MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 25 septembrie 2014 între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică din Republica Polonă privind cooperarea şi schimbul de informaţii în problematica reglementărilor nucleare
Întrucât Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică (PAA) din Republica Polonă, denumite în continuare participanţi, sunt autorităţile responsabile pentru reglementarea activităţilor nucleare în aria lor de competenţă,
având în vedere că România şi Republica Polonă sunt state membre ale Uniunii Europene,
sunt de acord că este în interesul lor reciproc să încheie o înţelegere pentru schimbul de informaţii, intenţionând, de asemenea, să includă schimbul de personal între participanţi, pregătirea personalului şi asistenţa în domeniul reglementărilor nucleare, după cum urmează:
SECŢIUNEA I: Scopul Memorandumului de înţelegere
(1)În măsura în care acest lucru le este permis atât PAA, cât şi CNCAN, în conformitate cu legile, reglementările şi orientările politice ale ţărilor acestora, participanţii convin să stabilească o cooperare în domeniile reglementării şi controlului activităţilor care au legătură cu securitatea nucleară şi radiologică, stabilite de comun acord.
(2)Cooperarea stabilită în cadrul prezentului memorandum de înţelegere în conformitate cu legislaţia statelor participanţilor şi cu legislaţia Uniunii Europene vizează în particular schimbul de informaţii referitoare la securitatea nucleară, incluzând, dar fără a se limita la:
a)proiecte de centrale nucleare noi;
b)amplasarea, construcţia, punerea în funcţiune, operarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare;
c)legislaţie, reglementări, autorizări, coduri de reglementare, standarde, criterii şi ghiduri, incluzând procedurile specifice activităţii de reglementare;
d)activităţi şi practici de reglementare periodice;
e)rapoarte privind incidentele şi accidentele nucleare şi, în special, informaţii privind orice eveniment care are o semnificaţie radiologică majoră şi acţiunile de remediere întreprinse ca răspuns;
f)cercetări în domeniul securităţii nucleare, care au legătură cu autorizarea şi controlul instalaţiilor nucleare;
g)protecţia radiologică;
h)protecţia fizică a surselor radioactive de mare activitate;
i)depozitarea, eliminarea şi tratarea deşeurilor radioactive;
j)aspectele de reglementare în ceea ce priveşte managementul deşeurilor radioactive;
k)proiecte şi strategii de comunicare în domeniului organismului de reglementare.
(3)Cooperarea dintre participanţi, convenită în baza paragrafului (2), se poate realiza prin:
a)asistenţă reciprocă pentru instruirea personalului tehnic;
b)schimb de lectori, experţi şi personal tehnic pentru cursuri şi seminare;
c)schimb de informaţii în domeniile sus-menţionate;
d)alte forme de cooperare convenite între participanţi.
(4)Fiecare participant va depune toate eforturile pentru a furniza informaţiile ce pot fi solicitate de către celălalt participant în conformitate cu paragraful (2).
(5)Oricare participant poate furniza celuilalt participant orice informaţii pe care le consideră de interes pentru celălalt participant, fără a primi o solicitare pentru informaţiile respective.
SECŢIUNEA II: Informaţii exceptate
Dorinţa fiecărui participant de a furniza informaţii, în conformitate cu secţiunea I paragraful (4), se supune:
a)legilor, reglementărilor sau politicilor aplicabile în baza cărora participanţii funcţionează;
b)oricărui altui contract, acord sau angajament care obligă participantul respectiv; şi
c)dreptului de a refuza furnizarea de informaţii care ar fi în mod nejustificat de dificil sau de costisitor de identificat ori de furnizat, în afara cazului în care s-a convenit reciproc altfel de către participanţi.
SECŢIUNEA III: Folosirea informaţiilor
(1)Fiecare participant poate utiliza şi difuza în mod liber orice informaţii primite de la celălalt participant în temeiul prezentului memorandum de înţelegere, fără obţinerea oricărei altei permisiuni a celuilalt participant, cu excepţia cazului în care informaţia respectivă a fost furnizată cu titlu confidenţial.
(2)Fiecare participant poate indica în mod clar, asupra oricărei informaţii pe care o poate furniza celuilalt participant în baza prezentului memorandum de înţelegere, dacă această informaţie este confidenţială şi poate impune restricţii cu privire la utilizarea şi diseminarea acesteia.
(3)Fiecare participant va depune toate eforturile pentru a asigura confidenţialitatea oricărei informaţii primite din partea celuilalt participant, care este identificată ca fiind confidenţială sau în oricare alt mod clasificată, precum şi pentru asigurarea oricăror restricţii cu privire la utilizarea şi diseminarea acesteia.
(4)Fiecare participant care utilizează orice informaţie care îi este furnizată în temeiul prezentului memorandum de înţelegere îşi va asuma toate riscurile ce decurg din utilizarea acesteia şi va considera celălalt participant nevinovat pentru daunele astfel rezultate.
