INSTRUCŢIUNI nr. 10 din 5 februarie 2015 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următoarele instrucţiuni:
Art. I
Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 31 august 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Animalele de serviciu pentru care, în urma evaluării calităţilor psiho-fizice şi de serviciu de către comisia de specialitate din cadrul Centrului Chinologic "Dr. Aurel Greblea" Sibiu sau de către personalul ce îndeplineşte atribuţii de medic veterinar pentru unităţile Ministerului Afacerilor Interne, se constată că nu au calităţile necesare niciunei categorii de serviciu sau şi-au pierdut aptitudinile de serviciu se propun direct pentru scoaterea din funcţiune, respectiv declasare, în vederea valorificării."
2.La articolul 16 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) documentul emis de autoritatea competentă din care să rezulte că mijloacele fixe respective nu se încadrează în parametrii de siguranţă;"
3.La articolul 20 litera b), punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"9. mijloacele specifice de supraveghere şi control al trecerii frontierei: aparate cu raze X pentru controlul bagajelor şi coletelor poştale; aparate cu raze X pentru controlul scrisorilor şi trimiterilor poştale; detectoare portabile de substanţe explozive; aparate de detectare a drogurilor; inventarul de complet al laboratoarelor criminalistice; spectrografe pentru detectarea şi identificarea drogurilor şi explozibililor; echipamente pentru înregistrarea rapidă a amprentelor; truse de măsurare a densităţii; echipamente de supraveghere aflate în dotarea autospecialelor de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii, după delotizarea acestora; echipamente portabile de supraveghere cu intensificator de imagine/pe principiul termoviziunii/pe principiul conversiei radiaţiei infraroşii; echipamente de detecţie radiaţii nucleare/materiale radioactive; echipamente radiologice, altele decât cele medicale; echipamente criminalistice aflate în dotarea autolaboratoarelor criminalistice, după delotizarea acestora."
4.La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 35
(1) Animalele de serviciu şi de reproducţie care, potrivit constatărilor personalului ce îndeplineşte atribuţii de medic veterinar oficial pentru unităţile Ministerului Afacerilor Interne, şi-au pierdut aptitudinile specifice şi nu au fost valorificate conform prevederilor prezentelor instrucţiuni se pot ceda cu titlu gratuit către persoane fizice sau juridice, în termen de 15 zile de la data parcurgerii procedurilor de valorificare, la solicitarea acestora, pe baza aprobării ordonatorului de credite. Conductorii câinilor de serviciu şi îngrijitorii cailor de serviciu scoşi din funcţiune şi nevalorificaţi au prioritate la preluarea acestora cu titlu gratuit. Documentul care stă la baza cedării cu titlu gratuit la persoane juridice/fizice este procesul-verbal de predare-preluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5a."
5.La articolul 63, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:
"c1) substanţele speciale pentru stingerea incendiilor şi-au pierdut caracteristicile fizico-chimice şi drept urmare au fost declarate necorespunzătoare pe baza analizelor de laborator şi a rapoartelor de încercare emise de organisme abilitate în acest sens;"
6.La articolul 64, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) În cazul bunurilor materiale de resortul armament, muniţii şi tehnică specială, la care nu se poate determina durata de folosinţă din cauza necunoaşterii anului de achiziţie sau a anului de fabricaţie, se va lua în considerare anul de fabricaţie cel mai recent al unui produs identic sau anul cel mai recent în care a fost achiziţionat un produs identic, aflat în dotare. Acest fapt se menţionează în Raportul tehnic justificativ care însoţeşte documentele de declasare şi casare."
7.La articolul 76, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
"(3) În scopul eliminării cheltuielilor în valută determinate de transportul în ţară al bunurilor care îndeplinesc condiţiile pentru scoaterea din funcţiune/declasare şi casare, aflate în dotarea birourilor ataşaţilor de afaceri interne, se procedează la scoaterea din funcţiune/declasare şi casarea acestora la posturi, pe timpul activităţilor de conducere, îndrumare şi control desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne cu atribuţii în domeniu.
