ORDIN nr. 225 din 14 septembrie 2012 privind modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 98/2011 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de formare specializată şi a certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) şi art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul delegat pentru administraţie emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 98/2011 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de formare specializată şi a certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 23 mai 2011, se modifică după cum urmează:
1.Anexa nr. 3 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
2.La anexa nr. 4, punctul 2 va avea următorul cuprins:
"2. Seria generică CRx va fi adaptabilă fiecărui centru:
- seria CRB, pentru Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală (CRFCAPL) Bucureşti;
- seria CRCJ, pentru CRFCAPL Cluj-Napoca;
- seria CRIS, pentru CRFCAPL Iaşi;
- seria CRTM, pentru CRFCAPL Timişoara."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial ai României, Partea I.
-****-

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

ANEXĂ:
(- Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 98/2011)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 693 din data de 9 octombrie 2012