ORDONANŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Art. I
Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 6 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) consumator - persoana astfel definită la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
................................................
e) garanţia comercială - orice angajament asumat de vânzător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă;"
2.La articolul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, literă e1), cu următorul cuprins:
"e1) garanţia legală de conformitate - protecţia juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligaţia legală a vânzătorului faţă de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă;"
3.La articolul 2, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
"i) produs de folosinţă îndelungată - produs complex, constituit din piese şi subansambluri, proiectat şi construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare şi asupra căruia se pot efectua reparaţii sau activităţi de întreţinere."
4.Titlul capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins:
"CAPITOLUL III: Garanţia legală de conformitate"
5.La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare."
6.La articolul 11, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) Vânzătorul are aceleaşi obligaţii pentru produsul înlocuit ca şi pentru produsul vândut iniţial."
7.Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 16
Răspunderea vânzătorului privind garanţia legală de conformitate, potrivit prevederilor art. 9-14, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului."
8.Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 19
Garanţia comercială este obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant, în condiţiile specificate în declaraţiile referitoare la garanţie şi în publicitatea aferentă."
9.Articolul 20 se modifică şi avea următorul cuprins:
"Art. 20
(1) Certificatul de garanţie, emis în baza garanţiei comerciale, trebuie să cuprindă menţiuni cu privire la drepturile conferite prin lege consumatorului şi să ateste în mod clar că aceste drepturi nu sunt afectate prin garanţia oferită.
(2) Certificatul de garanţie, emis pe baza garanţiei comerciale, trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garanţie, durata medie de utilizare, modalităţile de asigurare a garanţiei - întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale unităţii specializate de service.
(3) Certificatul de garanţie trebuie redactat în termeni simpli şi uşor de înţeles."
10.Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 21
(1) La cererea consumatorului certificatul de garanţie va fi oferit în scris sau pe orice alt suport durabil, disponibil şi accesibil acestuia.
(2) În cazul în care certificatul de garanţie nu respectă prevederile alin. (1) şi ale art. 20, valabilitatea acesteia nu este afectată, consumatorul având dreptul de a solicita vânzătorului îndeplinirea condiţiilor incluse în declaraţiile referitoare la garanţie.
(3) Produsele de folosinţă îndelungată trebuie să fie însoţite de certificatul de garanţie emis pe baza garanţiei comerciale şi, dacă reglementările în vigoare prevăd, de declaraţia de conformitate, precum şi de cartea tehnică ori de instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, eliberate de producător.
(4) În cazul în care nu se oferă garanţie comercială, consumatorului i se vor aduce la cunoştinţă de către vânzător, printr-un document scris, drepturile conferite de cap. V - «Termene»."
11.La articolul 22, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:
"(3) Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungeşte termenul de garanţie legală de conformitate şi cel al garanţiei comerciale şi curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală şi, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.
(4) Produsele de folosinţă îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie vor beneficia de un nou termen de garanţie care curge de la data preschimbării produsului.
(5) Produsele de folosinţă îndelungată defectate în termenul de garanţie legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau când durata cumulată de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie legală de conformitate depăşeşte 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv.
(6) Termenul de garanţie curge de la data intrării bunului respectiv în posesia consumatorului, inclusiv pentru bunurile noi de folosinţă îndelungată, obţinute prin tragere la sorţi la tombole, câştigate la concursuri şi similare sau acordate cu reducere de preţ ori gratuit de către operatorii economici."
Art. II
Orice referire la sintagma "garanţie" prevăzută de actele normative din domeniul protecţiei consumatorului se consideră efectuată la sintagma "garanţie comercială", respectiv "garanţie legală de conformitate", după caz.
Art. III
Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marcel Bogdan Pandelică

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 66 din data de 29 ianuarie 2016