(4) Scoaterea din funcţiune/Declasarea, respectiv casarea bunurilor prevăzute la alin. (3) se efectuează după primirea aprobării ordonatorului de credite, potrivit competenţelor, iar deşeurile rezultate în urma casării se predau la serviciile de salubritate ale localităţii în care este prevăzut postul."
8.În cuprinsul anexei nr. 1b, denumirea rubricii nr. 1 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Denumirea bunurilor materiale [pentru autovehicule se vor înscrie numărul de înregistrare şi numărul de identificare (VIN)]"
9.În cuprinsul anexei nr. 1b, denumirea rubricii nr. 4 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Anul fabricaţiei (în cazul autovehiculelor se va înscrie şi numărul de kilometri parcurşi)"
10.În anexa nr. 3, punctul I se modifică şi va avea următorul cuprins:
"I. Evaluarea mijloacelor fixe de natura vehiculelor rutiere
Mijloacele fixe de natura vehiculelor rutiere (autovehicule, remorci şi semiremorci, inclusiv cele speciale), se evaluează cu ajutorul relaţiei:
P(v) = P(a) x C(nt) x C(st)[1-0,6 x D(e)/D(n)],
în care:
P(v) - preţul iniţial de vânzare (preţul de începere a licitaţiei conform Hotărârii Guvernului nr. 81/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare), exprimat în lei;
P(a) - preţul actualizat al bunului, exprimat în lei la data evaluării, care se stabileşte astfel:
- pentru vehiculele aflate în fabricaţia curentă sau pe piaţa, se consideră preţul de achiziţie al bunului respectiv la data evaluării;
- pentru vehiculele care nu se mai fabrică sau nu se mai află pe piaţă, preţul actualizat se obţine prin aplicarea la valoarea contabilă a coeficientului de inflaţie publicat de către Institutul Naţional de Statistică în Buletinul statistic de preţuri, aferent perioadei de timp scurse de la data înregistrării valorii contabile până la data evaluării, pentru grupa de produse corespunzătoare;
C(nt) - coeficientul de nivel tehnic, determinat cu relaţia: C(nt) = 1 - 0,03 x n, unde: n - vechimea în ani a vehiculului rutier; pentru n mai mare sau egal cu 25 se va considera C(nt) = 0,25;
C(st) - coeficientul de stare tehnică (numai pentru autovehicule), care este variabil în funcţie de rulajul autovehiculului şi va avea valori cuprinse în intervalul [1; 0,5], astfel:
- 1 când autovehiculul a efectuat un rulaj mai mic de 10.000 kilometri;
- 0,9 când autovehiculul a efectuat un rulaj cuprins între 10.001 şi 50.000 kilometri;
- 0,8 când autovehiculul a efectuat un rulaj cuprins între 50.001 şi 100.000 kilometri;
- 0,7 când autovehiculul a efectuat un rulaj cuprins între 100.001 şi 150.000 kilometri;
- 0,6 când autovehiculul a efectuat un rulaj cuprins între 150.001 şi 200.000 kilometri;
- 0,5 când autovehiculul a efectuat un rulaj de peste 200.001 kilometri;
D(e) - durata de exploatare, reprezentând vechimea vehiculului rutier exprimată în ani;
D(n) - durata normală de utilizare a vehiculului rutier exprimata în ani, conform reglementărilor în vigoare.
În cazul în care este îndeplinită condiţia D(e) > 1,4 x D(n), se va aplica relaţia:
D(e)/D(n) = 1,4.
Preţul iniţial astfel obţinut poate fi corectat cu până la ±10% de către comisia de evaluare pentru fiecare vehicul, atunci când apreciază pe bază de argumente, că starea tehnică a vehiculului rutier justifică modificarea preţului. În cazul modificării, preţul corectat devine preţul iniţial."
