HOTĂRÂRE nr. 563 din 10 august 2016 pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă suplimentare în cazul persoanelor rănite în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă ca sprijin financiar suplimentar faţă de cel acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 925/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015 şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, denumite în continuare ajutor suplimentar, pentru familiile persoanelor grav afectate, denumite în continuare răniţi, în tragicul eveniment produs în clubul "Colectiv" din municipiul Bucureşti, în data de 30 octombrie 2015, şi care beneficiază de servicii medicale în ambulatoriu, denumite în continuare tratament.
(2)Ajutoarele suplimentare prevăzute la alin. (1) se acordă pentru persoanele care însoţesc răniţii la tratament şi asigură sprijin pentru aceştia, denumite în continuare însoţitori.
(3)Ajutoarele suplimentare prevăzute la alin. (1) se acordă până la 31 decembrie 2016, indiferent dacă tratamentul se efectuează în ţară sau în străinătate în statele membre ale Uniunii Europene, în statele membre ale Spaţiului Economic European sau în alte state, dar nu mai târziu de împlinirea termenului de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.
(4)Însoţitorul este persoana astfel cum este definită la art. 2 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2015. Prin excepţie, atunci când nu există un membru al familiei, însoţitorul poate fi altă persoană care are capacitatea deplină de exerciţiu a drepturilor civile, precum şi capacitatea fizică şi psihică de a însoţi şi ajuta rănitul.
(5)Perioada prevăzută la alin. (3) este suplimentară faţă de perioada/perioadele de spitalizare pentru care se acordă ajutoarele de urgenţă prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 925/2015 şi se calculează de la data externării rănitului din unitatea spitalicească.
(6)Perioada prevăzută la alin. (3) se calculează fracţionat, în funcţie de succesiunea perioadelor de spitalizare şi de tratament.
Art. 2
(1)Ajutoarele suplimentare prevăzute la art. 1 se acordă în următoarele cuantumuri:
a)echivalentulîn lei a câte 100 euro/zi, în cazul tratamentului în străinătate;
b)câte100 lei/zi, în cazul tratamentului în ţară în altă localitate decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau are reşedinţa rănitul;
c)câte25 lei/zi, în cazul tratamentului în ţară în localitatea în a cărei rază teritorială domiciliază sau are reşedinţa rănitul.
(2)În situaţia tratamentului în străinătate, însoţitorul beneficiază şi de o sumă pentru costul transportului reprezentând echivalentul în lei a 1.000 euro.
(3)Suma prevăzută la alin. (2) se acordă doar în situaţia în care însoţitorul nu a beneficiat de suma prevăzută la art. 1 alin. (4) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2015 sau de suma prevăzută la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2016 pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă suplimentare în cazul persoanelor rănite în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)Pentru ajutoarele de urgenţă acordate în cazul tratamentului în străinătate, nivelul în lei se calculează după cum urmează:
a)lacursul euro stabilit conform prevederilor art. 1 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2015, în cazul în care însoţitorul a beneficiat de ajutorul prevăzut de această hotărâre;
b)lacursul euro stabilit de Banca Naţională a României în ziua anterioară celei în care însoţitorul a depus cererea prevăzută la art. 3, în situaţia în care însoţitorul se deplasează pentru prima dată în străinătate.
(5)Dacă din calcul rezultă o sumă fracţionară, aceasta se rotunjeşte la leu în favoarea însoţitorului.
Art. 3
(1)Ajutoarele suplimentare prevăzute la art. 1 se acordă la cererea însoţitorului.
(2)Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de copia actului de identitate al însoţitorului şi de copia actului de identitate al rănitului.
(3)Modelul cererii este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4)Cererea şi documentele doveditoare prevăzute la alin. (2) se depun şi se înregistrează la agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, în a cărei rază locuieşte sau are reşedinţa însoţitorul, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la externarea rănitului din unitatea sanitară.
(5)Prin excepţie de la prevederile alin. (4), pentru însoţitorii care au domiciliul sau reşedinţa stabilite în judeţele ţării, dar care se află pe raza municipiului Bucureşti pentru a oferi sprijinul lor răniţilor, cererea se poate depune la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, care o va transmite agenţiilor teritoriale în a căror rază domiciliază sau au reşedinţa însoţitorii.
(6)În situaţia în care răniţii beneficiază de tratament la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, cererea şi documentele doveditoare prevăzute la alin. (2) se depun de către însoţitori în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentei hotărâri.
(7)În situaţia în care rănitul şi însoţitorul acestuia se află în străinătate, cererea şi documentele doveditoare prevăzute la alin. (2) se depun la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Ministerului Afacerilor Externe în termenele prevăzute la alin. (4) şi (6). Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale acestuia, transmite cererea, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea de către însoţitor, la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
(8)În situaţia în care termenele prevăzute la alin. (4) şi (6) se depăşesc, ajutorul suplimentar se acordă de la data depunerii cererii.
Art. 4
(1)În vederea certificării perioadei de tratament în ţară sau în străinătate Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială transmite lunar Ministerului Sănătăţii, în ultima zi a lunii, lista cu solicitările înregistrate până la acea dată, inclusiv cele de prelungire prevăzute la art. 6. Lista conţine numele, prenumele şi codul numeric personal ale însoţitorului, numele, prenumele şi codul numeric personal ale rănitului, precum şi furnizorul de servicii medicale care asigură tratamentul şi, după caz, statul în care se află unitatea medicală.
