ORDIN nr. 1217 din 9 septembrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială PRELMEC - S.A. - filială a Societăţii Comerciale UM ORĂŞTIE - S.A.
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,
ministrul economiei, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială PRELMEC - S.A. - filială a Societăţii Comerciale UM ORĂŞTIE - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

p. Ministrul muncii,

familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

ANEXĂ:
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială PRELMEC - S.A.
Sediul/Adresa: Orăştie, str. N. Titulescu nr. 60
Cod unic de înregistrare: 16790682
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
- mii lei -
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.174

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.156

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

 

2

 

Venituri financiare

5

18

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.147

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.147

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

489

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

20

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

592

   

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

447

   

C1

ch. cu salariile

13

441

   

C2

bonusuri

14

6

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

3

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

14

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

128

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

46

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

27

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

7

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

20

 

1

 

Rezerve legale

25

1

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

19

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

9,6

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

9,6

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

9,6

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

  

a)

cheltuieli materiale

38

0

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0

  

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

856

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

856

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

24

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

24

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.552

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.531

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

48

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 
 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

977

 

8

 

Plăţi restante

55

0

 

9

 

Creanţe restante

56

139

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 696 din data de 23 septembrie 2014