HOTĂRÂRE nr. 420 din 8 iunie 2016 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi actualizarea anexelor nr. 4 şi 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867, 868, 869, 874 şi 875 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în temeiul art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi dintr-un imobil,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Imobilul aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, transmis în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în baza Hotărârii Guvernului nr. 598/2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi dintr-un imobil, revine în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
Art. 2
Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 152.091, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
(1)Se aprobă trecerea imobilului proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte.
(2)Se aprobă darea în folosinţă gratuită a imobilului de la alin. (1) Patriarhiei Române prin Arhiepiscopia Bucureştilor, pe termen limitat, de 50 de ani, în vederea organizării unui Centru de activităţi cu tineretul.
Art. 4
(1)Obiectivul menţionat la art. 3, respectiv Centrul de activităţi cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureştilor, se va realiza în termen de 10 ani de la predarea efectivă a imobilului.
(2)În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului şi/sau termenul de realizare a obiectivului menţionat la art. 3, imobilul revine de drept în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
Art. 5
Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 6
Ministerul Apărării Naţionale şi Secretariatul de Stat pentru Culte îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi vor opera modificările intervenite în anexele nr. 4 şi 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

p. Secretarul de stat pentru culte,

Cezar Păvălaşcu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului situat în oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov, aflat în domeniul public al statului, care revine de drept în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil

Adresa/Carte funciară/Nr. cadastral

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar a bunului imobil

(în lei)

Persoana juridică ce deţine imobilul în administrare

1

152.091

8.19.01

Imobil 961
(parţial)

Oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov, Str. Răscoalei nr. 3-5, CF102312, nr. cad. 102312

Construcţii şi teren*

16.412.130 lei

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI-4183229

____
* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului situat în oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Bucureştilor

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil

Adresa/Carte funciară/Nr. cadastral

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar a bunului imobil
(în lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

1

152.091

8.19.01

Imobil 961 (parţial)

Oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov, Str. Răscoalei nr. 3-5, CF102312, nr. cad. 102312

1. Teren

Suprafaţa terenului - 104.663 mp

Valoare contabilă - 13.689.576 lei

2. Construcţii

C1 - Suprafaţă construită - 520 mp

C2 - Suprafaţă construită - 588 mp

C3 - Suprafaţă construită - 549 mp

C4 - Suprafaţă construită - 519 mp

C5 - Suprafaţă construită - 140 mp

C6 - Suprafaţă construită -49 mp

C7 - Suprafaţă construită - 332 mp

C8 - Suprafaţă construită - 234 mp

C9 - Suprafaţă construită - 231 mp

C10 - Suprafaţă construită -142 mp

C11 - Suprafaţă construită - 120 mp

C12 - Suprafaţă construită - 298 mp

C13 - Suprafaţă construită - 196 mp

C14 - Suprafaţă construită - 184 mp

C15 - Suprafaţă construită -164 mp

C16 - Suprafaţă construită - 210 mp

C17 - Suprafaţă construită - 91 mp

C18 - Suprafaţă construită - 221 mp

Valoarea contabilă - 2.645.964,97 lei

3. Amenajări

3.1. Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi cu o lungime de 254 ml

Împrejmuire sârmă ghimpată pe două rânduri de stâlpi cu o lungime de 160 ml

Împrejmuire beton prefabricat cu o lungime de 594 ml

Împrejmuire metalică cu o lungime de 768 ml

3.2. Reţele

Reţea de alimentare cu apă cu o lungime de 860 ml

Reţea de canalizare cu o lungime de 820 ml

Reţea de energie electrica subterană cu o lungime de 440 ml

Reţea de energie electrică aeriană cu o lungime de 2.700 ml

3.3. Drumuri, alei, platouri

Drumuri şi alei interioare asfaltate cu o suprafaţă de 1.250 mp

Drumuri şi alei interioare betonate cu o suprafaţă de 1.500 mp

Drumuri şi alei interioare pavate cu o suprafaţă de 3.010 mp

Platouri betonate cu o suprafaţă de 1.620 mp

Valoarea contabilă - 76.589,03 lei

16.412.130 lei

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale
CUI - 4183229

Secretariatul de Stat pentru Culte
CUI - 26429279

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 21 iunie 2016