ORDIN nr. 358 din 29 mai 2014 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013
Văzând Referatul de aprobare nr. DG 849 din 29 mai 2014 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
având în vedere art. 48 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,
în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
Art. I
Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 şi 175 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La capitolul I, articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 16
Contractele încheiate între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi furnizorii privaţi de servicii de dializă - hemodializă convenţională, hemodiafiltrare intermitentă on-line, dializă peritoneală continuă, dializă peritoneală automată, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, precum şi între casele de asigurări de sănătate şi unităţile sanitare publice se realizează în limita numărului de bolnavi prevăzut în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică şi a fondurilor aprobate pentru anii 2013 şi 2014 cu această destinaţie. În situaţia în care o unitate sanitară este inclusă în program pe parcursul derulării acestuia, contractul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, se poate încheia prin preluarea bolnavilor existenţi în program de la alte unităţi sanitare sau, după caz, prin includerea în program a unor bolnavi noi, cu încadrarea în numărul de bolnavi aprobat pentru respectivul program."
2.La capitolul III articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Decontarea medicamentelor, materialelor sanitare, serviciilor, dispozitivelor medicale şi altora asemenea acordate în cadrul programelor se realizează lunar de către casele de asigurări de sănătate, din fondurile aprobate cu această destinaţie, în limita sumelor disponibile, în ordine cronologică, până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturilor în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate şi acordării vizei de «bun de plată». Durata maximă de verificare a facturilor nu poate depăşi 30 de zile de la data depunerii acestora. În situaţia în care, ca urmare a verificării de către casa de asigurări de sănătate, se constată unele erori materiale în centralizatoarele de raportare, acestea pot fi corectate de furnizor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către casa de asigurări de sănătate a respectivelor erori constatate; comunicarea se face de către casa de asigurări de sănătate în format electronic."
3.La capitolul IV articolul 30, teza a 2-a a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Prescripţia medicală electronică on-line şi off-line are două componente obligatorii: componenta care se completează de către medicul prescriptor şi o componentă care se completează de farmacist, denumite în continuare componenta prescriere, respectiv componenta eliberare, şi o componentă facultativă utilizată numai pentru eliberarea fracţionată atât în ceea ce priveşte numărul medicamentelor, cât şi cantitatea din fiecare medicament, denumită în continuare componenta eliberare pentru pacient."
4.La capitolul IV articolul 30, ultima teză a alineatului (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"În cazul eliberării medicamentelor prescrise de mai multe farmacii, atât în ceea ce priveşte numărul medicamentelor, cât şi cantitatea din fiecare medicament care poate fi fracţionată lunar, prescripţia medicală (componenta prescriere) se depune la casa de asigurări de sănătate numai de prima farmacie care a eliberat medicamente."
5.La capitolul IV articolul 30, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(9) Prescrierea medicamentelor în ambulatoriu se face utilizându-se denumirea comună internaţională (DCI), iar în cazuri justificate medical în fişa medicală a pacientului, precum şi în cazul produselor biologice, prescrierea se face pe denumirea comercială, cu precizarea pe prescripţie şi a denumirii comune internaţionale corespunzătoare. În cazul prescrierii medicamentelor pe denumirea comercială, cu excepţia produselor biologice, justificarea medicală va avea în vedere reacţii adverse raportate prin sistemul naţional de farmacovigilenţă, ineficacitatea altor medicamente din cadrul aceleiaşi DCI sau particularizarea schemei terapeutice pentru DCI - Combinaţii. Prescrierea medicamentelor cu aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se realizează în baza referatului de justificare prevăzut în anexa nr. 4."
6.La capitolul IV articolul 30, alineatul (17) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(17) Medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat, pentru tratamentul stării posttransplant al pacienţilor transplantaţi şi pentru tratamentul pacienţilor cu unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică şi sindromul Prader Willi) se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis."
7.La capitolul IV articolul 30 alineatul (19), literele c1) şi c2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"c1) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare orală, precum şi pentru factorii de creştere leucocitari care corespund DCI-urilor: Filgrastimum, Pegfilgrastimum, medicamentele de tip hormonal care corespund DCI-urilor: Leuprorelinum, Goserelinum, Triptorelinum şi Fulvestrantum şi medicamentele de tip imunomodulator care corespund DCI-urilor Interferonum alfa 2A şi Interferonum alfa 2B, Bortezomibum, Trastuzumabum;
c2) prin farmaciile cu circuit închis din structura unităţilor sanitare aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru celelalte forme farmaceutice cu administrare parenterală."
8.La capitolul IV articolul 32, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:
"l) Pentru prescripţia medicală electronică on-line în care medicul prescriptor are semnătura electronică extinsă, emisă pentru bolnavii cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative şi pentru care perioada de prescriere de medicamente poate fi de până la 90/91/92 zile, conform prevederilor lit. k), la cererea asiguratului/persoanei care ridică medicamentele în numele acestuia, cantitatea de medicamente prescrise se poate elibera fracţionat de către una sau mai multe farmacii. Prima eliberare se va face în maximum 30 de zile de la data emiterii componentei prescriere. Fiecare eliberare fracţionată se va face cu respectarea cantităţii lunare din fiecare medicament determinate în funcţie de cantitatea înscrisă de medic în componenta prescriere. Farmacia/Farmaciile care a/au eliberat medicamente fracţionat va/vor lista un exemplar (componenta eliberare pentru pacient) cu medicamentele eliberate, care va fi înmânat pacientului/persoanei care ridică medicamentele în numele acestuia pentru a se prezenta, în termenul de valabilitate al prescripţiei, la aceeaşi sau la altă farmacie. Farmacia care eliberează ultima fracţiune din medicamentele prescrise nu va mai lista componenta eliberare pentru pacient."
9.La capitolul V articolul 37 alineatul (2), liniuţa a doua a literei b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- investigaţiile PET-CT numai în baza deciziei de aprobare emise de comisia de experţi constituită la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Decizia de aprobare se eliberează dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate prevăzute în cap. VIII1 titlul «Programul naţional de oncologie» subtitlul «Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT». Valabilitatea deciziei de aprobare este de 45 de zile calendaristice."
10.La capitolul VII, tabelul de la titlul Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2014 se modifică după cum urmează:
"Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2014
mii lei

