între sumele virate conform alin. (6) şi sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului, autoritatea de management are obligaţia de a face deducerile necesare din rambursarea aferentă fondurilor europene şi cofinanţării publice asigurate din bugetul de stat, cel târziu la cererea de rambursare finală.
(8)Prefinanţarea acordată beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, precum şi beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
Art. 16
Sumele aferente fondurilor europene rezultate din operaţiunile prevăzute la art. 15 alin. (6) şi (7) se utilizează pentru continuarea finanţării programului operaţional, iar sumele aferente cofinanţării publice rezultate din operaţiunile prevăzute la art. 15 alin. (6) sunt virate lunar de autoritatea de management în contul de venit al bugetului de stat.
CAPITOLUL IV: Mecanismul decontării cererilor de plată
Art. 17
(1)Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată, beneficiarii/liderii de parteneriate/partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 şi 7 din Ordonanţă, au obligaţia de a-şi plăti integral contribuţia proprie aferentă facturilor incluse în cererea de plată anterior depunerii acestora.
(2)Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor de proiecte finanţate din fonduri europene, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(4) şi (6) din Ordonanţă.
(3)Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică inclusiv proiectelor implementate în parteneriat.
(4)În aplicarea dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Ordonanţă, în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, liderii de parteneriat, instituţii publice prevăzute la art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanţă, depun cereri de plată, doar în numele partenerilor lor, cu condiţia ca aceşti parteneri să nu se încadreze în prevederile art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanţă.
Art. 18
(1)Beneficiarii pot depune cereri de plată care să conţină facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/ execuţia lucrărilor recepţionate, facturi de avans acordat contractorilor în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele aferente proiectelor implementate.
(2)Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de plată aferentă facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, facturi de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate, atât în nume propriu, cât şi în numele partenerilor.
(3)După efectuarea verificărilor cererii de plată, autoritatea de management virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor prevăzuţi la art. 17 alin. (2) la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În vederea asigurării unui management financiar riguros, în situaţia în care nu există posibilitatea recuperării sumelor provenite din debite/corecţii din cereri de rambursare, autoritatea de management diminuează valoarea cheltuielilor rambursabile din cererile de plată, în aceste situaţii beneficiarul suportând din surse proprii valoarea acestor sume.
(4)În cazul proiectelor implementate în parteneriat, după efectuarea verificărilor cererii de plată, autoritatea de management virează liderului de parteneriat pentru activităţile proprii şi/sau partenerilor contravaloarea cheltuielilor rambursabile în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului, nepurtător de dobândă. În vederea asigurării unui management financiar riguros, în situaţia în care nu există posibilitatea recuperării sumelor provenite din debite/corecţii din cereri de rambursare, autoritatea de management diminuează valoarea cheltuielilor rambursabile din cererile de plată, în aceste situaţii, beneficiarul suportând din surse proprii valoarea acestor sume.
(5)În ziua următoare efectuării virării, autoritatea de management/organismele intermediare va/vor transmite beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor o notificare, întocmită distinct pe numele fiecăruia dintre aceştia.
(6)Notificarea prevăzută la alin. (5) trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente, potrivit modelului prevăzut în Formularul nr. 3 - Notificare aferentă cererii de plată, prevăzut în anexa nr. 3:
a)numărul şi data facturilor şi ale facturilor de avans;
b)codul de identificare fiscală şi denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanţilor de lucrări;
c)suma cheltuielilor eligibile aferentă fiecărei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie să fie plătite de beneficiar/lider de parteneriat/partener din suma primită detaliată pe cheltuiala eligibilă şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente întregii cheltuieli eligibile;
d)suma aferentă fiecărei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie să fie plătite de beneficiar din contribuţia acestuia, detaliată pe contribuţia proprie eligibilă şi alte cheltuieli decât cele eligibile;
e)numărul contului distinct de disponibil, codul IBAN şi codul de identificare fiscală al ordonatorului de credite cu rol de autoritate de management în care unităţile Trezoreriei Statului vor restitui sumele, în situaţia în care nu au fost respectate prevederile legale.
(7)O copie a notificării transmise beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor se depune de aceştia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care îşi are deschise conturile.
(8)În notificările transmise beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor prevăzuţi la art. 17 alin. (1), rubricile aferente sumelor care trebuie să se plătească de către beneficiari/liderii de parteneriat/parteneri din contribuţia proprie a acestora se completează cu "zero".
(9)În situaţia în care pentru plăţile care urmează a fi efectuate din sumele încasate potrivit prevederilor alin. (3) nu au fost aprobate credite în bugetele locale, ordonatorii de credite au obligaţia de a majora bugetele locale cu sumele respective, în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În aceleaşi condiţii vor fi majorate şi bugetele instituţiilor publice locale, după caz, finanţate în condiţiile art. 67 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(10)Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii prevăzuţi la art. 17 alin. (2) şi (3) prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (6) lit. c), pentru suma totală virată de către autoritatea de management şi, respectiv, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (6) lit. d) pentru suma achitată din contribuţia proprie, cu excepţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 17 alin. (1). La rubrica "Reprezentând" din ordinele de plată se vor înscrie obligatoriu informaţii legate de numărul şi data facturii care se achită.
(11)Operaţiunile prevăzute la alin. (9) şi (10) se efectuează de către beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul prevăzut la alin. (3) şi (4).
(12)Plăţile dispuse de beneficiari/lideri de parteneriat/ parteneri se efectuează numai pentru facturile înscrise în notificarea transmisă potrivit alin. (5), cuprinzând cel puţin elementele prevăzute la alin. (6).
(13)La primirea documentelor de plată prevăzute la alin. (10), unităţile Trezoreriei Statului verifică, în cazul sumelor din notificările prevăzute la alin. (6), după caz, următoarele:
a)încadrarea în prevederile bugetare aprobate;
b)existenţa creditelor bugetare deschise, dacă este cazul;
c)concordanţa dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscală şi suma înscrisă în notificare cu datele din ordinele de plată depuse de beneficiari pentru documentele justificative de tip factură;
d)concordanţa dintre numărul şi data facturii, inclusiv ale facturilor de avans, înscrise în notificare, cu cele înscrise în rubrica "Reprezentând" din ordinul de plată;
e)dacă suma din ordinele de plată întocmite potrivit alin. (10) este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (6), pentru fiecare factură în parte;
f)dacă suma totală a ordinelor de plată este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (5).
(14)După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (13), unităţile Trezoreriei Statului virează suma totală primită de la autorităţile de management din contul deschis pe numele beneficiarului/partenerului/liderului de parteneriat potrivit alin. (3) şi (4) în contul corespunzător de venituri ale bugetelor instituţiilor publice beneficiare "Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată" sau în contul de disponibilităţi pe care beneficiarii/partenerii/liderii de parteneriat în calitate de beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 şi 7 din Ordonanţă, au obligaţia să îl deschidă la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia sunt înregistraţi fiscal.
(15)Operaţiunile prevăzute la alin. (10) şi (14) se efectuează la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului în aceeaşi zi în care s-au primit ordinele de plată de la beneficiarul unic/liderul de parteneriat/partener.
(16)În cazul în care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plată prevăzute la alin. (10) pentru toată suma prevăzută în notificare, în termenul prevăzut la alin. (11), sau documentele de plată nu respectă condiţiile prevăzute la alin. (13), unităţile Trezoreriei Statului restituie integral în conturile autorităţilor de management sumele primite de acestea din contul prevăzut la alin. (3) sau (4), după caz.
(17)Prin excepţie de la prevederile alin. (5)-(16), în cazul plăţilor efectuate în valută către furnizorii externi, neînregistraţi fiscal în România, în cadrul proiectelor, beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii care primesc sume conform alin. (3) şi (4) transferă sumele încasate, aferente acestor plăţi, într-un cont propriu deschis la o instituţie bancară, în vederea efectuării plăţilor în valută, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor potrivit alin. (3) şi (4). Costurile aferente efectuării plăţilor în valută vor fi suportate de beneficiari/ partener/liderii de parteneriat din bugetul propriu.
(18)În cazul plăţilor prevăzute la alin. (17), în notificarea prevăzuta la alin. (5), la rubrica "Denumire furnizor" şi "Cod de identificare fiscală al furnizorului" se vor completa datele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor pentru care s-a întocmit notificarea.