(2)Pe baza listei prevăzute la alin. (1), Ministerul Sănătăţii verifică conformitatea datelor furnizate de însoţitor cu informaţiile obţinute de la furnizorul de servicii medicale şi întocmeşte o situaţie centralizatoare, cu confirmarea perioadelor de tratament, pe care o transmite Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în termen de maximum 15 zile de la primirea listei.
(3)Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (2) va conţine numele, prenumele şi codul numeric personal ale rănitului, furnizorul de servicii medicale în care s-a efectuat tratamentul şi, după caz, statul în care se efectuează tratamentul.
(4)Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială stabilesc pe bază de protocol procedura de transmitere a documentelor prevăzute la alin. (1) şi (2).
Art. 5
(1)În situaţia în care rănitul primeşte tratament atât în ţară, cât şi în străinătate, ajutoarele suplimentare prevăzute la art. 1 se pot acorda însoţitorului atât pentru perioada de tratament în străinătate, cât şi în ţară.
(2)În cazul prevăzut la alin. (1), dacă perioada de 30 de zile este compusă atât din perioade de tratament în ţară, cât şi din perioade de tratament în străinătate, sumele cu titlu de ajutor suplimentar se vor acorda după cum urmează:
a)dacăa fost plătit iniţial ajutorul suplimentar pentru însoţitorul rănitului aflat la tratament în străinătate şi nu au fost epuizate cele 30 de zile pentru care s-a acordat ajutorul suplimentar şi ulterior tratamentul s-a continuat în ţară, acesta se diminuează cu suma corespunzătoare numărului de zile pentru care ajutorul s-a plătit, dar care nu au fost înregistrate efectiv în străinătate;
b)dacăa fost plătit iniţial ajutorul suplimentar pentru însoţitorul rănitului aflat la tratament în ţară şi nu au fost epuizate cele 30 de zile pentru care s-a acordat ajutorul suplimentar şi ulterior tratamentul s-a continuat în străinătate, suma se completează cu suma corespunzătoare numărului de zile din străinătate.
Art. 6
(1)În situaţia în care perioada de tratament depăşeşte 30 de zile, însoţitorul depune o nouă cerere, după caz, la agenţia teritorială în cărei rază teritorială domiciliază sau la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială sau la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Ministerului Afacerilor Externe, cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea perioadei de 30 de zile.
(2)Depunerea cererii prevăzute la art. 3 alin. (1), precum şi a celei prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2015 se face ori de câte ori se înregistrează una dintre situaţiile care conduc la acordarea ajutorului de urgenţă prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 925/2015, precum şi de prezenta hotărâre.
Art. 7
(1)Plata ajutoarelor suplimentare se face în baza cererii prevăzute la art. 3 alin. (1) şi a celei prevăzute la art. 6 alin. (1), în tranşe de câte 30 de zile de însoţire calculate începând cu ziua următoare celei în care rănitul a fost externat.
(2)Ajutorul suplimentar se acordă pentru fiecare zi din perioada de efectuare a tratamentului. În situaţia în care perioada pentru care s-a efectuat plata ajutorului suplimentar este mai mare decât perioada de tratament confirmată de Ministerul Sănătăţii în baza situaţiei centralizatoare prevăzute la art. 4 alin. (2), însoţitorul are obligaţia de a returna sumele încasate necuvenit la agenţia teritorială care a efectuat plata ajutorului.
(3)În vederea recuperării sumelor prevăzute la alin. (2), calculul perioadei de însoţire la tratament pentru care se acordă ajutorul suplimentar se realizează de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială prin agenţiile teritoriale, din 3 în 3 luni de la data efectuării primei plăţi a ajutoarelor suplimentare, dar nu mai târziu de 1 februarie 2017, pe baza situaţiei centralizatoare prevăzute la art. 4 alin. (2).
(4)În situaţia în care se constată că au fost acordate sume cu titlu de ajutoare suplimentare pentru un număr de zile mai mare decât cel efectiv din perioada de tratament confirmată de Ministerul Sănătăţii în baza situaţiei centralizatoare prevăzute la art. 4 alin. (2), acestea se recuperează de la însoţitor după cum urmează:
a)princompensare cu sumele la care însoţitorul are dreptul pentru perioada următoare potrivit prezentei hotărâri sau potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 925/2015;
b)prinachitarea de către însoţitor a sumei încasate necuvenit, în contul agenţiei teritoriale deschis la Trezoreria Statului sau la sediul acesteia prin casierie, până la 31 martie 2017.
(5)Pentru recuperarea sumelor în condiţiile prevăzute la alin. (4) lit. b), agenţiile teritoriale vor notifica beneficiarul cel mai târziu până la 1 martie 2017 cu specificarea modalităţilor de plată a sumelor de restituit.
Art. 8
Prin derogare de la prevederile art. 37 şi 38 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea ajutorului suplimentar nu se impune efectuarea de anchete sociale.
Art. 9
Ajutoarele suplimentare prevăzute de prezenta hotărâre se suportă din sume alocate de la bugetul de stat în anul 2016, precum şi în anul 2017, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la capitolul 68, titlul 57, subcapitolul 57.02.01 - ajutoare de urgenţă, iar plata acestora se efectuează de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin agenţiile teritoriale în a căror rază locuiesc sau au reşedinţa însoţitorii.
Art. 10
(1)Ajutoarele suplimentare acordate potrivit prezentei hotărâri nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii şi nu pot fi urmărite silit decât pentru recuperarea de la însoţitor a sumelor prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. b).
(2)Sumele acordate cu titlu de ajutor suplimentar potrivit prezentei hotărâri, recuperate potrivit art. 7 alin. (4), nu sunt purtătoare de dobânzi sau penalităţi de întârziere.
(3)Justificarea sumelor acordate cu titlu de ajutoare suplimentare se face numai în baza documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) şi a celor prevăzute la art. 6 alin. (1).
Art. 11
În situaţia în care se stabilesc sume de recuperat cu titlu de ajutoare suplimentare, acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 34/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acestea pot fi recuperate şi prin compensare din sumele acordate în baza prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ:
Către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a ....................... (Judeţului/Municipiului Bucureşti)
Stimate Domnule/Doamnă Director Executiv,
Subsemnata/subsemnatul,