Denumirea programelor naţionale de sănătate curative

Credite de angajament an 2014

Credite bugetare an 2014

Programul naţional de oncologie, din care:

1.239.004,80

1.267.474,00

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

1.224.484,80

1.253.794,00

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT*)

12.000,00

12.000,00

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

2.520,00

1.680,00

Programul naţional de diabet zaharat

780.109,52

781.779,00

- medicamente

673.099,00

646.227,00

- materiale sanitare

99.983,52

126.972,00

- Sume pentru evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) - Asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice

4.271,00

4.271,00

- pompe insulină şi seturi consumabile pentru pompele de insulină

2.756,00

4.309,00

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

69.196,01

68.920,00

Programul naţional de tratament pentru boli rare, din care:

100.609,50

93.564,00

- medicamente

98.077,18

91.325,00

- materiale sanitare

2.532,32

2.239,00

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

121.500,00

132.811,00

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

65.165,00

59.584,00

Programul de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

9.080,00

9.143,00

Programul naţional de boli endocrine

3.903,01

3.182,00

Programul naţional de ortopedie

46.631,04

47.800,00

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

569,00

427,00

Programul naţional de boli cardiovasculare

116.451,12

87.988,00

Programul de sănătate mintală, din care:

1.829,00

1.376,00

- medicamente

1.687,00

1.269,00

- materiale sanitare

142,00

107,00

Program naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care:

