HOTĂRÂRE nr. 594 din 24 august 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Bucureşti - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Bucureşti - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL ENERGIEI
Societatea Comercială Electrocentrale Bucureşti - S.A.
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2016

0

1

2

3

4

I.

   

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.903.063

 

1

 

Venituri totale din exploatare,din care:

2

1.895.443

   

a)

subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare

3

 
 

b)

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

7.620

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II

   

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.873.063

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.836.599

 

A

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1.458.310

B

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

15.642

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

132.919

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

106.808

C1

ch. cu salariile

13

95.402

C2

bonusuri

14

11.406

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

1.382

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

632

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1.011

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

23.718

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

229.728

2

 

Cheltuieli financiare

20

36.464

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III

   

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

30.000

IV

   

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V

   

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

30.000

 

1

 

Rezerve legale

25

1.500

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

28.500

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29.

39

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 
 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI

   

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

   

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 
   

a)

cheltuieli materiale

38

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

41

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

   

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

120.281

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

44

 
     

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

   

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

120.281

X

   

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2.140

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2.150

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)

50

4.066

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.698

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2a/Rd.49)

52

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

3.687,53

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

984

8

 

Plăţi restante

55

561.335

9

 

Creanţe restante

56

3.272.877

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 668 din data de 31 august 2016