HOTĂRÂRE nr. 965 din 16 decembrie 2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 şi art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Ioan-Dragoş Tudorache

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,

Odeta Cristina Nestor

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ:
OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC
Operatorul economic: Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.
Sediul/Adresa: Strada Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4
Cod unic de înregistrare RO 12397185
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI rectificat pe anul 2015
- mii lei -
 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2015

0

1

2

3

5

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

901.202,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

896.952,00

   

a)

Subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

   

b)

Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

 

2

 

Venituri financiare

5

4.250,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

  

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

799.099,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

799.035,58

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

75.895,71

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

33.920,03

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

108.319,72

   

C0

Cheltuieli de natură salarială
(Rd.13+Rd.14)

12

86.719,85

   

C1

ch. cu salariile

13

65.061,38

   

C2

bonusuri

14

21.658,47

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

2.193,88

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

722,49

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

18.683,50

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

580.900,12

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

63,42

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

102.103,00

IV.

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

19.421,07

V.

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

82.681,93

 

1

 

Rezerve legale

25

0,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29.

30

82.681,93

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

4.113,49

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

73.776,10

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

73.776,10

  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

8.905,83

VI.

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

VII.

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,00

  

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,00

  

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII.

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

63.744,29

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,00

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,00

IX.

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

63.744,29

X.

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2.723

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2.618

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.565

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.071

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

342,61

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

X

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

886,70

 

8

 

Plăţi restante

55

0,00

 

9

 

Creanţe restante

56

21.110,80

Notă:
Preţurile medii prognozate în anul 2015 sunt aceleaşi ca în anul 2014.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 933 din data de 17 decembrie 2015