Numele

 

Prenumele

 

Cod numeric personal

 

Act de identitate/doveditor (copie ataşată)*

Seria

 

Nr.

 

Eliberat de

 

La data de

(zz)/(ll)/(aaaa)

*CN - Certificat de naştere

BI - buletin de identitate

CI - carte de identitate

CIP - carte de identitate provizorie

P - paşaport

 

Cu domiciliul în:

Strada

 

Nr.

 

Bl.

 

Sc.

Et.

Apart.

Sector

Localitatea

 

Judeţ

 

Tel./Mobil

 
în calitate de însoţitor al rănitului

Numele

 

Prenumele

 

Cod numeric personal

 

Act de identitate/doveditor (copie ataşată)*

Seria

 

Nr.

 

Eliberat de

 

La data de

(zz)/(ll)/(aaaa)

*CN - Certificat de naştere

BI - buletin de identitate

CI - carte de identitate

CIP - carte de identitate provizorie

P - paşaport

 

Cu domiciliul în:

Strada

 

Nr.

 

Bl.

 

Sc.

Et.

Apart.

Sector

Localitatea

 

Judeţ

 

Tel./Mobil

 
solicit acordarea ajutorului de urgenţă suplimentar
Menţionez că rănitul a fost internat la furnizorul de servicii medicale .....................
din oraşul ........................ Ţara ......................
în perioada .......................... şi de unde s-a externat în data ....................
Şi va urma un tratament ambulatoriu la furnizorul de servicii medicale ..................
din oraşul ........................ Ţara ......................
începând cu data de ......................
Plata se va face în:

|_| Numerar

|_| Cont bancar

Nume titular cont

Număr cont bancar

 

Deschis la banca

 
Declar pe propria răspundere că însoţesc rănitul la tratament şi am luat la cunoştinţă faptul că, în situaţia în care perioada de tratament în ambulatoriu este mai mică decât cea pentru care s-a efectuat plata ajutorului, trebuie să returnez sumele acordate peste sumele aferente perioadei efective de tratament.

Data .................

Semnătura ......................

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 617 din data de 11 august 2016