22.195,00

22.195,00

Subprogramul de radiologie intervenţională

15.300,00

15.300,00

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

4.650,00

4.650,00

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

445,00

445,00

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

1.800,00

1.800,00

Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală

803.110,00

803.110,00

Total

3.379.353,00

3.379.353,00

*) Suma de 12.000 mii lei aferentă «Subprogramului de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT» se regăseşte la paragraful «Asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice» şi este cuprinsă în fondurile aferente «Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate», aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013."
11.La capitolul VIII1, titlul Programul naţional de boli cardiovasculare, subtitlul Unităţi care derulează programul, la punctul 1), litera ş) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ş) Societatea Comercială Clinica Polisano Sibiu."
12.La capitolul VIII1, titlul Programul naţional de boli cardiovasculare, subtitlul Unităţi care derulează programul, la punctul 3), litera ţ) se abrogă.
13.La capitolul VIII1, titlul Programul naţional de boli cardiovasculare, subtitlul Unităţi care derulează programul, la punctul 4), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
"n) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş."
14.La capitolul VIII1, titlul Programul naţional de boli cardiovasculare, subtitlul Unităţi care derulează programul, la punctul 6), litera k) se abrogă.
15.La capitolul VIII1, titlul Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare, subtitlul Unităţi care derulează subprogramul se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Unităţi care derulează subprogramul:
a) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;
b) Spitalul Clinic de Urgenţă «Bagdasar-Arsenie» Bucureşti;
c) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;
d) Spitalul Clinic de Chirurgie Plastică, Reconstructivă şi Arsuri «Steaua» Bucureşti;
e) Spitalul Militar de Urgenţă «Prof. Dr. Agrippa Ionescu» Bucureşti;
f) Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Ioan Bucureşti;
g) Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti;
h) Institutul Oncologic «Prof. Dr. Al. Trestioreanu» Bucureşti;
i) Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov;
j) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;
k) Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa;
l) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;
m) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sfântul Spiridon» Iaşi;
n) Spitalul Clinic Judeţean Oradea;
o) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
p) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;
q) Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
r) Institutul Regional de Oncologie Iaşi."
16.La capitolul VIII1, titlul Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei, subtitlul Unităţi care derulează programul, litera i) de la a doua liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"i) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş."
17.La capitolul VIII1, titlul Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei, subtitlul Unităţi care derulează programul, după litera j) de la a doua liniuţă se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
"k) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională «Prof. Dr. C.T. Nicolau» Bucureşti."
18.La capitolul VIII1, titlul Programul naţional de tratament pentru boli rare, subtitlul Activităţi, la punctul 1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) tratamentul bolnavilor cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune: forme cronice (polineuropatie cronică inflamatorie demielinizantă, neuropatie motorie multifocală cu bloc de conducere, neuropatie demielinizantă paraproteinică, sindroame neurologice paraneoplazice, miopatie inflamatorie, scleroză multiplă - forme cu recăderi şi remisiuni la copii sub 12 ani, encefalita Rasmussen) şi forme acute - urgenţe neurologice (poliradiculonevrite acute, sindrom Guillain-Barre, miastenia - crize miastenice), tratamentul polineuropatiei familiale amiloide cu transtiretină;"
19.La capitolul VIII1, titlul Programul naţional de tratament pentru boli rare, subtitlul Activităţi, la punctul 1), după litera i) se introduc cinci noi litere, literele j), k), l), m) şi n), cu următorul cuprins:
"j) tratamentul bolnavilor cu epidermoliză buloasă;
k) tratamentul sclerozei sistemice şi ulcerelor digitale evolutive;
l) tratamentul purpurei trombocitopenice imune cronice la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi;
m) tratamentul hiperfenilalaninemiei la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4);
n) tratamentul sclerozei tuberoase)."
20.La capitolul VIII1, titlul Programul naţional de tratament pentru boli rare, subtitlul Activităţi, la punctul 3), litera c) se abrogă.
21.La capitolul VIII1, titlul Programul naţional de tratament pentru boli rare, subtitlul Criterii de eligibilitate, după punctul 11) se introduc 5 noi puncte, punctele 12), 13), 14), 15) şi 16), cu următorul cuprins:
"12) Polineuropatia familială amiloidă cu transtiretină
- bolnavi cu diagnostic cert de polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină
13) Scleroza sistemică şi ulcerele digitale evolutive
- bolnavi cu diagnostic cert de scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive
14) Purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi
- bolnavi adulţi cu trombocitopenie imună primară (idiopatică) cronică refractară la alte linii de tratament inclusiv splenectomie sau cu contraindicaţie de splenectomie
15) Hiperfenilalaninemia la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)
- bolnavi cu hiperfenilalaninemie care au fost diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)
16) Scleroza tuberoasă:
a) Astrocitom subependimal cu celule gigant (ASCG) asociat cu complexul sclerozei tuberoase (TSC)
- bolnavi cu astrocitom subependimal cu celule gigant (ASCG) asociat cu complexul sclerozei tuberoase (CST), care necesită intervenţie terapeutică, dar care nu pot fi supuşi intervenţiei;
- bolnavi care prezentă cel puţin o leziune de tip astrocitom subependimal cu celule gigant (ASCG) cu diametrul maxim mai mare de 0,5 cm documentată prin examen imagistic (RMN sau CT);
- creşterea ASCG argumentată prin imagini radiologice seriale;
- vârsta >= 1 an;
b) Angiomiolipom renal asociat cu complexul sclerozei tuberoase (TSC)