11.În anexa nr. 3, punctul II se modifică şi va avea următorul cuprins:
"II. Evaluarea altor categorii de bunuri materiale
Evaluarea bunurilor materiale la care durata normală de utilizare depinde de durata de utilizare, starea tehnică şi uzura morală, precum şi toate categoriile de bunuri de resortul armament, muniţii şi tehnică specială, se va face cu formula:
P(v) = P(a) x C(ut) x C(st) x C(um),
unde P(v) şi P(a) sunt explicităţi la pct. I, iar:
C(ut) - coeficient de utilizare, care reprezintă diminuarea valorii bunului din cauza funcţionării, determinat în funcţie de numărul de ani în care a fost utilizat, având ca bază anul introducerii în dotare şi anul scoaterii din funcţiune/declasării, având următoarele valori:
- 1 pentru bunurile care nu au fost utilizate. Pentru toate categoriile de muniţii nu se aplică coeficientul 1, indiferent de anul de fabricaţie;
- 0,9 pentru bunurile cu utilizare până la 2 ani inclusiv;
- 0,8 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 2 ani şi până la 5 ani inclusiv;
- 0,6 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 5 ani şi până la 8 ani inclusiv;
- 0,55 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 8 ani şi până la 10 ani inclusiv;
- 0,5 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 10 ani şi până la 15 ani inclusiv;
- 0,4 pentru bunurile cu utilizare mat mare de 15 ani şi până la 20 de ani inclusiv;
- 0,3 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 20 de ani şi până la 25 de ani inclusiv;
- 0,2 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 25 de ani şi până la 30 de ani inclusiv;
- 0,1 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 30 de ani;
Durata de utilizare a fiecărui bun supus evaluării se calculează cu formula:
D(u) = (anul retragerii din folosinţă) - (anul dării în folosinţă)
C(st) - coeficientul de stare tehnică reprezintă diminuarea valorii în funcţie de situaţia stării tehnice în care se găseşte bunul la data evaluării şi este egal cu:
- 1 pentru bunuri în stare de funcţionare, care nu au îndeplinit durata normală de utilizare;
- 0,6 pentru bunuri în stare de funcţionare, care au durata normală de utilizare îndeplinită;
- 0,5 pentru bunuri cu nevoi de reparaţii;
- 0,15 pentru bunuri de pe care a fost retras cu documente legale cel puţin un ansamblu de bază, precum şi pentru bunurile aflate la starea de casare;
C(um) - coeficient de uzură morală, reprezintă diminuarea valorii bunului din cauza vechimii şi este determinat în funcţie de numărul de ani, având ca bază anul fabricaţiei şi anul în care se face evaluarea şi are următoarele valori:
- a) pentru muniţie şi elementele de muniţie, cu excepţia muniţiei de infanterie:
- 1 pentru bunurile cu vechimea cuprinsă între 0 şi 15 ani;
- 0,5 pentru bunurile cu vechimea cuprinsă între 16 şi 30 de ani;
- 0,2 pentru bunurile cu vechimea mai mare de 30 de ani;
- b) pentru muniţia de infanterie:
- 1 pentru bunurile cu vechimea cuprinsă între 0 şi 25 de ani;
- 0,5 pentru bunurile cu vechimea cuprinsă între 26 şi 35 de ani;
- 0,2 pentru bunurile cu vechimea mai mare 35 de ani;
- c) pentru armamentul de infanterie:
- 1 pentru bunuri cu vechimea cuprinsă între 0 şi 15 ani;
- 0,6 pentru bunuri cu vechimea cuprinsă între 16 şi 20 de ani;
- 0,4 pentru bunuri cu vechimea cuprinsă între 21 şi 30 de ani;
- 0,2 pentru bunuri cu vechimea mai mare de 30 de ani;
- d) pentru celelalte bunuri:
C(um) = C(nt)
Vechimea V a fiecărui bun supus evaluării se calculează cu formula:
V = (anul curent) - (anul de fabricaţie)"
12.În anexa nr. 3, la punctul III, definirea termenului P(a) din formula preţului iniţial de vânzare P(v) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"P(a) - preţul actualizat al bunului, exprimat în lei, la data evaluării, care se stabileşte în mod similar cu cel de la pct. I."
13.În anexa nr. 8, denumirea rubricii nr. 7 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Condiţia tehnică din Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009 care justifică declasarea şi casarea (art. şi lit. )"
14.În anexa nr. 8, denumirea comună a rubricilor nr. 8 şi 9 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Durata de utilizare"
Art. II
Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 105 din data de 10 februarie 2015