(19)În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management, beneficiarii/liderii de parteneriat au obligaţia de a depune cererea de rambursare, în care sunt incluse integral sumele din facturile decontate prin cererea de plată.
(20)Autorităţile de management autorizează, potrivit prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale, cheltuielile pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (19) şi notifică beneficiarii, evidenţiind distinct sumele aferente fondurilor europene şi sumele reprezentând cofinanţare publică asigurată din bugetul de stat.
(21)Beneficiarii prevăzuţi la art. 17 alin. (2), care au fost notificaţi potrivit alin. (20), vor proceda în cel mult 5 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie, pentru anul respectiv, la regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor primite de la autorităţile de management în baza cererilor de plată la subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor evidenţiate la subdiviziunea de venituri "Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată".
Art. 19
(1)Din valoarea cererii de rambursare depuse potrivit art. 18 alin. (19) se deduc sumele virate pe baza cererii de plată.
(2)Sumele virate beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor pe baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au fost acordate.
(3)Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.
(4)Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii sunt responsabili de utilizarea sumelor potrivit destinaţiilor, precum şi de restituirea fondurilor virate în cazul în care aceştia nu justifică utilizarea lor.
Art. 20
(1)Pentru sumele virate şi nejustificate prin cereri de rambursare, autorităţile de management notifică beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor în termen de 5 zile lucrătoare obligaţia restituirii acestora.
(2)În cazul în care, în urma autorizării cererii de rambursare aferente cererii de plată, autoritatea de management constată că valoarea cheltuielilor eligibile este mai mică decât valoarea cheltuielilor autorizate prin cererea de plată, autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor o notificare privind suma cheltuielilor neeligibile ce trebuie restituită de aceştia.
(3)Termenul de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2) şi la art. 19 alin. (3) nu poate depăşi 5 zile de la data primirii notificărilor prevăzute la alin. (1) şi (2).
Art. 21
(1)Recuperarea sumelor, inclusiv a sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 20 alin. (2), se efectuează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Dobânda prevăzută la art. 16 alin. (13) din Ordonanţă, aferentă fondurilor europene, se utilizează pentru continuarea finanţării programului operaţional, iar dobânda aferentă cofinanţării publice de la bugetul de stat reprezintă venit la bugetul de stat şi se virează în contul «Alte venituri din dobânzi».
CAPITOLUL V: Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaţionale
Art. 22
Organismele intermediare cărora li s-a delegat de către autorităţile de management faza de angajare şi/sau de lichidare a cheltuielilor, conform art. 24 din Ordonanţă, precum şi autorităţile de management au obligaţia să respecte prevederile specifice prezentului capitol.
Art. 23
În cazul în care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din operaţiunile specifice fazei de angajare a cheltuielilor se efectuează următoarele operaţiuni:
a)organismul intermediar întocmeşte lista proiectelor selectate, conform Formularului nr. 4 - Lista proiectelor selectate, prevăzut în anexa nr. 4, şi o transmite autorităţii de management;
b)autoritatea de management completează, pe baza listei transmise de organismul intermediar, Formularul nr. 5 - Propunere de angajare, prevăzut în anexa nr. 5, cu suma propusă a fi angajată, în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament reflectate în anexă la bugetul propriu, conform art. 4 alin. (1). Formularul nr. 5 - Propunere de angajare este supus vizei de control financiar preventiv propriu şi, ulterior, aprobat de către ordonatorul principal de credite împreună cu Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate;
c)autoritatea de management transmite organismului intermediar o copie a Formularului nr. 4 - Lista proiectelor selectate, vizat ca listă de proiecte aprobate, în vederea semnării angajamentelor legale individuale, respectiv a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare cu beneficiarii;
d)organismul intermediar semnează contractele/deciziile/ ordinele de finanţare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu şi întocmeşte lista cu acestea, pe care o transmite autorităţii de management, conform Formularului nr. 6- Lista contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, prevăzut în anexa nr. 6;
e)autoritatea de management înregistrează în contabilitatea proprie angajamentele legale;
f)în cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar, autoritatea de management are obligaţia verificării încadrării valorii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare semnate cu beneficiarii în valoarea listei de proiecte aprobate de autoritatea de management, respectiv Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate.
Art. 24
În cazul în care autoritatea de management a delegat organismului intermediar întreaga fază de angajare a cheltuielilor se efectuează următoarele operaţiuni:
a)autoritatea de management comunică organismului intermediar limita creditelor de angajament în cadrul căreia acesta poate semna angajamente legale, având în vedere limita creditelor de angajament reflectate în anexă la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, conform art. 4 alin. (1);
b)organismul intermediar întocmeşte Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate şi completează Formularul nr. 5 - Propunere de angajare cu suma propusă a fi angajată în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate în limita la lit. a). Formularul nr. 5 - Propunere de angajare este supus vizei de control financiar preventiv propriu şi, ulterior, aprobat de către conducătorul organismului intermediar împreună cu Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate;
c)organismul intermediar semnează contractele/deciziile/ ordinele de finanţare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu, pe baza Formularului nr. 4 - Lista proiectelor selectate;
d)organismul intermediar transmite autorităţii de management o copie a Formularului 5 - Propunere de angajare şi a Formularului nr. 6 - Lista contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, în vederea înregistrării în contabilitatea proprie a angajamentelor legale;
e)în cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar, autoritatea de management are obligaţia verificării încadrării valorii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare semnate cu beneficiarii în limita creditelor de angajament prevăzute la lit. a).
Art. 25
În cazul în care faza de angajare a cheltuielilor nu se deleagă unui organism intermediar, autoritatea de management efectuează următoarele operaţiuni:
a)întocmeşte lista cu proiectele selectate, respectiv Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate, şi completează Formularul nr. 5 - Propunere de angajare cu suma propusă a fi angajată în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament prevăzute în anexă la bugetul propriu, conform art. 4 alin. (1), Formularul nr. 5 - Propunere de angajare este supus vizei de control financiar preventiv propriu şi, ulterior, este aprobat de către ordonatorul principal de credite;
b)semnează contractele/deciziile/ordinele de finanţare cu beneficiarii pe baza Formularului nr. 4 - Lista proiectelor selectate, contractele/deciziile/ordinele de finanţare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu;
c)înregistrează în contabilitatea proprie angajamentele legale.
Art. 26
Formularul nr. 5 - Propunere de angajare poate fi completat şi în cazul în care autoritatea de management/organismul intermediar realizează propuneri de angajare pentru fiecare proiect selectat.
Art. 27
(1)În vederea parcurgerii fazelor de lichidare, ordonanţare şi plată, autorităţile de management rezervă, în prima lună a anului bugetar, în totalitate, creditele bugetare prevăzute, conform prevederilor art. 4 alin. (1), în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, completând Formularul nr. 7 - Angajament bugetar global, prevăzut în anexa nr. 7.
(2)În cazul în care valoarea creditelor bugetare se modifică pe parcursul anului bugetar, prevederile alin. (1) se aplică în luna în care a intervenit modificarea respectivă.
Art. 28
În cazul în care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din operaţiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor, se efectuează următoarele operaţiuni:
a)organismul intermediar verifică existenţa cererilor de rambursare/prefinanţare, precum şi a documentelor justificative anexate, primite de la beneficiari, conform prevederilor din contractele/deciziile/ordinele de finanţare;
b)în cazul în care se confirmă corectitudinea documentelor verificate, organismul intermediar:
1.acordă viza "Bun de plată", dacă această operaţiune a fost delegată prin acordul de delegare, şi transmite autorităţii de management documentele întocmite conform procedurilor interne, în vederea înregistrării în contabilitate şi a parcurgerii fazelor de ordonanţare şi plată a cheltuielilor;
2.transmite autorităţii de management documentele întocmite conform procedurilor interne, în vederea continuării fazei de lichidare prin acordarea vizei "Bun de plată" conform procedurilor interne, a înregistrării în contabilitate şi a parcurgerii fazelor de ordonanţare şi plată a cheltuielilor.
Art. 29
În cazul în care nicio parte din operaţiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor nu a fost delegată organismului intermediar, autoritatea de management are responsabilitatea realizării operaţiunilor prevăzute la art. 28.
Art. 30
