Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.035 din 9 mai 2016 al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", ţinând cont de prevederile art. 6 lit. g) şi de art. 10 alin. 11 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare,
luând în considerare prevederile art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza art. 33 alin. (6) şi (7) şi a art. 49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. I
1.La articolul 14 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Populaţia locală constituită din persoane fizice cu domiciliul în localităţile aflate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" sau în cele limitrofe poate recolta în scop gospodăresc resurse naturale regenerabile şi poate folosi unele terenuri din domeniul public de interes naţional, ieşite temporar de sub ape, pentru activităţi economice tradiţionale, respectiv păşunat, albinărit, culturi agricole, în baza normelor aprobate prin decizia guvernatorului şi cu respectarea condiţiilor de la alin. (1). Se consideră localităţi limitrofe următoarele UAT-uri al căror teritoriu administrativ se află parţial în RBDO: Grindu; Luncaviţa; Niculiţel; Isaccea; Somova; Nufăru; Mahmudia; Beştepe; Murighiol; Valea Nucarilor; Sarichioi; Babadag; Jurilovca; Ceamurlia de Jos; Baia; Mihai Viteazu; Istria; Săcele; Corbu; oraşele Tulcea, Galaţi şi Năvodari."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 412 din data de 1 iunie 2016