ORDIN nr. 760 din 8 septembrie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 514/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea activităţii de urmărire a comportării construcţiilor hidrotehnice - NTLH-041
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 50.965/SON din 26 august 2014 al Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor,
în baza prevederilor art. 10 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 64 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 18, art. 25 lit. c) şi art. 26 lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale paragrafelor 3.1-3.6 şi 5.1-5.3 din "Normativul pentru urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice", indicativ NP-087-03, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 645/2003, precum şi ale art. 12 lit. a) din Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale avizului tehnic consultativ al Biroului operativ al Comisiei naţionale pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice din data de 19 februarie 2014,
În temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 514/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea activităţii de urmărire a comportării construcţiilor hidrotehnice - NTLH-041, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 16 iunie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea activităţii de urmărire a comportării şi siguranţei construcţiilor hidrotehnice, NTLH-041"
2.Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Se aprobă Metodologia privind organizarea activităţii de urmărire a comportării şi siguranţei construcţiilor hidrotehnice, NTLH-041, prevăzută în anexa care face parte integranta din prezentul ordin, pentru deţinătorii cu orice titlu de baraje şi alte construcţii hidrotehnice încadrate în categoriile de importanţă A şi B, denumiţi în continuare deţinători."
3.Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:
"METODOLOGIE privind organizarea activităţii de urmărire a comportării şi siguranţei construcţiilor hidrotehnice, NTLH-041"
4.La anexă, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Deţinătorii cu orice titlu de baraje şi alte construcţii hidrotehnice încadrate în categoriile de importanţă A şi B, denumiţi în continuare deţinători, sunt obligaţi să organizeze entităţi funcţionale de urmărire a comportării şi siguranţei acestor construcţii - servicii, birouri, compartimente, laboratoare ş.a. - distincte şi bine individualizate din punctul de vedere al obiectului de activitate, atât la nivelul structurii centrale, cât şi al celor teritoriale ale deţinătorilor respectivi.
(2) Atribuţiile şi competenţele acestor entităţi funcţionale vor fi exclusiv în domeniul de urmărire a comportării şi siguranţei construcţiilor hidrotehnice, conform prevederilor normativelor tehnice specifice în vigoare."
5.La anexă, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
Entităţile funcţionale de urmărire a comportării şi siguranţei construcţiilor hidrotehnice - servicii, birouri, compartimente, laboratoare ş.a. - vor fi subordonate direct reprezentantului conducerii instituţiei centrale sau, după caz, a structurilor teritoriale ale deţinătorilor cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice."
6.La anexă, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
Dimensionarea numărului de personal din cadrul entităţilor funcţionale de urmărire a comportării şi siguranţei construcţiilor hidrotehnice se va face de către fiecare deţinător în funcţie de următorii factori majori de influenţă: numărul de obiective aflate în administrare; dimensiunile construcţiilor hidrotehnice supuse urmăririi sistematice; volumul şi complexitatea instrumentării cu aparatură de supraveghere a construcţiilor hidrotehnice; numărul de măsurători care se efectuează etc."
7.La anexă, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
Structurile organizatorice ale entităţilor funcţionale de urmărire a comportării şi siguranţei construcţiilor hidrotehnice organizate de deţinători vor fi avizate de Biroul operativ al Comisiei naţionale pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice - B.O. CONSIB."
8.La anexă, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) Comisiile de urmărire a comportării în timp a construcţiilor hidrotehnice (barajelor) organizate de deţinători vor avea o reprezentare care să asigure aprecierea competentă şi imparţială a stării de siguranţă a construcţiilor hidrotehnice din patrimoniul propriu, precum şi a celor ale altor deţinători, arondate comisiilor respective. Pentru aceasta, comisiile vor cuprinde, în calitate de membri, pe lângă specialişti proprii ai deţinătorilor şi reprezentanţi ai învăţământului superior tehnic de specialitate, ai institutelor de cercetare, proiectare, ai corpului experţilor etc.
(2) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor de urmărire a comportării în timp a construcţiilor hidrotehnice (barajelor) organizate de deţinători vor fi avizate de Biroul operativ al Comisiei naţionale pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice - B.O. CONSIB.
(3) Comisiile de urmărire a comportării în timp a construcţiilor hidrotehnice (barajelor) organizate de deţinători vor prezenta, la sfârşitul fiecărui an, câte un raport referitor la starea de siguranţă a tuturor barajelor urmărite de comisia respectivă. Aceste rapoarte trebuie avizate de Biroul operativ al Comisiei naţionale pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice - B.O. CONSIB."
Art. II
Deţinătorii vor pune în aplicare prevederile prezentului ordin în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Adriana Doina Pană

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 682 din data de 18 septembrie 2014