(1)Ordonanţarea cheltuielilor se face la nivelul autorităţii de management, folosind Formularul nr. 8 - Ordonanţare de plată, prevăzut în anexa nr. 8, în limita creditelor bugetare aprobate pentru cota-parte de cheltuieli aferentă contribuţiei publice naţionale şi în limita disponibilului din contul de angajamente bugetare pentru cota-parte de cheltuieli aferentă fondurilor europene.
(2)În cazul în care ordonanţarea se face pentru mai multe cereri de plată/rambursare/prefinanţare, Formularul nr. 8 - Ordonanţare de plată va fi însoţit de o anexă, conform Formularului nr. 9 - Anexă la ordonanţarea de plată, prevăzut în anexa nr. 9, care trebuie să cuprindă toate informaţiile necesare completării ordinelor de plată.
(3)Formularul nr. 8 - Ordonanţare de plată se completează separat pentru fiecare tip de plată, respectiv pentru cerere de plată/rambursare/prefinanţare plătite de beneficiari.
Art. 31
Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management are obligaţia preluării în situaţiile financiare proprii, întocmite în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul contabilităţii, a operaţiunilor înregistrate în sistemul contabil al autorităţii de management.
Art. 32
(1)În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale autorităţilor de management şi cele ale beneficiarilor pentru operaţiunile gestionate în cadrul programelor operaţionale, beneficiarii au obligaţia transmiterii lunare, până la date de 20 a lunii curente, a Formularului nr. 10 - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, prevăzut în anexa nr. 10, din care să rezulte sumele primite de la autorităţile de management şi cele plătite acestora, conform prevederilor din contractele/deciziile/ordinele de finanţare.
(2)Autoritatea de management are obligaţia efectuării reconcilierii între înregistrările contabile privind debitele şi registrul debitorilor, existente la nivelul acesteia.
(3)Autoritatea de management are obligaţia efectuării reconcilierii între înregistrările contabile şi înregistrările din SMIS 2014+ aferente operaţiunilor derulate la nivelul acesteia.
CAPITOLUL VI: Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat
Art. 33
Liderul unui parteneriat beneficiar al unui proiect în conformitate cu prevederile art. 28 din Ordonanţă este responsabil cu asigurarea implementării proiectului şi a respectării tuturor prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanţare încheiat cu autoritatea de management/organismul intermediar, precum şi cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.
Art. 34
(1)Termenii, condiţiile şi responsabilităţile părţilor privind implementarea proiectului sunt stabilite prin acordul de parteneriat încheiat între lider şi parteneri.
(2)Acordul de parteneriat este supus legislaţiei din România şi se încheie până cel târziu la semnarea contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
(3)Acordul de parteneriat este parte integrantă a contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
(4)Acordul de parteneriat cuprinde obligatoriu următoarele informaţii:
a)datele de identificare ale liderului de parteneriat şi partenerilor;
b)descrierea activităţilor aflate în responsabilitatea fiecărui partener, respectiv a liderului de parteneriat;
c)valoarea estimată a fiecărei activităţi, defalcată pentru fiecare partener, respectiv pentru liderul de parteneriat;
d)conturile bancare deschise pe numele liderului de parteneriat pentru activităţile proprii şi conturile deschise pe numele partenerilor, în care se efectuează transferurile sumelor reprezentând prefinanţare/plată/rambursare, de către unităţile de plată;
e)contribuţia financiară proprie a fiecărui partener la implementarea proiectului;
f)prevederi referitoare la răspunderea fiecărei părţi privind recuperarea cheltuielilor afectate de nereguli aferente activităţilor proprii din cadrul proiectului.
(5)Autorităţile de management au obligaţia stabilirii, prin ghidurile aferente operaţiunilor finanţate din fonduri europene, informaţiilor suplimentare necesare a fi cuprinse în acordurile de parteneriat, precum şi tipurile de activităţi care nu pot fi implementate de parteneri.
(6)Alegerea partenerilor este în exclusivitate de competenţa autorităţii/instituţiei/organizaţiei care are calitatea de lider al parteneriatului, în cazul în care aceasta iniţiază stabilirea parteneriatului.
(7)Autorităţile/instituţiile finanţate din fonduri publice au obligaţia de a face publică intenţia de a stabili un parteneriat cu entităţi private în vederea implementării unui proiect finanţat din fonduri europene, menţionând totodată principalele activităţi ale proiectului, bugetul, precum şi condiţiile minime pe care trebuie Să le îndeplinească partenerii.
(8)Procedura privind alegerea partenerilor din sectorul privat, prevăzută la art. 29 alin. (1) din Ordonanţă, se consideră îndeplinită numai dacă liderul face dovada îndeplinirii prevederilor alin. (7) prin intermediul canalelor media cu acoperire naţională şi internaţională şi prin internet şi demonstrează, prin elaborarea unui raport, că în selecţia partenerului/partenerilor a respectat următoarele condiţii:
a)a selectat una sau mai multe dintre entităţile private care au răspuns anunţului public în baza unor criterii transparente;
b)organizaţia/organizaţiile selectate are/au domenii de activitate în concordanţă cu obiectivele specifice ale proiectului;
c)în procesul de selecţie al partenerului/partenerilor s-a respectat principiul utilizării eficiente a fondurilor publice.
(9)Autorităţile de management pot stabili, prin ghidurile aferente operaţiunilor finanţate din fonduri europene, în aplicarea art. 29 din Ordonanţă, metodologii/proceduri de evaluare şi selecţie a partenerilor din sectorul privat de către entităţile finanţate din fonduri publice.
Art. 35
(1)Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare către autoritatea de management conform prevederilor contractului/ deciziei/ordinului de finanţare.
(2)În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat pentru activităţile proprii şi partenerii au obligaţia deschiderii conturilor corespunzătoare în vederea primirii de la autoritatea de management atât a sumelor aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate, la nivelul proiectului, cât şi a sumelor reprezentând prefinanţare sau cele aferente cererilor de plată, după caz.
(3)În aplicarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1) din Ordonanţă, liderii de parteneriat, instituţii publice prevăzute la art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanţă, solicită acordarea de prefinanţare doar în numele partenerilor lor, cu condiţia ca aceşti parteneri să nu se încadreze în prevederile art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanţă.
(4)Sumele necesare desfăşurării activităţilor proprii în cadrul proiectului, care se derulează prin unităţile Trezoreriei Statului, sunt gestionate de lider şi parteneri prin conturile corespunzătoare prevăzute la art. 39.
Art. 36
Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, notificările şi titlurile de creanţă se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform acordului de parteneriat.
CAPITOLUL VII: Conturile aferente derulării fondurilor europene şi a contribuţiei publice naţionale totale
Art. 37
(1)În vederea derulării operaţiunilor financiare determinate de gestionarea programelor operaţionale, reglementate prin Ordonanţă, se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului.
(2)Pe numele Ministerului Finanţelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, gestionate de Autoritatea de certificare, următoarele conturi de disponibilităţi:
a)57.07.01.60 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare";
b)57.07.01.61 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Asistenţa tehnică» 2014-2020";
c)57.07.01.62 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Competitivitate» 2014-2020";
d)57.07.01.63 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Capital uman» 2014-2020";
e)57.07.01.64 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Capacitate administrativă» 2014-2020";
f)57.07.01.65 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Regional» 2014-2020";
g)57.07.01.66 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Infrastructura mare» 2014-2020";
h)57.07.01.67 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Ajutorarea persoanelor defavorizate» 2014-2020".
(3)Pe numele Ministerului Finanţelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală pentru derularea operaţiunilor financiare prevăzute la art. 5 şi 10 din Ordonanţă următoarele conturi de disponibilităţi gestionate de Autoritatea de certificare:
a)57.07.03.60 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din bugetul MFP - Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare";
b)57.07.03.61 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din bugetul MFP - Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Asistenţa tehnică» 2014-2020";
c)57.07.03.62 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din bugetul MFP - Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Competitivitate» 2014-2020";
d)57.07.03.63 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din bugetul MFP - Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Capital uman» 2014-2020";
e)57.07.03.64 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din bugetul MFP - Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Capacitate administrativă» 2014-2020";
f)57.07.03.65 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din bugetul MFP - Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Regional» 2014-2020";
g)57.07.03.66 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din bugetul MFP - Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Infrastructura mare» 2014-2020";
h)57.07.03.67 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din bugetul MFP - Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Ajutorarea persoanelor defavorizate» 2014-2020".
(4)Pe numele fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de finanţarea programelor operaţionale din fonduri externe nerambursabile, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale şi din venituri din privatizare următoarele conturi de disponibilităţi:
a)57.07.06.61 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanţare/indisponibilităţi temporare de fonduri europene şi din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Asistenţă tehnică» 2014-2020;
b)57.07.06.62 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanţare/ indisponibilităţi temporare de fonduri europene şi din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare-Programul operaţional «Competitivitate» 2014-2020";
c)57.07.06.63 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanţare/ indisponibilităţi temporare de fonduri europene şi din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Capital uman» 2014-2020";
d)57.07.06.64 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanţare/indisponibilităţi temporare de fonduri europene şi din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Capacitate administrativă» 2014-2020";
e)57.07.06.65 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanţare/ indisponibilităţi temporare de fonduri europene şi din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Regional» 2014-2020";
f)57.07.06.66 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanţare/ indisponibilităţi temporare de fonduri europene şi din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Infrastructură mare» 2014-2020";
g)57.07.06.67 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanţare/ indisponibilităţi temporare de fonduri europene şi din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Ajutorarea persoanelor defavorizate» 2014-2020".
(5)Pe numele fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti următoarele conturi de disponibilităţi pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de recuperarea unor sume aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene, cu detaliere pe programe operaţionale:
a)57.07.05.61 "Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Asistenţă tehnică» 2014-2020";
b)57.07.05.62 "Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Competitivitate» 2014-2020";
c)57.07.05.63 "Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Capital uman» 2014-2020";
d)57.07.05.64 "Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Capacitate administrativă» 2014-2020";
e)57.07.05.65 "Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Regional» 2014-2020";
f)57.07.05.66 "Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Infrastructură mare» 2014-2020";
g)57.07.05.67 "Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Ajutorarea persoanelor defavorizate» 2014-2020".
(6)Pentru gestionarea sumelor prevăzute la art. 9 din Ordonanţă, pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management se deschide la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti contul 01 "Credite bugetare deschise şi repartizate pe seama ordonatorilor de credite finanţaţi din bugetul de stat" şi respectiv contul de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", cu detaliere potrivit clasificaţiei bugetare. Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management efectuează în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate, plăţi către beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri din contul de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat" deschis pe numele acestora la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
(7)Pentru efectuarea cheltuielilor prevăzute la art. 10 din Ordonanţă, se deschid credite bugetare din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, în limita cărora se dispun plăţi din contul de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat" în contul de disponibil prevăzut la alin. (3) lit. a).
(8)În cadrul contului sintetic 57 "Disponibil pentru finanţarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014-2020" pot fi deschise şi alte conturi analitice decât cele prevăzute la alin. (1)-(5), prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi ministrului finanţelor publice, pentru gestionarea sumelor aferente fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare.
Art. 38
(1)Sumele reprezentând prefinanţare şi rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate se gestionează de către beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri, care au calitatea de instituţii publice, prin conturi de venituri bugetare ale bugetelor din care aceştia sunt finanţaţi, deschise la solicitarea acestora, la unităţile Trezoreriei Statului, pe codurile de identificare fiscală ale instituţiilor publice respective. În cazul beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, care au calitatea de instituţii publice finanţate integral din bugetele ordonatorilor de credite ai bugetului local, sumele se încasează în conturile de venituri bugetare codificate cu codurile de identificare fiscală ale ordonatorilor de credite al bugetului local în care au fost aprobate sumele aferente finanţării valorii totale a proiectelor acestor entităţi publice.
(2)În cazul beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (1), sumele reprezentând prefinanţare şi/sau rambursare de cheltuieli eligibile efectuate în scopul implementării proiectelor se încasează în conturi de disponibilităţi deschise la solicitarea acestora.
(3)Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii prevăzuţi la alin. (2) pot opta pentru deschiderea conturilor de disponibilităţi la unităţile Trezoreriei Statului sau la instituţii de credit.
Art. 39
(1)Conturile de venituri bugetare care se deschid la unităţile Trezoreriei Statului pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, în calitate de instituţii publice, în funcţie de bugetul prin care se finanţează proiectul, inclusiv pe numele ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanţă, sunt următoarele:
a)conturile de venituri ale bugetului de stat, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:
1.pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:
1.1.20.A.48.01.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
1.2.20.A.48.01.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
2.pentru Fondul social european:
2.1.20.A.48.02.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
2.2.20.A.48.02.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
3.pentru Fondul de coeziune:
3.1.20.A.48.03.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
3.2.20.A.48.03.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
4.pentru Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane:
4.1.20.A.48.06.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
4.2.20.A.48.06.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
b)conturile de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:
1.pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:
1.1.22.A.48.01.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
1.2.22.A.48.01.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
2.pentru Fondul social european:
2.1.22.A.48.02.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
2.2.22.A.48.02.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
3.pentru Fondul de coeziune:
3.1.22.A.48.03.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
3.2.22.A.48.03.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
c)conturile de venituri ale bugetului asigurărilor pentru şomaj, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:
1.pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:
1.1.28.A.48.01.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
1.2.28.A.48.01.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
2.pentru Fondul social european:
2.1.28.A.48.02.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
2.2.28.A.48.02.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
3.pentru Fondul de coeziune:
3.1.28.A.48.03.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
3.2.28.A.48.03.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
d)conturile de venituri ale bugetului fondului naţional de asigurări sociale de sănătate, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:
1.pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:
1.1.26.A.48.01.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
1.2.26.A.48.01.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
2.pentru Fondul social european:
2.1.26.A.48.02.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
2.2.26.A.48.02.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
3.pentru Fondul de coeziune:
3.1.26.A.48.03.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
3.2.26.A.48.03.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
e)conturile de venituri ale bugetului local, în care se virează sumele reprezentând prefinanţarea şi rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanţării"din fonduri europene:
1.pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:
1.1.21.A.48.01.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
1.2.21.A.48.01.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
1.3.21.A.48.01.03 "Prefinanţare";
2.pentru Fondul social european:
2.1.21.A.48.02.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
2.2.21.A.48.02.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
2.3.21.A.48.02.03 "Prefinanţare";
3.pentru Fondul de coeziune:
3.1.21.A.48.03.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
3.2.21.A.48.03.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
3.3.21.A 48.03.03 "Prefinanţare";
f)conturile de venituri ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând prefinanţarea şi rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:
1.pentru Fondul European de Dezvoltare Regională
1.1.pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică centrală
1.1.1.20.F.48.01.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
1.1.2.20.F.48.01.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
1.1.3.20.F.48.01.03 "Prefinanţare";
1.2.pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică locală
1.2.1.21.F.48.01.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
1.2.2.21.F.48.01.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
1.2.3.21.F.48.01.03 "Prefinanţare";
2.pentru Fondul social european
2.1.pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică centrală