- bolnavi adulţi cu angiomiolipom renal asociat cu complexul sclerozei tuberoase (CST) care prezintă riscul apariţiei de complicaţii (pe baza unor factori cum sunt dimensiunea tumorii, prezenţa anevrismului sau prezenţa tumorilor multiple ori bilaterale), dar care nu necesită intervenţie chirurgicală imediată;
- leziunile AML cu diametrul maxim egal sau mai mare de 3 cm documentat prin examen imagistic (RMN sau CT); tratamentul cu un inhibitor de mTOR este recomandat ca fiind cel mai eficient tratament de prima linie. (Evidenţa de Categorie 1);
- creşterea în dimensiuni a angiolipomului argumentată prin imagini radiologice seriale."
22.La capitolul VIII1, titlul Programul naţional de tratament pentru boli rare, subtitlul Indicatori de evaluare, la punctul 1), literele e), i) şi j) se modifică după cum urmează:
"e) număr de bolnavi cu boala Fabry: 11;
.............................................
i) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler): 4;
j) număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală: 2;"
23.La capitolul VIII1, titlul Programul naţional de tratament pentru boli rare, subtitlul Indicatori de evaluare, la punctul 1), după litera p) se introduc 5 noi litere, literele r), s), ş), t) şi ţ), cu următorul cuprins:
"r) număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină: 10;
s) număr de bolnavi cu scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive: 38;
ş) număr de bolnavi adulţi cu purpură trombocitopenică imună cronică splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi: 67;
t) număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie care au fost diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4): 10;
ţ) număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă: 36."
24.La capitolul VIII1, titlul Programul naţional de tratament pentru boli rare, subtitlul Indicatori de evaluare, la punctul 2), după litera p) se introduc 5 noi litere, literele r), s), ş), t) şi ţ), cu următorul cuprins:
"r) cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină/an: 639.103,56 lei;
s) cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive/an: 114.357,48 lei;
ş) cost mediu/bolnav adult cu purpură trombocitopenică imună cronică splenectomizat sau nesplenectomizat/an: 34.866 lei;
t) cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie care au fost diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)/an: 98.346 lei;
ţ) cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă/an: 135.384 lei."
25.La capitolul VIII1, titlul Programul naţional de tratament pentru boli rare, subtitlul Unităţi prin care se derulează programul, la punctul 5), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:
"h) Spitalul Clinic Judeţean Ilfov «Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena»;
i) Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti."
26.La capitolul VIII1, titlul Programul naţional de tratament pentru boli rare, subtitlul Unităţi prin care se derulează programul, la punctul 9), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
"c) Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Fogolyan Kristof» Sfântu Gheorghe."
27.La capitolul VIII1, titlul Programul naţional de tratament pentru boli rare, subtitlul Unităţi prin care se derulează programul, punctul 10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"10) afibrinogenemie congenitală:
a) Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău;
b) Spitalul Judeţean de Urgenţă «Constantin Opriş» Baia Mare."
28.La capitolul VIII1, titlul Programul naţional de tratament pentru boli rare, subtitlul Unităţi prin care se derulează programul, după punctul 15) se introduc 5 noi puncte, punctele 16), 17), 18), 19) şi 20), cu următorul cuprins:
"16) Polineuropatia familială amiloidă cu transtiretină
a) Institutul Clinic Fundeni Bucureşti;
b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.
17) Scleroza sistemică şi ulcerele digitale evolutive
a) Spitalul Clinic Sfânta Maria Bucureşti;
b) Spitalul Clinic Dr. Ioan Cantacuzino Bucureşti;
c) Spitalul Clinic Colentina;
d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;
e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
f) Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi;
g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.
18) Purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi
a) Institutul Clinic Fundeni Bucureşti;
b) Spitalul Clinic Colţea;
c) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi;
d) Institutul Oncologic «Prof. dr. I. Chiricuţă» Cluj-Napoca.
19) Hiperfenilalaninemia la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)
a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. Dr. Alfred Rusescu» Bucureşti;
b) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;
c) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara.
20) Scleroza tuberoasă
a) Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Alexandru Obregia» Bucureşti;
b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;
c) Institutul Clinic Fundeni."
29.La capitolul VIII1, titlul Programul naţional de ortopedie, subtitlul Unităţi care derulează programul, la punctul 3) litera a) se completează şi va avea următorul cuprins:
"a) ortopedie pediatrică:
- Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M. S. Curie» Bucureşti;
- Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti;
- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa;
- Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sfânta Maria» Iaşi;
- Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC Osteoarticular «Foişor» Bucureşti."
30.La capitolul VIII1, titlul Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos, după subtitlul Natura cheltuielilor se introduce un nou subtitlu, subtitlul Unităţi care derulează subprogramul, cu următorul cuprins:
"Unităţi care derulează subprogramul:
a) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;
b) Spitalul Clinic de Urgenţă «Bagdasar-Arseni» Bucureşti."
31.În anexa nr. 3, la articolul 7, a doua liniuţă de la punctul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- investigaţiilor PET-CT numai în baza deciziei de aprobare emise de comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate care funcţionează conform prevederilor ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Decizia de aprobare se eliberează dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate prevăzute în Capitolul VIII titlul Programul naţional de oncologie, subtitlul Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT din Normele tehnice. Valabilitatea deciziei de aprobare este de 45 de zile calendaristice."
Art. II
Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 iunie 2014.
-****-

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 404 din data de 30 mai 2014