ORDIN nr. 1460 din 5 noiembrie 2012 de aplicare a prevederilor art. 35 alin. (11)-(26) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 35 alin. (27) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:
Art. 1
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. f) şi alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, repartizate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 2, se utilizează pe destinaţiile prevăzute la art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, potrivit normelor metodologice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, după caz.
Art. 2
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. f) şi alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, se repartizează pe judeţe de Ministerul Finanţelor Publice, potrivit prevederilor art. 35 alin. (15)-(19) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 şi ale normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 3
În înţelesul prezentului ordin, plăţile restante înregistrate în contabilitatea instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt numai plăţile restante aferente cheltuielilor care pot fi finanţate din bugetele locale.
Art. 4
Se aprobă următoarele formulare:
a)Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 35 alin. (1) lit. f) şi alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4;
b)Situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 35 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5;
c)Acordul încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 35 alin. (12) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6;
d)Cererea privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, conform prevederilor art. 35 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7.
Art. 5
- Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXA nr. 1:
ANEXA nr. 2:
ANEXA nr. 3:
ANEXA nr. 4:
Judeţul ...............
Unitatea administrativ-teritorială ...............
Adresa ...............
Telefon/fax/adresa de e-mail ...............
CEREREA privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 35 alin. (1) lit. f) şi alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
Subsemnatul, ...............1), în calitate de ordonator principal de credite al ...............2), judeţul ...............3), identificat prin codul de identificare fiscală ..............4), având conturile deschise la unitatea Trezoreriei Statului ..............., solicit alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 pentru achitarea obligaţiilor de plată restante conform art. 35 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, în valoare de ............... lei.
Suma solicitată este aferentă achitării obligaţiilor de plată restante ale următoarelor instituţii publice:
- unitatea administrativ-teritorială ............., cu codul de identificare fiscală ............., suma de ......... lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (12) lit. a) ......... lei, respectiv la art. 35 alin. (12) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 ............... lei;
- instituţia publică finanţată integral din bugetul local ..............., cu codul de identificare fiscală ..............., suma de ......... lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (12) lit. a) .......... lei, respectiv la art. 35 alin. (12) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 ............... lei;
- instituţia publică finanţată integral din bugetul local ............, cu codul de identificare fiscală ............, suma de .......... lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (12) lit. a) .......... lei, respectiv la art. 35 alin. (12) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 ............... lei;
- ...........................................................................;
- instituţia publică finanţată parţial din bugetul local ............, cu codul de identificare fiscală ..........., suma de .......... lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (12) lit. a) ......... lei, respectiv la art. 35 alin. (12) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 ............... lei;
- instituţia publică finanţată parţial din bugetul local ..........., cu codul de identificare fiscală .........., suma de ......... lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (12) lit. a) ........ lei, respectiv la art. 35 alin. (12) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 ............... lei;
- ...........................................................................;
- spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale ............, cu codul de identificare fiscală ..........., suma de .......... lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (12) lit. a) ........ lei, respectiv la art. 35 alin. (12) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 ............... lei;
- spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale ............, cu codul de identificare fiscală .........., suma de ......... lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (12) lit. a) ........ lei, respectiv la art. 35 alin. (12) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 ............... lei;
- .......................................................................... .
Declar pe propria răspundere că datele prezentate în documentaţia anexată şi sumele solicitate prin prezenta cerere sunt conforme realităţii şi au fost determinate şi înscrise în conformitate cu prevederile art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 şi, respectiv, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, prevăzute în anexa nr. 1, şi, după caz, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pentru destinaţiile prevăzute la art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.460/2012 de aplicare a prevederilor art. 35 alin. (11)-(26) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.

L.S.

Ordonator principal de credite,

.............................2)

.............................3)

.............................

.............................

(prenumele şi numele)

Anexez la prezenta cerere următoarele documente5):
............................................................
............................................................
1)Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.
2)Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante.
3)Se înscrie denumirea judeţului.
4)Se înscrie codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale.
5)Se vor înscrie detaliat documentele anexate întocmite potrivit prevederilor art. 35 alin. (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 şi potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.460/2012.
ANEXA nr. 5:
Judeţul ...............1)
Unitatea administrativ-teritorială ...............2)
Adresa ...............
Telefon/fax/adresa e-mail ...............
SITUAŢIA obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 35 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
- lei -

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, subordonate/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

Codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, subordonate/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

Denumirea furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări

Codul de identificare fiscală al furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări

Obligaţiile de plată către furnizorul de bunuri, servicii şi lucrări

Obligaţiile de plată ale unităţii administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, subordonate/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale

1.

      

2.

      

...

      

TOTAL:

x

x

x

x

  

L.S.

Ordonator principal de credite,

.............................