2.1.1.20.F.48.02.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
2.1.2.20.F.48.02.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
2.1.3.20.F.48.02.03 "Prefinanţare";
2.2.pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică locală
2.2.1.21.F.48.02.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
2.2.2.21.F.48.02.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
2.2.3.21.F.48.02.03 "Prefinanţare";
3.pentru Fondul de coeziune
3.1.pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică centrală
3.1.1.20.F.48.03.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
3.1.2.20.F.48.03.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
3.1.3.20.F.48.03.03 "Prefinanţare";
3.2.pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică locală
3.2.1.21.F.48.03.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
3.2.2.21.F.48.03.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
3.2.3.21.F.48.03.03 "Prefinanţare";
g)conturile de venituri ale bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând prefinanţarea şi rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:
1.pentru Fondul European de Dezvoltare Regională
1.1.pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică centrală
1.1.1.20.G.48.01.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
1.1.2.20.G.48.01.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori"
1.1.3.20.G.48.01.03 "Prefinanţare";
1.2.pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică locală
1.2.1.21.G.48.01.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
1.2.2.21.G.48.01.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
1.2.3.21.G.48.01.03 "Prefinanţare";
1.3.pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul "bugetul asigurărilor pentru şomaj"
1.3.1.28.G.48.01.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
1.3.2.28.G.48.01.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
1.3.3.28.G.48.01.03 "Prefinanţare";
2.pentru Fondul social european
2.1.pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică centrală
2.1.1.20.G.48.02.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
2.1.2.20.G.48.02.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
2.1.3.20.G.48.02.03 "Prefinanţare";
2.2.pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică locală
2.2.1.21.G.48.02.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
2.2.2.21.G.48.02.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
2.2.3.21.G.48.02.03 "Prefinanţare;
2.3.pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul "bugetul asigurărilor pentru şomaj"
2.3.1.28.G.48.02.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
2.3.2.28.G.48.02.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
2.3.3.28.G.48.02.03 "Prefinanţare";
3.pentru Fondul de coeziune
3.1.pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică centrală
3.1.1.20.G.48.03.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
3.1.2.20.G.48.03.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
3.1.3.20.G.48.03.03 "Prefinanţare";
3.2.pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică locală
3.2.1.21.G.48.03.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
3.2.2.21.G.48.03.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
3.2.3.21.G.48.03.03 "Prefinanţare";
3.3.pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul "bugetul asigurărilor pentru şomaj"
3.3.1.28.G.48.03.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
3.3.2.28.G.48.03.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
3.3.3.28.G.48.03.03 "Prefinanţare";
h)conturile de venituri ale bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând prefinanţarea şi rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:
1.pentru Fondul European de Dezvoltare Regională
1.1.pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică centrală
1.1.1.20.E.48.01.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
1.1.2.20.E.48.01.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
1.1.3.20.E.48.01.03 "Prefinanţare";
1.2.pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică locală
1.2.1.21.E.48.01.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
1.2.2.21.E.48.01.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
1.2.3.21.E.48.01.03 "Prefinanţare";
2.pentru Fondul social european
2.1.pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică centrală
2.1.1.20.E.48.02.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
2.1.2.20.E.48.02.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
2.1.3.20.E.48.02.03 "Prefinanţare";
2.2.pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică locală
2.2.1.21.E.48.02.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
2.2.2.21.E.48.02.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
2.2.3.21.E.48.02.03 "Prefinanţare";
3.pentru Fondul de coeziune
3.1.pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică centrală
3.1.1.20.E.48.03.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
3.1.2.20.E.48.03.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
3.1.3.20.E.48.03.03 "Prefinanţare";
3.2.pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică locală
3.2.1.21.E.48.03.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
3.2.2.21.E.48.03.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";
3.2.3.21.E.48.03.03 "Prefinanţare";
i)contul de venituri al bugetului local, în care se virează sumele aferente cofinanţării de la bugetul de stat: 21.A.42.69.00 "Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";
j)conturile de venituri ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, inclusiv activităţile finanţate din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice în care se virează sumele aferente cofinanţării de la bugetul de stat
1.pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică centrală
1.1.20.F.42.70.00 "Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";
2.pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică centrală
2.1.20.G.42.70.00 "Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";
3.pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică centrală
3.1.20.E.42.70.00 "Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";
4.pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică locală
4.1.21.F.42.70.00 "Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";
5.pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică locală
5.1.21.G.42.70.00 "Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";
6.pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică locală
6.1.21.E.42.70.00 "Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";
7.pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul "bugetul asigurărilor pentru şomaj"
7.1.28.G.42.70.00 "Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020".
(2)Conturile de disponibilităţi care se deschid la unităţile Trezoreriei Statului pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor, alţii decât instituţii publice, sunt următoarele:
a)50.99.01 "Disponibil al operatorilor economici reprezentând prefinanţare aferentă proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare";
b)50.99.02 "Disponibil al persoanelor juridice din sectorul privat, alţii decât operatorii economici, reprezentând prefinanţare aferentă proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare";
c)50.99.03 "Disponibil al operatorilor economici reprezentând rambursări de cheltuieli efectuate, aferente proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare";
d)50.99.04 "Disponibil al persoanelor juridice din sectorul privat, alţii decât operatorii economici, reprezentând rambursări de cheltuieli efectuate, aferente proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare".
(3)În cadrul contului sintetic 50.99 "Disponibil al persoanelor juridice, altele decât instituţii publice, aferent proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014-2020" pot fi deschise şi alte conturi analitice decât cele prevăzute la alin. (2), prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi ministrului finanţelor publice, pentru gestionarea sumelor aferente fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare.
(4)Conturile de disponibilităţi care se deschid la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în vederea aplicării mecanismului decontării cererilor de plata prevăzut la capitolul IV sunt următoarele:
a)conturi care se deschid pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor în vederea încasării sumelor de la autorităţile de management.
1.50.41.01 "Disponibil al instituţiilor publice din administraţia publică centrală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare";
2.50.41.02 "Disponibil al instituţiilor publice din administraţia publică locală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare";
3.50.41.06 "Disponibil al persoanelor juridice, altele decât instituţii publice, aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare";
b)contul care se deschide pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alţii decât instituţii publice, în care se transferă sumele din contul prevăzut la lit. a) pct. 3 este contul 50.99.05 "Disponibil al persoanelor juridice, altele decât instituţii publice, aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare".
(5)În cadrul contului sintetic 50.41 "Disponibil aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare" pot fi deschise şi alte conturi analitice decât cele prevăzute la alin. (4), prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi ministrului finanţelor publice, pentru gestionarea sumelor aferente fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare.
(6)Pentru conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (1), Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, după caz, inclusiv ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanţă, pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective. În cazul conturilor de venituri ale bugetului local, Trezoreria Statului eliberează extrase de cont unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective, atât pentru sumele cuvenite unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cât şi pentru sumele cuvenite entităţilor finanţate integral din bugetele acestora.
