HOTĂRÂRE nr. 598 din 22 iulie 2015 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea adresei şi a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea şi Clubul Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea, precum şi pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al judeţului Tulcea
Având în vedere prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003. cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 118 din 30 septembrie 2014,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi modificarea adresei şi a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea, înregistrat la poziţia cu numărul M.F. 102057, respectiv a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea, înregistrat la poziţia cu numărul M.F. 102069, conform anexei nr. 1.
Art. 2
(1)Se aprobă transmiterea imobilelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea, respectiv Clubul Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea, în domeniul public al judeţului Tulcea.
(2)Scopul transmiterii imobilelor prevăzute în anexa nr. 2 îl reprezintă dezvoltarea activităţilor de tineret şi sport în judeţul Tulcea, în condiţiile legii.
Art. 3
(1)Consiliul Judeţean Tulcea se obligă să menţină destinaţia actuală a imobilelor şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi unităţilor/instituţiilor din subordinea sau coordonarea acestuia.
(2)Ministerul Tineretului şi Sportului va verifica şi va controla periodic, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea, respectiv Clubul Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea modul de folosire a imobilelor transmise, în conformitate cu destinaţia acestora.
(3)În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilele transmise potrivit art. 2 alin. (1) nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea, respectiv Clubul Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea, în condiţiile legii.
Art. 4
(1)Consiliul Judeţean Tulcea se obligă să întreţină şi să modernizeze imobilele transmise şi să menţină imobilele la standardele de calitate privind desfăşurarea activităţilor specifice.
(2)Predarea-preluarea imobilelor prevăzute în anexa nr. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(3)La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora.
(4)Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentă la data transferului.
(5)Odată cu predarea imobilelor se vor preda-prelua activul şi pasivul acestora conform balanţei de verificare întocmite la data predării imobilelor.
(6)În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea judeţului Tulcea, în condiţiile legii.
Art. 5
La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului care îşi actualizează valoarea de inventar şi îşi modifică adresa şi parametrii tehnici ca urmare a reevaluării şi datelor din cărţile funciare

Nr. M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumirea imobilului

Descrierea tehnică din inventarul centralizat

Valoarea din inventarul centralizat

(lei)

Adresa din inventarul centralizat

Administratorul

Adresa actualizată

Caracteristicile tehnice actualizate

Valoarea actualizată

(lei)

102057

8.26.02

Sala Polivalentă

Sală de jocuri cu parchet, tribună cu 1.200 de locuri, vestiare, centrală termică, 2 terenuri sport cu bitum (10.610 mp)

5.462.817

Ţara: România, judeţul Tulcea, MRJ Tulcea, Str. Isaccei nr. 97

Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea (CUI: 27421001)

Ţara: România, judeţul Tulcea, MRJ Tulcea, Str. Isaccei nr. 18

Imobil compus din construcţii în suprafaţă totală de 2.527 mp (sală de jocuri cu parchet, tribună cu 1.200 de locuri, vestiare, centrală termică) şi teren în suprafaţă de 10.605 mp

CF 32486

14.001.116,75

102069

8.26.02

Hotel sportivi "Casa Albastră"

Hotel cu 42 de locuri, recepţie, bucătărie, sală de mese, sală de protocol, centrală termică (4.600 mp)

978.686

Ţara: România, judeţul Tulcea, MRJ Tulcea, Nr. -; Lac Ciuperca

Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea (CUI: 3430002)

Ţara: România, judeţul Tulcea, MRJ Tulcea, Str. Portului - zona Lac Ciuperca, Nr. FN

Imobil compus din construcţii în suprafaţă totală de 508 mp [construcţie hotel sportivi "Casa Albastră" P+1 compusă astfel: parter 5 (cinci) camere cazare cu grup sanitar, o bucătărie, 2 (două) săli de mese, o cameră de protocol, recepţie, 2 (două) magazii, 2 (două) holuri, un grup sanitar, centrală termică, spălătorie şi casa scării]

Etaj - 17 (şaptesprezece) camere cu grup sanitar şi un hol. Suprafaţa construită = 433 mp (CF 37916-C1)

Construcţie anexă compusă din: un hol, o magazie alimente, spaţiu pentru peşte, spaţiu pentru carne, spaţiu pentru legume

Suprafaţa construită = 75 mp (CF 37916-C2) şi teren în suprafaţă de 3.317 mp

CF 37916

2.422.919,19

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea şi Clubul Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea în domeniul public al judeţului Tulcea

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumire imobil

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

102057

8.26.02

Sala Polivalentă

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea (CUI: 27421001)

Domeniul public al judeţului Tulcea

Imobil compus din construcţii în suprafaţă totală de 2.527 mp (sală de jocuri cu parchet, tribună cu 1.200 de locuri, vestiare, centrală termică) şi teren în suprafaţă de 10.605 mp.

CF 32486

Ţara: România, judeţul Tulcea, MRJ Tulcea, Str. Isaccei nr. 18

14.001.116,75

102069

8.26.02

Hotel sportivi "Casa Albastră"

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea (CUI: 3430002)

Domeniul public al judeţului Tulcea

Imobil compus din construcţii în suprafaţă totală de 508 mp [construcţie hotel sportivi "Casa Albastră" P+1 compusă astfel: parter 5 (cinci) camere cazare cu grup sanitar, o bucătărie, 2 (două) săli de mese, o cameră de protocol, recepţie, 2 (două) magazii, 2 (două) holuri, un grup sanitar, centrală termică, spălătorie şi casa scării]

Etaj - 17 (şaptesprezece) camere cu grup sanitar şi un hol. Suprafaţa construită = 433 mp (CF 37916-C1)

Construcţie anexă compusă din: un hol, o magazie alimente, spaţiu pentru peşte, spaţiu pentru carne, spaţiu pentru legume

Suprafaţa construită = 75 mp (CF 37916-C2) şi teren în suprafaţă de 3.317 mp

CF 37916

Ţara: România, judeţul Tulcea, MRJ Tulcea, Str. Portului - zona Lac Ciuperca; Nr. FN

2.422.919,19

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 588 din data de 5 august 2015