ORDIN nr. 6265 din 21 noiembrie 2012 pentru finanţarea prin granturi a studenţilor înmatriculaţi în anul universitar 2012-2013
În conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ,
în baza prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 160 alin. (2) şi al art. 164 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.
Art. 1
Se finanţează prin granturi studenţii înmatriculaţi la studii universitare de doctorat în anul universitar 2012-2013.
Art. 2
Coeficienţii de echivalare, propuşi de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (C.N.F.I.S.), valabili pentru anul universitar 2011-2012 se păstrează şi în anul universitar 2012-2013.
Art. 3
Coeficienţii de cost pentru anul universitar 2012-2013 sunt prevăzuţi în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Se aprobă valoarea coeficienţilor de echivalare pentru studiile universitare de masterat şi pentru studiile universitare de doctorat pentru anul universitar 2012-2013, aşa cum rezultă din anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5
Se aprobă cuantumul alocaţiei unitare per student şi lună pentru bursa de doctorat, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
Bursele se acordă studenţilor doctoranzi pe baza regulamentului de burse aprobat de senatul universitar.
Art. 7
Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală buget-finanţe şi instituţiile de învăţământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă.
Art. 9
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

ANEXA nr. 1:
Valoarea coeficienţilor de cost pentru anul universitar 2012-2013

Domeniul fundamental de ştiinţă

Domeniul de studii

Coeficient de cost

Matematică şi ştiinţe ale naturii

Matematică şi ştiinţe ale naturii

1,65

Informatică

1,65

Fizică

1,90

Chimie

1,90

Geografie

1,65

Geologie

1,65

Ştiinţe ale mediului

1,65

Ştiinţe inginereşti

Inginerie civilă şi instalaţii

1,75

Inginerie chimică

1,90

Inginerie electrică şi energetică

1,75

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

1,75

Inginerie geologică, Inginerie geodezică

1,75

Mine, petrol şi gaze

1,75

Inginerie aerospaţială, autovehicule, transporturi

1,75

Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră

1,75

Biotehnologii

1,75

Ingineria produselor alimentare

1,75

Zootehnie

1,75

Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei

1,75

Inginerie mecanică

1,75

Inginerie industrială

1,75

Mecatronică şi robotică

1,75

Ingineria materialelor

1,75

Ingineria mediului

1,75

Inginerie şi management

1,75

Inginerie genistică, inginerie de armament, rachete şi muniţii

1,75

Ştiinţe biologice şi biomedicale

Biologie

1,90

Biochimie

1,90

Medicină

2,25

Medicină veterinară

2,25

Medicină dentară

2,25

Farmacie

2,25

Ştiinţe sociale

Drept

1,00

Ştiinţe administrative

1,00

Ştiinţe ale comunicării

1,00

Asistenţă socială

1,00

Sociologie

1,00

Ştiinţe politice

1,00

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

1,00

Administrarea afacerilor

1,00

Cibernetică, statistică şi informatică economică

1,65

Contabilitate

1,00

Economie

1,00

Finanţe

1,00

Management

1,00

Marketing

1,00

Relaţii economice internaţionale

1,00

Educaţie fizică şi sport

1,86

Psihologie

1,00

Ştiinţe ale educaţiei

1,00

Ştiinţe umaniste şi arte

Filologie

1,00

Filosofie

1,00

Istorie

1,00

Teologie

1,00

Studii culturale

1,00

Arhitectură şi urbanism

2,50

Arte vizuale

3,00

Artele spectacolului (Teatru/Film)

5,37/7,50

Muzică (Interpretare muzicală)/Muzică (Pedagogie muzicală)

5,37/3,00

ANEXA nr. 2:
Valoarea coeficienţilor de echivalare pentru studiile universitare de masterat şi pentru studiile universitare de doctorat pentru anul universitar 2012-2013

Nr. crt.

Ciclul şi forma de învăţământ

Coeficient de echivalare

Studii universitare de masterat

1

Studii de masterat în limba română

2,00

2

Studii de masterat în limbi de circulaţie internaţională

3,00

3

Studii de masterat desfăşurate în cadrul extensiilor universitare - în afara ţării

3,00

4

Studii de masterat în limbile minorităţilor naţionale

3,00

Studii universitare de doctorat

14.a

Studii universitare de doctorat cu frecvenţă (cu excepţia domeniilor tehnic, agronomic, ştiinţe*) şi medicină)

3,00

15.b

Studii universitare de doctorat cu frecvenţă în domeniile tehnic, agronomic, ştiinţe şi medicină)

4,00

*) Informatică, geografie, geologie, fizică, matematică, chimie, biologie.
ANEXA nr. 3:
Cuantumul alocaţiei unitare pentru bursa de doctorat pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi în anul universitar 2012-2013

Nr. crt.

Structura grantului de studii

Anul de studii

Valoarea unitară per student şi lună exprimată în lei

1

Fondul de burse de doctorat*)

Anul I

792

Anul II

852

Anul III

1136

*) În cazul finanţării fondului de burse din proiecte din cadrul Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, finanţarea de la bugetul de stat nu se mai acordă.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 843 din data de 13 decembrie 2012