(7)Pentru conturile de disponibilităţi prevăzute la alin. (2)-(5), Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor/ liderilor de parteneriat/partenerilor, după caz.
(8)Sumele aferente fondurilor europene, virate eronat de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, în conturile de venituri ale bugetului de stat, se restituie de către unităţile Trezoreriei Statului din conturile de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate, în conturile din care au fost dispuse plăţile, la cererea scrisă a ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management care au efectuat virarea eronată, întocmită potrivit modelului din Formularul nr. 11 - Cerere de restituire, din anexa nr. 11 a sumelor virate eronat în conturile de venituri ale bugetului de stat de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management. Răspunderea privind sumele ce se restituie din conturile de venituri ale bugetului de stat în care s-a efectuat plata eronată revine exclusiv ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management care solicită restituirea.
(9)Sumele care pot fi restituite cu respectarea prevederilor alin. (8) sunt următoarele:
a)sume virate la subdiviziunile corespunzătoare din cadrul capitolului de venituri ale bugetului de stat 48.01 "Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020", codificate eronat cu codul de identificare fiscală al altor beneficiari decât cei cărora li se cuvin sumele sau cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului 8609468;
b)sumele virate eronat la alte subdiviziuni de venituri ale bugetului de stat, altele decât cele prevăzute la lit. a), codificate cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului 8609468.
CAPITOLUL VIII: Fluxurile financiare aplicabile implementării proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF)
Art. 40
(1)În bugetul Ministerului Fondurilor Europene pentru finanţarea proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei ai căror beneficiari sunt operatori economici cu capital de stat, se cuprind:
a)sumele necesare cofinanţării publice naţionale, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile la nivel de proiect, stabilită conform acordurilor/deciziilor de finanţare;
b)sumele necesare plăţii taxei pe valoare adăugată neeligibilă;
c)sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor considerate neeligibile de către Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele (INEA), altele decât cele prevăzute la lit. b), stabilite conform acordurilor/deciziilor de finanţare;
d)contravaloarea sumelor aferente contribuţiei UE, care în conformitate cu prevederile acordurilor/deciziilor de finanţare se rambursează după finalizarea proiectului.
(2)În vederea cuprinderii în buget a sumelor prevăzute la alin. (1), beneficiarii proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei au obligaţia să transmită Ministerului Fondurilor Europene Formularul nr. 12 - Fişă proiect CEF, din anexa nr. 12, finanţat în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei.
(3)În scopul asigurării informaţiilor necesare completării Formularului nr. 12 - Fişă proiect CEF, beneficiarii, în calitate de autoritate contractantă, solicită la încheierea contractelor de lucrări/prestări servicii un calendar de implementare care să cuprindă inclusiv valoarea facturilor estimat a fi emise lunar/trimestrial de către contractori.
(4)Beneficiarii proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei completează datele privind cofinanţarea publică naţională din Formularul nr. 12 - Fişă proiect CEF, având în vedere cota acesteia în totalul cheltuielilor eligibile, aplicată corespunzător valorilor estimate prevăzute la alin. (3).
(5)În cursul anului bugetar Ministerul Fondurilor Europene poate solicita actualizarea datelor din Formularul nr. 12 - Fişă proiect CEF, corespunzător stadiului de implementare a proiectului.
(6)Sumele aferente cheltuielilor generate de schimburile valutare efectuate în timpul implementării proiectelor, precum şi cele pentru pregătirea participării la apelurile de proiecte în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, cu excepţia cazului în care pentru această activitate a fost emisă o decizie de finanţare a unei asistenţe tehnice în cadrul mecanismului, se suportă din veniturile proprii ale beneficiarilor.
Art. 41
(1)În scopul primirii de la INEA a sumelor aferente prefinanţării/rambursării cheltuielilor eligibile, beneficiarii deschid conturi în valută, conform acordului/deciziei de finanţare.
(2)Sumele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a)-c) se transferă cu ordin de plată de către Ministerul Fondurilor Europene în conturile prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a).
(3)La cererea beneficiarului, sumele prevăzute la alin. (2) se transferă de către Ministerul Fondurilor Europene cu titlu de prefinanţare, prima tranşă fiind egală cu valoarea prevăzută în Formularul nr. 12 - Fişă proiect CEF, corespunzător primului trimestru de implementare a proiectului.
(4)Următoarele tranşe de prefinanţare se transferă la solicitarea beneficiarului, cu condiţia ca acesta să facă dovada utilizării a cel puţin 70% din prefinanţarea acordată anterior.
(5)Ultima tranşă de prefinanţare se transferă în limita cotei de cofinanţare publică naţională stabilite prin decizia de finanţate.
(6)Sumele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. d) se transferă de către Ministerul Fondurilor Europene în contul prevăzut la art. 45 alin. (1) lit. b) în baza solicitării beneficiarului, însoţită de facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, facturi de avans acordat contractorilor în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele aferente proiectelor implementate.
(7)În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea plăţii finale din partea Comisiei Europene/INEA, beneficiarii sunt obligaţi:
a)să transfere, în conturile prevăzute la art. 45 alin. (4), cuantumul sumei primite de la Comisia Europeană/INEA.
b)să transfere orice disponibil primit din sursele prevăzute la art. 40 alin. (1) rămas neutilizat, astfel:
1.sumele primite de la Ministerul Fondurilor Europene în cursul anilor precedenţi în contul 20.A.36.32.01 "Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi" codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Fondurilor Europene;
2.sumele primite de la Ministerul Fondurilor Europene în cursul anului curent în conturile de cheltuieli ale Ministerului Fondurilor Europene din care beneficiarul a încasat sumele respective;
c)să notifice Ministerul Fondurilor Europene cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b).
(8)În cazul nefinalizării proiectelor, beneficiarii sunt obligaţi să transfere în conturile corespunzătoare prevăzute la alin. (7) lit. b), cuantumul sumelor acordate conform prevederilor art. 40 alin. (1).
Art. 42
Sumele aferente finanţării proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei se reflectă corespunzător în bugetul de venituri şi cheltuieli al beneficiarilor prevăzuţi la art. 40 alin. (1).
Art. 43
Sumele primite de către beneficiarii prevăzuţi la art. 40 alin. (1) conform art. 41 alin. (2), reprezentând prefinanţare rămasă neutilizată la sfârşitul anului, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.
Art. 44
(1)Corespunzător fiecărei cereri intermediare/ finale de plată, transmisă la INEA conform prevederilor acordului de finanţare, pentru justificarea cheltuielilor efectuate, beneficiarii transmit Ministerului Fondurilor Europene o declaraţie financiară privind aceste cheltuieli, precum şi cheltuielile neeligibile, altele decât TVA, conform Formularului nr. 13 - Fişă justificare cheltuieli detaliate proiect finanţat în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF), din anexa nr. 13, însoţită de documentele justificative, cel târziu în ziua următoare celei de transmitere a cererii către INEA.
(2)Solicitarea beneficiarului prevăzută la art. 41 alin. (6) trebuie însoţită de Formularul nr. 13 - Fişă justificare cheltuieli detaliate proiect finanţat în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF) completat corespunzător.
Art. 45
(1)Conturile deschise pe numele operatorilor economici în calitate de beneficiari la Trezoreria Statului în care se virează de către Ministerul Fondurilor Europene sumele prevăzute la art. 40 alin. (1) sunt următoarele:
a)50.99.06 "Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei - prefinanţare" - pentru sumele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a)-c);
b)50.99.07 "Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei - rambursarea finală" - pentru sumele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. d).
(2)Plăţile dispuse din conturile de disponibil prevăzute la alin. (1) se efectuează pe răspunderea titularilor acestor conturi.
(3)Pentru gestionarea sumelor prevăzute la art. 40 alin. (1), pe numele Ministerului Fondurilor Europene se deschide la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti contul 01 "Credite bugetare deschise şi repartizate pe seama ordonatorilor de credite finanţaţi din bugetul de stat" şi respectiv contul de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", cu detaliere potrivit clasificaţiei bugetare din care efectuează plăţi către beneficiari, în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate".
(4)Conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codul de identificare fiscală al Ministerului Fondurilor Europene în care se rambursează sumele prevăzute la art. 41 alin. (7) lit. a) sunt următoarele:
a)20.A.48.19.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";
b)20.A.48.19.02 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori".
CAPITOLUL IX: Dispoziţii Finale
Art. 46
Valoarea subvenţiei acordate beneficiarilor finanţaţi parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau bugetele fondurilor speciale poate cuprinde sume aferente contravalorii cofinanţării care trebuie asigurată de beneficiari, precum şi contravaloarea cheltuielilor, altele decât cele eligibile.
Art. 47
Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
-****-
ANEXA nr. 1:

Formularul nr. 1 - Fişă de fundamentare

Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene

Ordonator de credite
Departamentul (care propune/implementează proiectul): .................
Bugetul din care este finanţat: .................
I - Credite de angajament (CA)
II - Credite bugetare (CB)
Denumire proiect: .................
şi/sau
Nr. şi dată contract/decizie/ordin de finanţare: .................
Program/Instrument/Facilitate: .................
Tipul fondului extern nerambursabil (FEN)
FEDR/FSE/FC/FEAD .................
- mii lei -

Perioada de implementare

CA/CB

Bugetul proiectului

Total

Cheltuieli eligibile

Alte cheltuieli decât cele eligibile

FEN

Cofinanţare

Activităţi proprii

Activităţi proprii

Alte activităţi*

0

1=2+3+4+5

2

3

4

5

...(anul 1) (realizat/estimat)

I

II

...(anul 2) (realizat/estimat)

I

II

...(anul 3)

I

II

...(anul n)

I

II

TOTAL

I

II

Descriere activităţi eligibile (inclusiv cele aflate în sarcina partenerului/partenerilor pentru care se asigura cota de cofinanţare):
Descriere cheltuieli, altele decât cele eligibile:

Avizat

Departament/Direcţie

....................

(beneficiar)

Director general/Director,

...................

Autoritatea de management

...................

Director general/Director,

....................

Date de contact responsabil proiect:

Nume:...................

Telefon:.................

Fax/E-mail:...................

____
*Numai pentru proiectele implementate în parteneriat se evidenţiază separat cofinanţarea care excede cotei-părţi aferente activităţilor proprii, corespunzător contribuţiei la cofinanţarea naţională angajată a fi asigurată conform acordului de parteneriat (anexa la contractul/decizia/ordinul de finanţare).
ANEXA nr. 2:

Formularul nr. 2 - Notificare cu privire la sumele virate în conturile de venituri corespunzătoare rambursării cheltuielilor aferente fondurilor europene

Nr. .......... din data de ...........
De la: Autoritatea de management ...........
Către: ........... (beneficiar) ...........
Referitor:
Proiect......(numărul contractului de finanţare) ..... - Autorizare/Certificare cheltuieli eligibile şi rambursare cotă-parte cheltuieli eligibile aferente FEDR/FC/FSE ca urmare a Cererii de rambursare nr. .... din data de ...........
Vă informăm că în data de ........... a fost virată suma de în contul de venituri reprezentând rambursarea cotei-părţi din cheltuielile eligibile aferente FEDR/FC/FSE.
Suma menţionată anterior corespunde următoarelor categorii de cheltuieli eligibile cuprinse în cererea mai sus menţionată:

Categorii de cheltuieli eligibile

Valoarea totală

din care TVA

Suma solicitată la rambursare

Suma virată în contul de venituri

...

...

TOTAL

Director general/Director,
.............
Autoritatea de management
.............
ANEXA nr. 3:
Autoritatea de management ......./
Cod de identificare fiscală ..............
Simbol cont ..................
Cod IBAN .......................
Formularul nr. 3 - Notificare aferentă Cererii de plată nr. .....
Beneficiar/Lider de parteneriat pentru acţiunile proprii/Partener ...............
Cod de identificare fiscală beneficiar/lider de parteneriat pentru acţiunile proprii/partener ...............
E-mail ............
Cod SMIS ............
Denumire proiect ............
Cheltuieli eligibile reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate/bunurilor achiziţionate/serviciilor prestate
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Denumire furnizor
B - Codul de identificare fiscală al furnizorului
C - Denumirea/Numărul/Data
D - Valoarea fără TVA

Nr. crt.

Categorii de Cheltuieli eligibile1)

Descriere activităţi

Contract de achiziţie nr.

Factura/Alte documente justificative

A

B

Valoarea cheltuielilor solicitate în baza facturilor/documentelor acceptate la plata2)

Valoarea cheltuielilor plătite de beneficiar din fonduri plătite de AM

Valoarea cheltuielilor plătite de beneficiar din fonduri proprii

C

Valoare

D

TVA

Fără TVA

TVA

Fără TVA

TVA

D

TVA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Total costuri eligibile

X

X

X

X

X

X

X

___
1)Se vor prelua denumirile capitolelor bugetare şi liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului.
2)Valoarea cheltuielilor solicitate da către beneficiar în prezenta cerere de plată în baza facturilor/documentelor acceptate la plată da către beneficiari.
[semnătura]
[ştampila]
ANEXA nr. 4:
Ministerul (Instituţia) ................
Autoritatea de management/Organismul intermediar ................
Aprobat listă proiecte selectate:
Autoritatea de management/Organismul intermediar ...................
Directorul general/Director,
................
(semnătura şi ştampila)

Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate

Nr. din data de ................

Nr. crt.

Beneficiarul

Denumirea proiectului

Valoarea finanţării nerambursabile eligibile

Finanţare UE (FEDR/FSE/FC)

Finanţarea naţională eligibilă

TOTAL

Autoritatea de management/Organismul intermediar ...................
Director general/Director,
..................
(semnătura şi stampila)
ANEXA nr. 5:
Ministerul/Instituţia .................
Autoritatea de management/Organismul intermediar
...................
Data emiterii ....................
Compartimentul de specialitate ............................
Nr. ....

Formularul nr. 5 - Propunere de angajare

(pentru acţiuni multianuale în limita creditelor de angajament reflectate în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management)
Proiectul individual selectat
(beneficiarul, denumirea, valoarea totală a finanţării nerambursabile) ..................
sau
Lista de proiecte selectate nr. .......... din data de ............
- lei -

Anexa referitoare la finanţarea programelor aferente politicii de coeziune a UE

Credite de angajament
(cont 8071)

Credite de angajament angajate
(cont 8072)

Disponibil de credite de angajament ce mai poate fi angajat

Suma angajată

Disponibil de credite de angajament rămas de angajat

0

1

2

3=1-2

4

5 = 3-4

Finanţare UE, din care:

FEDR

FES

FC

Cofinanţare publică

TOTAL

Compartiment de specialitate

Data ............

Semnătura ............

Compartiment de contabilitate*)

Data ............

Semnătura ............

Control financiar preventiv propriu - CFFP

Data ............

Viza

Semnătura

____
*)Răspunde de datele înscrise în coloanele 1, 2 şi 3.
Ordonatorul principal de credite/Conducătorul organismului intermediar,
............
Data ............
Semnătură ............
ANEXA nr. 6:
Ministerul (Instituţia) ............
Autoritatea de management/Organismul intermediar ............

Formularul nr. 6 - Lista contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare

Nr. .......... din data de ............

Nr. crt.

Nr./Data contractului/deciziei/ordinului

Beneficiarul

Denumirea proiectului

Valoarea finanţării nerambursabile eligibile
- lei -

Finanţare UE (FEDR/FSE/FC)

Cofinanţare naţională

TOTAL

Director general/Director,
............
(semnătura şi ştampila)
ANEXA nr. 7:
Ministerul ............
Autoritatea de management ............
Compartimentul de specialitate ............
Nr. ............
Data emiterii ............

Formularul nr. 7 - Angajament bugetar global

(în limita creditelor bugetare reflectate în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management)

Finanţare UE, din care: ............

FEDR ............

FSE ............

FC ............

Cofinanţare publică

TOTAL ............

Compartiment de specialitate

Data:

Semnătura: ............

Spaţiu rezervat CFFP

- Viza

- Refuz viză

- Înregistrare individuală

Nr. ............

Data:

Semnătura: ............

Data ............

Ordonator principal de credite,
............
Data: ............
Semnătura: ............
ANEXA nr. 8:
Ministerul ............
Autoritatea de management ............
Data emiterii ............
Compartimentul de specialitate ............
Nr. ............