.............................2)

.............................3)

Avizat, conducător instituţie publică 1,

.............................

Avizat, conducător instituţie publică 2,

.............................

1)Se înscrie denumirea judeţului.
2)Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante.
3)Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.
ANEXA nr. 6:

Unitatea administrativ-teritorială

.............................

Nr. ........./...............

Furnizor de bunuri, servicii şi lucrări

.............................

Nr. ........./...............

ACORD încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 35 alin. (12) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
Unitatea administrativ-teritorială ..............., reprezentată prin domnul/doamna ..............., în calitate de ordonator principal de credite, şi furnizorul de bunuri, servicii şi lucrări, cod de identificare fiscală ..............., reprezentat prin ..............., în calitate de ..............., suntem de acord cu stingerea obligaţiilor de plată şi obligaţiilor fiscale restante prin plata acestora de către unitatea administrativ-teritorială/instituţii publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile art. 35 alin. (12) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, după cum urmează:
1.obligaţiile de plată ale unităţii administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către furnizorul de bunuri, servicii şi lucrări ..............., care se cuprind în cererea de alocare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în sumă de ............... lei*), din care:
- unitatea administrativ-teritorială ..............., cu codul de identificare fiscală ..............., suma de ............... lei;
- instituţia publică finanţată integral din bugetul local ..............., cu codul de identificare fiscală ..............., suma de ............... lei;
- instituţia publică finanţată integral din bugetul local ..............., cu codul de identificare fiscală ..............., suma de ............... lei;
- ...........................................................................;
- instituţia publică finanţată parţial din bugetul local ..............., cu codul de identificare fiscală ..............., suma de ............... lei;
- instituţia publică finanţată parţial din bugetul local ..............., cu codul de identificare fiscală ..............., suma de ............... lei;
- ...........................................................................;
- spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale ..............., cu codul de identificare fiscală ..............., suma de ............... lei;
- spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale ..............., cu codul de identificare fiscală ..............., suma de ............... lei;
- .......................................................................... .
2.obligaţiile fiscale restante ale furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări ..............., în sumă totală de ............... lei*).
În cazul în care suma achitată va fi diminuată în condiţiile art. 35 alin. (25) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, unitatea administrativ-teritorială va comunica furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări atât suma cu care se diminuează suma totală reprezentând obligaţii de plată prevăzute la pct. 1 pe fiecare unitate administrativ-teritorială/instituţie publică finanţată integral sau parţial din bugetul local/spital public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale, cât şi obligaţiile fiscale restante convenite a fi stinse potrivit prevederilor prezentului acord.
Prezentul acord este valabil numai în următoarele condiţii:
- alocarea de către Ministerul Finanţelor Publice şi direcţiile generale ale finanţelor publice a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012:
- încadrarea sumei din acord în limita sumei alocate;
- este întocmit cu respectarea prevederilor art. 35 alin. (14) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 şi, respectiv, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, prevăzute în anexa nr. 1, şi, după caz, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pentru destinaţiile prevăzute la art. 35 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.460/2012 de aplicare a prevederilor art. 35 alin. (11)-(26) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.
Stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la pct. 2 se efectuează de către organele fiscale potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Ordonatorul principal de credite,

..............................

Reprezentantul legal al furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări

..............................

Avizat,
pentru datele prevăzute la pct. 1
Instituţia publică ...............
Ordonator de credite,
.....................
Instituţia publică ...............
Ordonator de credite,
.....................
Instituţia publică ...............
Ordonator de credite,
.....................
Spitalul public ...............
Ordonator de credite,
.....................
Spitalul public ...............
Ordonator de credite,
.....................
*)Sumele înscrise în câmpurile respective trebuie să aibă valoare egală.
ANEXA nr. 7:
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului ...............
Adresa ...............
Telefon/fax/adresă e-mail ...............
Nr. ........../Data ...............
CERERE privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, conform prevederilor art. 35 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
În baza prevederilor art. 35 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, solicităm repartizarea pentru judeţul ............... a sumei de ............... mii lei*), reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, aprobate potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. f) şi alin. (13) din acelaşi act normativ.
Suma solicitată este rezultată pe baza cererilor depuse de unităţile administrativ-teritoriale cu respectarea prevederilor art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 şi analizate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului ............... .
Suma de ............... mii lei*) cuprinde suma totală care face obiectul situaţiei centralizatoare întocmite în baza prevederilor art. 35 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.
Suma de ............... mii lei*) este diminuată cu suma de ............... mii lei*), provenită din sume solicitate anterior şi nevirate în contul unităţilor administrativ-teritoriale.

L.S.

Director executiv,

..............................

..............................

(prenumele şi numele)

..............................

*)Suma se poate înscrie cu două zecimale.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 750 din data de 7 noiembrie 2012