(5)Prezentul memorandum de înţelegere nu poate fi utilizat ca bază pentru schimbul de informaţii clasificate.
SECŢIUNEA IV: Utilizarea informaţilor şi rezultatelor în scopuri paşnice
În conformitate cu obligaţiile care decurg din ratificarea Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare de către România şi Republica Polonă, informaţiile primite şi rezultatele activităţilor desfăşurate de participanţi în temeiul prezentului memorandum de înţelegere vor fi utilizate exclusiv în scopuri paşnice şi nu vor fi folosite pentru niciun dispozitiv nuclear exploziv.
SECŢIUNEA V: Schimbul de personal
(1)Fiecare participant poate solicita celuilalt participant să accepte vizite temporare din partea membrilor personalului propriu sau ai personalului unei alte instituţii sponsorizate de către participantul solicitant. Vizitele vor fi realizate în scopul schimbului de informaţii sau al pregătirii pe problematici tehnice de reglementare.
(2)Fiecare participant va depune toate eforturile pentru a sprijini vizitele ce pot fi solicitate de celălalt participant în conformitate cu paragraful (1).
(3)Schimbul de personal şi vizitele implicând personalul unei instituţii sponsorizate de către un participant pot face obiectul unei înţelegeri separate între participanţi.
(4)Participanţii pot încheia o înţelegere care să determine condiţiile în care va avea loc o anumită vizită.
SECŢIUNEA VI: Administrarea
(1)Fiecare participant va desemna un coordonator care să acţioneze ca punct de contact pentru implementarea şi administrarea prezentului memorandum de înţelegere. Fiecare participant, după semnarea prezentului memorandum de înţelegere, va notifica celuilalt participant numele persoanei desemnate în calitate de coordonator.
(2)Fiecare participant va notifica numaidecât celuilalt participant orice schimbare a coordonatorului şi va comunica, în acelaşi timp, numele noului coordonator desemnat.
(3)În cazul în care nu se solicită altfel de către celălalt participant, toate solicitările de informaţii şi schimburile de informaţii furnizate în temeiul prezentului memorandum de înţelegere vor fi făcute sau furnizate coordonatorului celuilalt participant.
(4)Fiecare participant va depune toate eforturile pentru a asigura că schimbul de informaţii şi cooperarea în cadrul prezentului memorandum de înţelegere se realizează în limba engleză.
SECŢIUNEA VII: Aspecte financiare
În afara cazului în care nu se convine altfel de comun acord de către participanţi, fiecare participant va fi exclusiv răspunzător pentru suportarea propriilor cheltuieli de participare în temeiul prezentului memorandum de înţelegere, inclusiv a celor rezultate din exercitarea responsabilităţilor de către coordonatorul său.
SECŢIUNEA VIII: Soluţionarea diferendelor
Orice diferend apărut între participanţi în legătură cu interpretarea sau aplicarea prezentului memorandum de înţelegere va fi rezolvat pe cale amiabilă prin consultări reciproce sau negociere între participanţi.
SECŢIUNEA IX: Amendamente
(1)Prezentul memorandum de înţelegere poate fi modificat printr-un amendament scris, semnat de către participanţi în acelaşi mod ca şi prezentul memorandum de înţelegere.
(2)Orice amendament va produce efecte la data semnării acestuia în numele ambilor participanţi.
SECŢIUNEA X: Clauză generală
(1)Prezentul memorandum de înţelegere înlocuieşte toate comunicările, negocierile şi înţelegerile, scrise sau verbale, dintre participanţi, în legătură cu prezentul memorandum de înţelegere, anterioare semnării acestuia.
(2)Prezentul memorandum de înţelegere nu constituie un acord internaţional şi nu creează drepturi şi obligaţii guvernate de dreptul internaţional. Memorandumul de înţelegere nu aduce atingere niciunui dintre celelalte acorduri care stabilesc drepturi sau impun obligaţii pentru CNCAN şi PAA.
SECŢIUNEA XI: Dispoziţii finale
(1)Prezentul memorandum de înţelegere îşi produce efectele la data semnării acestuia de ambii participanţi şi este încheiat pe o perioadă nedeterminată.
(2)Prezentul memorandum de înţelegere poate fi denunţat de oricare dintre participanţi în orice moment, prin intermediul unei notificări scrise, transmisă celuilalt participant cu cel puţin 3 (trei) luni în prealabil.
(3)Denunţarea prezentului memorandum de înţelegere nu va afecta derularea normală a acţiunilor în curs de desfăşurare, acestea rămânând în vigoare până la finalizarea lor, în afara cazului în care participanţii hotărăsc altfel.
-****-
Semnat la Viena la 25 septembrie 2014, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, poloneză şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Comisia Naţională pentru Controlul

Activităţilor Nucleare din România

Constantin Popescu,

preşedinte

Pentru preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică

din Republica Polonă

Janusz Wlodarski,

preşedinte

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 783 din data de 28 octombrie 2014