Formularul nr. 8 - Ordonanţare de plată

Tipul plăţii:

PREFINANŢARE

RAMBURSARE

Lista documentelor justificative, conform anexei nr. ............
Nr./Data contractului/deciziei/ordinului de finanţare sau "conform anexei"............
Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

Disponibil înaintea efectuării plăţii*)

(cont 8066-770/5xx-doc. în decontare)

Suma de plată

Disponibil după efectuarea plăţii

0

1

2

3 = col. 1 - 2

Finanţare UE,

din care:

- FEDR

- FSE

-FC

Cofinanţare publică****)

TOTAL

Numele şi adresa beneficiarului**)

............

............

Numărul de cont**)............

Trezoreria

(Banca) ............

Cod ............

Compartimentul de specialitate

Data ............

Semnătura ............

Compartimentul de contabilitate***)

Data ............

Semnătura ............

Control financiar preventiv propriu

Data ............

Viza

Semnătura ............

___
*)Disponibilul din prima ordonanţare emisă la începutul anului bugetar este compus din disponibilităţile reportate din anul bugetar anterior (conform art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015) şi creditele bugetare ale anului curent (plăţile pot fi mai mari decât deschiderile da credite bugetare).
**)Se va completa cu "conform anexei", în cazul ordonanţării globale la plată.
***)Răspunde de datele înscrise în coloana 1.
****)Se detaliază pe subdiviziunea clasificaţiei bugetare (capitol, subcapitol, paragraf, titlu, articol, alineat).
Ordonator principal de credite,
....................
Data .... Semnătura ....
ANEXA nr. 9:
Ministerul ....................
Autoritatea de management ....................

Formularul nr. 9 - Anexă la Ordonanţarea de plată nr. .... din data de ....

Nr. crt.

Nr/Data contractului/deciziei/ ordinului de finanţare

Beneficiarul

Adresa beneficiarului

Banca beneficiarului

Nr. contului beneficiarului

Suma
(lei)

Director general/Director,
....................
(semnătura şi ştampila)
ANEXA nr. 10:

Formularul nr. 10 - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă

De la: .................... (beneficiar)
Către: Autoritatea de management ....................
Referitor: Proiect .................... (numărul contractului de finanţare)
Vă informăm că la data de .................... situaţia încasărilor/plăţilor a fost următoarea:
- sume încasate de la autoritatea de management: ...................., conform:
- O.P. nr. /data ............., suma ........., reprezentând ....................;
- O.P. nr. /data ............., suma ........., reprezentând ....................;
- ....................
- sume plătite (restituite) către autoritatea de management:...................., conform:
- O.P. nr. /data ............., suma ........., reprezentând ....................;
- O.P. nr. /data ............., suma ........., reprezentând ....................;
- .............
Beneficiar,
.............
(reprezentant legal)
ANEXA nr. 11:

Formularul nr. 11 - Cerere de restituire a sumelor virate eronat în conturile de venituri ale bugetului de stat de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management

nr. ............... din data de .................
Către ............. 1)
Prin prezenta cerere,.............2), cu sediul în localitatea............., str. ............. nr. ............., judeţul/sectorul ............., având CI F............., în temeiul prevederilor .............3), solicităm restituirea sumei de ............. 4), virată eronat în contul de venituri ale bugetului de stat nr. ............., codificat cu CIF ............., cod IBAN ............., reprezentând ............., achitată cu OPT nr. .............din data de ..............
Restituirea va fi efectuată în contul nr. .............5), CIF ............., cod IBAN ............., deschis la Trezoreria ..............
Numele şi prenumele ordonatorului principal de credite,
.............
Semnătura
.............
L.S.
___
1)Denumirea unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului la care este deschis contul de venituri ale bugetului de stat în care a fost virată eronat suma.
2)Denumirea solicitantului (ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management).
3)Actul normativ în temeiul căruia se solicită restituirea sumei.
4)Cuantumul sumei pentru care se solicită restituirea, în cifre şi în litere.
5)Contul din care a fost dispusă plata eronat de către instituţia publică.
ANEXA nr. 12:

Formularul nr. 12 - Fişa proiectului CEF finanţat în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei

Ordonator de credite: ............
Departament coordonare implementare: ............
Denumirea proiectului: ............
Decizie de finanţare INEA: ............
Perioada de implementare: ............
Valoarea totală a proiectului: ............ mii euro,
din care:
UE/CEF ........... mii euro, din care ... mii euro la finalizarea proiectului
RO/Cofinanţare ........... .mii euro/x% din total valoare cheltuieli eligibile
TVA neeligibil: ............ mii euro
Alte cheltuieli neeligibile: ............ mii euro
Valoarea prefinanţării UE/CEF iniţială: ............ mii euro/...... % din valoare UE/CEF
- mii lei1 -

Perioada de implementare

categorie

total

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

(anul 1) (realizat/estimat)

UE/CEF

RO/Cofinanţare (x% din UE/CEF)

TVA

cheltuieli neeligibile

(anul 2) (realizat/estimat)

UE/CEF

RO/Cofinanţare (x% din UE/CEF)

TVA

cheltuieli neeligibile

... (anul n)

...

...

TOTAL

Descriere cheltuieli, altele decât cele eligibile:

Elaborat

Avizat

Departament/Direcţie

............

(beneficiar)

Director general/Director,

............

(numele şi prenumele)

............

(semnătura)

Data ............

Responsabil proiect,

............

(numele şi prenumele)

............

(semnătura)

Date de contact responsabil proiect

Telefon: ............

Fax/E-mail: ............

Ministerul Fondurilor Europene Departament/Direcţie

............

Director general/Director/Şef serviciu,

............

(numele şi prenumele)

............

(semnătura)

Data ............

___
1Estimat: la cursul valutar mediu din luna în care a fost emisă decizia de finanţare/Realizat: preţuri curente.
ANEXA nr. 13:

Formularul nr. 13 - Fişă justificare cheltuieli detailate proiect finanţat în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF)

Beneficiar: ............
Denumirea proiectului: ............
Decizie de finanţare INEA: ............
Perioada de implementare: ............
Cerere intermediară/finală de plată transmisă către INEA în data de ............
- lei -

Categoria de costuri

Tipul contractului de achiziţie (servicii/furnizare/ lucrări)

Activitatea aferentă costului

Data facturii/ documentului justificativ

Nr.de identificare al contractului de achiziţie

Valoarea totală a facturii (fără TVA)

Din care

TVA

Total

Buget de stat

UE/CEF

1

2

3

4

5

6 = 7 + 8

7

8

9

10 = 6 + 9

Coloanele 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 9 se completează similar cu secţiunea a 2-a ("Detailed costs incurred") din declaraţia financiară anexată la Cererea intermediară/finală de plată transmisă către INEA conform acordului de finanţare.
Cheltuieli neeligibile
- lei -

Tipul contractului de achiziţie (servicii/furnizare/lucrări)

Activitatea aferentă costului

Data facturii/documentului justificativ

Nr. de identificare al contractului de achiziţie

Valoarea totală a facturii

Din care TVA

1

2

3

4

5

6

ELABORAT

AVIZAT

Departament/Direcţie

............

(beneficiar)

Director general/Director,

............

(numele şi prenumele)

............

(semnătura)

Data............

Responsabilul proiectului,

............

(numele şi prenumele)

............

(semnătura)

Date de contact responsabil proiect

Telefon: ............

Fax/E-mail: ............

Ministerul............

(coordonator domeniu CEF)

Departament/Direcţie

............

Director general/Director/Şef serviciu,

............

(numele şi prenumele)

............

(semnătura)

Data ............

Ministerul Fondurilor Europene Departament/Direcţie

............

Director general/Director/Şef serviciu,

............

(numele şi prenumele)

............

(semnătura)

Data ............

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 133 din data de 19 februarie 2016